Nr 20

Komentarze

Transkrypt

Nr 20
bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy
27 wrzesieƒ 2007
Nr 20/2007 (039)
Nak∏ad: 20 000 szt.
ISSN: 1896-1797
Redakcja:
ul. K.K. Wielkiego 29
(dawne OPB)
32-300 Olkusz
tel./fax 0-32 754 46 41
e-mail: [email protected]
www.gwarek.ilkus.pl
CIEKAWE SPOTKANIE
Gazeta Polska
W
dniu 14.10.2007r. o
godzinie 16-tej w sali
kominkowej PTTK odbędzie się spotkanie z posłem
Zbigniewem Wassermannem.
Zbigniew Wassermann jest
od 2001 r. posłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości
wybranym z Krakowa.
RESTAURACJA
Jest absolwentem Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
Podyplomowego Studium
Wymiaru Sprawiedliwości.
Przez wiele lat pracował w
sądownictwie jako prokurator.
Spotkanie jest zorganizowane przez Olkuski Klub Gazety
Polskiej.
Olkusz, ul. Legionów Polskich 14,
tel. 032 754 75 00
czynne codziennie od 12.00 do 23.00
KOMBUD
Organizacja imprez
okolicznoÊciowych
Obiad
za 10 zy
codzie ł
nie
I i II dan
nie
KOMINKI
32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (032) 754 76 72, kom. 0606 249 021
2
Reklama
PARTNERSTWO MEDIALNE
bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy
&
Informacje
Wydarzenia kulturalne
Olkusz
Olkusz
3
Wydarzenia kulturalne
Muzyka "Olkuszan"
Organy znów grajà
sposobem na pogod´
UMiG Olkusz
N
P
iedzielny koncert w Bazy-
Zgodnie z zasadą przyciągania
lice św. Andrzeja był nie
się podobieństw ich pełna optytylko jedną z nielicznych
o raz kolejny muzycy najstar- mizmu, radości i ciepła muzyka
okazji do podziwiania unikalnego
szego olkuskiego big-bandu doskonale komponuje się z letnią,
brzmienia zabytkowego instrudowiedli swej niesłabnącej wakacyjną aurą.
UMiG Olkusz
popularności. Niedzielny występ
"Olkuszan" sprawił, że park miejski wypełnił się miłośnikami
ich talentu, ciepłej atmosfery
koncertów oraz zaspokajającego
różnorodne gusty, rozrywkowego
repertuaru.
Do "Olkuszan" słabość mają
z resztą nie tylko mieszkańcy
Srebrnego Grodu, ale i coraz
kapryśniejsza ostatnimi czasy
natura. Ilekroć bowiem muzycy
pojawiają się ze swymi instrumentami w parku, zawsze towarzyszy im słoneczna pogoda. I nie
ma w tym nic nadzwyczajnego.
Podobnie jak podczas poprzednich koncertów i tym razem nie
zabrakło standardów rozrywkowych z lat '60, hitów muzyki filmowej, tanecznej, a także
przebojów rockowych i pop
zarówno starszego, jak i młodego pokolenia.
Zgodnie z tradycją i główną
zasadą "Olkuszan", ich występy mają być dobrą zabawą dla
wszystkich, bez względu na wiek
i muzyczne preferencje. Cel ten
osiągają z taką skutecznością
dzięki temu, że gdy dobrze bawi
się ich publiczność, dobrze bawią
się "Olkuszanie".
mentu Mistrza z Norymbergi.
Występ znanego krakowskiego wirtuoza Łukasza Mikołaja
Mateji, poprzedziła prezentacja
najnowszych inicjatyw promocyjnych Stowarzyszenia na
Rzecz Historycznych Organów
Hansa Hummla. Prezes Maria
Rzepka przedstawiła stronę
internetową, która już wkrótce
rozpowszechni w globalnej sieci
organizację miłośników olkuskiego instrumentu, ale przede
wszystkim same organy. Oprócz
wielu interesujących informacji,
witryna zawiera galerię zdjęć,
m.in. niepublikowanych dotychczas, ukazujących dostępne jedynie dla konserwatorów wnętrza
instrumentu.
Ponadto zaprezentowany został
wydany przez Stowarzyszenie
cykl pocztówek, poświęconych
najcenniejszemu z zabytków
Srebrnego Grodu. Bukietami
kwiatów członkowie zarządu
Stowarzyszenia dziękowali
wszystkim zaangażowanym
w te przedsięwzięcia osobom:
Zofii i Stanisławowi Wywiołom
za projekty graficzne, Markowi
Kluczewskiemu za druk pocz-
tówek oraz Joannie Kaszyńskiej
za informatyczne przygotowanie
strony internetowej. Maria Rzepka skierowała również wyrazy
wdzięczności do współorganizatorów przedsięwzięcia - ks. Stefana Roguli, proboszcza parafii św.
Andrzeja, Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury Grażyny Praszelik-Kocjan oraz Starostwa
Powiatowego, które udzieliło
finansowego wsparcia.
Niespodzianką tego wieczoru
był również repertuar koncertu.
Łukasz Mikołaj Mateja zaprezentował utwory najwszechstronniej
ukazujące unikalne brzmienie
i możliwości instrumentu Hansa Hummla, zaś na zakończenie
wykonał kompozycję powstałą
w tym samym czasie, co olkuskie
organy Fandango de Espana Jose
Blanco de Nebra. Dziękując za
liczną obecność organizatorzy
wespół z wirtuozem zapraszali
gości na bliskie już, bo zaplanowane na 5-7 października XIII
Międzynarodowe Dni Muzyki
Organowej i Kameralnej.
Po koncercie wszyscy uczestnicy, a wśród nich Honorowi Obywatele Olkusza Marian Biliński
i Kazimierz Czarnecki, Zastępca
Burmistrza Włodzimierz Łysoń
i radni Rady Miejskiej spotkali
się w Centrum Kultury, gdzie
dyskutowali m.in. o kolejnej
edycji olkuskiego muzycznego
święta oraz najbliższych planach
Stowarzyszenia.
REKLAMA
U SCHYŁKU LATA
Tak niedawno przecież wiosna była
W przepychu kolorów i kwiatów woni,
Lata strojem ziemia się okryła
W błękicie skowronek już nie dzwoni.
Owoców grona pysznią się wszędzie;
Lato odchodzi – któż go dogoni?
Z każdym dniem żółtych liści przybędzie,
Jak siwych włosów na ludzkiej skroni.
A mnie się we wrześniu wiosna marzy;
PARTNERSTWO MEDIALNE
bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy
&
bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy
Wydawca:
Wydawnictwo SOLID PRESS s.c.
J. Mucha, K. Lipiƒski
Adres:
32-300 Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 29
tel.: 0-32 754 46 41
e-mail: [email protected]
Biuro czynne pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny:
mgr Kinga Cury∏o
Skład i łamanie:
VERTIGO AD s.c.
Druk:
POLSKA PRESSE Sp. z o.o.
„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim:
w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach u˝ytecznoÊci
publicznej oraz w sklepach,
w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach
i instytucjach u˝ytecznoÊci publicznej.
w pozostałych miejscowoÊciach powiatu olkuskiego w sklepach
i instytucjach u˝ytecznoÊci publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç
zamieszczonych ogłoszeƒ. Redakcja nie zawsze
zgadza si´ z poglàdami wyra˝anymi na łamach Gwarka Olkuskiego.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian
ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeƒ jest własnoÊcià
Wydawcy i nie mo˝e byç powielane oraz wykorzystywane w cz´Êci
lub całoÊci bez jego zgody.
Olkusz
Aby znów nadeszła po jesieni.
Wydarzenia kulturalne
Wspomnienie wrzeÊnia 1939
UMiG Olkusz
U
roczystość upamiętniająca
tragiczne wydarzenia
sprzed 68 lat, zgromadziła
w Centrum Kultury niemal 120
uczestników, wśród nich liczne W dalszej części spotkania
grono kombatantów i młodzieży Jacek Sypień, historyk, dziennikarz i autor książek poświęcoszkolnej.
Spotkanie rozpoczęło się
odśpiewaniem hymnu państwowego. Zaproszonych gości, m.in.
przedstawicieli władz powiatowych z członkiem zarządu
Jerzym Górnickim, powitał
Burmistrz Dariusz Rzepka.
Mówiąc o znaczeniu września
1939 w historii Polski podkreślił,
że pamięcią powinien być otaczany zarówno dzień napaści hitlerowskich Niemiec, jak i wciąż
marginalizowana szczególnie w
lokalnym życiu publicznym data
agresji Rosji sowieckiej, ostatecznie przesądzającej o losach
obrony Ojczyzny.
nych dziejom Ziemi Olkuskiej,
poruszył wiele mało znanych
olkuskich epizodów wojennych
oraz wciąż niezbadanych wątków
z tego okresu. Dostępne często
jedynie specjalistom dokumenty
i fakty dotyczące 17 września
'39 przedstawił dr Marek Lasota,
historyk IPN, znany z publikacji
o represjach wobec kościoła w
czasach PRL. Ukazał m.in. polityczne kulisy oraz sięgające 1989
roku konsekwencje agresji bolszewickiej na Polskę. Żywą lekcję
historii, jaką w dużej mierze stała
się poniedziałkowa uroczystość,
wzbogaciły wspomnienia świad-
ków wojny i okupacji. Mieczysław Karwiński, działacz harcerski, członek ruchu oporu i znany
