Kryteria Oceniania - SP Krojczyn

Transkrypt

Kryteria Oceniania - SP Krojczyn
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY - HISTORIA
KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i umiejętności zawarte w
rozkładzie materiału i planie wynikowym zintegrowanym z serią Wehikuł czasu. Kursywą oznaczono wymagania, które nauczyciel jest zobowiązany zrealizować. Gwiazdką * zaznaczone są tematy wykraczające poza podstawę programową.
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY
TEMAT LEKCJI
POZIOM KONIECZNY OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Co to
jest historia?
Uczeń rozumie:
• pojęcia: historia (dzieje), historyk.
Uczeń potrafi:
• odróżnić historię rozumianą jako dzieje,
przeszłość od historii rozumianej jako opis
dziejów przeszłości,
• wyjaśnić, w jakim celu poznaje się historię.
2.Jak poznajemy Uczeń zna:
• podział źródeł historycznych.
przeszłość?
Uczeń rozumie:
• pojęcie: źródło historyczne.
Uczeń potrafi:
• podać przykłady różnych źródeł historycznych.
POZIOM PODSTAWOWY OCENA DOSTATECZNA
Uczeń rozumie:
• pojęcia: historia
prywatna, historia
rodzinna, historia
państw.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, czym zajmują się historycy,
• podać przykłady
wydarzeń należących
do historii prywatnej.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: archeolog,
archeologia, muzeum.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, dlaczego
należy chronić źródła
historyczne,
• wyjaśnić, na czym
polega praca historyka
i archeologa,
• przedstawić zadania
muzeów.
POZIOM ROZSZERZAJĄCY OCENA DOBRA
POZIOM DOPEŁNIAPOZIOM WYKRACZAJĄCY OCENA BARDZO JĄCY OCENA CELUJĄCA
DOBRA
Uczeń zna:
• postać: Juliana Ursyna
Niemcewicza.
Uczeń potrafi:
• podać przykłady
wydarzeń należących
do historii rodzinnej.
Uczeń potrafi:
• podać przykłady
wydarzeń należących do historii
państw.
Uczeń zna:
• postać: Walentego
Szwajcera.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: kronika,
wykopaliska
archeologiczne.
Uczeń potrafi:
• podać przykłady źródeł
historycznych uzyskanych
w wyniku pracy
archeologów.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: ceramika,
• rolę, jaką w poznawaniu
historii odgrywają źródła
historyczne.
Uczeń potrafi:
• opisać okoliczności
odkrycia osady
w Biskupinie,
• dostrzec związki
między historią a archeologią.
Uczeń potrafi:
• opisać Kraków w
różnych okresach
historycznych.
3. Jak mierzymy czas?
Uczeń zna:
• rzymski sposób zapisu cyfr i liczb.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: wiek (stulecie),tysiąclecie,
• zasady ustalania wieku i połowy wieku dla
danego wydarzenia historycznego.
4. Po co nam
mapy
historyczne?
Uczeń zna:
• oznaczenia kierunków geograficznych (N północ, S - południe, E - wschód, W - zachód).
Uczeń rozumie:
• pojęcia: mapa, legenda mapy, mapa historyczna.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie, gdzie znajdują się kierunki: północ, południe, wschód i zachód.
Uczeń zna:
• różne sposoby
mierzenia czasu,
• wydarzenie, które
dało początek
obowiązującemu
w Europie systemowi
datacji.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: kalendarz.
Uczeń potrafi:
• obliczać upływ czasu
między wydarzeniami
historycznymi
i umieszczać je na linii
chronologicznej,
• operować pojęciami:
wydarzenie wcześniejsze,
wydarzenie
Uczeń
zna: późniejsze.
• podstawowe znaki
używane w legendzie
mapy.
Uczeń potrafi:
• wymienić poznane
rodzaje map.
Uczeń zna:
• przyczyny i skutki
wydarzenia, które
zapoczątkowało historię
człowieka.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, w jakim
celu
mierzy się czas,
• wyjaśnić znaczenie
wynalazku pisma dla
wspólnoty ludzkiej.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: klepsydra.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć historię
zegarów,
• wymienić poznane
typy zegarów.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: mapa
geograficzna, róża
wiatrów.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić różnice
między mapą
geograficzną a mapą
historyczną.
Uczeń rozumie:
• rolę, jaką w poznawaniu historii odgrywają
mapy historyczne.
Warsztat pracy Uczeń zna:
historyka – lekcja • zasady pracy ze źródłami historycznymi, ustapowtórzeniowa lania wieku i połowy wieku oraz pracy z mapą
historyczną
Uczeń rozumie:
• pojęcia związane z tematyką działu Na tropie
przeszłości.
5. Moja rodzina
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, na czym polega praca historyka i
archeologa,
• obliczać upływ czasu
między wydarzeniami
historycznymi i umieszczać je na linii chronoloUczeń potrafi:
gicznej,
• wskazać przykłady źródeł pisanych i material- • zinterpretować znaki w
nych,
legendzie mapy histo• prawidłowo określić wiek i połowę wieku.
rycznej,
• odpowiedzieć na proste
pytania postawione do
mapy historycznej.
Uczeń zna:
• postacie związane z
tematyką działu Na tropie
przeszłości.
Uczeń zna:
Uczeń rozumie:
• nazewnictwo stosowane do określenia relacji • pojęcia: rodzina mała,
między poszczególnymi członkami rodziny.
rodzina wielka
Uczeń potrafi:
Uczeń rozumie:
• na przykładzie własnej
• pojęcia: rodzina, krewny, przodek.
rodziny wymienić osoby
wchodzące w skład roUczeń potrafi:
dziny małej i rodziny ,
• określić związki pokrewieństwa między powielkiej
szczególnymi członkami rodziny.
• opowiedzieć o wydarzeniu z historii własnej
rodziny.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: genealogia,
drzewo genealogiczne.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, jaki wpływ na
historię człowieka miało
wynalezienie pisma.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, w jaki sposób
można poznać historię
swojej rodziny.
Uczeń rozumie:
• rolę źródeł historycznych i map historycznych w procesie poznawania historii.
Uczeń potrafi:
• wytłumaczyć, co oznacza sformułowanie, że
historia jest nauczycielką
życia.
Uczeń potrafi:
• wyrazić opinię na temat kultywowania tradycji i gromadzenia
pamiątek rodzinnych.
Uczeń potrafi:
• sporządzić drzewo genealogiczne własnej rodziny.
6. Moje miejsce Uczeń zna:
na ziemi
• najważniejsze zabytki
własnej miejscowości.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: ojczyzna, mała
ojczyzna.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie
miejscowość, w której
mieszka.
7. Ojczyzna
małych ojczyzn
Uczeń zna:
• nazwy regionów
wchodzących w skład Polski.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: region, naród.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie Polskę i jej regiony.
Uczeń zna:
• najważniejsze
wydarzenia związane
z historią własnej
miejscowości.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić różnicę między małą ojczyzną a ojczyzną,
• posługiwać się planem
miejscowości.
Uczeń potrafi:
• opisać główne regiony
Polski,
• wymienić
najważniejsze polskie
święta i obyczaje.
Uczeń zna:
• najważniejsze znane
postacie związane
z historią własnej
miejscowości,
• herb własnej
miejscowości.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: portfolio.
Uczeń potrafi:
• opisać swoją małą
ojczyznę, uwzględniając
tradycję historyczno-kulturową.
Uczeń zna:
• najważniejsze legendy
związane z historią
własnej miejscowości.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: sięga
parafialna.
Uczeń potrafi:
• zebrać informacje
o własnej miejscowości,
w tym o rozmaitych
formach upamiętniania
postaci i wydarzeń z
przeszłości małej ojczyzny.
Uczeń rozumie:
Uczeń zna:
• pojęcia: dialekt, gwara. • przykłady dzieł
Uczeń potrafi:
należących do kul• określić czynniki
tury
łączące przedstawicieli
narodowej.
narodu,
Uczeń rozumie:
• opowiedzieć
• czym jest kultura
o przebiegu wybranego
narodowa.
święta we własnej rodzi- Uczeń potrafi:
nie.
• podać podstawowe
informacje na temat
ukształtowania
powierzchni kraju.
Uczeń rozumie:
• rolę, jaką w życiu człowieka odgrywa ojczyzna.
Uczeń potrafi:
• przedstawić zalety i
wady ukształtowania
powierzchni Polski.
8. Polska w
Europie
Uczeń zna:
• postać: Jana Henryka Dąbrowskiego,
• oficjalną nazwę Polski
• polskie symbole narodowe.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: rzeczpospolita (republika), flaga,
godło, hymn państwowy (narodowy).
Uczeń potrafi:
• wskazać Polskę na mapie politycznej Europy,
• odśpiewać dwie pierwsze zwrotki i refren
Mazurka Dąbrowskiego,
• zachować odpowiednią postawę wobec
polskich symboli narodowych.
Kim jestem? Skąd Uczeń zna:
pochodzę? – lekcja • postacie związane z tematyką działu
powtórzeniowa
Świat wokół mnie,
• nazewnictwo stosowane dla określenia
więzów pokrewieństwa w rodzinie,
• polskie symbole narodowe.
Uczeń rozumie:
• pojęcia związane z tematyką działu
Świat wokół mnie.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie Polski własną miejscowość,
• wskazać Polskę na mapie politycznej Europy,
• wskazać na mapie główne regiony Polski.
Uczeń zna:
• postać: Józefa
Wybickiego.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: obywatel, euro.
Uczeń potrafi:
• wymienić sąsiadów
Polski,
• wyjaśnić, czym jest
Unia
Europejska,
• rozpoznać symbol
unijny - flagę Unii
Europejskiej.
Uczeń zna:
• daty: 1993, 2004.
Uczeń potrafi:
• podać podstawowe
informacje na temat
położenia
geograficznego,
powierzchni i liczby
ludności Polski,
• wskazać na mapie
sąsiadów Polski.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: waluta.
Uczeń potrafi:
• opisać okoliczności
powstania Unii
Europejskiej.
Uczeń potrafi:
• przedstawić korzyści
wynikające
z członkostwa Polski
w Unii Europejskiej.
Uczeń rozumie:
• dlaczego należy
okazywać szacunek dla
symboli narodowych.
Uczeń potrafi:
• wymienić członków
rodziny małej i dużej,
• podać najważniejsze
informacje na temat
głównych regionów
Polski,
• opisać najważniejsze
polskie święta i obyczaje,
• rozpoznać symbol
Unii
Europejskiej - flagę.
Uczeń zna:
• daty związane
z tematyką działu Świat
wokół mnie.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć o własnej małej ojczyźnie,
• podać podstawowe
informacje na temat
położenia geograficznego, powierzchni i
liczby ludności Polski,
• wskazać na mapie
politycznej Europy
sąsiadów Polski.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, czym jest
Unia Europejska.
Uczeń rozumie:
• korzyści wynikające
z członkostwa Polski
w Unii Europejskiej.
9. „Piękny i
dobry”
Uczeń zna:
• postać: Peryklesa.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: starożytność, nasza era (n.e.),
przed naszą erą (p.n.e.),miasto-państwo,
demokracja.
Uczeń potrafi:
• zlokalizować Grecję i Ateny na mapie,
• opisać życie w Atenach peryklejskich.
10. W co wierzyli
Grecy?
Uczeń zna:
• imiona najważniejszych bogów greckich,
• bohaterów mitów greckich: Prometeusza,
Heraklesa, Odyseusza.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: bogowie olimpijscy, mit, heros.
Uczeń potrafi:
• zlokalizować na mapie Olimp.
11. W cieniu
Akropolu
Uczeń rozumie:
• pojęcia: agora, Akropol, Partenon.
Uczeń potrafi:
• opisać życie w Atenach peryklejskich.
Uczeń zna:
• datę: ok. 3500 p.n.e.
Uczeń potrafi:
• wymienić produkty
wchodzące w skład
jadłospisu starożytnych
Ateńczyków,
• dostrzec, na przykładzie ustroju Aten,
wpływ
starożytności na
współczesność.
Uczeń rozumie:
Uczeń zna:
Uczeń rozumie:
• pojęcie: mitologia.
• bohatera mitu
• pojęcia: wyrocznia,
greckiego: Syzyfa,
Pytia,
Uczeń potrafi:
• dziedziny życia i zajęcia, • rolę, jaką w greckiej
• wyjaśnić, jak mieszreligii odgrywała
kańcy Grecji wyobrażali którym patronowali
mitologia.
sobie bogów,
najważniejsi greccy
Uczeń potrafi:
• wymienić główne cechy bogowie.
