ja i moja rodzina w czasie wolnym

Transkrypt

ja i moja rodzina w czasie wolnym
BURMISTRZ MIASTA ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„JA I MOJA RODZINA W CZASIE WOLNYM”
Regulamin konkursu:
I. Organizator konkursu:
Burmistrz Miasta Świebodzice
II. Cel konkursu:
-promowanie idei integracji rodziny i więzi międzypokoleniowych,
-pogłębianie świadomości dzieci na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka,
-promocja wspólnego spędzania czasu w gronie rodzinnym,
-rozbudzanie tożsamości kulturowej i przynależności do rodziny
- rozbudzanie szeroko pojmowanych zainteresowań plastycznych,
- rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej oraz poczucia estetyki,
-wymiana doświadczeń artystycznych pomiędzy uczestnikami konkursu
- rozwijanie talentów plastycznych i promocja uzdolnionych twórców.
III. Przedmiot Konkursu
Samodzielne wykonanie pracy plastycznej ilustrującej skojarzenia związane z rodziną
i wspólnym spędzaniem z nią czasu wolnego.
IV. Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie
szkół podstawowych z Gminy Świebodzice.
2. Na konkurs należy zgłaszać prace wyłącznie własnego autorstwa (maksymalnie 1
praca)
3. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko,
wiek autora, nazwę placówki do której uczęszcza.
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną ( malarstwo, rysunek,
grafika, techniki mieszane) w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3.
5. Prace będą oceniane indywidualnie przez powołaną do tego celu komisję w trzech
kategoriach wiekowych ( przedszkole , szkoła podstawowa klasy I-III oraz klasy IVVI)
6. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość,
nawiązanie do tradycji rodzinnej oraz samodzielność wykonania.
7. Dla zwycięzców konkursu organizator przygotuje nagrody rzeczowe
V. Sprawy organizacyjne:
1. Prace powinny być złożone w siedzibie organizatora – Urząd Miejski
w Świebodzicach, ul. Świdnicka 7, pok. nr 4 lub 2 ( Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych ) , w terminie do dnia 13 maja 2016r. Po wskazanym terminie prace
nie będą przyjmowane.
2. Prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega
sobie prawo do ich publikacji.
3. Na stronie internetowej www.swiebodzice.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu
i dane osobowe zwycięzców.
4. Rozdanie nagród nastąpi 28 maja podczas Festynu organizowanego z okazji Dnia
Dziecka.
5. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z organizatorem Konkursu :
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach –
Marzanna Ślusarczyk tel. 074/645-63-07.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje Organizator
konkursu.

Podobne dokumenty