olkuski społecznik, opowiadał
m.in. o pierwszym w czasie II
Wojny Światowej zestrzeleniu
niemieckiego samolotu przez polskiego pilota Władysława Gnysia
nad Żuradą, a także o ocieczce
ludności cywilnej przed nadciągającym frontem i początkach
konspiracji. Stanisław Sowula,
Prezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK,
wspominał niszczenie polskich
podręczników, tajne nauczanie
oraz ukrywanie sztandaru gimnazjum.
Uroczystość zakończył poświęcony czasom wojny montaż
poetycko-muzyczny, przygotowany przez sekcję teatralną MOK
pod kierunkiem Stanisławy
Szarek oraz instruktorów sekcji
muzycznych Wiesława Barana i
Michała Mączki.
Choć wiem że nie może to się zdażyć
I nikt zimy w wiosnę nie zamieni.
Zima ma również uroki swoje,
Lecz gdzież Ją tam porównać do wiosny.
Czyż płatków śniegu srebrzyste roje
Zastąpią ptasi świergot radosny?
I w naszym życiu podobnie bywa:
Wiosna młodości zbyt szybko mija…
Już jesień szronem skronie pokrywa
A łódź nasza do portu dobija.
To port do którego każdy dopływa,
Choć nikt z żyjących tam się nie spieszy.
Co w nim czeka tajemnica skrywa
A żaden miraż zmysłów nie cieszy.
Więc u schyłku życiowego lata,
Mądrze trzeba wykorzystać jesień.
Póki oferta życia bogata,
Póki trwa jeszcze życiowy wrzesień
Gustaw ˚abiƒski
Publicystyka
4
Publicystyka Felieton prawie polityczny
Olkusz
Âwi´to muzyki w blasku historii
WALKA O OGIE¡
Jacek Majcherkiewicz
UMiG Olkusz
G
odzina pierwsza albo druga
w nocy, przewracam się na
prawy bok i kołdrę próbuję
wpakować do uszu. Nie pomaga,
wściekłe ujadanie moich dwóch
kundelkowatych przewierca okno,
ścianę i pakuje się do łóżka. Żeby
chociaż noc była księżycowa, ale
gdzie tam, smoła zalała cały świat
zatykając czernią każdy zakamarek
myśli. Na wszystkie najczarniejsze
czernie, nie wytrzymam! To już
trzeci jeż w tym tygodniu!
Tak, tak, pakują się do ogrodu
a moje psie brytany wielkości kota
chcą się zaszczekać na śmierć.
Wrzucam na piżamę jakieś okrycie, w jedną łapę biorę michę
w drugą najzwyklejszą łyżkę
i jazda w teren na jeża. Zgarniam kłującą kulę i zanoszę za
ogrodzenie do lasu. Jeż poszedł
między sosny, psy zasnęły a ja na
lewym boku, z szeroko otwartymi
oczami, próbuję wypatrzeć choćby kawałeczek snu. Zamiast niego,
wypatrzyłem w tym zamieszaniu
pewną logikę, intruzem to właściwie byłem ja. No bo jeż przydreptał do ogrodu coś przekąsić, psy
broniąc terenu chętnie zjadłyby
jeża a ja rozwaliłem kawałek natury żeby odzyskać ciszę. Każdy
o coś walczył, tamci o pełny żołądek, ja o konieczny odpoczynek.
Czyja potrzeba była najważniejsza? Egoistycznie każdy uzna że
jego. I ten egoizm też jest zgodny
z naturą, brutalną, wymagającą…
Prawo pięści wciąż obowiązuje,
walka o ogień trwa, żeby mieć
Wydarzenie kulturalne
N
ieco ponad tydzień dzieli
nas od rozpoczęcia jednej
z najważniejszych imprez
kulturalnych regionu. Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej swą, w pełni
zasłużoną renomę, oraz prestiż
zawdzięczają przede wszystkim
najcenniejszemu ze skarbów
Srebrnego Grodu - organom Hansa
Hummla.
pełny brzuch, władzę nad innymi i święty spokój od problemów.
Składanka tych trzech elementów
to wręcz idealny układ bytowania,
bardzo trudny do realizacji. Przy
dwóch pierwszych, zazębiających
się ze sobą ten trzeci, ostatni element przeważnie wypada. Dla
przykładu najlepiej zajrzeć na
Wiejską w parlamentarne ławy.
Posłowie głodni nie chodzą, władza nad innymi wali im w czachę ale spokoju to oni nie mają,
nawet świętego, chociaż krzyż
czuwa nad narodowym zgromadzeniem jako drogowskaz dla
politycznego rozsądku. Tak się
ZAAFEROWALI władzą dla
dobra Polski i modlitwami w Częstochowie, że teraz muszą paść na
kolana przed narodem i prosić
o ponowny wybór bo…coś im
się pochrzaniło w tym rządzeniu. Intencje mieli dobre, a jakże,
tylko duża różnica wzrostu nie
sprzyjała koalicji. Jeden ciągle
patrzył do góry (obcasami nie
szło nadrobić) jakby chodził po
prośbie a to każdego może wnerwić. Drugi cięgiem patrzył w dół
co jest wyrazem raczej uległości
a nie stanowczości. Ten trzeci
między nimi, średniego wzrostu,
zastawiał pole widzenia i koalicja NIE DOJRZAŁA, pomimo
wielu zabiegów, oprysków, spadła
jak zarobaczywiałe jabłko. Teraz
będzie się działo, oj działo! Jak
u Kargula i Pawlaka, odgrodzą
się płotem, jeden porżnie koszule,
drugi potłucze naczynia, postrzelają do kota, amunicyjnego straszaka schowają do kieszeni. Jakby
nie wiedzieli, że szkodę czynią
na własnym podwórku. A później co? Oczywiście chwilowa
powyborcza zgoda, bimberek
za stodołą, poklepanie się po
barach, daj pyska i tak dalej, dla
zdrowotności oczywiście. Chcecie wiedzieć czym skończy się
sielanka? Przecież wiecie, płot,
koszule, naczynia…potem bimberek, daj pyska…i znowu płot,
koszule, naczynia…bo to Polska
właśnie.
KÑCIK KOLEKCJONERA
Hity Paryskiej Mennicy
W roku 2002 w krajach Unii Europejskiej wprowadzono wspólny pieniądz o nazwie Euro. Dwanaście państw Unii plus Watykan, San Marino
i Monako przyjęło wspólną walutę. W krótkim czasie Mennica Paryska
uzyskała status najlepszej mennicy wśród kolekcjonerów. Zawdzięcza
to przede wszystkim dzięki swoim monetom kolekcjonerskim. Bank
francuski jako emitent monet kolekcjonerskich szczególny nacisk położył
na jakość swoich monet przeznaczonych dla kolekcjonerów. Monety
srebrne i złote umieszczono w przezroczystych kapsułach plastikowych, te natomiast opakowane są w eleganckie, charakterystyczne
niebieskie etui mieszczące monetę i certyfikat. Jakość i wykonanie
jest na najwyższym poziomie. Nie to jednak decyduje o ogromnym
powodzeniu obecnych monet francuskich.
To, co stawia monety francuskie przed innymi, to ich nakłady. Większość popularnych serii monet złotych ½ uncji to monety o nakładzie
500 sztuk. Jako nieliczny, bank emituje monety srebrne o wadze 5 uncji
również o nakładzie 500 sztuk. Pomimo dużej ilości emitowanych monet
w ciągu jednego roku, wszystkie monety w zadziwiająco szybkim czasie
nabierają coraz większej wartości.
Ciekawostką dla kolekcjonerów polskich jest to, iż od 2005 roku co
jakiś czas Francja emituje monety związane z Polską. W 2005 roku
wyemitowano 20 Euro F.Chopin w złocie (1/2 uncji) i 1 ½ Euro w srebrze
(cena monety złotej w chwili obecnej to 13.000 – 15.000 złotych).
Rok później wyemitowano 20 Franków w złocie (1/2 uncji) i 20 Euro
w srebrze (5 uncji) Maria Curie-Skłodowska (ceny obu tych monet to już
kilkakrotność ceny emisyjnej i to jeszcze nie koniec zwyżki).
W roku bieżącym w październiku ukażą się 2 monety o tematyce
polskiej: 20 Euro w złocie (1/2 uncji) oraz 20 Euro w srebrze (5 uncji)
– Stanisław Leszczyński. Obie monety o nakładzie 500 sztuk. Obie już
są rarytasami na rynku kolekcjonerskim.
Ryszard Marczukiewicz
Salon kolekcjonerski
ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz
tel.0 691 364 130
W otoczeniu malowniczych
kamieniczek olkuskiej starówki
dumnie wznosi się strzelista nadwiślańskim gotykiem, powstała
na przełomie XIII i XIV w. Bazylika św. Andrzeja. Jej nastrojowe
wnętrza kryją wiele unikalnych,
niezwykle cennych zabytków, jak
XV w. poliptyk Jana Wielkiego
i Stanisława Starego, półtorametrowej wysokości srebrny krzyż
olkuskich gwarków i XIV w.
freski. Bez wątpienia najwartościowszym spośród skarbów
Bazyliki są późnorenesansowe
organy Hansa Hummla. Mistrz
z Norymbergii podjął się ich
budowy w 1611 roku. Po tragicznej śmierci syna, pracę mistrza
dokończył jego uczeń Jerzy
Nitrowski. Instrument posiada 2
manuały, pedał (klawiaturę nożną) i 31 głosów. Niezwykła wartość organów Hummla polega na
tym, iż jako nieliczne w Europie
zachowały nie tylko oryginalną
obudowę, ale też mechanizmy
oraz znakomitą większość spośród 1776 piszczałek.
wej świątyni. Organizatorzy, tj.
władze miasta, Miejski Ośrodek