• opowiedzieć wybrany
religii starożytnych
Uczeń rozumie:
Greków.
• pojęcia: Chaos, Hades, przez siebie mit,
• zlokalizować na
Tartar.
mapie
Delfy,
Uczeń potrafi:
• przedstawić wyobraże- • wytłumaczyć, w jakim celu Grecy korzynia Greków na temat
stali z wyroczni.
życia po śmierci.
Uczeń rozumie:
• cele wychowania
ateńskich chłopców.
Uczeń potrafi:
• omówić system rządów
w starożytnych Atenach,
• opowiedzieć, jak
wyglądał zamożny dom
ateński.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: pedagog,
gimnazjon, niewolnik.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować
pozycję społeczną
mężczyzn, kobiet
i niewolników w starożytnych Atenach.
Uczeń potrafi:
• omówić wychowanie
i edukację ateńskich
dzieci.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć, jak
wyglądały Ateny
w V w. p.n.e.
Uczeń zna:
Uczeń potrafi:
• postacie: Fidiasza,
• omówić działalność
Sokratesa.
Sokratesa.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: kolumnada,
filozofia, filozof.
Uczeń potrafi:
• przedstawić dokonania
starożytnych Greków
w dziedzinie architektury
i rzeźby,
• wyjaśnić, czym się
zajmowali pierwsi
filozofowie.
Uczeń rozumie:
• znaczenie słów
Sokratesa: „wiem, że nic
nie wiem”.
12. Dzień
w teatrze
Uczeń rozumie:
• pojęcia: chór, orchestra,
tragedia, komedia.
Uczeń potrafi:
• opisać wygląd starożytnego
teatru greckiego.
Uczeń zna:
• postać: Sofoklesa.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: mityczny.
Uczeń potrafi:
• wskazać różnice między
grecką tragedią
a komedią,
• wskazać podobieństwa
i różnice między
starożytnym teatrem
greckim a teatrem
współczesnym.
Uczeń zna:
• boga Dionizosa.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, jak powstał
teatr,
• wymienić zasady, na
jakich opierała się
organizacja przedstawień
w starożytnym teatrze
greckim.
Uczeń rozumie:
Uczeń potrafi:
• pojęcie: akustyka,
• opowiedzieć mit o Edypie.
• rolę teatru
w starożytnej Grecji.
Uczeń potrafi:
• dostrzec, na przykładzie
teatru greckiego, wpływ
starożytności na
współczesność.
13. Igrzyska ku
chwale Zeusa
Uczeń zna:
• dyscypliny sportowe rozgrywane podczas starożytnych
igrzysk olimpijskich.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: igrzyska
olimpijskie, olimpiada.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: atleta, wieniec
oliwny.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie
Olimpię,
• omówić przebieg
igrzysk olimpijskich,
• przedstawić najważniejsze podobieństwa i
różnice
między igrzyskami rozgrywanymi w starożytności i współcześnie.
Uczeń zna:
• zasady obowiązujące
zawodników
uczestniczących
w starożytnych igrzyskach
olimpijskich.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: „pokój boży”.
Uczeń potrafi:
• opisać wygląd Olimpii,
• omówić organizację
igrzysk olimpijskich.
Uczeń potrafi:
• dostrzec, na przykładzie
igrzysk olimpijskich,
wpływ starożytności na
współczesność.
Uczeń rozumie:
• rolę i charakter igrzysk
organizowanych
w starożytnej Grecji.
Dziedzictwo starożytnej Grecji –
lekcja powtórzeniowa
14. Dom, szkoła i
nauczyciel z rózgą
15. W Wiecznym
Mieście
Uczeń zna:
• postacie związane z tematyką
działu Starożytna Grecja,
• imiona najważniejszych bogów
olimpijskich i bohaterów mitów
greckich.
Uczeń rozumie:
• pojęcia związane z tematyką
działu Starożytna Grecja.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie Grecję i
najważniejsze miejsca z nią
związane: Ateny i Olimp,
• omówić życie codzienne
mieszkańców Aten w V w. p.n.e.
Uczeń zna:
• rzymski sposób zapisu cyfr i
liczb.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: łacina, Imperium
Rzymskie, cesarz.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie Italię
i Rzym,
• opisać warunki życia mieszkańców Rzymu w II w. n.e.
Uczeń potrafi:
• opisać wygląd Aten,
• opisać wygląd teatru
greckiego,
• wskazać na mapie
Olimpię,
• wskazać podobieństwa
i różnice między teatrem
i sportem starożytnym
i współczesnym.
Uczeń zna:
• położenie geograficzne
Grecji.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować
strukturę społeczną
starożytnych Aten,
• omówić dokonania
starożytnych Greków
w dziedzinie architektury i
rzeźby,
• przedstawić dokonania
filozofów greckich,
• opisać organizację
teatru greckiego.
Uczeń rozumie:
Uczeń rozumie:
• pojęcia: „ojciec rodziny”, • pojęcie: papirus.
„matka rodziny”, rzymska Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie zasięg
cnota,
• cele wychowania rzym- terytorialny Imperium
Rzymskiego w II w. n.e.,
skich chłopców.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, jak wyglądała
• omówić zasady panujące edukacja rzymskich dzieci.
w rzymskiej rodzinie,
• wyjaśnić, jak wyglądało
wychowanie rzymskich
dzieci.
Uczeń zna:
Uczeń rozumie:
Uczeń rozumie:
• najważniejsze budowle w sta- • pojęcie: triumf,
• pojęcia: łuk architektorożytnym Rzymie.
• znaczenie dróg w staro- niczny, kopuła.
Uczeń rozumie:
żytnym Rzymie.
Uczeń potrafi:
• pojęcia: Forum Romanum,
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować osiąbazylika, łuk triumfalny, Panteon. • wyjaśnić, w jaki sposób gnięcia starożytnego
Uczeń potrafi:
Rzymianie budowali
Rzymu.
• opisać wygląd starożytnego
drogi.
Rzymu.
Uczeń potrafi:
Uczeń rozumie:
• wskazać na mapie Delfy, • charakter starożytnych
• dostrzec, na przykładzie igrzysk olimpijskich.
dokonań Greków, wpływ
starożytności na
współczesność.
Uczeń rozumie:
• rolę łaciny jako jednej
z podstaw współczesnego
języka polskiego.
Uczeń potrafi:
• wymienić produkty
wchodzące w skład
jadłospisu starożytnych
Rzymian,
• dostrzec, na przykładzie
łaciny, wpływ starożytności
na współczesność.
Uczeń potrafi:
• wytłumaczyć, dlaczego
Rzymianie nazywali
swoje miasto wiecznym,
• zinterpretować sformułowanie:„wszystkie drogi
prowadzą do Rzymu”.
Uczeń potrafi:
• wskazać podobieństwa
i różnice w warunkach
życia oraz w wychowaniu i
edukacji dzieci w starożytnej
Grecji i starożytnym Rzymie.
16. Prawo, woda i Uczeń zna:
rzymskie lody
• przykładową zasadę prawa
rzymskiego.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: termy, akwedukt
(wodociąg).
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, do czego służyły
akwedukty(wodociągi).
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, do czego
służyły termy,
• opisać wygląd term.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować
osiągnięcia starożytnego
Rzymu,
• opowiedzieć, jak
wyglądała rzymska
uczta.
Uczeń rozumie:
• rolę prawa rzymskiego
jako podstawy
dzisiejszego prawa.
Uczeń potrafi:
• dostrzec, na przykładzie
prawa rzymskiego, wpływ
starożytności na
współczesność.
17. „Chleba i
igrzysk!”
Uczeń zna:
• najważniejsze rozrywki starożytnych Rzymian.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: cyrk, rydwan, amfiteatr,
gladiator.
Uczeń potrafi:
• wymienić rodzaje zawodów
wchodzących w skład igrzysk
rzymskich.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Circus
Maximus, kwadryga,
arena, Koloseum
(amfiteatr Flawiuszów).
Uczeń potrafi:
• opisać wygląd cyrku
i amfiteatru.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować
osiągnięcia starożytnego
Rzymu,
• opowiedzieć o organizacji
i przebiegu igrzysk rzymskich.
Uczeń rozumie:
• znaczenie igrzysk
w życiu starożytnych
Rzymian.
Uczeń potrafi:
• porównać igrzyska
greckie z rzymskimi.
18. Jak powstało
chrześcijaństwo?
Uczeń zna:
• daty: ok. 6 p.n.e. -30 n.e.,
• postać: Jezusa Chrystusa.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Biblia, Mesjasz,
chrześcijaństwo.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć o życiu i działalności Jezusa Chrystusa.
Uczeń zna:
• imiona najważniejszych
bogów rzymskich.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: tolerancja
religijna, Żydzi (Izraelici).
Uczeń potrafi:
• wymienić główne cechy
systemu wierzeń
starożytnych Rzymian,
• opisać narodziny
chrześcijaństwa,
• wyjaśnić, dlaczego
Żydzi i Rzymianie
prześladowali pierwszych
chrześcijan.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Jahwe, Ewangelia,
apostoł,
• przyczyny, które spowodowały, że chrześcijaństwo
przetrwało mimo prześladowań.
Uczeń potrafi:
• wymienić główne cechy
systemu wierzeń starożytnych Izraelitów,
• omówić metody prześladowań pierwszych chrześcijan.
Uczeń zna:
• datę: 313,
• postacie: Nerona,
Konstantyna Wielkiego.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie
Palestynę,
• opisać
rozpowszechnianie
chrześcijaństwa
w czasach starożytnych.
Uczeń potrafi:
• ocenić igrzyska
w starożytnym Rzymie.
Dziedzictwo
starożytnego
Rzymu – lekcja
powtórzeniowa
Uczeń zna:
• daty związane z tematyką działu
Starożytny Rzym,
• postać: Jezusa Chrystusa,
• położenie geograficzne
Italii i Rzymu,
• rzymski sposób zapisu cyfr i
liczb.
Uczeń rozumie:
• pojęcia związane z tematyką
działu Starożytny Rzym.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie Rzym i Italię,
• opowiedzieć o życiu codziennym w Rzymie w II w. n.e.,
• wymienić najważniejsze rozrywki mieszkańców Rzymu,
• opowiedzieć o życiu i działalności Jezusa Chrystusa.
Uczeń rozumie:
• przyczyny prześladowań
pierwszych chrześcijan.
Uczeń potrafi:
• opisać wygląd najważniejszych budowli rzymskich,
• omówić okoliczności
powstania chrześcijaństwa.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie zasięg
terytorialny Imperium
Rzymskiego w II w. n.e.,
• scharakteryzować
osiągnięcia starożytnych
Rzymian.
Uczeń zna:
Uczeń potrafi: • porównać i
• postacie: Nerona,
ocenić osiągnięcia staroKonstantyna Wielkiego.
żytnych Greków i Rzyan.
Uczeń potrafi:
• omówić rozwój
chrześcijaństwa,
• dostrzec, na przykładzie
osiągnięć Rzymian,
wpływ starożytności na
współczesność.
19. Zanim
powstała Polska
Uczeń zna:
• daty: 476, 1492, •głównych bohaterów legend polskich,
• ramy czasowe panowania dynastii Piastów.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: średniowiecze, gród,
legenda, Piastowie.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie Wielkopolskę i Gniezno.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Słowianie,
dynastia.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć legendy
o Piaście i Popielu oraz
Lechu, Czechu i Rusie,
• wymienić różnice
między legendą a historią.
Uczeń potrafi:
• rozpoznać cechy charakterystyczne legendy,
• odróżniać fikcję od prawdy
historycznej.
Uczeń rozumie:
• znaczenie legend dla poznania początków państwa
polskiego.
W państwie
Mieszka I
Uczeń zna:
• datę: ok. 960,
• postać: Mieszka I.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: plemię, książę, woj,
drużyna.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie państwo
Mieszka I w początkach jego
panowania,
• umiejscowić w czasie panowanie Mieszka I.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Polanie, kmiecie,
• dlaczego państwo polskie jest nazywane państwem Mieszka I.
Uczeń potrafi:
• opisać panowanie
Mieszka I,
• wymienić główne plemiona zamieszkujące ziemie polskie.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: władca
historyczny.
