międzynarodowa konferencja ziem górskich

Transkrypt

międzynarodowa konferencja ziem górskich
V Międzynarodowe Forum Górskie
(REGULAMIN)
§1
CZAS I MIEJSCE
Międzynarodowe Forum Górskie, zwane dalej „Forum” odbędzie się w dniach 13-15 października 2014 w Zakopanem.
§2
ORGANIZATOR
Organizatorem Konferencji jest Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury, zwana dalej „Tatrzańska Agencja” w Zakopanem.
§3
UCZESTNICTWO
Uczestnikami są osoby zaproszone przez organizatora, które:
- otrzymały zaproszenie,
- zapoznały się i zaakceptowały regulamin,
- odebrały identyfikator uczestnika.
Udział w konferencji jest: płatny według informacji zamieszczonej na karcie zgłoszeniowej MFG; bezpłatny dla osób imiennie zaproszonych przez
organizatora.
§4
OBOWIAZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zobowiązuje się do::
- przygotowania Forum poprzez sporządzenie programu, zaproszenie gości i prelegentów,
- zapewnienia sprawnego przebiegu organizacyjnego
- wyżywienia uczestników Forum.
2. Organizator ma obowiązek udzielenia uczestnikom niezbędnych informacji dotyczących przebiegu i organizacji Forum.
3. V Międzynarodowe Forum Górskie po raz pierwszy odbędzie się w nowej konwencji. Jedną z nowości jest forma zadawania pytań – uczestnicy
proszeni są o przygotowanie pisemnie pytania na kartkach i wrzucenie do szklanej kuli skąd, następnie, będą losowane oraz for um dyskusyjne
wśród ekspertów z danej dziedziny.
§5
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Uczestniczy maja obowiązek:
- kulturalnego zachowania,
- przestrzegania programu i regulaminu Forum,
- niezakłócania przebiegu Forum, pod rygorem obowiązku opuszczenia obrad,
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których p rowadzone są
wydarzenia związane z przebiegiem Forum.
3. Uczestnicy, bez wcześniejszego uzgodnienia z organizatorem, nie mogą prowadzić w trakcie Forum jakiejkolwiek działalności marketingowej,
agitacyjnej, reklamowej itp.
4. Uczestnicy pokrywają w zakresie własnym koszty pobytu i przejazdu.
§6
Uczestnicy mogą wyrażać własne opinie i zadawać pytania jedynie wówczas gdy przewiduje to program Forum.
§7
Organizator zastrzega możliwość zmiany w programie konferencji w uzasadnionych przypadkach.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.)
Organizator konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lu b instytucjom.
Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres emaliowy) traktowane są jako informacje poufne i służą
wyłącznie do celów sprawnej organizacji Forum.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
3. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

Podobne dokumenty