Kultury oraz Stowarzyszenie Na
Rzecz Zabytkowych Organów
Hansa Hummla, rokrocznie dbają o wysoki poziom artystyczny
imprezy, zapraszając najwybitniejszych muzyków, a także przygotowując niecodzienne, dodatkowe atrakcje. Dość wspomnieć,
że za manuałami olkuskiego
instrumentu zasiadał tytułowany przez krytyków "Papieżem
organów" szwajcarski wirtuoz
Guy Bovet, zaś koncerty kameralne uświetniały takie sławy, jak
królowa polskiej sceny operowej Teresa Żylis-Gara. Spośród
imprez towarzyszących Dniom
wymienić należy wystawy związanych z Olkuszem dzieł sztuki
współczesnej, sesje popularnonaukowe z udziałem wybitnych
znawców historii, budowy i konserwacji instrumentów, a także
muzyki organowej, czy wreszcie
adresowane do studentów konserwatoriów warsztaty organmistrzowskie.
Jakie atrakcje czekają nas tym
razem? Pierwszego dnia imprezy,
tj. 5 października przed zgromadzoną w olkuskiej Bazylice
św. Andrzeja publicznością
wystąpi włoski wirtuoz Lorenzo
Ghielmi, wykładowca mediolańskiego konserwatorium, znany
z licznych koncertów w Europie,
USA i Japonii, członek słynnego zespołu La Divina Armonia,
autor wielu nagrań radiowych
i płytowych. W jego wykonaniu
usłyszymy kompozycje takich
Na tym jednak nie koniec impo- mistrzów przełomu XVII i XVIII
nującej, nawet dla wybitnych w. jak m.in. Dietrich Buxtehude,
znawców, listy walorów tego Bernardo Pasquini, Juan Cabainstrumentu. Podczas długolet- nilles i Domenico Zipoli.
niej, zakończonej w 1992 r. kon- Sobotni wieczór organowy
serwacji organów, zdecydowano należeć będzie do Bartosza
ssię na zachowanie oryginalnego Jakubczaka – absolwenta Akabbrzmienia, nastrojenie ich w obo- demii Muzycznej im. Fryderyka
wiązującym w połowie XVII w. Chopina oraz Royal Academy of
w
sstroju nierównomiernie tempe- Music w Londynie, zdobywcy
rrowanym. Dzięki temu meloma- wiele nagród w prestiżowych
ni mają w Olkuszu niezwykłą konkursach, jak np. „Prix de
n
okazję podziwiania utworów la Presse” podczas Konkursu
o
ddawnych mistrzów w brzmieniu, Bachowskiego „Grand Prix
w jakim słyszeli je sami kompo- Bach de Lausanne” w Szwajzzytorzy oraz miłośnicy muzyki carii. Spośród licznych koncerw czasach renesansu i baroku.
Olkuskie organy Hansa Humm niedawno po raz kolejny
mla
zzaznaczyły swą wiodącą pozycję
wśród zabytkowych instrumenw
ttów starego kontynentu. Decyzją
Komisji Europejskiej kwota 1
K
mln. Euro przeznaczona została
m
nna pionierski projekt badawczy
zze wskazaniem Bazyliki św.
Andrzeja, jako miejsca realizacji.
A
To tu naukowcy uniwersytetów
T
w Genewie, Londynie, Padwie,
Goeteborgu i Buenos Aires,
G
a także PAN zainicjowali Sensorgan Project - przedsięwzięcie
sso
służące ochronie zabytkowych
słu
organów przed wpływem wszelor
kich
ki niekorzystnych czynników.
Fenomen Międzynarodowych
Ol
Olkuskich
Dni Muzyki Organowej i Kameralnej nie polega
no
jednak wyłącznie na wspaniałym
jed
instrumencie oraz urzekających
in
nastrojem wnętrzach zabytkona
tów wymienić należy występ
w londyńskiej Royal Festival
Hall, gdzie wykonał światową
premierę zadedykowanego mu
utworu na organy solo „Salve
Sancta Facies” Davida Gortona.
W Olkuszu Bartosz Jakubczak
zaprezentuje Salve Regina Johna Bulla, Voluntary in G Henrego Purcella, Auff die Mayerin
Johanna Jacoba Frobergera
i Poolsche Dans Jana Pieterszoona Sweelincka. W kameralnej
części koncertu, którą zdominują kompozycje Jana Sebastiana
Bacha oraz Antonio Vivaldiego,
wystąpi doskonale znany miłośnikom muzyki dawnej Krakowski Zespół Kameralny.
Ostatniego dnia, w niedzielę
7 października, za manuałami organów Hansa Hummla
zasiądzie francuski wirtuoz
Emmanuel Le Divellec. Studiował w Narodowym Konserwatorium Boulogne – Billancourt,
Akademii Muzycznej w Bazylei
u Gay'a Bovet'a oraz w Scholi
Cantorum Basiliensis. Koncertował w Europie, Meksyku, Japonii
i USA. W 1994r. został laureatem
II nagrody Międzynarodowego
Konkursu Organowego w Carouge, zaś w 1997r zdobył I nagrodę
w Szwajcarskim Konkursie Organowym. W Olkuszu zagra m.in.
Pange lingua Jehana Titelouze,
Toccata septima Georga Muffata
oraz Praeludium in G Nicolausa
Bruhnsa. Kameralną część niedzielnego wieczoru wypełnią
Nieszpory Tatrzańskie.
Podobnie jak w latach ubiegłych impreza objęta jest patronatem Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz
Marszałka Województwa Małopolskiego.
Zainteresowanych bliższymi
informacjami o Międzynarodowych Olkuskich Dniach Muzyki
Organowej i Kameralnej, w tym
dotyczącymi cen i rezerwacji
biletów zachęcamy do kontaktu
z Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Olkuszu, tel. (032) 643 11 20,
w godzinach 8.00-15.00.
Reklama
5
6
Reklama
Informacje
7
Informacje
8
Redakcja
Wydarzenie kulturalne
Olkusz
Wypoczynek w mieÊcie
Olkusz
SATYRYCZNY
Czarna Góra zaprasza!
JAMAGOR NADCHODZI
zynne dotychczas tylko w
sezonie wakacyjnym kąpielisko, od minionego weekendu
zaprasza szczególnie dzieci oraz
młodzież do korzystania z boisk i
placu zabaw. Codziennie od godz.
10.00 do zmierzchu można tam
nieodpłatnie zagrać w piłkę siatkową, koszykówkę, czy pobawić na
urządzeniach dla najmłodszych.
CurKing
M
iło nam donieść, że niebawem ukaże się nowa
książka Jacka Majcherkiewicza pt."SATYRYCZNY JAMAGOR" - będzie to zestaw świetnych
fraszek i rysunków satyrycznych.
Niektóre z nich publikowane
były na łamach naszego Gwarka
Olkuskiego.
Ze szczególną radością przywitajmy więc tomik wzbogacający
dorobek twórczy naszego znakomitego redakcyjnego współpracownika.
Olkusz
Jacek Majcherkiewicz
Satyryczny
JAMAGOR
UMiG Olkusz
C
O możliwość wstępu na kąpielisko poza sezonem letnim mieszkańcy zwracali się do władz miasta jeszcze w poprzedniej kadencji.
Wówczas na przeszkodzie stanęły
względy bezpieczeństwa. Stworzenie warunków do spełnienia
tego postulatu Olkuszan nowemu
Dyrektorowi MOSiR polecił Burmistrz Dariusz Rzepka. Dzięki
Wydarzenia kulturalne
sprawnemu przygotowaniu urządzeń basenu do zimy, pracownicy
kąpieliska mogli zostać oddelegowani do zajęcia się porządkiem i bezpieczeństwem wśród
chętnych do skorzystania z boisk
i placu zabaw. Dodatkowo zabezpieczone zostały baseny, które
mogłyby stanowić zagrożenie
przede wszystkim dla bawiących
się w pobliżu maluchów. Mimo
to Burmistrz i Dyrektor Dariusz
Murawski apelują do rodziców i
opiekunów, by podczas wizyt na
Czarnej Górze zwracali baczną
uwagę na dzieci ostrożności
nigdy za wiele.
P
rzez sześć dni, siedmioro
szczególnie wrażliwych na
piękno natury ludzi, porzuciwszy zgiełk i wygody cywilizacji
bez reszty oddało się poszukiwaniom ducha - ducha Doliny Będkowskiej. Duch ów ulotny, liryczny
mgłą spowijającą pełne kolorytu
lasy, a zarazem potężny wyniosłością jurajskich skał, odkrył przed
nimi swe tajemnice i pozwolił ich
część unieść z powrotem, pośród
betonowe ludzkie siedliska.
galerii OK.NO, a także zaprzyjaźnionych z nimi młodych twórców. Damian Pacha, Mariusz
Połeć, Stanisław Jakubas, Jacek
Majcherkiewicz, Piotr Zatorski,
Cezary Stojek i jedyna w tym
niezwykłym zespole kobieta
Justyna Banasiak, pośród inspirującej przyrody, w miejscu uwalniającym nawet od drażniących
dźwięków telefonów komórkowych, stworzyli kilkadziesiąt
dzieł. Stanisław Jakubas zdradził nam, że atmosfera doliny
i gościnnego schroniska pozwalały mu wypełnić artystycznymi
wrażeniami nawet trzy blejtramy
w ciągu jednego dnia.
bazy "Brandysówka" - Zbigniew
Brandys. Podczas wernisażu
podziwiał powstałe przy jego
organizacyjnym udziale prace
i zapraszał do udziału w kolejnych plenerach, w tym do realizacji najnowszego pomysłu - cyklu
"Cztery pory roku". Z pewnością
nasi artyści chętnie powrócą do
miejsca znanego i popularnego
wśród wielu środowisk twórczych
m.in. z zachodniego wybrzeża
i ziemi świętokrzyskiej.
W miniony piątek wypełnił
salę wystawienniczą Miejskiego
