INFORMACJA z działalności Straży Miejskiej w Lubaniu za 2014 rok

Transkrypt

INFORMACJA z działalności Straży Miejskiej w Lubaniu za 2014 rok
Lubań dnia 31.01.2015 r.
INFORMACJA
z działalności Straży Miejskiej w Lubaniu za 2014 rok
I. DANE PODSTAWOWE – STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU
1. Karta informacyjna Straży Miejskiej w Lubaniu
Adres komendy:
Plac Lompy 1, 59-800 Lubań
Telefony:
stacjonarne (75) 646-44-42
(75) 646-44-42
komórkowy 604-758-333
fax:
(75) 646-44-42
BIP:
e-mail:
www.straz.miejska.luban.pl
[email protected]
Data powołania:
Status organizacyjny:
02.03.1992 rok
od 01.01.1998r – jednostka organizacyjna
2. Ewidencja etatów, wyposażenia
Ewidencja etatów
L.p.
Stanowiska w straży
gminnej (miejskiej)
Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach
pełny etat
1
komendant
2
zastępca komendanta
1
3
/4 etatu
1
/2 etatu
1
/4 etatu
inny
wymiar
etatu
3
naczelnik
4
zastępca naczelnika
5
kierownik
6
zastępca kierownika
7
starszy inspektor
6
8
inspektor
1
9
młodszy inspektor
10
starszy specjalista
11
specjalista
12
młodszy specjalista
13
starszy strażnik
14
strażnik
15
młodszy strażnik
16
aplikant
17
Razem strażnicy
18
19
stanowiska urzędnicze
stanowiska pomocnicze i
obsługi
20
Liczba etatów ogółem
2
1
11
2
13
Wykształcenie strażników
WYKSZTAŁCENIE
Lp
Stanowisko
1 Komendant
2
wyższe
średnie
1
Zastępca Komendanta
3 Naczelnik
4 Zastępca naczelnika
5 Kierownik
6 Zastępca kierownika
7 Starszy inspektor
1
8 Inspektor
5
1
9 Młodszy inspektor
10 Starszy specjalista
11 Specjalista
1
12 Młodszy specjalista
13 Starszy strażnik
14 Strażnik
15
Młodszy strażnik
16 Aplikant
1
1
podstawowe
17
Razem strażnicy
(suma pkt 1–16)
4
7
18
Stanowiska urzędnicze,
pomocnicze i obsługi
1
1
19 Liczba etatów ogółem
5
8
Ewidencja wyposażenia
Lp.
Wyposażenie
1
Kajdanki zakładane na ręce
2
Pałki służbowe
3
Liczba
9
9
Psy służbowe
-
Chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy
substancji obezwładniających
9
Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą
energii elektrycznej
5
6
Siatki obezwładniające
-
7
Broń palna
-
8
Urządzenia samoczynnie ujawniające i rejestrujące naruszenia
przepisów ruchu drogowego
a) stacjonarne urządzenia rejestrujące
b) urządzenia rejestrując przejazd na czerwonym świetle
c) przenośne urządzenia rejestrujące
4
5
9
Środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania
obrazu zdarzeń w miejscach publicznych
10
Pojazdy:
0
Monitoring
wizyjny
12 kamer
a) samochody
2
b) motocykle
c) skutery
d) rowery
-
11
Konie
-
I. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ
W 2014 roku służbę na terenie miasta pełniło łącznie jedenastu
strażników Straży Miejskiej. Bezpośrednio w służbę patrolowo – interwencyjną w
terenie oraz w służbę na stanowisku obsługi monitoringu i dyżurnego
zaangażowanych było 9 strażników.
Praca odbywała się terenie Miasta Lubań:
a) od poniedziałku do piątku na dwie zmiany tj.
- 6.30.00 do 14.30 zmiana I
- 14.00 do 22.00 zmiana II
b) w sobotę na jedną zmianę tj.
- 8.00 do 15.00
c) w sobotę doraźnie na II zmianę w godzinach 14.00 – 22.00
d) w sobotę doraźnie na III zmianę w godzinach 20.00 – 4.00
W omawianym okresie Straż Miejska wystawiła łącznie 1171 służb w
tym:
 522 służb patrolowo- interwencyjnych,
 152 służb patrolowych pieszych,
 497 służb przy obsłudze monitoringu miejskiego – dyżurnego.