Uczeń potrafi:
• opisać organizację państwa
Polan,
• omówić warunki życia na
ziemiach polskich w X w.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: wielożeństwo,
postrzyżyny.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować obyczaje Polan.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, w jaki sposób
powstało państwo Polan.
21. Chrzest
Polski
Uczeń zna:
• datę: 966,
• przyczyny, które skłoniły
Mieszka I do przyjęcia chrztu.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: poganie, poddany,
• znaczenie chrztu jako wydarzenia, które zapoczątkowało
historię
Polski.
Uczeń zna:
• datę: 972,
• postać: Dobrawy.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: kultura zachodnia.
Uczeń potrafi:
• wymienić elementy kultury zachodniej, którą Polska
przyjęła po 966 r.
Uczeń potrafi:
• omówić wierzenia
Polan,
• przedstawić okoliczności, w których doszło
do chrztu Mieszka I.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, jak zmieniło się
położenie polityczne Polski
w Europie po chrzcie
Mieszka I.
22. Pierwszy król
Polski
Uczeń zna:
•daty: 992, 1000, 1025,
• postacie: biskupa Wojciecha,
Bolesława Chrobrego, Ottona III.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: zjazd gnieźnieński,
arcybiskupstwo, biskupstwo.
Uczeń potrafi:
• wymienić decyzje ogłoszone
podczas zjazdu gnieźnieńskiego.
Uczeń rozumie:
• dlaczego Mieszko I
przyjął chrzest.
Uczeń potrafi:
• opisać zmiany, jakie
zaszły w państwie polskim po 966 r,
• wskazać na mapie
zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie
panowania Mieszka I.
Uczeń zna:
• datę: 997.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: wyprawa misyjna.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć historię
zjazdu gnieźnieńskiego,
• zlokalizować na mapie
grody, które ogłoszono w
1000 r. biskupstwami,
• wskazać na mapie
zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie
panowania Bolesława
Chrobrego.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: diadem,
• znaczenie zjazdu
gnieźnieńskiego.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować postać
biskupa Wojciecha,
• wyjaśnić, w jakich
okolicznościach nastąpiły
zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie
panowania Bolesława
Chrobrego.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić przyczyny
zorganizowania przez
Bolesława Chrobrego
wyprawy misyjnej do
Prus,
• omówić przebieg i
skutki wyprawy misyjnej do Prus.
Uczeń rozumie:
• znaczenie symbolicznej
(dokonanej przez Ottona III) i
właściwej koronacji Bolesława Chrobrego.
*23. Polska
pierwszych
Piastów
Uczeń rozumie:
• pojęcie: danina.
Uczeń potrafi:
• przedstawić obowiązki kmieci
wobec władcy.
Uczeń potrafi:
• opisać warunki życia
i zajęcia mieszkańców
Polski pierwszych
Piastów.
Uczeń zna:
• środki płatnicze używane
przez mieszkańców Polski
w X-XI w.,
• wymienić produkty
wchodzące w skład jadłospisu mieszkańców Polski
pierwszych Piastów.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, w jaki sposób
uczono się czytać na przełomie X i XI wieku.
*24. Śląsk
Henryka
Brodatego
Uczeń zna:
• postacie: Henryka Brodatego,
świętej Jadwigi Śląskiej.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: rycerz.
Uczeń potrafi:
• zlokalizować Śląsk na mapie.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: ratusz.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić przyczyny
i okoliczności, w których
doszło do rozpadu państwa
polskiego,
• wymienić różnice między miastem a grodem.
Uczeń zna:
• datę: 1138,
• postać: Bolesława Krzywoustego.
Uczeń potrafi:
• omówić zmiany, jakie
zaszły na ziemiach polskich
od XI do XIII w.
Uczeń zna:
• postać: Henryka Pobożnego.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: radło,
• przyczyny wysokiej
śmiertelności ludzi w
epoce średniowiecza.
Uczeń potrafi:
• opisać metody leczenia
chorych w średniowieczu.
Uczeń zna:
• datę: 1364
Uczeń rozumie:
• pojęcia: żak, Akademia
Krakowska
Uczeń potrafi:
• wymienić najważniejsze
osiągnięcia Kazimierza
Wielkiego,
• wskazać na mapie zmiany
terytorialne państwa polskiego w czasie panowania
Kazimierza Wielkiego.
Uczeń zna:
• datę: 1320,
• postacie: Władysława Łokietka, Mikołaja Wierzynka
Uczeń rozumie:
• przyczyny utworzenia
Akademii Krakowskiej
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć o panowaniu
Kazimierza Wielkiego z
uwzględnieniem powstania
Akademii Krakowskiej i
uczty u Wierzynka
Uczeń rozumie:
• pojęcia: rektor, rajca.
• co oznacza sformułowanie: „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”.
Uczeń potrafi:
• opisać sytuację państwa
polskiego w okresie panowania Władysława Łokietka,
• ocenić panowanie i dokonania Kazimierza Wielkiego
Uczeń zna:
25. Król Kazimierz • daty: 1333–1370,
Wielki
• postać: Kazimierza Wielkiego
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie i umiejscowić
w czasie państwo Kazimierza
Wielkiego,
• wskazać na mapie Kraków.
Uczeń potrafi:
• wytłumaczyć, na przykładzie życia i działalności
świętej Jadwigi śląskiej, jak
rozumiano w tamtych czasach bycie wzorowym
chrześcijaninem.
*26. W Polsce
Kazimierza Wielkiego
Uczeń zna:
• najważniejsze budowle XIV‐
wiecznego Krakowa.
Uczeń potrafi:
• opisać wygląd średniowiecznego Krakowa,
• opowiedzieć, jak wyglądało wnętrze zamożnego
domu z XIV w.
Uczeń potrafi:
• wymienić produkty wchodzące w skład jadłospisu
bogatych i ubogich mieszkańców Krakowa.
Uczeń rozumie:
• dlaczego w średniowiecznych rodzinach było
dużo dzieci.
Uczeń potrafi:
• omówić zasady obowiązujące w średniowiecznej
rodzinie.
Polska
w X-XIV w. lekcja
powtórzeniowa
Uczeń zna:
• najważniejsze postacie i daty
związane z tematyką działu Polska Piastów,
• legendy dotyczące początków
państwa polskiego.
Uczeń rozumie:
• najważniejsze pojęcia związane z tematyką działu Polska Piastów,
• przyczyny przyjęcia chrztu
przez Mieszka I.
Uczeń potrafi:
• zlokalizować na mapie i
umiejscowić w czasie państwo
Mieszka I, Bolesława Chrobrego
i Kazimierza Wielkiego,
• wskazać na mapie Gniezno i
Kraków.
Uczeń zna:
• skutki przyjęcia chrztu
przez Mieszka I.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie
zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie
panowania Mieszka I,
Bolesława Chrobrego i
Kazimierza
Wielkiego.
Uczeń potrafi:
• omówić dokonania
Mieszka I, Bolesława
Chrobrego i Kazimierza
Wielkiego,
• opisać życie codzienne
mieszkańców Polski
w X-XIV w.
Uczeń potrafi:
• ocenić dokonania
Mieszka I, Bolesława
Chrobrego i Kazimierza
Wielkiego.
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY
KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i umiejętności zawarte w rozkładzie materiału i
planie wynikowym zintegrowanym z serią Wehikuł czasu. Kursywą oznaczono wymagania, które nauczyciel jest zobowiązany zrealizować.
Gwiazdką * zaznaczone są tematy wykraczające poza Podstawę programową.
TEMAT LEKCJI
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY
POZIOM KONIECZNY
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Krzyżacy
Część I. Decyzja
Konrada
Mazowieckiego
Część II. Krzyżacy
na ziemiach polskich
Uczeń zna:
• datę: 1230,
• postać: Konrada Mazowieckiego.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: zakon krzyżacki
(Krzyżacy).
Uczeń potrafi:
• przedstawić okoliczności
pojawienia się Krzyżaków na
ziemiach polskich,
• zlokalizować na mapie
ziemię chełmińską i Pomorze
Gdańskie.
POZIOM PODSTAWOWY
OCENA DOSTATECZNA
Uczeń rozumie:
• pojęcie: zakon rycerski.
Uczeń potrafi:
• zlokalizować na mapie
Prusy,
• wskazać na mapie stolicę państwa zakonnego i
terytoria zajęte przez
Krzyżaków,
• scharakteryzować zamek średniowieczny na
przykładzie zamku
w Malborku.
POZIOM ROZSZERZAJĄCY
OCENA DOBRA
Uczeń zna:
• daty: 1308, 1309.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: fosa, warownia.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, czym zajmowały się zakony rycerskie.
POZIOM DOPEŁNIAJĄCY
OCENA BARDZO DOBRA
Uczeń zna:
• datę: 1283,
• czas i miejsce powstania
zakonów rycerskich.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: wielki komtur,
wielki mistrz, islam.
Uczeń potrafi:
• omówić osiągnięcia państwa zakonnego.
POZIOM WYKRACZAJĄCY
OCENA CELUJĄCA
Uczeń rozumie:
• zagrożenia dla państwa
polskiego, wynikające z pojawienia się Krzyżaków.
2. Unia Polski z
Litwą
3. Wielka wojna z
Krzyżakami
Część I. Wybuch
wielkiej wojny
Część II. Bitwa pod
Grunwaldem
Uczeń zna:
• daty: 1385, 1386,
• postacie: Jadwigi, Władysława Jagiełły,
• postanowienia umowy w
Krewie.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: unia, unia personalna, dynastia Jagiellonów.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie Krewo i
Wielkie Księstwo Litewskie oraz
obszar państwa polsko-litewskiego po zawarciu
unii.
Uczeń zna:
• daty: 1409–1411, 15 lipca
1410, 1411,
• postanowienia pierwszego
pokoju toruńskiego.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć o przyczynach
i skutkach bitwy pod Grunwaldem,
• zlokalizować na mapie
Grunwald i Toruń.
Uczeń zna:
• datę: 1399.
Uczeń rozumie:
• dlaczego Jadwigę nazywa
się królem Polski.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować osobę
Jadwigi i wymienić jej zasługi
dla kultury polskiej,
• wyjaśnić przyczyny unii
polsko-litewskiej.
Uczeń zna:
• daty: 1370, 1384,
• postać: Ludwika Węgierskiego.
Uczeń potrafi:
• przedstawić najważniejsze informacje o państwie
litewskim w II połowie
XIV w.
Uczeń rozumie:
Uczeń potrafi:
• konsekwencje unii dla rela- • podjąć próbę oceny
cji między Polską, Litwą
znaczenia unii z punktu
a zakonem krzyżackim.
widzenia interesów Polski
i Litwy.
Uczeń zna:
• datę: 1466,
• postanowienia drugiego
pokoju toruńskiego.
Uczeń potrafi:
• opisać przebieg bitwy pod
Grunwaldem,
• zlokalizować na mapie
ziemię dobrzyńską i Żmudź.
Uczeń zna:
• datę: 1454,
• postać: Ulricha von
Jungingena.
Uczeń rozumie:
• konsekwencje przegranej
pod Grunwaldem dla zakonu
krzyżackiego.
Uczeń potrafi:
• omówić relacje między
Polską, Litwą a zakonem
krzyżackim po 1386 r.
Uczeń potrafi:
• podjąć próbę oceny
skutków bitwy pod
Grunwaldem.
Na nowej drodze –
lekcja
powtórzeniowa
4. Jakie życie jest
najdoskonalsze?
Uczeń zna:
• daty, postacie i wydarzenia
związane z tematyką działu
Polska i Litwa,
• postanowienia umowy w Krewie oraz pierwszego pokoju toruńskiego.
Uczeń rozumie:
• pojęcia związane z tematyką
działu Polska i Litwa.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie miejsca
związane z konfliktem między
Polską, Litwą a zakonem krzyżackim.
Uczeń zna:
• postać: św. Franciszka,
• nazwy stanów średniowiecznej Europy.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: stan, duchowieństwo, zakon.
Uczeń zna:
• postanowienia drugiego
pokoju toruńskiego.
Uczeń potrafi:
• omówić przyczyny i skutki
unii zawartej przez Polskę
i Litwę,
• opisać przebieg bitwy pod
Grunwaldem.
Uczeń rozumie:
• związki przyczynowo--skutkowe zachodzące
między omawianymi wydarzeniami.
Uczeń potrafi:
• przedstawić relacje
między Polską
a zakonem krzyżackim
w XIII-XV w.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: reguła, zakon
żebraczy.