Domu Kultury. Wystawa zaty- Współtwórcą pleneru był gosztułowana "Pejzaż podniesiony" czący siódemkę poszukiwaczy
prezentuje część powstałych właściciel gospodarstwa agropodczas pleneru prac artystów turystycznego i wspinaczkowej
Osiek
UMiG Olkusz
N
iespełna miesiąc pozostał
do uroczystej inauguracji
pierwszego roku akademickiego w olkuskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Aktualnie
trwają zapisy zainteresowanych
uczestnictwem w zajęciach.
Olkusz
- nauki społeczne z elementami
filozofii, socjologii i ekonomi,
- nauka o ziemi z elementami
biologii, ekologii, geografii, fizyki i astronomii.
Zajęcia fakultatywne, dodatkowo płatne, obejmować będą abc
komputera, gimnastykę rehabilitacyjną, taniec towarzyski, lektorat języka angielskiego oraz
tai-chi. Każdemu studentowi
przysługiwać będzie 50% dofinansowania jednego z wymienionych zajęć. Ponadto członkowie
UTW mogą korzystać z zajęć w
sekcjach i klubach MOK na zasadach tam obowiązujących.
Komunikacja miejska
o mniejszych napełnieniach oraz
wieczorne kursy. W pojazdach
-letnie autosany H-6 znajduje się ok. 15 miejsc siedząto najnowsze nabytki cych i 17 stojących. Po niezbędolkuskiego PKM-u. Od nych przygotowaniach – oklejeniu
początku tygodnia autobusy logiem ZKG ,,KM”, cennikiem
wyjechały na linie Związku Ko- i regulaminem i zamontowaniu
munalnego Gmin ,,Komunikacja kasowników, autobusy wyjechały na trasy. „Melony” posiadają
Międzygminna” w Olkuszu.
ciekawy układ drzwi 1-1. DotychAutosany H-6 popularnie zwane czas PKM Olkusz posiadał tylko
„melonami” zostały zakupione w jedną H-6, kupioną od olkuskiefirmie Dolnośląskie Linie Auto- go PKS-u.
busowe. W zajezdni w Olkuszu
Po starym właścicielu (DLA)
pojawiły się już jakiś czas temu,
pozostała numeracja wozów.
jednak dopiero teraz wyjechały
na trasy. Obecnie obsługują linie
Łukasz Kmita
10
Wydarzenia kulturalne
Spotkanie z pisarkà-wró˝kà
W ramach spotkania uczniowie
klasy III a Zespołu Szkół Pod
potkania autorskie wpisały Lasem zaprezentowali ,,bajkową”
się już w program rozwoju część artystyczną, chętnie dzieczytelnictwa wśród dzieci ci rywalizowały w konkursach,
a bardziej odważne ujawniły swój
Gminy Wolbrom.
talent wokalny - całość dopeł13 września w Centrum Kultury
niły wspólne zdjęcia , kwiaty
uczniowie SP w Zarzeczu, SP
oraz całe mnóstwo autografów.
nr 1, SP nr 2 oraz Przedszkole
Spotkanie autorskie z Wiolettą
nr 2 uczestniczyli w spotkaniu
Piasecką,
autorką min. baśnioz autorką książek dla dzieci
wej biografii Hansa Christiana
Wiolettą Piasecką.
Andersena, zostało zorganiPrzesympatyczna, nieustannie
zowane przez koordynatorkę
uśmiechnięta pisarka, przebrana
kampanii społecznej ,,Cała
w strój wróżki, łatwo nawiązała
Polsk a cz y t a d z ie ciom”
kontakt z dziecięcą publicznoJolantę Gamrot .
ścią wprowadzając ją swymi
opowiadaniami w baśniowy
świat książek.
MOK Wolbrom
Rodzinny festyn w Osieku
wypieku chleb ze smalcem oraz
kiełbaski z grilla. Dla wszystkich uczestników biesiady organizatorzy przygotowali gadżety
promocyjne. Dzieci obdarowane
zostały słodyczami, chorągiewkami z logo stowarzyszenia LGD,
breloczkami, smyczami oraz czapeczkami.
MOK Olkusz
K
ilkaset osób bawiło się
w ubiegłą niedzielę na
stadionie sportowym
w Osieku. Strzały z łuku do tarczy,
przeciąganie liny i bieg rodzinny,
to tylko niektóre z atrakcji, jakie
przygotowali organizatorzy biesiady - Stowarzyszenie "Lokalna
Grupa Działania dla Obszarów
Wiejskich Gminy Olkusz" oraz miejscowy Klub Sportowy "Spójnia".
dzieci, ale i dorośli ustawili się
w kolejce, by spróbować swych
sił w strzelaniu z profesjonalnego
łuku. Cenne nagrody za udział
w konkursach sportowych m.in.
firmowe piłki, plecaki i zestawy sportowe wręczali obecni na
festynie organizatorzy - członkowie zarządu stowarzyszenia:
Apolinary Ćwięczek, Edward
Szumera, Wiesława Wcisło oraz
Jerzy Pandel. Wśród przybyłych
na festyn gości nie zabrakło także radnych miejskich m.in. Jac-
skiej, historii filmu i architektury,
PKM Olkusz kupił H-6
Wolbrom
Wydarzenia kulturalne
Pierwszą z rozegranych podczas festynu konkurencji był slalom z piłką między pachołkami.
Zadanie polegało na jak najszybszym pokonaniu toru przeszkód
oraz strzeleniu gola. Podobnie
jak kolejne konkurencje - rzuty piłką do kosza i przeciąganie liny, wzbudziło nad podziw
duże zainteresowanie i wywołało
wiele emocji. Najwięcej chętnych
zgromadziły jednak zawody
łucznicze. Nie tylko kilkuletnie
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Oferta UTW skierowana jest
do szerokiego grona osób starszych, niezależnie od posiadanego wykształcenia. Kształcenie
obejmować będzie okres dwóch
lat akademickich w systemie
semestralnym, cotygodniowe
wykłady i zajęcia fakultatywne.
Jak się w ubiegły weekend Wykłady podzielone są na nastęokazało, udostępnienie ośrodka pujące bloki tematyczne:
po sezonie już wzbudziło duże - ochrona zdrowia, profilaktyka
Zgłoszenia przyjmowane będą
zainteresowanie Olkuszan.
zdrowotna i propagowanie zdro- do 10 października br. w sekrewego stylu życia,
tariacie Miejskiego Ośrodka
Kultury
przy ul. F. Nullo 29.
- wiedza o kulturze i sztuce ze
szczególnym uwzględnieniem Opłata semestralna, płatna przy
historii Olkusza i Ziemi Olku- rejestracji wynosi 20 zł.
Pejza˝ podniesiony
MOK Olkusz
Starsi olkuszanie
ka Osucha - przewodniczącego
komisji praworządności i samorządności oraz szefa komisji
oświaty i kultury RM Łukasza
Kmity.
Zawody sportowe, to jednak
nie jedyna atrakcja, jaka czekała
na gości festynu. Zanim rozpoczęła się zabawa taneczna "do
białego rana", uczestnicy mieli okazję przejażdżki bryczką,
zaś na zgłodniałych pod wpływem emocji czekał domowego
Impreza w Osieku to kolejna po
Bogucinie, Gorenicach i Rabsztynie biesiada zorganizowana
przez Stowarzyszenie "Lokalna
Grupa Działania dla Obszarów
Wiejskich Gminy Olkusz". Kilkanaście dni temu rozpoczęły się
także szkolenia m.in. z zakresu
pozyskiwania funduszy na inicjatywy społeczne. Stowarzyszenie
ma swoją siedzibę w budynku
Centrum Kultury w Olkuszu
przy ul. Szpitalnej. Na realizację projektu "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
gminy Olkusz" Lokalna Grupa
Działania otrzymała z programu
Leader+ ponad 700 tysięcy zł.
S
Ogłoszenia, Informacje, Reklamy
WYDARZENIA KULTURALNE
OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Foto
• Fotografia ślubna www.foto.
olkusz.pl
(032) 645 40 42; 0 604 855 555
• Fotografia ślubna, reportaż plener
0 692 453 663
• FOTOGRAFIK, TEL. 0 501
617 123
Transport
• USŁUGI TRANSPORTOWE
– PRZEPROWADZKI
TEL. 607 720 943
• TRANSPORT DO 2 TON TANIO,
VAT, BLASZAKI. Tel. 0605
522 406
NieruchomoÊci
• SPRZEDAM MIESZKANIE
65M2 I 49M2 W CENTRUM
OLKUSZA TEL. 606 241 195
Kupno-sprzeda˝
• Kolekcje monet, banknotów,
znaczków kupię. Tel.
(032) 642 01 84, 0604 86 34 54
• Sprzedam tanio śliczną białą
suknię ślubną z taft y inteligentnej, gorset z koronką
+ spódnica, zakupiona w salonie Gracja w Krakowie
rozm. 36/38 wzrost 160/167
tel 602 75 13 80, 510 17 33 11,
032/ 754 73 56 - wieczorem
Motoryzacja
AUTO-PLAST S.C.
- Profesjonalne naprawy
powypadkowe, wymiana
oleju, filtrów, układów
wydechowych, amortyzatorów, zawieszeń, hamulców.
Części do wszystkich typów
samochodów, alarmy, centralne zamki, ceny fabryczne,
lakiery samochodowe.
Olkusz al. Tysiąclecia,
tel. 032 7547633, 601 445 721
Budowlane
• Kominki A-Z Z.R.B. Kamyk ogrzewanie kominkowe,
tel. 032 644 71 14, 0509 052 072
• Gładź-malowanie. Tel.
0604853272
Finansowe
Kredyty
– Oferta kilkunastu banków
– Konsolidacje
tel. (032) 645 16 40; 0698 373 196
Inne
• TAPICER – tel. 032/ 643 22 64,
032/ 643 42 82
• Czyszczenie kanalizacji
tel. (032)7537666; 0602300646
• Tanio sprzedam mało
używaną lampę bioptrom
tel. 032/ 644 73 15
• Pomoc drogowa tel. 601 445 721
• Ceramizery - uszlachetniacze do
oleju, paliwa, przekładni. Firma
Usługowa „EKO-BŁYSK”, tel.
0662 323 362
