Pobierz pełne zapytanie.

Transkrypt

Pobierz pełne zapytanie.
ATA Szczecin Sp. z o.o.
ul. Granitowa 7A
70-750 Szczecin
Szczecin, 30.09.2013
Z AP Y T ANI E
O F E RT O WE
W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2, nr umowy UDA-POIG.08.02.00-32-035/12 zwracamy się z prośbą o przedstawienie
oferty na zakup poniższych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zakup materiałów promocyjnych oraz informacyjnych o projekcie.
Zakup oprogramowania Remote Communication Gate S PRO.
Zakup 2 sztuk UPS o paramterach 3000VA z możliwością
zarządzania.
Zakup klastra serwerów o parametrach min. procesor E5-2450 lub
lepszy z możliwością zainstalowania drugiego procesora, 64 GB
pamięci RAM, zasilaczami redundantnymi typu hot swap, z
zewnętrzną pamięcią masową.
Zakup Pamięci masowej NAS o pojemoności 2x1 TB.
Usługa instalacji i konfiguracji sieciowego systemu operacyjnego.
Zakup oprogramowania Microsoft System Center 2012.
Sieciowy system operacyjny Windows serwer na 20 użytkowników.
Szczegółowe wymagania dotyczące powyższych działań, które będą realizowane w ramach
projektu, zawierają następujące dokumenty:
1.
Biznes Plan będący załącznikiem do wniosku o dofinansowanie WND-POIG.08.02.00-32-
035/12.
2.
Analiza
przed-wdrożeniowa
definiująca
procesy
podlegające
informatyzacji
automatyzacji w wyniku wdrożenia systemu B2B.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
oraz
Każdy z oferentów jest zobowiązany do zapoznania się z powyżej wyspecyfikowanymi
dokumentami, które będą dostępne w siedzibie Spółki po wcześniejszym umówieniu.
Złożona oferta powinna zawierać:
•
nazwę i adres oferenta,
•
datę sporządzenia,
•
wartość oferty netto oraz z podatkiem VAT,
•
termin ważności oferty,
•
warunki i termin płatności,
•
podpisy wykonawcy i pieczęć firmową.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium: Cena
Waga: 100 punktów
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania: 100 punktów
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę 08-10-2013, tego samego dnia wystawione
zostanie pisemne zlecenie dla wybranego oferenta, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów w oparciu o ustalone kryteria. Zleceniodawca dopuszcza składanie ofert cząstkowych.
Oferty
można
złożyć
w
siedzibie
spółki,
przesyłać
pocztą
elektroniczną
na
adres:
[email protected] lub pocztą tradycyjną na adres siedziby spółki.
Termin składania ofert upływa w dniu: 07-10-2013r.
Oferta powinna być ważna do dnia: 30-10-2013r.
Termin realizacji zlecenia upływa w dniu: 30-10-2013r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
uzasadnienia.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
W wypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym biurem: +48 91 421 38 00.
Oferty prosimy zamieszczać na dołączonym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.
Oferent zobowiązany jest ponadto podpisać stosowne oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2.
Z poważaniem,
Grzegorz Szczęsny
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Załącznik nr 1
Data sporządzenia:
Nazwa i adres Oferenta:
L.P. Nazwa
Zakup materiałów promocyjnych oraz
1
informacyjnych o projekcie.
Zakup oprogramowania Remote
2
Communication Gate S PRO.
Zakup 2 sztuk UPS o paramterach
3
3000VA z możliwością zarządzania.
Zakup klastra serwerów o parametrach
min. procesor E5-2450 lub lepszy z
możliwością zainstalowania drugiego
4
procesora, 64 GB pamięci RAM,
zasilaczami redundantnymi typu hot
swap, z zewnętrzną pamięcią masową.
Zakup Pamięci masowej NAS o
5
pojemoności 2x1 TB.
Usługa instalacji i konfiguracji
6
sieciowego systemu operacyjnego.
Zakup oprogramowania Microsoft
7
System Center 2012.
Sieciowy system operacyjny Windows
8
serwer na 20 użytkowników.
Cena netto
Cena brutto
Sposób płatności:
Termin płatności:
Termin ważności oferty:
Podpis osoby upoważnionej:
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Załącznik nr 2
Oświadczenie Oferenta
1.Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią następujących
dokumentów definiujących wymagania stawiane przed działaniami będącymi przedmiotem
niniejszej oferty:
1.1.
Biznes
plan,
będący
załącznikiem
do
wniosku
o
dofinansowanie
WND-POIG.08.02.00-32-035/12.
1.2. Analiza przed-wdrożeniowa definiująca procesy podlegające informatyzacji oraz
automatyzacji w wyniku wdrożenia systemu B2B.
2. Ja niżej podpisany oświadczam, że znana mi jest specyfikacja sprzętu komputerowego,
będącego w posiadaniu ATA Szczecin Sp. z o.o.
Data i podpis osoby upoważnionej:
__________________________________________
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Podobne dokumenty