Uczeń potrafi:
• opisać klasztor
średniowieczny i tryb życia
mnichów, używając pojęć:
zakon, reguła, ubóstwo,
• scharakteryzować postać
św. Franciszka z Asyżu.
Uczeń zna:
• postać: św. Benedykta.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: opat, opactwo,
• na czym polegały różnice
między poszczególnymi
stanami.
Uczeń potrafi:
• opisać różne grupy społeczne, wskazując ich role w
społeczeństwie,
• przedstawić działalność
św. Franciszka.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć, jak wyglądała edukacja w średniowiecznej szkole
klasztornej,
• przedstawić działalność św. Benedykta.
Uczeń rozumie:
• w jaki sposób działalność benedyktynów
przyczyniła się do
rozwoju Europy.
5. O rycerzach i
zamkach
Uczeń zna:
• postać: Zawiszy Czarnego
z Garbowa.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: rycerz, rycerz bez
skazy.
Uczeń potrafi:
• opisać charakterystyczne
cechy wzoru osobowego
średniowiecznego rycerza.
Uczeń zna:
• najważniejsze elementy
zabudowy średniowiecznego
zamku.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: paź, giermek.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, jakie warunki należało spełnić, aby zostać rycerzem,
• scharakteryzować zamek
średniowieczny i jego mieszkańców.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: pasowanie na
rycerza.
Uczeń potrafi:
• opisać różne grupy społeczne, wskazując ich role w
społeczeństwie,
• przedstawić wychowanie
dziewczynek w średniowieczu i pozycję kobiety w
średniowiecznym społeczeństwie.
Uczeń rozumie:
• rolę Kościoła
w zmianie wizerunku
średniowiecznego
rycerza.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć, jak
wyglądała uroczystość
pasowania na rycerza.
6. W średnio-wiecznym mieście
Uczeń zna:
• najważniejsze budowle
średniowiecznego miasta.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: rynek, ratusz.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć, czym zajmowali się mieszkańcy średniowiecznych miast.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: samorząd, rada
miejska, burmistrz, cech.
Uczeń potrafi:
• opisać miasto średniowieczne, używając pojęć: kupiec, rzemieślnik, cech, burmistrz, samorząd miejski, rynek, mury miejskie.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: pręgierz,
czeladnik, majstersztyk.
Uczeń potrafi:
• opisać różne grupy społeczne, wskazując ich role w
społeczeństwie,
• omówić warunki życia
panujące w średniowiecznym
mieście.
Uczeń potrafi:
• porównać warunki życia w
mieście średniowiecznym
i współczesnym.
7. Najliczniejszy
stan
Uczeń zna:
• rodzaje prac wykonywanych
przez średniowiecznego
chłopa.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: pan, dzierżawa, czynsz,
pańszczyzna, dziesięcina.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: sołtys.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować stan
chłopski w średniowieczu,
• opisać warunki życia na
wsi średniowiecznej.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: targ, jarmark.
Uczeń potrafi:
• opisać różne grupy społeczne, wskazując ich role w
społeczeństwie,
• wymienić produkty
wchodzące w skład jadłospisu mieszkańców średniowiecznej wsi.
Uczeń rozumie:
• z czego wynikała duża
liczebność stanu chłopskiego w średniowieczu.
Uczeń potrafi:
• porównać życie chłopa z
życiem rycerza i mieszczanina.
Uczeń potrafi:
• omówić dokonania
Zawiszy Czarnego.
Uczeń potrafi:
• dostrzec zależności między
średniowieczną wsią a średniowiecznym miastem.
8. „Mądrość całego
świata”
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Akademia Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, żak.
Uczeń potrafi:
• przedstawić okoliczności, w
których doszło do odnowienia Akademii Krakowskiej.
*9. Średnio wieczne Uczeń rozumie:
rozrywki
• pojęcia: turniej rycerski,
misteria.
Uczeń potrafi:
• wymienić najważniejsze
rozrywki ludzi żyjących
w średniowieczu.
Średniowieczny
porządek świata –
lekcja powtórzeniowa
*10. „Jestem
człowiekiem”...
Uczeń zna:
• daty, postacie i wydarzenia
związane z tematyką działu
Blaski i cienie średniowiecza,
• nazwy stanów średniowiecznej
Europy.
Uczeń rozumie:
• pojęcia związane z tematyką
działu Blaski i cienie średniowiecza.
Uczeń zna:
• ramy chronologiczne epoki
nowożytnej i odrodzenia.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: odrodzenie (renesans).
Uczeń potrafi:
• wymienić cechy charakterystyczne okresu odrodzenia.
Uczeń zna:
• datę: 1400,
• przedmioty wykładane na
średniowiecznych uniwersytetach.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: teologia, otrzęsiny.
Uczeń potrafi:
• opisać życie krakowskiego
żaka.
Uczeń zna:
• zasady obowiązujące podczas
turnieju rycerskiego.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: szranki, trubadur.
Uczeń potrafi:
• przedstawić przebieg średniowiecznego turnieju rycerskiego.
Uczeń rozumie:
• czym poszczególne stany
różniły się od siebie.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć, jak wyglądało
życie codzienne w epoce średniowiecza,
• scharakteryzować klasztor,
zamek, miasto i wieś średniowiecza.
Uczeń zna:
• datę: ok. 1450,
• postacie wybitnych przedstawicieli odrodzenia (Filippa
Brunelleschiego, Michała
Anioła, Leonarda da Vinci).
Uczeń rozumie:
• pojęcie: humaniści.
Uczeń potrafi:
• omówić porządek panujący
w średniowiecznej Europie.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: bean, absolwent,
stypendium.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć o działalności krakowskiej uczelni
w XV w.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: szkoła parafialna, szkoła katedralna.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować
szkolnictwo w średniowiecznej Polsce.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, jak organizowano polowania.
Uczeń potrafi:
• omówić tematykę średniowiecznej literatury i
misteriów,
• scharakteryzować twórczość trubadurów.
Uczeń potrafi:
• opisać różne grupy
społeczne, wskazując ich
role w społeczeństwie,
• scharakteryzować
szkolnictwo
średniowiecznej Polski
• przedstawić działalność
Akademii Krakowskiej w
XV w.
Uczeń potrafi:
• opisać zmiany, jakie
nastąpiły na kontynencie
europejskim w XV w.,
• dostrzec rolę druku jako
wynalazku, który odmienił
życie Europejczyków.
Uczeń potrafi:
• porównać warunki życia
przedstawicieli poszczególnych stanów
średniowiecznej Europy,
• opowiedzieć, jak ludzie
średniowiecznej Europy spędzali czas wolny.
Uczeń potrafi:
• dostrzec pozytywne i negatywne cechy związane ze
strukturą i funkcjonowaniem
społeczeństwa w średniowiecznej Europie.
Uczeń potrafi:
• przedstawić dokonania
najwybitniejszych przedstawicieli odrodzenia.
Uczeń rozumie:
• znaczenie sformułowania: „Jestem człowiekiem i
sądzę, że nic, co ludzkie,
nie jest mi obce”.
*11. Dzieci
odrodzenia
Uczeń potrafi:
• opisać sposób wychowania
dzieci żyjących w średniowieczu.
Uczeń rozumie:
• z czego wynikała surowość, z jaką średniowieczni
rodzice wychowywali swoje
dzieci.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć, jak wyglądały
szkoły okresu odrodzenia na
przykładzie Domu Radości.
Uczeń zna:
• postać: Vittorino da
Feltre.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, jak w odrodzeniu wychowywano
dziewczynki.
Uczeń potrafi:
• wskazać różnice między
Domem Radości a średniowieczną szkołą,
• wymienić mocne i słabe
strony systemu edukacji
w odrodzeniu.
Uczeń potrafi:
• określić wpływ zmian
zapoczątkowanych w szkołach odrodzenia na funkcjonowanie współczesnego
szkolnictwa.
12. „Ziemia!
Ziemia!”
Uczeń zna:
• datę: 1492,
• postać: Krzysztofa Kolumba.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: karawela, Indianie,
wielkie odkrycia geograficzne,
Nowy Świat.
Uczeń potrafi:
• podać przyczyny wypraw
odkrywczych,
• umieścić Krzysztofa Kolumba
i jego pierwszą odkrywczą wyprawę w czasie i w przestrzeni.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: karaka,
• znaczenie daty odkrycia
Ameryki jako końca epoki średniowiecza i początku epoki
nowożytnej.
Uczeń potrafi:
• opisać odkrycie Krzysztofa
Kolumba, używając pojęć: karawela, Nowy Świat, Indianie,
broń palna.
Uczeń zna:
• postacie: Ameriga Vespucciego, Vasco da Gamy.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: kolonia, plantacja.
Uczeń potrafi:
• wymienić następstwa
wypraw odkrywczych dla
Europy i dla Ameryki.
Uczeń potrafi:
• opisać wygląd karaweli
i karaki z uwzględnieniem
wprowadzonych w nich
ulepszeń,
• wskazać na mapie tereny odkryte przez Europejczyków na przełomie
XV i XVI w.
Uczeń potrafi:
• dostrzec znaczenie handlu
z Indiami dla mieszkańców
Europy.
13. „Wstrzymał
Słońce”...
Uczeń zna:
• postać: Mikołaja Kopernika.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: uczony, astronom.
Uczeń potrafi:
• opisać i umieścić w czasie odkrycie Mikołaja Kopernika, wyjaśniając, co znaczy powiedzenie: „Wstrzymał Słońce, ruszył
Ziemię”.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: człowiek renesansu,
odkrycie naukowe.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć o życiu Mikołaja Kopernika, używając pojęć:
uczony, astronom, odkrycie naukowe.
Uczeń zna:
• datę: 1517,
• postać: Marcina Lutra.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Kościół luterański (protestancki), reformacja, teoria,
• dlaczego odkrycie Kopernika zostało poddane krytyce.
Uczeń potrafi:
• omówić wydarzenia w
Europie będące następstwami wystąpienia Marcina
Lutra,
• przedstawić poglądy
uczonych średniowiecznych
na temat budowy wszechświata.
Nowe widzenie
człowieka i świata –
lekcja powtórzeniowa
Uczeń zna:
• daty, postacie i wydarzenia
związane z tematyką działu
Czasy odrodzenia,
• ramy chronologiczne epoki
nowożytnej i odrodzenia.
Uczeń rozumie:
• pojęcia związane z tematyką
działu Czasy odrodzenia.
Uczeń potrafi:
• wymienić cechy charakterystyczne odrodzenia,
• przedstawić przyczyny wyprawy Krzysztofa Kolumba,
• wyjaśnić, na czym polegało
odkrycie dokonane przez Mikołaja
Kopernika.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować porządek
panujący w Europie pod koniec
średniowiecza,
• przedstawić przebieg wyprawy Krzysztofa Kolumba.
Uczeń rozumie:
• znaczenie odkryć dokonanych przez Krzysztofa
Kolumba i Mikołaja Kopernika.
Uczeń potrafi:
• opisać najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w Europie
pod wpływem odrodzenia,
• przedstawić skutki wyprawy Krzysztofa Kolumba.
Uczeń potrafi:
• omówić dokonania największych przedstawicieli odrodzenia,
• scharakteryzować
szkolnictwo odrodzenia.
Uczeń potrafi:
• dostrzec pozytywne i
negatywne skutki zmian,
jakie zaszły w Europie w
okresie odrodzenia.
14. Polska złotego
wieku
Uczeń zna:
• postacie: Zygmunta Starego,
Zygmunta Augusta, królowej
Bony,
• ramy chronologiczne czasów
zygmuntowskich (złotego wieku).
Uczeń rozumie:
• pojęcia: czasy zygmuntowskie
(złoty wiek), szlachta, tolerancja
religijna.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, dlaczego w Polsce XVI
w. panowała tolerancja religijna.
Uczeń zna:
• postacie: Mikołaja Reja, Jana
Kochanowskiego.
Uczeń rozumie:
• dlaczego lata panowania
Zygmunta Starego i Zygmunta
Augusta nazywamy złotym
wiekiem.
Uczeń potrafi:
• określić, czym różniła się
szlachta od rycerstwa,
• przedstawić wkład królowej
Bony w rozwój odrodzenia na
terenie Polski,
• wymienić osiągnięcia
twórców literatury polskiej
okresu odrodzenia.