• Sprzedam BMW 318 poj. 1,8,
1987 r. Kolor czarny metalik,
sportowe zawieszenie, elektryczne szyby. Stan bdb. Cena do
uzgodnienia. Tel. 0512 121 056
• Sprzedam Ford Escort 1,4
rok prod. 1986, zadbany, bez
korozji cena do negocjacji
tel. 012/ 389 85 18 po 20.00
• Sprzedam Mercedesa 190 v.p.
1991, 2,0+inst. gaz, szyberdach
tel 510 17 33 11, 662 542 660
• SPRZEDAM POLONEZA 1,4
ROVER rocznik 95 TEL. 886
396 261
• SPRZEDAM GARAŻ BLASZAK OŚ. SŁOWIKI
TEL. 886 396 261
• KUPIĘ GARAŻ BLASZANY
UŻYWANY TEL:500 108 143
RoÊliny
• AZALIA, RODODENDRON,
IGLAKI, TORF, ZIEMIA. Olkusz – Pomorzany,ul. Zacisze 21.
Tel. (032) 645-50-18
Praca
Dam prac´
• Zamiast wyjeżdżać za granicę
zarabiaj w Polsce!!! Dobrze
płatna praca dla ambitnych i
kreatywnych.
Wymagania: - miła aparycja, niekaralność, wykształcenie średnie.
Zgłoś swoją kandydaturę - może
to praca dla Ciebie?
tel: 0 510 292 401
Szukam pracy
• Inżynier specjalista BHP,
angielski, Prawo Jazdy kat B, doświadczenie w handlu, znajomość
gospodarki magazynowej szuka
pracy tel: 514 874 340
• A+B+C+CE+ADR+ cysteny
+ wózki widłowe, podstawy
niemiecki, angielski, średnio
rosyjski, włoski. Szukam pracy
tel. 0664 238 305
bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy
PROMOCJA!!
OGŁOSZENIA DROBNE
DAM PRAC¢
50% TA¡SZE.
SZUKAM PRACY
GRATIS!!!
MAŁE
RAMKI
SUPRA - Piotr Rudnicki
• KURSY kierowców wózków
widłowych
• BHP
• PPOŻ
• HACCP
• szkolenia kwalifikacyjne
Biuro Podróży „OLTUR”
• wczasy zagraniczne i krajowe
• wycieczki krajowe, obozy, zielone szkoły
• sprzedaż biletów autokarowych (Europa)
• sprzedaż biletów lotniczych (także LOT-u)
• ubezpieczenia
32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 12
tel./fax 032 643 19 52 • [email protected][email protected] • www.oltur.home.pl
0 606 397 921
- komputery, laptopy, podzespoły,
monitory - nowe i używane
- serwis komputerów
- ksero kolor A3, skanowanie, drukowanie
- gry - tania seria
- fotoprint - zdjęcia najtaniej
Olkusz, ul. Na Skarpie 20
(ulica za SKARBKIEM - obok kładki)
032 641 41 09
www.komputer.olkusz.pl
Kino
„Zbyszek”
29.09 GODZ.18.00 - MUZYKA W PARKU;
KONCERT OLKUSKIEJ REPREZENTACYJNEJ
ORKIESTRY D¢TEJ
Transformers - film sens. USA
ZAJ¢CIA W PRACOWNI PLASTYCZNEJ
PT. „POCZTÓWKA Z WAKACJI”:
DK Klucze - wtorek, Êroda, sobota
w godz. 11.00 - 14.00
DK Jaroszowiec - czwartek, piàtek
w godz. 11.00 - 14.00
WARSZTATY MUZYCZNO-WOKALNE
„PIOSENKA TURYSTYCZNA”:
DK Klucze - Êroda, piàtek, sobota w godz. 11.00
- 13.00
DK Jaroszowiec - wtorek w godz. 11.00 - 13.00
ZAJ¢CIA W PRACOWNI CERAMICZNEJ:
LEKCJA BIBLIOTECZNA PT. „JAK RADZIå
SOBIE Z NEGATYWNYM WPŁYWEM
RÓWIEÂNIKÓW”
Filia GBP w Kluczach - w ka˝dà sobot´ w godz.
12.00 - 14.00
SOBOTNIE SPOTKANIA BIBLIOTECZNE Z
CYKLU „GODZINY DLA RODZINY”
Filia GBP w Kluczach - w ka˝dà sobot´ w godz.
15.00 - 16.00
LEKCJA BIBLIOTECZNA „W KRAINIE BAÂNI
I FANTAZJI”
Filia GBP w Kluczach - w ka˝dà sobot´ w godz.
12.00- 14.00
KONKURSY CZYTELNICZE DLA DZIECI,
ZABAWY Z KSIÑ˚KÑ, ROZWIÑZYWANIE
SUDOKU
GBP w Jaroszowcu - w ka˝dy wtorek w godz. 10.00
- 14.00
Z POLICYJNEJ KARTOTEKI
WYPADKI DROGOWE
17.09 - Dłużec
W miejscowości Dłużec na DW 794
mieszkaniec Chruszczobrodu - kierujący samochodem ciężarowym
marki Kamaz podczs manewru
wyprzedzania potracił kierującego
rowerem
siedemdziesiątletniego
mężczyznę zam. w Dłużcu. W wyniku potrącenia rowerzysta doznał obrażeń ciała pozostaje na obserwacji
ZOZ Olkusz. Uczestnicy zdarzenia
trzeźwi
KRADZIEŻE
12.09 - Olkusz, ul. Kochanowskiego
N/n sprawca dokonał kradzieży parapetów wartości 420 zł z budynku
Szkoły Podstawowej nr 2 w Olkuszu.
13.09 - Olkusz, ul. Niepodległości
Mieszkaniec Olkusza zawiadomił
o kradzieży z jego domu biżuterii
złotej o wartości około 3000 złotych
przez znanego mu mężczyznę.
17.09 - Olkusz
W Olkuszu w autobusie nieznany
sprawca dokonał kradzieży telefonu
komórkowego marki Nokia 6630.
Ogólna suma strat około 800 zł na
szkodę mieszkanki Żurady.
17.09 - Olkusz, ul. Biema
Mieszkaniec Olkusza zawiadomił
KPP Olkusz o dokonanym włamaniu do pomieszczeń budynku w Olkuszu na ul. Biema skąd dokonano
kradzieży stołu z nadstawką oraz
opiekacza ze stali nierdzewnej wartości łącznej 1000 zł na szkodę wymienionego. W wyniku podjętych
czynności funkcjonariusze Ogniwa
AUTO - SZYBY
sprzedaż, montaż, naprawa,
przyciemnianie, atest, Bogucin Duży 100
032 642 86 56, 0663 747 609
Firma Budowlano-Remontowa
„NOW-BUD” Bukowno
Oferuje usługi w zakresie: więźby
dachowe i pokrycia dachowe,
docieplanie budynków, adaptacje
pomieszczeń i inne prace budowlane.
FIRMA BUDOWLANA
Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 40
tel./fax. 032 641 41 49
Bukowno, ul. Zwycięstwa
kom. 0604 467 725
e-mail: [email protected]
godz. 16.30, 19.00
WARSZTATY TA¡CA:
DK Klucze - Êroda, piàtek w godz. 11.00 - 13.00
DK Jaroszowiec - wtorek w godz. 11.00 - 13.00
Klucze
Oferuje wykonanie:
EWIK K.Rdzak
■ Żaluzje ■ Rolety
■ Markizy ■ Moskitiery
• 28.09 – 03.10
PROJEKT NA RZEèB¢ OGRODOWÑ
Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW
CERAMICZNYCH:
DK Klucze - wtorek, Êroda, czwartek, sobota w godz.
11.00 - 14.00
DK Jaroszowiec - piàtek w godz. 11.00 - 14.00
Olkusz
tel.(032)753 76 66; 0602 438 844
SKLEP KOMPUTEROWY
Kawiarenka internetowa
9
- remontów bieżących i kapitalnych
- wylewek cementowych agregatem
„Mixokret”
- robót elewacyjnych
- robót transportowo-sprzętowych
koparko-ładowarką, samochód
samowyładowczy
- tynków maszynowych (gipsowych
i cementowo-wapiennych)
Olkusz, ul. Osiecka 3a
tel./fax. 032 643 32 61
kom. 0604 793 597, 0604 437 742
Patrolowo - Interwencyjnego KPP
Olkusz zatrzymali dwóch mieszkańców Olkusza - lat 18 i 31, będących
w posiadaniu skradzionych elementów. Osoby osadzono w PDOZ KPP
Olkusz.
18.09 - Olkusz, ul. Sławkowska
N/n sprawca na terenie targowiska
dokonał kradzieży portfela z zawartością dokumentów w postaci dowodu osobistego, prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego z opłatą OC od
pojazdu marki VW Golf oraz biletu
miesięcznego i pieniędzy w kwocie
200 zł na szkodę mieszkańca Osieka.
18.09 - Niesułowice
Jeden z mieszkańców tej wsi, z samochodu marki Honda Civic dokonał kradzieży radiootwarzacza
oraz zestawu kluczy. Ogólna suma
strat 400 zł na szkodę mieszkańca
Olkusza.
19.09 - Olkusz, ul. Biema
N/n sprawca dokonał kradzieży 40
m przewodów telekomunikacyjnych
na szkodę UMiG Olkusz. Straty w
ustaleniu.
19.09 - Olkusz, ul. Parcze
N/n sprawca poprzez wybicie szyby
dokonał włamania do niezamieszkałego domu w którym znajduje się
pracownia jubilerska. Skradziono
wyroby jubilerskie wartości 4000 zł.
20.09 - Bukowno, ul. Puza
N/n sprawcy dokonali kradzieży
90 metrów kabla elektrycznego typ
YKY5x25mm2 składowanego na
terenie budowy hali przemysłowej
firmy Telefonika w Bukownie. Kabel
stanowił własność podwykonawcy,
firmy Elektrotermia. Wysokość strat
KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE
A.M. Kostulski
032 643 01 59, 032 643 17 65
0604 249 478, 0608 559 224
PAINTBALL
■ pole z budynkami do paintballa,
poligon ASG
■ Wielkie Palenisko z Chatą Leśną
■ grill, ogniska, imprezy integracyjne
■ strzelnica
Bukowno, ul. Spacerowa
tel. 0694 456 777; 0694 456 778
P.P.H.U. „BARBOX” Barański Jacek
Producent Opakowań Kartonowych
Oferuje:
• opakowania z tektury litej na torty, ciasta
ciasteczka
• opakowania zbiorcze z tektur
wielowarstwowych
• usługi poligraficzno-reklamowe w róznych
technikach druku (offset, sito, tampon)
Olkusz, Żurada II/44
032 643 46 18, 0608 464 951
[email protected]
www.barbox.pl
około 3.900 zł.
20.09 - Olkusz, ul. Mickiewicza
W Olkuszu na ul. Mickiewicza, n/n
mężczyzna dokonał kradzieży telefonu komórkowego m-ki Nokia
o wartości około 650 zł na szkodę
mieszkańca Olkusza
INNE ZDARZENIA
19.09 - Zarzecze
Mieszkaniec Zarzecza lat 76 powiadomił że jego sąsiad - lat 77 dokonał