W rozbiciu na poszczególne zmiany wystawiono:
➢ I zmiana – łącznie 636 służb,
➢ II zmiana – łącznie 512 służb,
➢ III zmiana – łącznie 23 służb, w tym 21 służb wspólnie z Policją
W ramach realizowanych zadań wykonano 6121 interwencji i innych
czynności służbowych, z tego:
➢ 1.440 ( %) dot. przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
➢ 4.681 ( %) dot. przestrzegania przepisów adm. – porządkowych, w tym
między innymi:
- spożywanie alkoholu w miejscu zabronionych lub osób będących pod jego
wpływem – 973
- stosowanie zasad dot. trzymania zwierząt – 130
- handlu na terenie miasta – 67
- drobne zaśmiecanie m. publicznych i niszczenie zieleni - 199
- uporządkowanie miejsc składowania nieczystości - 80
- koszenie traw, spalanie nieczystości - 16
- porządków na terenie nieruchomości i w jej obrębie - 77
- ruch pieszych - 13
- bezdomni – 60
- uszkodzeń urządzeń – 22
Najczęściej interwencje i czynności służbowe podejmowane były w
rejonach:
➢ Rynek – 250,
➢ ul. Spółdzielcza – 189,
➢ Pl. Strażacki – 164,
➢ ul. Kopernika – 125,
➢ ul. Bracka – 102.
Łącznie stanowiły one 21,87 % wszystkich interwencji i czynności
zrealizowanych przez Straż Miejska na terenie całego miasta.
II. Ewidencja wyników działań straży wg. Kategorii ujawnionych wykroczeń 2014 rok
Pouczenia,
zwrócenie
Mandaty
uwagi,
ostrzeżenie,
lub
L.p
zastosowa.
nie innego
Rodzaje wykroczeń zawartych w: środka od- Liczba Kwota
zł
działywania
wychowawczego
Sprawy
przekazane inWnioski nym
Razem
do sądu instytucjom i
organom
Ustawie – Kodeks wykroczeń
1509
412
40 250,00
204
18
2143
A
Porządkowi i spokojowi
publicznemu
139
8
480,00
15
3
165
B
Instytucjom państwowym,
samorządowym i społecznym
5
4
700,00
5
0
14
117
12
1 200,00
2
3
134
996
322
32 120,00
118
4
1440
E Osobie
1
0
0,00
0
0
1
F Zdrowiu
13
1
100,00
0
3
17
G Mieniu
1
0
0,00
0
3
4
H Interesom konsumentów
0
0
0,00
0
0
0
I
99
14
2 050,00
56
0
169
138
51
3 600,00
8
1
198
0
0
0,00
0
1
1
0
0
0,00
0
0
0
623
213
20 100,00
116
2
954
8
2
150,00
1
0
11
35
1
200,00
1
6
43
1
C
D
Bezpieczeństwu osób i mienia
Bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji
Obyczajności publicznej
Urządzeniom użytku
J
publicznego
K
Szkodnictwo leśne, polne i
ogrodowe
2 Przepisy wprowadzające kodeks
pracy
3 -Ustawa o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
4 Ustawa o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych
5 Ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
6
7
Ustawa o ochronie zwierząt
4
0
0,00
0
0
4
Ustawa o odpadach
12
0
0,00
2
0
14
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
2
0
0,00
0
1
3
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
2
0
2
0
0
0,00
0
0
0
2
0
0,00
0
0
2
4
1
50,00
1
8
14
4
0
0,00
0
48
52
2203
629
60 750,00
327
83
3242
8 Ustawa prawo ochrony środowiska
9
Ustawa Prawo o miarach
10 Ustawa Prawo wodne
11 Ustawa o publicznym transporcie
drogowym
12 Ustawa o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami
13
Ustawa o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób
14 Ustawa o ochronie przyrody
15
Ustawie o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji
16 Ustawie o lecznictwie
uzdrowiskowym i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o
gminach
17 Ustawie o zużytym sprzęcie
elektronicznym
18 Ustawie o bateriach i akumulatorach
19 Ustawie – Kodeks wyborczy
20
akty prawa miejscowego
( przepisy
porządkowe )
21 innych
OGÓŁEM
Z powyższego zestawienia wynika, iż ogółem ujawniono 3242 wykroczenia.
Wobec sprawców zastosowano następujące sankcje:
 W 2203 przypadkach strażnicy miejscy poprzestali na pouczeniach i innych
środkach oddziaływania poza karnego (67,95 %)
 Mandatem karnym ukarano 629 osób (19,40 %) na łączną kwotę
60.750,00Zł,
 Skierowano do Sądu Rejonowego 327 wniosków o ukaranie (10,09 %).
 Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom zgodnie z właściwością
rzeczową 83 ( 2,56 %).
