tutaj - Instytut Techniki Cieplnej

Transkrypt

tutaj - Instytut Techniki Cieplnej
STUDIA DOKTORANCKIE
W
INSTYTUCIE TECHNIKI CIEPLNEJ
JeŜeli chcesz:
zwiększyć swoje szanse na zdobycie ciekawej i dobrze płatnej pracy,
pogłębić swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych technik obliczeniowych
i pomiarowych,
pracować w zespole ludzi pełnych entuzjazmu,
uczestniczyć w projektach międzynarodowych,
rozwaŜ rozpoczęcie studiów doktoranckich w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki
Śląskiej.
Studia doktoranckie w Instytucie Techniki Cieplnej to:
zajęcia dydaktyczne w liczbie 3 godziny tygodniowo (laboratoria, projekty,
ćwiczenia),
stypendium od początku studiów doktoranckich,
dodatkowe wynagrodzenie uzaleŜnione od moŜliwości finansowych projektów
realizowanych przez promotora,
temat doktoratu zdefiniowany na początku studiów,
moŜliwość realizacji doktoratów zarówno eksperymentalnych, jak i obliczeniowych,
prawo do hotelu asystenckiego,
8 tygodniowy urlop.
Warunki jakie muszą spełniać kandydaci:
ukończone studia magisterskie na jednym z kierunków: mechanika i budowa maszyn,
energetyka, inŜynieria środowiska, ochrona środowiska, inŜynieria chemiczna,
matematyka, fizyka lub zbliŜone,
średnia ze studiów nie mniej niŜ 4,
znajomość języka angielskiego w stopniu umoŜliwiającym porozumiewanie się,
motywacja do pracy naukowej.
Co po studiach doktoranckich?
praca naukowa na uczelni. Po zrobieniu habilitacji uzyskuje się na polskiej uczelni
doŜywotnie mianowanie. Takiej stabilności zatrudnienia nie daje Ŝadna inna praca,
praca w przemyśle polskim lub zagranicznym. Jest duŜe zapotrzebowanie na
pracowników ze stopniem doktora. Uzyskują oni znacznie lepsze warunki
zatrudnienia niŜ inŜynierowie po studiach.
Co zrobić by zostać doktorantem:
zapoznaj się ze stroną Instytutu www.itc.polsl.pl opcja studia doktoranckie i wybierz
odpowiadającą Ci tematykę oraz promotora,
zgłoś się do promotora w celu omówienia szczegółów tematu oraz zorientowania się
na jakie dodatkowe wynagrodzenie moŜesz liczyć,
złóŜ niezbędne dokumenty zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Wydziału
InŜynierii Środowiska i Energetyki www.ise.polsl.pl opcja studia doktoranckie.
Termin zgłoszeń: do 15 września.
MoŜesz się starać o przyjęcie na studia doktoranckie jeśli obrona pracy magisterskiej
odbędzie się do 20 października br.

Podobne dokumenty