uszkodzenia jego ciała rozcinając
nożem mu skroń i policzek lewej
strony twarzy oraz kierował wobec
niego groźby pozbawienia życia.
19.09 - Olkusz, ul. Miła
W trakcie kontroli jednego z warsztatów samochodowych funkcjonariusze KPP ujawnili samochód osobowy marki Fiat Uno, który figurował
jako utracony w dniu 08/09/07.2007
w Zawierciu. Samochód zabezpieczony na parkingu strzeżonym w
Bukownie. Zatrzymano 4 osoby podejrzewane o paserstwo.
20.09 - OLKUSZ, ul. SKŁADOWA
F-sze KPP Olkusz ujawnili nieletnich pod wpływem alkoholu. Byli
to: szesnastoletni mieszkaniec Małobądza /0,09 mg/l/ i szesnastoletni
mieszkaniec Bolesławia /0,15 mg/l/.
W wyniku czynności ustalono
sprzedającą alkohol nieletnim, która
po przesłuchaniu została zwolniona
KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE
mgr Zbigniew Kwinta, ul. Szpitalna 14
032 643 06 07, 032 643 48 33
0502 35 43 32
Sklep – ZDROWA ŻYWNOŚĆ
W sprzedaży posiada:
■ swojskie wędliny
■ art. bezglutenowe, sojowe i bezcukrowe
■ pasteryzowane soki owocowe i warzywne
■ naturalne miody
■ herbatki owocowe i zioła
Olkusz, ul. Szpitalna 26, tel.(032) 754 40 35
POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM
W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH
Jesteś poszkodowany w wypadku
komunikacyjnym?
A może jest nim ktoś z twoich krewnych lub
znajomych?
Wyspecjalizowana firma prawnicza
VOTUM uzyskuje wysokie odszkodowania
Dziennik Ubezpieczeń uznał Nas za
nr 1 w Polsce!!!
Zadzwoń po szczegółowe informacje
WARTO!
0693 518 559, 0607 276 782
www.votum-co.pl
[email protected]
10
Sport
Sport
Lekkatletyka
Sport
Siatkówka
Sport
Szachy≠≠≠
Na mistrzostwach Êwiata Inauguracyjna wygrana Mistrzostwo dla Oli!
36 miejsce i był drugi z Polailkus.pl
ków. Bieg odbył się na dystansie
dniu 15.09.07r odbyły 8km a zwycięstwo w tym biegu
a inauguracji rozgrywek
się Górskie Mistrzostwa odniósł reprezentant Ugandy
zespół Kłosa zdeklasował
Świata Juniorów w sty- Kustro Geoffrey przed Sempre
rywala z Krakowa. Wszyscy
lu anglossaskim z udziałem 42 Moussie-z Eritrey i jego kolega zawodnicy z Olkusza zagrali barpaństw w szwajcarskim Saillon. z tego samego państwa Tseggady dzo dobry mecz. W zespole zaszły
Barwy Polski reprezentowało 4 Ouqbit.
pewne zmiany. Powrócił z II-go
Kazimierz Chechelski
W
N
zawodników, w tym nasz zawodnik – dwukrotny wicemistrz Polski
Juniorów Tomek Czarnota z I.K.S.
„Olkusz”.
Podopieczny trenera Kazimierza Chechelskiego, który w tym
biegu na 78 zawodników zajął
Sport
Lekkatletyka
kowy Bartnik z krótkich zdobył
kilka punktów. Seta skutecznym
atakiem zakończył Prokocki.
III set.
1:0 po ataku Zioły, krótka
na 8:6 Bartnika, 9:6 blok Bartnik-Karkos. Ten drugi tak jak w
I i II secie bezbłędnie rozdziela
Drużynowo ekipa Polski zajęła ligowego Okocimia Socha Damian
piłki. 12:6 atak Prokocki, 15:8
X miejsce. 1 miejsce drużyno- a trenerem ponownie został Socha
atak Sochy Romana, 24:14 blok
wo zdobyła Erirtea, 2- Turcja, Roman.
Sowicki-Kaliś. Kończy mecz
3- Włochy, 4-Niemcy, 5-Anglia,
atakiem Prokucki.
I set
6-Czechy, 7-Austria, 8-SzeajCały zespół zagrał bardzo
caria, 9-Słowenia, 10-Polska,
Pierwsze punkty dla nas zdobył
dobry
mecz.
11-USA, itd..
duet Zioło-Prokocki po skutecznym bloku. Wspaniały atak na
9:6 Prokockiego, na 10:9 atak
Skład:
Zioło, blok sochy Romana na
Kaliś
19:14. Goście jeszcze zdobyli
kilka punktów, ale końcówka to
Prokocki
popisy w ataku Prokockiego na
Dziewczęta 800 m
D. Socha
21:16 i 23:18 oraz Sochy Damiana
Anna Barczyk 2,25,45
R. Socha
24:20 i 25:21.
Aneta Stawiarska 2,27,28
UMiG Olkusz
P
o raz kolejny 12-letnia Ola
Lach odniosła imponujący
sukces. Tym razem wywalczyła złoto na Mistrzostwach
Europy w Szachach Klasycznych,
jakie odbyły się w chorwackiej
miejscowości Sibenik. W imprezie
tej startowało 758 zawodników, w
tym 329 dziewcząt z 43 krajów.
odporności psychicznej. Dzięki
niej oraz wielokrotnie już dowiedzionemu talentowi Ola pokonała
72 zawodniczki, a wśród nich
reprezentantki takich potęg szachowych, jak Rosja i Gruzja.
Aleksandra Lach jest wielokrotną Mistrzynią Polski. W 2004 w
Iraklionie wywalczyła brązowy
medal mistrzostw świata juniorek
do lat 10, a rok później zajęła II
Podrzeszowskie bieganie
Kazimierz Chechelski
W
dniu 16.09 odbyły się
Międzywojewódzkie
Mistrzostwa i Miting Agnieszka Padło 2,40,78
Juniorów w których zawodnicy Dziewczęta: Pchnięcie Kulą
I.K.S. „Olkusz” uzyskali następu- Agnieszka Nowak 5,94
jące rezultaty:
Dziewczęta 100 m
Anna Pacia 13,72
Katarzyna Pacia 14,13
Justyna Czeladzka 14,31
Sylwia Solecka 15,44
Dziewczęta 200 m
Anna Pacia 28,15
Katarzyna Pacia 28,73
Justyna Czeladzka 29,25
Dziewczęta 300 m
Sylwia Solecka 49,8
Chłopcy 100 m
Jakub Sowiński 12,17
Łukasz Gumółka 12,24
Chłopcy 200 m
Jakub Sowiński 24,25
Łukasz Gumółka 24,99
Chłopcy 800 m
Karol Stefański 2,12,95
Bartosz Karoń 2,15,19
Chłopcy 1000 m
Kacper Bielat 3,20,06
Sylwia Parzyszek 56,76
bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy
tel. 754 46 41
POSZUKUJEMY KOLPORTERÓW
II set
Nasi zawodnicy zdobyli kilka
punktów po dobrych rozdaniach
Karkosa, a wykończeniach w ataku Zioły, Prokockiego i Sochy.
Było 3:0, 5:2, 6:6, 21:14. Środ-
Karkos
Zioło
Bartnik
Sowicki
Ola już po dwóch rundach
uplasowała się na pozycji lidera
i mimo ogromnej presji, jaką jest
gra na pierwszej szachownicy,
dzielnie utrzymała prowadzenie
aż do ostatecznego zwycięstwa.
miejsce w Belfort na mistrzostwach świata.
W 2005 r. zdobyła również brązowy medal na mistrzostwach
Europy do lat 10 w Herceg Novi.
Kolejnym ogromnym sukcesem
Oli był tytuł wicemistrzyni ŚwiaW szachach przypadki utraty ta do lat 12 wywalczony w 2006
wywalczonego w początkowej r. w Batumi.
fazie rozgrywek prowadzenia,
Aleksandra Lach reprezentuje
nie należą bynajmniej do rzadklub
LKS Czarny Koń Olkusz,
kości. Dlatego dyscyplina ta,
gdzie
trenuje pod okiem Waldeoprócz wiedzy i umiejętności,
mara
Czarnoty.
wymaga również nieprzeciętnej
OGNISKO MUZYCZNE "ŻACZEK"
ZAPRASZA CH¢TNYCH DO NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH
ZAPISY CODZIENNIE PO GODZ. 14.00
tel. 508 180 788
ADRES:
OLKUSZ UL. NOWA 4 (ZA HOTELEM OLKUSZ), TEL 032 754-59-08, 508 180 788
Informacje
Wolbrom
Usprawnienia
Wolbrom
Rowerem na Rynek
Gospodarka
Krakowski Park Technologiczny w Wolbromiu
rynien, w korytarzach czy wejBart∏omiej Baziak
Bart∏omiej Baziak
ściu były uciążliwe dla wszystynek miejski wzbogacił się kich. Widać, że od pierwszego
a sesji Rady w dniu 19-wo dwa stojaki na rowery. dnia parkingi rowerowe się przyrześnia-2007r. została przyPierwszy został zamonto- jęły - mówi Waldemar Kolanko,
jęta uchwała o wyrażeniu
wany w pobliżu wejścia głównego naczelnik wydziału ogólno-or- zgody na ustanowienie specjalnej
do urzędu, a drugi po przekątnej ganizacyjnego.
strefy ekonomicznej pod nazwą
Warto dodać, że stojak na rowe- "Krakowski Park Technologiczny"
rynku od niego.
R
11
N
podatku dochodowego z uzyskanych w strefie dochodów, strefy
te cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów krajowych
i zagranicznych. Tylko w 2006
roku na terenie stref zlokalizowano inwestycje o wartości ponad
35 mld zł.
W czerwcu, po konsultacjach,
w których uczestniczyli wiceSpecjalna Strefa Ekonomiczburmistrz Katarzyna Gamrat,
na (SSE) jest to wyodrębniona
naczelnik Wydziału Geodezji
administracyjnie część terytoLeszek Zygmunt oraz pracownicy
rium Polski, gdzie prowadzona
Referatu Rozwoju Regionalnego,
jest działalność gospodarcza na
inicjatywa uzyskała pełną akceppreferencyjnych warunkach.
tację burmistrza Jana Łaksy.
Celem istniejącego od 1998
Od lipca 2007r. rozpoczęły
roku Krakowskiego Parku Techsię intensywne prace mające na
nologicznego jest działanie na
celu włączenie do SSE ostatniego
rzecz rozwoju regionalnego
gminnego terenu inwestycyjnego
poprzez stwarzanie warunków
