Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin

Transkrypt

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin
…………………………………………….
/imię i nazwisko rodzica*/
Kraków, dn. …….………….
…………………………………………….
/adres zamieszkania rodzica*/
/pieczęć wpływu do Przedszkola**/
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że planowany pobyt dziecka w przedszkolu** wynosi powyżej 5 godzin dziennie,
tj: od godziny ……….. do godziny ……..…
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
……………………………………………..
/podpis/
Zgodnie z czasem pobytu zadeklarowanym w oświadczeniu przygotowana zostanie umowa
w sprawie korzystania przez dziecko z usług przedszkola, jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane.
Kryterium „Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin” nie dotyczy oddziałów 5-cio
godzinnych (w tym tzw. oddziałów „0” przy szkołach podstawowych funkcjonujących do 5 godzin
dziennie).
Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z 29 października 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
*
Przez rodzica należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę
zastępczą nad dzieckiem.
**
Przez przedszkole należy rozumieć również oddział przedszkolny przy szkole podstawowej (w tym tzw.
oddział „0”).

Podobne dokumenty