Wśród społeczności uczniowskiej Waszej szkoły

Transkrypt

Wśród społeczności uczniowskiej Waszej szkoły
Wśród społeczności uczniowskiej Waszej szkoły
może znaleźć się też
dziecko z chorobą nowotworową.
Nowotwory stanowią w naszym kraju drugą w kolejności przyczynę zgonów u dzieci. Około 50% dzieci
można wyleczyć stosując wszystkie metody, którymi dysponuje nowoczesna medycyna. Co drugie dziecko ma
szansę powrotu do pełnego zdrowia, kształcenia się, a w przyszłości wykonywania pracy zawodowej. Może też
założyć rodzinę i być pełnowartościowym członkiem społeczeństwa.
Jako pedagodzy Zespołu Szkół nr 13 przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we
Wrocławiu, wspólnie z leczącymi w klinice lekarzami, kierowani troską o dobre funkcjonowanie naszych pacjentów
w szkole masowej, pragniemy przybliżyć państwu problematykę dzieci z chorobą nowotworową.
Fakt objęcia leczeniem przeciwnowotworowym powoduje zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu
wewnętrznych struktur osobowości. Dzieci ulegają frustracjom, co może sprzyjać rozwojowi nieprawidłowych cech
zachowania takich jak: reakcje nerwicowe, obniżona zdolność koncentracji, brak inicjatywy, brak wiary we własne
siły, niepokój, lękliwość, obsesje, labilność emocjonalna.
Dodatkowymi czynnikami utrudniającymi społeczne interakcje są przejściowe zmiany w wyglądzie
zewnętrznym, będące konsekwencją prowadzonej terapii (utrata włosów, nagła zmiana dotychczasowego ciężaru
ciała) oraz amputacje i operacje okaleczające.
Decydujący wpływ na codzienną aktywność i sprawne pełnienie roli ucznia mają: zmęczenie
i nudności będące ubocznym skutkiem leczenia przeciwnowotworowego, problemy z koordynacją wzrokoworuchową, zmienność nastrojów, obniżenie odporności psychicznej.
W związku z tym istnieje potrzeba szczególnych relacji z dzieckiem, których celem ma być niesienie rzeczywistej
pomocy.
1. Bezwzględnie konieczna jest pełna akceptacja ucznia jako członka społeczności klasowej. Uczestnictwo
w grupie uczniowskiej jest źródłem formowania dojrzałości emocjonalno-społecznej, dlatego choroba
nowotworowa nie może stać się powodem odrzucenia dziecka przez rówieśników.
2. Prosimy kontaktować się z dzieckiem (telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem rodziny) w czasie jego
nieobecności w szkole. Obserwujemy, że dzieciom taki kontakt dostarcza wiele radości i pozwala przetrwać trudne
chwile. Daje poczucie przynależności do grupy rówieśniczej, a powstała sytuacja może być czynnikiem sprzyjającym
kształceniu pozytywnych postaw prospołecznych.
3. Realizowany w ramach nauczania indywidualnego program dydaktyczny należy dostosować do możliwości
wysiłkowych ucznia i okresowo rezygnować z restrykcyjnego egzekwowania zbyt szerokiego zakresu
wiadomości. Widzimy konieczność stwarzania sytuacji, w których uczeń może odnieść sukces. Obserwujemy
ogromną potrzebę pozytywnych emocji u naszych uczniów. Dzięki tym małym sukcesom ma szansę zmienić się
ich dramatycznie zaniżone poczucie własnej wartości.
4. Wobec występujących u niektórych dzieci zaburzeń pamięci bezpośredniej należy umożliwić uczniowi częste
powtarzanie realizowanego materiału
5. Podczas pobytu w szpitalu dzieci uczestniczą w lekcjach organizowanych przez szkołę szpitalną. Staramy się,
by była to kontynuacja zakresu podstawy programowej realizowanej w szkole macierzystej. Uczniowie biorą udział
w wielu konkursach plastycznych i są autorami różnych form artystycznych, którymi obdarowywani są sponsorzy
kliniki.
6. Zachęcamy i zapraszamy do współpracy ze szkołą szpitalną i psychologiem klinicznym. Jesteśmy otwarci na
wszelkie formy konsultacji, których celem będzie wspólne wypracowanie sposobów niesienia pomocy naszym
uczniom.
7. Bardzo prosimy nie okazywać lekceważenia wobec ocen uzyskanych przez uczniów podczas leczenia, bo
jakość ich życia wyznacza nie tylko poziom bólu, jaki muszą znosić, lecz także szacunek i godność, z jakimi się
ich traktuje.
Nowoczesne leczenie nowotworów z wykorzystaniem wszystkich osiągnięć współczesnej wiedzy lekarskiej
utwierdza w przekonaniu, że nowotwór nie jest wyrokiem śmierci. Niech dziecko wyleczone i powracające do
szkoły nie będzie kaleką społecznym.
Izolacja spowodowana chorobą zakłóciła relacje z rówieśnikami i otoczeniem. Pomóżmy więc - już
zdrowemu dziecku ponownie znaleźć swoje miejsce wśród nas.
Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą
Dyrektor Zespołu Szkół nr 13
Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii
Nowotworową” nr konta 50 1020 5242 0000
Grażyna Majewska - Rajca
i Hematologii Dziecięcej
2702 0019 8556 PKO BP IV oddz. Wrocław
Autor opracowania: Elżbieta Orzeszyna- Biegańska
Prof. dr hab. Alicja Chybicka
Adres kliniki: Wrocław 50-345, ul. Bujwida 44, telefon (071) 7331909

Podobne dokumenty