-- 16ha działki koło os. Łokietdo rozwoju zaawansowanych
ka. Wkrótce później nawiązano
technologii i transferu wiedzy z
kontakt z Krakowskim Parkiem
uczelni do biznesu.
Technologicznym -- zarządcą
W Polsce funkcjonuje 14 spe- specjalnej strefy ekonomicznej
cjalnych
stref ekonomicznych. Z -- spółką należącą do Skarbu Pańry
usytuowany
przy
wejściu
do
Stojaki mają pomóc mieszuwagi
na
50-70% zwolnienie z stwa, Samorządu Województwa
urzędu
jest
objęty
miejskim
syskańcom chcącym załatwić swotemem
monitoringu
w
sposób
je sprawy w okolicach rynku a
ciągły. Powinno to podnieść
podróżującym na rowerze.
Wolbrom
Gospodarka
bezpieczeństwo pozostawianych
- Mieszkańcy mają teraz wygod- rowerów i odstraszyć ewentualne miejsca do pozostawienia nych złodziei.
roweru. Rowery przypięte do
Bart∏omiej Baziak
na terenie Gminy Wolbrom.
Małopolskiego oraz Politechniki
Krakowskiej, AGH i UJ.
ekonomiczną. Zapewnił, że strefy
te sprawdzają się w Małopolsce
i
Powodzenie negocjacji pra- całym kraju. Przypomniał, że
cowników Referatu Rozwoju 9-lipca-2007r. przyjęto Wieloletni
Regionalnego zaowocowało Plan Inwestycyjny województwa
wystosowaniem listu intencyjne- w którym przewidziano środki na
go, a następnie przygotowaniem budowę obwodnicy Wolbromia i
niezbędnej dokumentacji oraz remont drogi Kraków-Wolbrom,
co jeszcze bardziej uatrakcyjni
projektu uchwały.
tereny objęte strefą.
Podczas sesji Rady na pytania
radnych odpowiadała wicebur- Uchwała została przyjęta. Kramistrz Katarzyna Gamrat oraz kowski Park Technologiczny
dyrektor działu promocji i mar- to szansa znalezienia nowych
ketingu KPT Krystyna Sadow- inwestorów. Po wielu latach,
ska. Radni pytali o możliwość gdy ziemia leżała odłogiem,
współdecydowania Gminy o dal- może wreszcie władze gminy
szych losach terenu. Nauczeni postawiły na właściwego konia.
przykrym doświadczeniem, nie Z badań PAIIZ wynika, że najchcieli doprowadzić do utraty więcej inwestycji trafia właśnie
ostatniej szansy na przyciągnię- na obszary specjalnych stref ekonomicznych.
cie zewnętrznych inwestorów.
O słuszności pomysłu Radnych
przekonywał Zbysław Owczarski
-- członek sejmiku małopolskiego,
który jako wicemarszałek województwa zajmował się spółką
zarządzającą specjalną strefą
Teraz pozostaje nam czekać na
decyzję Ministra Gospodarki o
poszerzeniu specjalnej strefy
ekonomicznej o tereny Gminy
Wolbrom.
Wolbromskie inswestycje Anno Domini 2007
Wolbrom
Polityka lokalna
Wolbromiak w KM MRPO
Komitetu został powołany Zbysław Owczarski - radny sejmidniu 19 września 2007r. ku województwa małopolskiezostali wybrani trzej go, naczelnik wydziału edukacji
członkowie Komitetu UMiG Wolbrom.
UMiG Wolbrom
W
Monitorującego Małopolski
Regionalny Program Operacyjny
(KM MRPO) w latach 2007- 2013.
Regionalny program operacyjny
jest narzędziem służącym realizacji strategii rozwoju regionu
przy wykorzystaniu środków Unii
Europejskiej w latach 2007-2013.
Wartym podkreślenia jest
fakt, że to właśnie przedstawiciel Gminy Wolbrom został
wybrany i zasiada w Komitecie
Monitorującym MRPO, który
rekomenduje wnioski, analizuje i
zatwierdza kryteria wyboru projektów, analizuje wyniki wdrażania, w szczególności osiągnięcie
Spośród reprezentantów 182 wyznaczonych celów.
małopolskich gmin na członka
Wolbrom
Zdrowie
Badania mammograficzne
UMiG Wolbrom
G
minne Centrum Informacji
w Wolbromiu oraz Centrum
Medyczne Maszbacha z
Krakowa zaprasza na BEZPŁATNĄ
MAMMOGRAFIĘ w ramach programu NFZ "KOBIETO ZADBAJ O SWOJE
ZDROWIE !!!".
do zawartego porozumienia z
władzami Powiatu Olkuskiego,
Gmina Wolbrom partycypuje
kwotą 200.000 zł w kosztach
remontów: chodnika przy ul. Piłsudskiego, ulicy 29 – Listopada,
remont pobocza (utwardzenie
) dla poprawy bezpieczeństwa
pieszych.
B
ieżący rok, choć wpisany
głównie w reorganizację
magistratu i przeprowadzenie procesów usprawniających
jego pracę oraz zwiększających
wydajność, nie pozostawił również miasta i gminy Wolbrom bez
zmian. Poniżej prezentujemy Wam
informację o realizacji wybranych
inwestycji.
Budowa parkingu wewnętrznego przy Szkole Podstawowej Nr
1 w Wolbromiu - miała na celu
poprawę bezpieczeństwa dowożonych do szkoły dzieci. Oddanie
tego parkingu pozwala na wjazd
autobusu szkolnego i prywatnych
samochodów dowożących dzieci
do szkoły, z wyeliminowaniem
wysiadania na ruchliwej ul.
Mariackiej, na której doszło do
kilku potrąceń.
Zapraszamy Panie w wieku 50
– 69 lat na bezpłatne, profilaktyczne badania mammograficzne w
ambulansie mammograficznym
przy Centrum Kultury, Promocji i Informacji (Dom Kultury)
Wolbrom, ul. Leśna 2, 5 PAŹDZIERNIKA 2007 r. rejestracja
tel. (032) 644 – 23 – 04 wew. 325. Oś. Kapkazy Wąwóz, ul. MioPotrzebny jest dowód osobisty! dowa - ponadto na Osiedlu
Kapkazy Wąwóz wykonano:
nakładkę bitumiczną na ulicy
Miodowej (325 mb), chodnik
przy ul. Wąwóz – od ulicy Sadowej do ulicy Miodowej, nakładkę
bitumiczną na ulicy Orzechowej
– 30 mb, nakładkę bitumiczną na
ulicy jesionowej – 30 mb, chodnik 2-stronny na ulicy Miodowej
do ulicy Jabłoniowej, chodnik
Nowe ogrodzenie Zespołu
Szkół w Wolbromiu przy ul.
Skalskiej. Wykonane ogrodzenie
zwiększa bezpieczeństwo uczącej się młodzieży i uczestników
ruchu drogowego.
jednostronny od ulicy Jabłoniowej do ulicy Orzechowej, na
ulicy Orzechowej 40 mb chodnika (jednostronnie), chodnik na
przesmyku pomiędzy działkami
po terenach zielonych – trwają
prace przy kontynuacji chodnika
do ulicy Lipowej (tzw „Rynek”)
przepust do ulicy Orzechowej
i Jabłoniowej, zakopany został
kabel zasilający oświetlenie
chodnika pomiędzy działkami, zamontowano 5 słupów z
lampami oświetleniowymi przy
w/w chodniku, pozostałe 2 słupy
oświetleniowe i lampy oświetlenia zamontowane zostaną po
zakończeniu prac związanych z
budową chodnika jak również
zamontowany zostanie jeden słup
przy skrzyżowaniu Jesionowej i
Lipowej.
Oś. Chrobrego – remont chodników. Wykonano nowe chodniki
o nawierzchni z kostki brukowej
w miejsce zniszczonych płytek
betonowych.
Poszerzenie placu targowego.
Ponieważ na targowisku miejskim notuje się coraz większą
ilość handlujących i kupujących, zaszła konieczność jego
powiększenia. Utwardzana jest
północno-zachodnia część, która docelowo połączona zostanie
projektowaną drogą z ulicą Pił-
Stadion sportowy KS Przebój
Wolbrom. Zamontowane nowe
trybuny przenośne z zamontowanymi siedziskami dla 300
kibiców. Kolorowe siedziska
układają się w barwy klubowe
Nowy chodnik z kostki bru- „Przeboju”.
kowej na ul. Ordona po stronie
Nowa, wyasfaltowana droga
południowej. Kostkę brukową przy Centrum Kultury, Promocji
zakupił Urząd Miasta i Gminy i Informacji stanowiąca dojazd
Wolbrom. Robociznę związa- również do sali judo.
ną z jego wykonaniem poniósł
właściciel restauracji „Klimtów- Wolbrom ul. Młyńska. Nowy
ka” Chodnik ten stanowi I etap chodnik z kostki brukowej w
modernizacji tej ulicy i przewi- miejscu starego z płytek chodduje również wykonanie nowego nikowych.
oświetlenia ulicznego.
Remont ul. 29 – Listopada
Nowy chodnik z kostki bru- (droga powiatowa) przy współkowej przy ul. Piłsudskiego finansowaniu ze środków budże(droga powiatowa). Stosownie towych Gminy Wolbrom.
sudskiego. Prace te związane są
również z przygotowaniami do
kompleksowego, profesjonalnego zagospodarowania całego
targowiska
12
Reklama
Centrum Szkolenia Językowego
i Tłumaczeń
Olkusz
ul. Bylicy 1/113
tel. 032 754-47-16
kom. 507-074-740
[email protected]
www.benefit.edu.pl
Wolbrom
Benefit
ul. Krakowska 66
ZAPISY NA KURSY JĘZYKOWE
ANGIELSKI
NIEMIECKI
ROSYJSKI
128 zł / 16 godzin zegarowych nauki w
miesiącu, podręczniki i inne pomoce
GRATIS!
Grupy max. 8 osobowe gwarantują
szybkie postępy w nauce!
FRANCUSKI
8 zł
60 m za
in.
TŁUMACZENIA - ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE
PARTNERSTWO MEDIALNE
bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy
&

