ZARZĄDZENIE NR 2/2015 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 4 lutego

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 4 lutego
ZARZADZENTE NR 2/2015
STAROSTY RAWSKIEGO
z dnia4 lutego2015r.
w sprawie ustaleniaSrednichmiesigcznychwydatk6w na utrrymanie dzieckaw plac6wce
opiekurficzo-rvychowawczej
na terenie Powiatu Rawskiegow 2015 r.
Na podstawie art. l96ust.3i 4 ustawy z dn\a 9 czerwca 20llr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
(Dz.U.22013 r. poz. 135; zmia.rty;'
zastepczej
zm. przsn.Dz. U. z 2012r. poz. 579,D2.U. z Z0l3 r. poz. 154,poz.
co nastepuje:
866.poz. f650. 22014r.poz.6l9. poz. I 1881zarz4dzam
$ 1. Ustalam Srednie miesigczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2015 wplac6wce opiekuriczowychowawczejna terenie Powiatu Rawskiegotj. w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej ul. Lowicka 15, na
pip6zlotych 30/100).
kwote 3.945,30zl. (slownie:trzy tysiqcedziewiEisetczterdzieSci
$ 2. Zarzqdzeniepodlegaogloszeniuw DziennikuUrzEdowymWojew6dztwal-6dzkiego.
$ 3. Zarzqdzeniewchodzi w 2ycie od pierwszegodnia nastgpnegomiesi4ca przypadajqcegopo miesi4cu,
w kt6rvm zostalo ooublikowane.
Id: 1C8016E6-A65C-46A5-BC7F-25153BC6D38D.
PodDisanv
StronaI

Podobne dokumenty