Biorąc pod uwagę statystykę działania Straży Miejskiej 2013 roku, w 2014
roku odnotowaliśmy następującą dynamikę wzrostu;
ilość podjętych interwencji - czynności 105,19 % wykonania z 2013 roku,
ilość osób ukaranych 211,87% wykonania z 2013 roku,
ilość nałożonych mandatów karnych 113,13 % wykonania z 2013 roku,
ilość skierowanych do Sądu wniosków o ukaranie 289,38 % wykonania z 2013
roku,
 ilość udzielonych pouczeń 268,01 % wykonania z 2013 roku.




IV. Ewidencja pozostałych wyników działań Straży Miejskiej w Lubaniu
Działania na rzecz zwiększenia poziomu porządku i bezpieczeństwa
publicznego znajdują odzwierciedlenie także w innych interwencjach i
przeprowadzanych przez straż czynnościach.
W ramach wykonywania obowiązków służbowych strażnicy doprowadzali do
KPP, miejsc zamieszkania lub ośrodków zdrowia 24 osób. Straż Miejska - względem
osób pozostających w okolicznościach zagrażających własnemu życiu i zdrowiu przeprowadziła w ten sposób działania opiekuńcze, zapewniając tym osobom
bezpieczeństwo. Jednocześnie przeprowadzone czynności odciążyły funkcjonariuszy
Policji. W ramach pełnionej służby patrolowej ujawniono 5 przestępstw.
Szczegółowe dane dot. pozostałych wyników przedstawia poniższa tabela
L.p.
RODZAJ
Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowanie kół
1
Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień, miejsca zamieszkania,
Służb Ochrony Zdrowia
24
1.
2
Interwencje dot. bezpańskich zwierząt
Ujawnione awarie urządzeń użyteczności publicznej i inne
71
Kontrole miejsc zgłoszonych przez mieszkańców jako niebezpieczne
161
Kontrole miejsc zagrożonych w zakresie porządku publicznego
122
3
Ujawnione przestępstwa
4
Osoby ujęte, przekazane Policji
W tym - ujętych sprawców przestępstw
5
30
Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego
zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem
5
7
1
14
6
Kontrole innych miejsc
7
Pobrano opłaty za handel poza targowiskiem miejskim na kwotę
8
Przekazano do załatwienia w ramach posiadanych kompetencji innym
jednostkom, służbom i instytucjom, w tym:
o Policji
o Pogotowie Ratunkowe
o PSP
o pozostałe instytucje i urzędy
231 spraw
Udzielono pomocy prawnej w ramach posiadanych kompetencji innym
jednostką, służbom i instytucjom, w tym:
o Strażom miejskim/gminnym
o Pozostałe instytucje i urzędy
65 spraw
9
29
10
Ilość wezwań wystawionych przez kontrolerów w strefie
parkowania
11
Ilość rozpatrzonych skarg dot. strefy płatnego parkowania
786 szt.
11.790,00 zł
płatnego
10
15
4
202
61
4
1199
77
V. Współpraca z Policją
 wykonano 98 wspólnych służb i działań , w tym:
 80 patroli z funkcjonariuszami Policji,
 18 działań w ramach zabezpieczania imprez, uroczystości państwowych i
kościelnych,
 zabezpieczano:
 4 miejsc wypadków i kolizji drogowych,
 9 miejsc pożarów, wycieków oleju,..
Ponad to w w trakcie realizacji połączonych służb przeprowadzono 10 wspólnych interwencji dot. naruszenia porządku publicznego.
Stałą formą współpracy jest bieżące przekazywanie spraw i osób
popełniających przestępstwo lub wykroczenie w odniesieniu do, których kompetencje
posiada Policja. Przekazano 15 spraw do dalszego prowadzenia oraz 7 ujęte osoby
pozostające w zainteresowaniu Policji – w tym:
WYSZCZEGÓLNIENIE
1. Ujawnionych kradzieży mienia:
- junkers oraz lustro ul. Gajowa
- elementy metalowe z kopalni EUROWIA ul. Bazaltowa
- kradzież lekarstw ul. Mikołaja
- kradzież sklep „Aldi” ul. 7-ej Dywizji
ILOŚĆ
SPRAW
4
ILOŚĆ
SPRAWCÓW
3
3. Osoby poszukiwane listem gończym
3
4. Zabezpieczenie kolizji drogowej
4
5. Wybicie szyby sklepu RTV - zabezpieczono ul. Zaułek
1
6. Włamanie do garażu – zabezpieczono ul. Łużycka
1
7. Pożar budynków gospodarczych ul. Leśna
1
3
1
8. Kierujący pod wpływem alkoholu ul. Warszawska
ŁĄCZNIE
1
15
7
VI. Zbiorcza statystyka działań – zagadnienia wybrane
1
Zabezpieczenie imprez i uroczystości
42
2
Asysty przy czynnościach administracyjnych
31
3
Zabezpieczono miejsc
niebezpiecznych
63
- studzienki, szamba, awarie, wycieki...