Podobne dokumenty

Nr 19

Nr 19 osiąga cenę 3.000,00 zł i więcej. Biorąc pod uwagę kilkadziesiąt lat wstecz ceny monet, śmiało można powiedzieć, że nie zdarzyło się by ceny monet kiedykolwiek spadły. Mogą się zatrzymać na jakiś c...

Bardziej szczegółowo

Nr 14

Nr 14 w zachodni horyzont, między smugami kornikiem i innym paskudztwem. miało wartość szynki. Dzisiaj siedzę po samolotach przeleci czasami bocian. Mówią, że choćby się co robiło, zawsze sobie jak nabab...

Bardziej szczegółowo

Nr 17

Nr 17 Redaktor naczelny: mgr Radosław Hrynkiewicz tel. kom. 0 600 255-928 Skład i łamanie: VERTIGO AD s.c. Druk: POLSKA PRESSE Sp. z o.o. „Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu...

Bardziej szczegółowo

Nr. 05/2015 - Gwarek Olkuski

Nr. 05/2015 - Gwarek Olkuski • ds. rekrutacji i obsługi osób niepełnosprawnych. Czas trwania projektu: 01.04.2015- 31.03.2016 Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt do dnia 20.03.2015 r. pod nr telefonu 32/643-43...

Bardziej szczegółowo