Sprzedaz nieruchomosci ma na celu powiekszenie sasiedniej

Transkrypt

Sprzedaz nieruchomosci ma na celu powiekszenie sasiedniej
ZARZADZENI E NR 243/10
BURM I STRZA RAJGRODU
z dnia 16 marca 2010 r.
w spr awie wyr azenia zgody na spr zedaz w dr odze bezpr ze
j nier uchomosci nie
zabudowanej polozonej na ter enie miasta Rajgr ód pr zy ul. Stanki, oznaczonej jak o dzialki
nr 1607/3 o pow. 0,0102 ha, nr 1607/4 o pow. 0,0056 ha.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm. ) art.37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami ( j.t
U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr
281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr
104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601) o
Uchwaly Rady Miejskiej w Rajgrodzie
Nr IX/51/07 z dnia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania i
obciazania nieruchomosci oraz ich wydzierzawiania lub wynajmowania na okres dluzszy niz trzy
lata zar zadzam, co nastepuje:
§ 1. Wyrazam zgode na sprzedaz w drodze bezprzetargowej nieruchomosci nie zabudowanej
polozonej na terenie miasta Rajgród przy ul. Stanki, skladajacej sie z dzialek nr 1607/3 o pow.
0,0102 h i nr 1607/4 o pow. 0,0056 ha, posiadajacej ksiege wieczysta KW Nr – 34447, za cene
4.611,60 zl ( slownie zlotych: cztery tysiace szescset jednascie 60/100 ) w tym 22% podatku VAT
oraz koszty dodatkowe: za podzial – 1.800,00 zl, za sp
operatu szacunkowego 366,00 zl,
- na rzecz Sulewskiego Walentego w czesci 5/8, Kamili Koprowskiej w czesci 3/32, Magdaleny
Sulewskiej w czesci 3/32, Krzysztofa Sulewskiego w czesci 3/32, Sulewskiego Walentego
dzialajacego w imieniu niepelnoletniej córki Igi Sulewskiej w czesci 3/32.
Sprzedaz nieruchomosci ma na celu powiekszenie sasiedniej nieruchomosci oznaczonej
numerem 1620 bedacej we wspóluzytkowaniu wieczystym ww osób.
§ 2.Warunki sprzedazy zostana okreslone w protokole z r kowan.
§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Burmistrz Rajgrodu
Czeslaw Karpinski
Spor zadzil a: Lacinska Wanda