- prace remontowe, budowy, prace
ziemne,
4
wzniecanie ognia, pożary,..
11
Usunięcie osób z miejsc
publicznych
4
- będących pod wpływem alkoholu itp.
środka
973
- żebrzących
92
- prowadzących handel w miejscu
zabronionym
- zakłócających spokój, nieobyczajne
zachowanie
- chorych, potrzebujących pomocy
5
Usunięto z terenu miasta:
- wraków samochodów,
7
138
15
4
- wysypisk,
10
- drobnych wystawek śmieci,
nieczystości
80
- padłych, zabitych zwierząt,
27
6
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na nieczystości
7
Stosowanie zasad dot. trzymania zwierząt
1381
130
8
Drobne zaśmiecanie miejsc publicznych i niszczenie zieleni
9
Osoby doprowadzone, dowiezione do miejsca zamieszkania, Policji, – cel
opiekuńczy
10
Sprawy przekazane innym jednostkom
199
9
231
VII. Monitoring wizyjny miasta
 Ilość służb - 497
 ilość stwierdzonych zdarzeń - wykroczeń - 311
 w tym:
 288 z zakresu ruchu drogowego
 23 z zakresu spraw porządkowych innych
 ilość ukaranych sprawców wykroczeń - 296 w tym:
MK – 63 osoby
Pouczenie – 184 osoby
Sąd - 49 osoby
VIII. Wybrane działania Straży Miejskiej
Poza stałymi zadaniami:
1. Kontrolowano m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
w ramach patroli samodzielnych kontrolowano rejony przebywania młodzieży
w zakresie uczniów uchylających się od obowiązku szkolnego. - ul. Rynek
ujęcie nietrzeźwego nieletniego - przekazany Pedagog szkolnemu.
udzielono asysty pracownikom Urzędu Skarbowego w Lubaniu w czasie
kontroli targowiska miejskiego, Komornikowi Sądowemu w czasie egzekucji,
zachowanie obywateli w miejscach publicznych - nieobyczajne zachowanie
m.in. oddawanie moczu, drobne śmiecenie, niszczenie roślinności,
miejsca przebywania bezdomnych patrole samodzielne i z pracownikami
MOPS
realizacji uzgodnień – parkowanie ( place Spółdzielcza/Bracka;
Wąska/Tkacka, rejon Tretu), rejonu ul. Spółdzielczej ( restauracja Tęczowa) –
patrole nocne z Policją - zakłócanie spokoju 2 wnioski do Sądu o ukaranie i 2
mandaty
spożywania alkoholu w miejscach publicznych
rejony rzek – stan wód w związku z zagrożeniem powodziowym (informowanie
mieszkańców), rejony szkół, stadion kartingowy – bezpieczeństwo i
zachowanie młodzieży, rejony placówek oświatowych, prawidłowość
parkowania (w tym: w miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych)
place zabaw , miejsca zabaw dzieci,
drogi i ich oznakowanie, parki, rejony marketów,
rejony tworzenia dzikich wysypisk
teren miasta po wystąpieniu burz, organizowano pomoc służb.
żebrania na terenie miasta – przymuszanie nieletnich do żebrania
sankcjonowano MK.
2. Zabezpieczano:
- imprezy i uroczystości na terenie miasta
- przemarsze dzieci ( szkoły, przedszkola)
- rejony przebywania atakujących - agresywnych psów
- 15 x udzielano pierwszej pomocy i wezwano Pogotowie Ratunkowe, w tym m.in.: zatrucia alkoholowe, zmiażdżone palce prawej dłoni, złamanie obojczyka
- miejsce kradzieży, włamania – garaż ul. Łużycka, sklep RTV ul. Zaułek
- 9 osób będących pod wpływem alkoholu odwieziono do miejsca zamieszkania
- podtopioną przez ulewne deszcze drogę k-30 ul. Rybacka
- razy miejsce wycieku oleju ul. Dąbrowskiego
- pożar pustostanu ul. Rybacka
3. Usunięto
- wrak samochodu ul. K. Wielkiego
- wrak samochodu ul. Wrocławska
- wrak samochodu ul. Stara
- wrak samochodu ul. Przemysłowa
IX. Realizowane programy
 „Kampania parkingowa „ - w ramach akcji kontrolowano miejsca parkingowe
przeznaczone do parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych
posiadających „Kartę Parkingową”. Podjęto 5 interwencje
 „Bezpieczna droga do szkoły „ - 239 działań w rejonie szkół,
 „Stop wagarom – wybieram szkołę „ - 1 działanie
 „Posprzątaj po swoim psie „ - 5 akcje
 „Bezdomni” - 53 kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych