ISO 14001, EMAS III - Główny Instytut Górnictwa

Transkrypt

ISO 14001, EMAS III - Główny Instytut Górnictwa
Karta zgłoszenia uczestnictwa w seminarium
promocyjnym:
Rozwój systemu zarządzania
środowiskowego w przedsiębiorstwie –
ISO 14001, EMAS III
Nazwa przedsiębiorstwa/urzędu/organizacji:
...........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
Adres:.................................................................................................................
...........................................................................................................................
Tel/fax.................................................................................................................
E-mail:................................................................................................................
Niniejszym zgłaszamy udział w seminarium następujących pracowników:
Imię, nazwisko
Stanowisko:
1....................................................
...........................................................
2....................................................
.....................................................…..
3....................................................
........................................................…
.......................................................
Data, podpis, pieczęć osoby zgłaszającej
Prosimy o odesłanie niniejszego formularza do dnia: 25 marca 2013 r.:
• faksem na nr: 32 259 25 49
• lub na adres e-mail: [email protected]
• lub pocztą na adres:
Główny Instytut Górnictwa
Dział Marketingu i Współpracy z Zagranicą
Plac Gwarków 1
40 - 166 Katowice
Seminarium promocyjne dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podobne dokumenty