Uczeń zna:
• datę: 1525,
• postać: Piotra Skargi.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: hołd pruski, jezuici (Towarzystwo Jezusowe), kolegium.
Uczeń potrafi:
• opisać przebieg edukacji
w szkołach jezuickich.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować
międzynarodową pozycję Polski w XVI w.
Uczeń potrafi:
• omówić cele działalności jezuitów,
• ocenić wpływ tolerancji
religijnej na funkcjonowanie państwa polskiego
w XVI w.
15. Na dworze
Jagiellonów
Uczeń rozumie:
• pojęcia: paź, arras.
Uczeń potrafi:
• opisać życie dworskie na
Wawelu w okresie panowania
Zygmuntów, używając pojęć:
dwór, paziowie, komnata,
arras.
16. „Szlachcic na
zagrodzie”...
Uczeń zna:
• skład i zadania sejmu walnego.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: przywilej, pospolite
ruszenie, sejmik, poseł, sejm walny, senator.
Uczeń potrafi:
• wymienić prawa szlachcica.
17. Spichlerz
Europy
Uczeń rozumie:
• pojęcie: włoszczyzna.
Uczeń potrafi:
• opisać wygląd zamku królewskiego na Wawelu,
• przedstawić wkład Zygmunta Starego i Zygmunta
Augusta w rozwój odrodzenia
na terenie Polski.
Uczeń potrafi:
• opisać sposób działania
sejmików,
• scharakteryzować
obowiązki szlachcica wobec
państwa, używając pojęć:
sejm, sejmik, pospolite
ruszenie.
Uczeń zna:
• postać: Stańczyka.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: błazen.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, jaką rolę
odgrywał błazen na dworze królewskim.
Uczeń zna:
• treść przywilejów nadanych szlachcie w 1374 i
1454 r.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować system
rządów w Polsce w
XIV-XVI w.,
• przedstawić organizację
sejmu walnego.
Uczeń rozumie:
Uczeń rozumie:
Uczeń zna:
• pojęcia: szkuta, flisak.
• pojęcia: folwark, kmiecie
• produkty sprowadzane
(poddani), pańszczyzna, spichlerz. Uczeń potrafi:
do Polski z Europy ZachodUczeń potrafi:
• wyjaśnić, z czego wynikała niej i wysyłane z Polski na
• opisać działalność gospodar- potęga gospodarcza
zachód Europy.
Gdańska w XVI i XVII w.
Uczeń rozumie:
czą polskiej szlachty, używając
• pojęcie: szyper.
pojęć: folwark, pańszczyzna,
Uczeń potrafi:
kmiecie, spichlerz, spław rzeczny
• scharakteryzować sytua– Wisłą do Gdańska.
cję gospodarczą w Europie
Zachodniej w XVI w.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować
kuchnię polską XVI w.
Uczeń rozumie:
• znaczenie zachowania
ciągłości władzy dla sprawnego funkcjonowania
państwa.
Uczeń potrafi:
• opisać okoliczności narodzin Zygmunta Augusta.
Uczeń rozumie:
• konsekwencje nadania
przez władców przywilejów szlacheckich.
Uczeń potrafi:
• dostrzec zagrożenia dla
państwa polskiego wynikające z dominującej pozycji szlachty,
• ocenić system rządów w
Polsce w XV-XVI w.
Uczeń potrafi:
• dostrzec negatywne konsekwencje posiadania przez
Polskę tylko jednego liczącego się portu nad Bałtykiem.
Uczeń rozumie:
• zależności między zmianami gospodarczymi w
Europie Zachodniej a sytuacją gospodarczą w Polsce.
18. Wspólna Rzeczpospolita
Część I. Na drodze do
nowej unii
Część II. Jaka unia?
19. Król z wyboru
Na chwałę Rzeczypospolitej – lekcja
powtórzeniowa
Uczeń zna:
• datę: 1569,
• nazwy, którymi określano państwo polsko-litewskie po zawarciu
unii lubelskiej.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Korona, unia realna,
• różnice między unią personalną a unią realną.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, na czym polegała unia
lubelska,
• wskazać na mapie Lublin i
Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
Uczeń zna:
• daty: 1572, 1573,
• postanowienia artykułów
henrykowskich.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: bezkrólewie, wolna
elekcja, artykuły henrykowskie,
• zasady, na jakich odbywała
się wolna elekcja.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: magnaci.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić przyczyny dążenia
Polaków do zawarcia nowej
unii,
• wskazać na mapie ziemie litewskie przyłączone do Polski
przez Zygmunta Augusta.
Uczeń zna:
• postać: Henryka Walezego.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: prymas, konfederacja, konfederacja warszawska.
Uczeń potrafi:
• opisać, w jaki sposób dokonywano wyboru króla, używając
pojęć: elekcja, pole elekcyjne,
koronacja.
Uczeń potrafi:
• omówić postawę Litwinów wobec propozycji
zawarcia nowej unii.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: interrex.
Uczeń potrafi:
• przedstawić zasady
następstwa tronu obowiązujące w czasach
rządów dynastii Piastów i
Jagiellonów,
• scharakteryzować sytuację Rzeczypospolitej
po bezpotomnej śmierci
Zygmunta Augusta.
Uczeń zna:
Uczeń rozumie:
Uczeń potrafi:
• daty, postacie i wydarzenia
• dlaczego czasy panowania
• wymienić najważniejsze
związane z tematyką działu Lata Zygmunta Starego i Zygmunta przemiany polityczne, goświetności Polski,
Augusta nazywa się złotym
spodarcze, kulturalne i spo• ramy chronologiczne czasów
wiekiem.
łeczne w czasach zygmunzygmuntowskich (złotego wieku), Uczeń potrafi:
towskich.
• postanowienia unii lubelskiej • wskazać na mapie tereny
i artykułów henrykowskich.
Litwy przyłączone do Polski
przez Zygmunta Augusta.
Uczeń rozumie:
• pojęcia związane z tematyką
działu Lata świetności Polski.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie obszar Rzeczypospolitej po unii lubelskiej.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować relacje między Polską a Litwą
od czasu zawarcia unii w
1386 r.,
• opisać przebieg sejmu w
Lublinie.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, czym zakończyły się rządy Henryka
Walezego,
• dostrzec negatywny
wpływ wolnej elekcji na
funkcjonowanie państwa
polskiego.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować najważniejsze przemiany polityczne, gospodarcze, kulturalne i społeczne w czasach
zygmuntowskich.
Uczeń potrafi:
• dostrzec pozytywne i negatywne skutki przemian
politycznych, gospodarczych, kulturalnych i społecznych w czasach
zygmuntowskich.
20. Potop
Uczeń zna:
• daty: 1655, 1660,
• postać: Stefana Czarnieckiego.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: potop, wojna szarpana.
Uczeń potrafi:
• sytuować w czasie wydarzenia potopu szwedzkiego,
• wskazać na mapie najważniejsze miejsca związane z
potopem szwedzkim.
Uczeń rozumie:
• dlaczego wydarzenia lat
1655–1660 nazywa się potopem.
Uczeń potrafi:
• omówić wydarzenia potopu szwedzkiego, z
uwzględnieniem obrony Częstochowy i postaci Stefana
Czarnieckiego.
Uczeń zna:
• daty: 1648, 1654, 1667,
• postacie: Bohdana
Chmielnickiego, Karola X
Gustawa, Jana Kazimierza.
Uczeń potrafi:
• wymienić przyczyny
wybuchu powstania
Chmielnickiego,
• wskazać na mapie ziemie utracone przez
Rzeczpospolitą w wyniku
wojny z Rosją,
• przedstawić skutki wojen prowadzonych przez
Rzeczpospolitą w połowie
XVII w.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić okoliczności
wybuchu wojny między
Moskwą a Rzecząpospolitą.
Uczeń potrafi:
• opisać przebieg wojny
między Moskwą a Rzecząpospolitą.
21. Złota wolność
Uczeń rozumie:
• pojęcie: liberum veto.
Uczeń potrafi:
• przedstawić konsekwencje
stosowania zasady liberum
veto.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: sarmatyzm.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować polską
magnaterię w XVII w.,
• wymienić główne elementy ideologii sarmackiej.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: złota wolność.
Uczeń potrafi:
• omówić funkcjonowanie
sejmu polskiego w XVII w.
Uczeń rozumie:
• z czego wynikała postawa magnaterii polskiej w XVII w.
22. Zwycięzca
spod Wiednia
Uczeń zna:
• datę: 1683,
• postać: Jana III Sobieskiego.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: sułtan, husaria.
Uczeń potrafi:
• sytuować w czasie wyprawę
wiedeńską Jana III Sobieskiego.
Uczeń zna:
• datę: 1674.
Uczeń potrafi:
• opisać wyprawę wiedeńską
Jana III Sobieskiego, używając
pojęć: oblężenie, odsiecz, sułtan,
husaria,
• wskazać na mapie Wiedeń,
• scharakteryzować postać
Jana III Sobieskiego.
Uczeń zna:
• daty: 1672, 1673,
• postać: Kara Mustafy.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: wielki wezyr,
• znaczenie zwycięstwa pod
Wiedniem.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie Chocim.
Uczeń zna:
• okoliczności, w których
po raz pierwszy doszło do
zerwania obrad sejmu.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: „przedmurze
chrześcijaństwa”.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, jak zmieniał
się stosunek szlachty do
liberum veto.
Uczeń potrafi:
• przedstawić relacje między Polską a Turcją w XVII
w.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: „lew Lechistanu”.
Uczeń potrafi:
• opisać organizację
państwa tureckiego.
*23. Czasy saskie
Uczeń zna:
• postacie: Augusta II
Mocnego, Augusta III Sasa,
• ramy chronologiczne czasów saskich.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć o warunkach
życia na polskiej wsi w
XVIIIw .
Uczeń potrafi:
• omówić zmiany położenia
chłopów i szlachty w XVII
i XVIII w.,
• opisać kuchnię szlachecką
i magnacką w XVII i XVIII w.
Uczeń zna:
• daty: 1700–1721.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, skąd pochodzą
i kiedy pojawiły się na
ziemiach polskich ziemniaki, kawa i herbata.
Uczeń rozumie:
• w czym przejawiała
się słabość Rzeczypospolitej w czasach saskich.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować sytuację
polityczną Rzeczypospolitej
w czasach saskich.
*24. Rodzina i
szkoła
Uczeń zna:
• ramy chronologiczne okresu
oświecenia,
• główne założenia ideologii
oświecenia.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: oświecenie.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: Collegium Nobilium.
Uczeń potrafi:
• opisać sposób wychowania
dzieci w XVIII w.
Uczeń zna:
• postać: Stanisława Konarskiego.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować szkoły
jezuickie w XVIII- wiecznej Polsce,
• przedstawić zmiany w
sposobie nauczania, jakie
zostały wprowadzone w
Collegium Nobilium.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: makaronizm,
• zmianę w sposobie myślenia, jaka nastąpiła w
okresie oświecenia.
Uczeń potrafi:
• porównać
XVIII-wieczny model
wychowania dzieci ze
współczesnym.
25. Ostatni król Polski
Część I. Stanisław
August Poniatowski
– ostatni król Polski
Część II. Konstytu-cja
3 maja
26. Upadek Rzeczypospolitej
Uczeń zna:
• daty: 1764–1795, 1772, 3 maja
1791,
• postać: Stanisława Augusta
Poniatowskiego.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: czasy stanisławowskie.
Uczeń potrafi:
• podać przykłady naprawy
państwa polskiego za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, z uwzględnieniem
Konstytucji 3 maja,
• wymienić państwa, które
uczestniczyły w I rozbiorze Polski,
• wskazać na mapie ziemie odebrane Polsce w wyniku I rozbioru
Polski.
Uczeń zna:
• daty: 1793, 1794, 1795,
• postać: Tadeusza Kościuszki.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: powstanie kościuszkowskie, Naczelnik powstania,
patriota.
Uczeń potrafi:
• sytuować w czasie wydarzenia
powstania kościuszkowskiego,
• wskazać na mapie ziemie odebrane Polsce w wyniku II i III
rozbioru.
Uczeń zna:
• daty: 1788–1792,
• najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: obiady czwartkowe, Sejm Czteroletni (Sejm
Wielki),
• dlaczego okres panowania
Stanisława Augusta Poniatowskiego nazywa się czasami
stanisławowskimi.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować postać
Stanisława Augusta
Poniatowskiego.
Uczeń zna:
• daty: 1765, 1773,
• postać: carycy Katarzyny
II.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Szkoła Rycerska,
Komisja Edukacji Narodowej.
Uczeń potrafi:
• przedstawić dokonania
ostatniego króla Polski w
dziedzinie kultury, gospodarki i edukacji.
Uczeń rozumie:
• znaczenie Konstytucji 3
maja jako próby ratowania
państwa polskiego.
Uczeń potrafi:
• opisać okoliczności, w
których doszło do uchwalenia Konstytucji 3 maja,
• ocenić postać Stanisława
Augusta Poniatowskiego.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: kosynierzy.
Uczeń potrafi:
• omówić wydarzenia powstania kościuszkowskiego,
używając pojęć: Naczelnik powstania, przysięga Kościuszki,
kosynierzy,
• wyjaśnić, w jakich okolicznościach doszło do upadku państwa polskiego, i podać datę III
rozbioru,
• scharakteryzować postać Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Uczeń zna:
• datę: 1792.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: konfederacja targowicka, abdykacja.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, dlaczego zawiązano konfederację targowicką.
Uczeń rozumie:
• dlaczego doszło do upadku
państwa polskiego.
Uczeń potrafi:
• przedstawić okoliczności,
w których doszło do wojny
w obronie Konstytucji 3 maja
i II rozbioru,
• ocenić postać Stanisława
Augusta Poniatowskiego.
Uczeń potrafi:
• podjąć próbę oceny postaw
różnych grup społeczeństwa
polskiego wobec zagrożenia
upadkiem państwa.
Na drodze do
upadku – lekcja
powtórzeniowa
Uczeń zna:
• daty, postacie i wydarzenia
związane z tematyką działu
Nieszczęsne Królestwo,
• ramy chronologiczne czasów
saskich i czasów stanisławowskich.
Uczeń rozumie:
• pojęcia związane z tematyką
działu Nieszczęsne Królestwo.
Uczeń potrafi:
• przedstawić działania podejmowane w celu ratowania państwa polskiego przed upadkiem,
• wskazać na mapie ziemie
odebrane Polsce w wyniku
I, II i III rozbioru.
Uczeń zna:
• najważniejsze
postanowienia Konstytucji
3 maja.
Uczeń potrafi:
• omówić najważniejsze
konflikty militarne, w jakich
uczestniczyła Rzeczpospolita
w XVII i XVIII w.
Uczeń rozumie:
• na czym polegała zmiana
sposobu myślenia ludzi żyjących w oświeceniu.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, dlaczego doszło
do upadku państwa polskiego.
Uczeń potrafi:
• wymienić przejawy ingerencji państw ościennych
w wewnętrzne sprawy
państwa polskiego,
• scharakteryzować postawę różnych grup społecznych wobec państwa
polskiego w XVII i XVIII
w.
Uczeń potrafi:
• dostrzec charakter zmian
w międzynarodowym położeniu Rzeczypospolitej
w XVII i XVIII w.
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY
KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i umiejętności zawarte w rozkładzie materiału i
planie wynikowym zintegrowanym z serią Wehikuł czasu. Kursywą oznaczono wymagania, które nauczyciel jest zobowiązany zrealizować.
Gwiazdką * zaznaczone są tematy wykraczające poza Podstawę programową.
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY
TEMAT LEKCJI
1. Jeszcze nie
umarła…
POZIOM
KONIECZNY –
OCENADOPUSZCZAJĄCA
Uczeń zna:
• datę: 1797,
• postacie: Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: emigracja.
Uczeń potrafi:
• wymienić i wytłumaczyć znaczenie najważniejszych symboli
państwowych.
POZIOM
PODSTAWOWY –
OCENADOSTATECZNA
Uczeń zna:
• datę: 1807,
• postać: Napoleona Bonaparte,
• okoliczności powstania polskiego hymnu państwowego.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Deklaracja praw
człowieka i obywatela, Legiony
Polskie we Włoszech.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, co głosiła Deklaracja praw człowieka i obywatela,
• przedstawić okoliczności
powstania Legionów Polskich
we Włoszech.
POZIOM
ROZSZERZAJĄCY–
OCENA DOBRA
Uczeń zna:
• datę: 1789.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: rewolucja francuska, rewolucja.
Uczeń potrafi:
• wymienić przyczyny rewolucji francuskiej,
• omówić losy Legionów
Polskich,
• opisać skutki wyprawy
Napoleona przeciw Rosji.
POZIOM
DOPEŁNIAJĄCY–
OCENABARDZODOBRA
Uczeń zna:
• datę: 1803–1815.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: wojny napoleońskie
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, jak doszło do
powstania Księstwa Warszawskiego,
• dokonać charakterystyki
Księstwa Warszawskiego.
POZIOM
WYKRACZAJĄCY–
OCENACELUJĄCA
Uczeń zna:
• daty: 1804, 1812,
1813.
Uczeń potrafi:
• ocenić postawę Napoleona wobec Polaków.
2. Pod berłem cara
Uczeń zna:
• postać: Fryderyka Chopina.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: konstytucja.
Uczeń potrafi:
• przedstawić dokonania Fryderyka Chopina,
• zebrać z różnych źródeł informacje o zasługach dla kultury
polskiej: Fryderyka Chopina.
Uczeń zna:
• postać: Aleksandra I.
Uczeń potrafi:
• wymienić rozrywki
mieszkańców Warszawy.
3. Powstanie
listopadowe
Uczeń zna:
• daty: 29 XI 1830, 1830-1831.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: sprzysiężenie podchorążych, zesłanie.
Uczeń potrafi:
• umiejscowić w czasie powstanie listopadowe,
• wymienić cele walki powstańców,
• wymienić przykłady represji
zastosowanych wobec społeczeństwa po przegranym powstaniu.
Uczeń zna:
• postać: Mikołaja I.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: ziemie zabrane,
tajne związki.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie miejsca
najważniejszych bitew stoczonych podczas powstania.
4. W kraju i na
emigracji
Uczeń zna:
• postać: Adama Mickiewicza,
• najważniejsze dzieła Adama
Mickiewicza.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: wieszcz narodowy.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie państwa,
które przyjęły najwięcej emigrantów z ziem polskich.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: Wielka Emigracja.
Uczeń potrafi:
• rozróżniać emigrację polityczną i zarobkową,
• zebrać z różnych źródeł
informacje o zasługach dla
kultury polskiej: Fryderyka
Chopina, Adama Mickiewicza.
Uczeń zna:
• datę: 1815,
• postać: wielkiego księcia
Konstantego,
• główne postanowienia
konstytucji Królestwa
Polskiego.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: kongres wiedeński.
Uczeń potrafi:
• wymienić decyzję kongresu wiedeńskiego w
sprawie Księstwa Warszawskiego.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: spiskowiec, noc
listopadowa, Arsenał, Syberia.
Uczeń potrafi:
• przedstawić sytuację
panującą w Królestwie
Polskim po 1815 r.,
• opisać przebieg nocy
listopadowej.
Uczeń potrafi:
• opisać wygląd Warszawy w
czasach Fryderyka Chopina,
• przedstawić warunki cywilizacyjne panujące w Warszawie w pierwszej połowie
XIX w.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować politykę cara Aleksandra I wobec
Polaków.
Uczeń zna:
• postać: księcia Adama
Czartoryskiego.
Uczeń potrafi:
• omówić sytuację uczestników powstania listopadowego po jego klęsce.
Uczeń zna:
Uczeń rozumie:
• główne założenia romanty- • okoliczności narodzin
zmu.
romantyzmu.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: romantyzm.
Uczeń potrafi:
• opisać działalność Wielkiej
Emigracji.
Uczeń rozumie:
• dlaczego powstanie listopadowe zakończyło się klęską.
Uczeń potrafi:
• omówić przebieg powstania
listopadowego.
Uczeń zna:
• daty: 22/23 I 1863, 1863–
1864,
• postać: Marii Skłodowskiej.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: represje, rusyfikacja,
germanizacja.
Uczeń potrafi:
• umiejscowić w czasie powstanie styczniowe,
• wymienić cele walki powstańców,
• wymienić przykłady represji
zastosowanych wobec społeczeństwa po przegranym
powstaniu.
6. „Dla pokrzepienia Uczeń zna:
serc”
• postacie: Stanisława Moniuszki, Marii SkłodowskiejCurie, Jana Matejki, Heleny
Modrzejewskiej, Henryka
Sienkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: muzyka narodowa,
malarstwo historyczne.
Uczeń potrafi:
• przedstawić najważniejsze
dokonania Stanisława
Moniuszki, Marii SkłodowskiejCurie, Jana Matejki, Heleny
Modrzejewskiej, Henryka
Sienkiewicza, Stanisława
Wyspiańskiego.
5. Powstanie
styczniowe,
rusyfikacja i
germanizacja
Uczeń potrafi:
• omówić, na wybranym
przykładzie, walkę o język
polski w nauczaniu,
• wymienić przejawy rusyfikacji i germanizacji Polaków, podejmowanej przez
zaborców.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie zasięg
powstania styczniowego.
Uczeń zna:
• datę: 1871,
• postać: Romualda
Traugutta.
Uczeń rozumie:
• na czym polegała
specyfika powstania
styczniowego.
Uczeń potrafi:
• opisać przebieg powstaniastyczniowego.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: garnizon, Rząd
Narodowy, tajne państwo.
Uczeń potrafi:
• przedstawić sytuację w
Królestwie Polskim po 1855r.,
• przedstawić funkcjonowanie tajnego państwa w czasie
powstania.
Uczeń rozumie:
• pojęcie:
promieniotwórczość. Uczeń
potrafi:
• zebrać z różnych źródeł
informacje o zasługach dla
rozwoju kultury polskiej:
Jana Matejki, Stanisława
Moniuszki, Henryka
Sienkiewicza, Stanisława
Wyspiańskiego, Marii
Skłodowskiej-Curie, Heleny
Modrzejewskiej.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: Galicja,
• znaczenie sformułowania „dla pokrzepienia serc”.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, w czym przejawiała się patriotyczna postawa twórców kultury polskiej w XIX w.
Jak przywrócić
niepodległość? –
lekcja powtórzeniowa
Uczeń zna:
• daty, postacie i wydarzenia
związane z tematyką działu O
wolną Polskę,
• najważniejsze dzieła
wybitnych twórców kultury
polskiej XIX w.
Uczeń rozumie:
• pojęcia związane z tematyką
działu O wolną Polskę.
Uczeń potrafi:
• lokalizować w czasie powstanie listopadowe i styczniowe,
• wymienić przyczyny i omówić skutki polskich powstań
narodowych.
Uczeń potrafi:
• lokalizować w przestrzeni
powstanie listopadowe i
styczniowe,
• wymienić przejawy polityki
rusyfikacji i germanizacji
prowadzonej przez państwa
zaborcze,
• przedstawić zasługi dla
rozwoju kultury polskiej
Fryderyka Chopina, Adama
Mickiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Stanisława Moniuszki, Jana Matejki, Heleny
Modrzejewskiej, Henryka
Sienkiewicza, Stanisława
Wyspiańskiego.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować
sytuację panującą na
ziemiach polskich w XIX
w.,
• omówić przebieg
powstań narodowych,
• omówić metody walki
Polaków z rusyfikacją i
germanizacją.
Uczeń zna:
• okoliczności powstania
Księstwa Warszawskiego i
Królestwa Polskiego.
Uczeń potrafi:
• opisać działalność
Wielkiej Emigracji.
7. Wynalazki XIX
wieku
Uczeń zna:
• postać: Jamesa Watta,
• czas trwania rewolucji
przemysłowej,
• najważniejsze wynalazki
rewolucji przemysłowej.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: rewolucja przemysłowa, fabryka.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć o rozwoju
uprzemysłowienia w XIX w.,
używając pojęć: maszyna
parowa, kolej żelazna, statek
parowy, silnik elektryczny,
telegraf, fabryka.
Uczeń zna:
• daty: 1782, 1825,
• postać: George`a Stephensona.
Uczeń rozumie:
• związek przyczynowoskutkowy między pojawieniem się maszyny parowej, a rozwojem przemysłu.
Uczeń potrafi:
• podać przykłady zastosowania maszyny parowej,
• przedstawić skutki rewolucji przemysłowej.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: przędzalnia,
rafineria.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, jak doszło do
powstania kolei żelaznej,
• wymienić zalety i wady
zastosowania maszyny
parowej jako siły napędowej.
Uczeń zna:
• daty: 1807, 1876,
1879, 1885, 1906,
• postacie: Roberta Fultona,
Karla Benza, Thomasa Edisona.
Uczeń potrafi:
• opisać wygląd maszyny
parowej oraz pierwszych
samochodów,
• wyjaśnić, jaki wpływ miały
wynalazki XVIII i XIX w. na
życie ludzi.
8. W
przemysłowym
mieście
Uczeń rozumie:
• pojęcie: strajk.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie najbardziej
uprzemysłowione miasta na
ziemiach polskich,
• rozróżniać rzemieślnicze i
fabryczne (maszynowe) formy
produkcji (P).
Uczeń zna:
• żądania robotników
organizujących strajki w XIXwiecznych fabrykach.
Uczeń rozumie:
• związek między warunkami
higienicznymi panującymi w
XIX-wiecznych miastach
przemysłowych a sytuacją
zdrowotną ich mieszkańców.
Uczeń potrafi:
• opisać warunki pracy w
XIX-wiecznej fabryce.
Uczeń potrafi:
• omówić zmiany, jakie
nastąpiły w Łodzi pod
wpływem rewolucji
przemysłowej,
• scharakteryzować
zmiany społeczne, do
jakich doszło pod
wpływem rewolucji
przemysłowej.
Uczeń potrafi:
• opisać warunki życia
mieszkańców XIX-wiecznej
Łodzi.
*9. Żyć w XIX
wieku
Uczeń zna:
• datę: 1896,
• najważniejsze dyscypliny
sportowe pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: bieg maratoński.
Uczeń potrafi:
• wskazać najważniejsze
różnice między pierwszymi
igrzyskami nowożytnymi, a
dzisiejszymi igrzyskami.
Uczeń zna:
• daty, postacie i wydarzenia
związane z tematyką działu
Stulecie wielkich przemian,
• czas trwania rewolucji
przemysłowej,
• najważniejsze wynalazki
rewolucji przemysłowej.
Uczeń rozumie:
• pojęcia związane z tematyką
działu Stulecie wielkich przemian.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: obowiązek szkolny.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć, jak wyglądała
sytuacja dzieci przed wprowadzeniem obowiązku
szkolnego,
• przedstawić okoliczności,
w których doszło do odrodzenia igrzysk olimpijskich.
Uczeń potrafi:
• przedstawić okoliczności, w których wprowadzono obowiązek szkolny
na ziemiach polskich,
• opisać przebieg pierwszych nowożytnych
igrzysk olimpijskich.
Uczeń zna:
• datę: 1895,
• postacie: braci Lumiére,
Pierre`a de Coubertin.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć o rozwoju
fotografii, kina i rowerów.
Uczeń zna:
• główne postulaty
robotników walczących
podczas strajków o poprawę
własnego bytu.
Uczeń potrafi:
• wymienić najważniejsze
skutki gospodarcze i społeczne
rewolucji przemysłowej,
• opisać pracę robotników w
XIX-wiecznych fabrykach.
Uczeń rozumie:
• wpływ rewolucji
przemysłowej na życie
mieszkańców miast.
Uczeń potrafi:
• przedstawić przebieg
rewolucji przemysłowej,
• omówić przebieg
pierwszych nowożytnych
igrzysk olimpijskich.
Uczeń rozumie:
• związki przyczynowo-skutkowe między rozwojem przemysłu, a zmianami
gospodarczymi i społecznymi
w XIX w.
Uczeń potrafi:
• opisać wygląd i warunki
życia w miastach
przemysłowych w XIX w.
Od pary do elektryczności – lekcja
powtórzeniowa
Uczeń zna:
• postacie: Ludwika
Pasteura, Josepha
Listera.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: antyseptyka,
skalpel, gangrena, eter.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, w czym
przejawiał się postęp,
jaki dokonał się w XIXwiecznej medycynie.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować
postęp, jaki dokonał się
w XIX-wiecznej
medycynie.
10. Niepodległe
państwo
Uczeń zna:
• datę: 11 XI 1918,
• postacie: Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: orientacja prorosyjska, orientacja proaustriacka.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, do czego dążyli
przywódcy orientacji
prorosyjskiej i proaustriackiej.
Uczeń zna:
• datę: 1914–1918,
• przyczyny i skutki I wojny
światowej.
Uczeń potrafi:
• przedstawić okoliczności, w
których doszło do odzyskania
niepodległości przez Polskę,
• zebrać informacje o zasługach dla państwa polskiego
Józefa Piłsudskiego i Romana
Dmowskiego.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: państwa centralne, ententa.
Uczeń potrafi:
• wymienić najważniejsze
państwa uczestniczące w I
wojnie światowej,
• wymienić czynniki
decydujące o odzyskaniu
niepodległości przez
Polskę.
Uczeń zna:
Uczeń potrafi:
• daty: VII 1914, IV
• omówić przebieg I
1917, XI 1917.
wojny światowej.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Legiony Polskie,
Komitet Narodowy Polski,
komuniści.
Uczeń potrafi:
• omówić działalność Romana Dmowskiego i Józefa
Piłsudskiego podczas I wojny
światowej.
11. Walka o
granice
Uczeń zna:
• datę: VIII 1920,
Uczeń rozumie:
• pojęcie: Bitwa Warszawska,
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie granice II
Rzeczypospolitej oraz wymienić
jej sąsiadów.
Uczeń zna:
• datę: 1918,
• postanowienia traktatu
wersalskiego w sprawie granic
Polski.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: zasada samostanowienia narodów, traktat
wersalski, plebiscyt.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować sytuację panującą na ziemiach
polskich po zakończeniu I
wojny światowej.
Uczeń zna:
• daty: XII 1918, 1919,
1919–1921, 1920, 1921, III
1921, V 1921.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Orlęta Lwowskie,
bojówki.
Uczeń potrafi:
• opisać przebieg walk we
Lwowie,
• omówić proces kształtowania się wschodniej i zachodniej granicy Polski.
*12. Polska między wojnami
Uczeń zna:
• najważniejsze narody
zamieszkujące obszar II
Rzeczypospolitej.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: magistrala węglowa, Centralny Okręg Przemysłowy.
Uczeń potrafi:
• przedstawić najważniejsze
osiągnięcia gospodarcze II
Rzeczypospolitej.
Uczeń zna:
• daty: 1922, 1937.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: sobór,
• na czym polegały trudności z integracją ziem
polskich po okresie zaborów.
Uczeń potrafi:
• wymienić negatywne
skutki zaborów.
Uczeń zna:
• postać: Eugeniusza
Kwiatkowskiego.
Uczeń potrafi:
• opisać wygląd stolicy
Polski i życie jej mieszkańców po 1918 r.
Uczeń rozumie:
• charakter walk toczonych we Lwowie przez
Polaków i Ukraińców.
Uczeń potrafi:
• ocenić międzynarodowe
położenie II Rzeczypospolitej.
*13. W II Rzeczypospolitej
14. Wybuch II
wojny światowej
Uczeń zna:
• najpopularniejsze rozrywki
mieszkańców II Rzeczypospolitej.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: okres międzywojenny.
Uczeń potrafi:
• opisać sytuację kolei polskich
po odzyskaniu niepodległości
przez Polskę.
Uczeń zna:
• postacie: Ernesta Wilimowskiego, Haliny Konopackiej.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: motowagon.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować rozwój kolei w okresie międzywojennym.
Uczeń zna:
Uczeń zna:
Uczeń rozumie:
• daty: 1 IX 1939, 17 IX 1939, • daty: VIII 1939, 3 IX 1939. • pojęcie: łagry.
• postacie: Adolfa Hitlera,
Uczeń rozumie:
Uczeń potrafi:
Józefa Stalina,
• pojęcie: pakt o nieagresji,
• porównać stosunek sił
• żądania Hitlera wysuwane
• dlaczego sytuację na zazbrojnych II Rzeczpospowobec Polski.
chodzie Europy po 3 września litej oraz sił zbrojnych
Uczeń rozumie:
1939 r. nazywano „dziwną
Niemiec i ZSRR,
• pojęcia: nazizm, rasizm,
wojną”.
• opisać przebieg kampawojna totalna.
Uczeń potrafi:
nii wrześniowej.
Uczeń potrafi:
• podać charakterystyczne
• wskazać na mapie państwa, cechy polityki Stalina i Hitlera
które dokonały agresji na
wobec własnych społeczeństw
Polskę,
i państw podbitych.
• wskazać na mapie miejsca
najważniejszych starć podczas
kampanii wrześniowej.
Uczeń potrafi:
• przedstawić osiągnięcia II
Rzeczpospolitej w różnych
dyscyplinach sportowych,
• przedstawić rozwój kina i
radia w czasach II Rzeczypospolitej.
Uczeń potrafi:
• omówić funkcjonowanie systemu edukacji istniejącego w II
Rzeczypospolitej.
Uczeń zna:
Uczeń rozumie:
• daty: 1924–1953,
• dlaczego Adolf Hitler
1938, III 1939.
zdołał przejąć władzę w
Uczeń potrafi:
Niemczech.
• opisać sytuację w Niemczech po I wojnie światowej.
7
15. Dwie okupacje
16. Powstanie
warszawskie
Uczeń zna:
• datę: 1940.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: okupacja, terror, Armia Krajowa,
Polskie Państwo Podziemne,
• cele polityki hitlerowskich Niemiec i
ZSRR wobec Polaków na okupowanych
ziemiach.
Uczeń potrafi:
• przedstawić organizację ziem polskich po
zakończeniu działań wojennych na ziemiach polskich,
• zlokalizować na mapie Oświęcim i Katyń.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: obóz koncentracyjny, ruch oporu, rząd
londyński.
Uczeń potrafi:
• opisać działalność hitlerowców na ziemiach
polskich wcielonych do
Rzeszy oraz na terenach
okupowanych,
• opisać działalność władz
radzieckich na terenach
wcielonych do ZSRR.
Uczeń zna:
• datę: 1942.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: tajne komplety,
getto, obóz zagłady, Holocaust, szoah.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować życie
ludności na okupowanych
terytoriach Polski, z
uwzględnieniem losów ludności żydowskiej,
• omówić formy oporu społeczeństwa wobec okupantów.
Uczeń zna:
Uczeń zna:
Uczeń zna:
• daty: 1 VIII 1944, 2 X 1944, 8 V 1945,
• państwa wchodzące w • datę: 1944,
• decyzje „wielkiej trójki” w sprawie Pol- skład „wielkiej trójki”.
• postać: gen. Tadeusza
ski.
Uczeń rozumie:
Komorowskiego.
Uczeń rozumie:
• przyczyny podjęcia
Uczeń rozumie:
• pojęcia: godzina „W”, „wielka trójka”.
przez rząd londyński de- • pojęcia: bezwarunkowa
Uczeń potrafi:
cyzji o zorganizowaniu
kapitulacja, ofensywa.
• opisać postawę ludności cywilnej i żoł- akcji „Burza” i wywołaniu Uczeń potrafi:
nierzy powstańczej Warszawy,
powstania w Warszawie. • przedstawić plany Stalina
• wymienić skutki powstania warszawUczeń potrafi:
wobec Polski,
skiego.
• wyjaśnić, czym była i jak • omówić przebieg powstania
się zakończyła akcja
warszawskiego.
„Burza”,
• wskazać przyczyny
klęski powstania.
Uczeń potrafi:
• przedstawić funkcjonowanie Polskiego Państwa Podziemnego w
okresie II wojny światowej.
Uczeń zna:
• daty: VI 1941, I
1944, II 1945.
Uczeń rozumie:
• skutki decyzji podjętych w sprawie Polski na
konferencji w Jałcie.
Uczeń potrafi:
• opisać udział żołnierzy
polskich w walkach
podczas II wojny światowej,
• wskazać na mapie
miejsca walk żołnierzy polskich podczas
II wojny światowej.
Uczeń potrafi:
• ocenić decyzję o
wywołaniu powstania
w Warszawie.
Od niepodległości
do niewoli – lekcja
powtórzeniowa
Uczeń zna:
• daty, postacie i wydarzenia związane z
tematyką działu Dwie wojny światowe,
• żądania Hitlera wysuwane wobec Polski.
Uczeń rozumie:
• pojęcia związane z tematyką działu Dwie
wojny światowe,
• cele polityki prowadzonej przez okupantów wobec ludności polskiej w czasie II
wojny światowej
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie granice II Rzeczypospolitej i wymienić jej sąsiadów,
• wskazać na mapie podział ziem polskich
dokonany przez III Rzeszę i ZSRR po
kampanii wrześniowej.
Uczeń zna:
• postanowienia traktatu
wersalskiego w sprawie
granic Polski.
Uczeń rozumie:
• z czego wynikały
najważniejsze problemy
państwa polskiego po
odzyskaniu niepodległości,
• charakter polityki prowadzonej przez okupantów wobec ludności polskiej w czasie II wojny
światowej.
Uczeń potrafi:
• przedstawić okoliczności, w których doszło do
odzyskania niepodległości
przez Polskę,
• opisać politykę okupanta niemieckiego wobec
ludności polskiej i żydowskiej w czasie II
wojny światowej.
Uczeń potrafi:
• przedstawić najważniejsze dokonania Polski w
okresie międzywojennym,
• opisać przebieg kampanii
wrześniowej.
Uczeń potrafi:
• omówić działania
przywódców orientacji
prorosyjskiej i proaustriackiej podczas I
wojny światowej,
• omówić działalność
polskiego ruchu oporu
podczas II wojny
światowej.
17. Komuniści u
władzy
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Ziemie Odzyskane, komunizm, socjalizm.
Uczeń potrafi:
• przedstawić straty poniesione przez
Polskę podczas II wojny światowej,
• wskazać na mapie granice Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej i wymienić
jej sąsiadów.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: analfabetyzm,
opozycja.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, jak zakończyła się II wojna światowa,
• opowiedzieć o Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, używając pojęć:
odbudowa zniszczeń
wojennych, awans społeczny i likwidacja analfabetyzmu, zależność od
ZSRR.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: żelazna kurtyna,
• dlaczego duża część społeczeństwa poparła rządy
komunistów.
Uczeń potrafi:
• opisać sytuację panującą
w Europie po 1945 r.,
• wskazać na mapie państwa należące do bloku
wschodniego i zachodniego.
Uczeń zna:
• daty: 1944, 1945.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Rząd Tymczasowy, Tymczasowy
Rząd Jedności Narodowej, reakcja, propaganda.
Uczeń potrafi:
• opisać okoliczności,
w których komuniści
przejęli władzę w Polsce.
Uczeń potrafi:
• omówić przebieg I
wojny światowej,
• ocenić międzynarodowe położenie II
Rzeczpospolitej.
18. Czasy
stalinowskie
Uczeń zna:
• postać: Władysława Gomułki.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza, dyktatura partii komunistycznej, cenzura.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, używając pojęć: planowanie
centralne, dyktatura partii komunistycznej,
cenzura.
Uczeń zna:
• daty: 1948, X 1956,
• postać: Stefana
Wyszyńskiego.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: dyktator,
stalinizm.
Uczeń potrafi:
• podać charakterystyczne cechy polityki Stalina
wobec własnego społeczeństwa,
• omówić postępowanie
władz komunistycznych
wobec Kościoła katolickiego.
Uczeń zna:
• daty: 1952, 1953.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: odwilż, więzień
polityczny.
Uczeń potrafi:
• wskazać przejawy odwilży w ZSRR i wyjaśnić,
jaki był jej wpływ na sytuację w Polsce.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować
stalinowskie metody
rządzenia stosowane
przez komunistów w
Polsce.
19. Jak zbudować
socjalizm?
Uczeń zna:
• postacie: Edwarda Gierka, Jana Pawła
II.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: Trójmiasto.
Uczeń zna:
• daty: XII 1970, 1978.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, czym charakteryzowała się gospodarka oparta na centralnym planowaniu,
• omówić wydarzenia z
XII 1970 r. i wyjaśnić,
jakie były ich konsekwencje dla władzy
komunistycznej.
Uczeń zna:
• daty: 1956–1970, 1970–
1980, 1976.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: racjonowanie,
propaganda sukcesu.
Uczeń potrafi:
• opisać sytuację panującą w
Polsce w okresie rządów
Władysława Gomułki,
• opisać warunki życia w
Polsce w czasach rządów
Edwarda Gierka.
Uczeń rozumie:
• z czego wynikała
słabość polskiej gospodarki w czasie rządów
komunistów,
• cele i konsekwencje
polityki ekonomicznej
Edwarda Gierka.
Uczeń potrafi:
• ocenić działania
władz komunistycznych w Polsce w
okresie 1956–1980.
*20. Dzieciństwo
w PRL
Uczeń zna:
• nazwy najpopularniejszych programów
telewizyjnych dla dzieci.
Uczeń rozumie:
•
cele nauczania w polskiej szkole w
okresie rządów komunistów.
Uczeń potrafi:
• wymienić rozrywki dzieci w
okresie PRL.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: referat.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć, jak
wyglądała edukacja w
czasach PRL.
Uczeń zna:
• najważniejsze różnice
między szkołą w czasach
PRL a szkołą współczesną.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: czarny rynek.
Uczeń potrafi: • opowiedzieć,
jak rodziny spędzały wakacje
w czasach komunistycznych.
Uczeń rozumie:
• z czego wynikały
utrudnienia stawiane
przez władze komunistyczne osobom chcącym wyjechać za granicę.
Uczeń potrafi: • porównać życie codzienne
Polaków w czasach
komunistycznych i
współczesnych.
21. Solidarność
Uczeń zna:
• datę: 13 XII 1981.
• postacie: Lecha Wałęsy, Wojciecha
Jaruzelskiego.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: strajk, związek zawodowy,
NSZZ Solidarność, stan wojenny, walka
bez przemocy.
Uczeń potrafi:
• opisać powstanie i działania Solidarności, używając określeń: strajk, walka bez
przemocy, stan wojenny.
Uczeń zna:
• daty: VIII 1980, 31 VIII
1980,
• żądania robotników
strajkujących na Wybrzeżu w VIII 1980 r.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: internowanie,
godzina milicyjna,
• przyczyny wprowadzenia stanu wojennego w
Polsce.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, w czym
przejawiało się funkcjonowanie stanu
wojennego.
Uczeń zna:
• daty: 1982, 1983.
Uczeń potrafi:
• opisać warunki życia w
Polsce w 1981 r.,
• przedstawić okoliczności
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce,
• opowiedzieć o Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej,
używając pojęcia: opozycja
demokratyczna.
Uczeń potrafi:
• przedstawić sytuację
gospodarczą Polski w
1980 r.
• scharakteryzować
politykę władz komunistycznych wobec Solidarności.
Uczeń potrafi:
• dostrzec wpływ rządów komunistów na
życie codzienne Polaków.
22. III Rzeczpospolita
Uczeń zna:
• datę: VI 1989,
• postać: Tadeusza Mazowieckiego,
• główne postanowienia rozmów Okrągłego Stołu.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: Okrągły Stół.
Uczeń potrafi:
• opisać powstanie i działania Solidarności, używając określenia: „Okrągły Stół”,
• wskazać na mapie III Rzeczpospolitą i
jej sąsiadów.
Uczeń zna:
• daty: 1989, 1991.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: Jesień Narodów,
• znaczenie rozmów
Okrągłego Stołu.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, jakie najważniejsze zmiany zaszły
w Polsce w 1989 r.
Uczeń zna:
• daty: 1990, 1993.
Uczeń potrafi:
• opisać wydarzenia, do
jakich doszło w państwach
bloku wschodniego w 1989 r.
Uczeń zna:
• datę: 1985,
• postać: Michaiła
Gorbaczowa,
• cele i konsekwencje
polityki Michaiła Gorbaczowa.
Uczeń potrafi:
• przedstawić okoliczności i skutki rozpadu Związku Radzieckiego.
Od niewoli do
wolności – lekcja
powtórzeniowa
Uczeń zna:
• daty, postacie i wydarzenia związane z
tematyką działu Polska Rzeczpospolita
Ludowa,
• główne postanowienia rozmów Okrągłego Stołu.
Uczeń rozumie:
• pojęcia związane z tematyką działu Polska Rzeczpospolita Ludowa.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie granice Polski po
1945 r. i wymienić jej sąsiadów,
• wskazać na mapie III Rzeczpospolitą i
wymienić jej sąsiadów.
Uczeń potrafi:
• wymienić najważniejsze
wystąpienia społeczeństwa przeciw rządom
komunistycznym w Polsce,
• opisać sytuację w Polsce
w okresie stanu wojennego,
• opisać okoliczności, w
których doszło do upadku
komunizmu w Polsce.
Uczeń rozumie:
• dlaczego komunistom
udało się przejąć i utrzymać
władzę w Polsce.
Uczeń potrafi:
• omówić najważniejsze
wystąpienia społeczeństwa
przeciw rządom komunistycznym w Polsce.
Uczeń rozumie:
• przyczyny trudności
gospodarczych Polski
w czasach rządów
komunistów.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować
rządy komunistów w
Polsce,
• opowiedzieć o życiu
codziennym
mieszkańców PRL-u.
Uczeń potrafi:
• ocenić skutki rządów
komunistycznych w
Polsce w latach 1945–
1989.
23. Rzeczpospolita
Polska
24. Kto rządzi
Polską?
Uczeń zna:
• znaczenie słowa: rzeczpospolita.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: republika, obywatel, konstytucja,
• dlaczego współczesną Polskę nazywa się
III Rzeczpospolitą.
Uczeń potrafi:
• podać przykłady praw i obowiązków
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczeń zna:
• datę: 1997,
• najważniejsze postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: republika demokratyczna,
• czym jest równość
wobec prawa.
Uczeń potrafi:
• dostrzec różnicę
między demokracją
bezpośrednią i pośrednią.
Uczeń zna:
Uczeń zna:
• imię i nazwisko aktualnie urzędującego • zasady obowiązujące
prezydenta i premiera.
podczas wyborów do
Uczeń rozumie:
sejmu i senatu.
• pojęcia: władza ustawodawcza, władza Uczeń rozumie:
wykonawcza, władza sądownicza, trójpo- • pojęcia: Zgromadzenie
dział władzy, parlament.
Narodowe, minister,
Uczeń potrafi:
• dlaczego wprowa• wymienić organy władzy w Rzeczypo- dzono trójpodział właspolitej Polskiej: parlament, prezydent,
dzy.
rząd i sądy.
Uczeń potrafi:
• omówić najważniejszą
funkcję każdego z organów władzy w systemie
politycznym.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, w czym wyraża
się demokratyczny charakter
państwa polskiego, używając
pojęć: wolne wybory, wolność słowa, wolne media,
konstytucja.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: referendum,
ustawa, ustrój państwa.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, w jakich
okolicznościach organizuje się w Polsce referendum.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować relacje
między władzą wykonawczą,
ustawodawczą i sądowniczą.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: niezawisłość,
bezstronność.
Uczeń potrafi:
• opisać sposób działania
sejmu i senatu,
• wyjaśnić, na jakich
zasadach opiera się
praca sądów i trybunałów.
25. To, co nas
łączy
Uczeń zna:
• lokalizację najważniejszych miejsc
pamięci narodowej.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: święto państwowe (narodowe),
miejsca pamięci narodowej.
Uczeń potrafi:
• wymienić i wytłumaczyć znaczenie
najważniejszych świąt narodowych,
symboli państwowych i miejsc ważnych
dla pamięci narodowej.
Uczeń rozumie:
• dlaczego obchodzimy
święta państwowe
(narodowe).
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, z jakimi
wydarzeniami są związane miejsca pamięci
narodowej.
Uczeń rozumie:
• co zadecydowało o
nadaniu konkretnym
terenom, budowlom i
obiektom statusu miejsc
pamięci narodowej
Uczeń potrafi:
• opisać najważniejsze
miejsca pamięci narodowej,
• zlokalizować i opisać
miejsca pamięci narodowej
w środowisku lokalnym.
Uczeń potrafi:
• przedstawić historię
polskich symboli
narodowych.
26. Nie tylko
Polacy
Uczeń rozumie:
• pojęcia: mniejszość narodowa, mniejszość etniczna.
Uczeń potrafi:
• wymienić mniejszości narodowe i
etniczne żyjące w Polsce.
Uczeń rozumie:
• różnice między
mniejszością narodową
i mniejszością etniczną.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, jakie prawa
przysługują mniejszościom narodowym i
etnicznym w Polsce.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, na czym polega
podwójna narodowość,
• na wybranych przykładach
opisać kulturę i tradycje
mniejszości narodowych
i mniejszości etnicznych
w Polsce.
Uczeń zna:
• dane liczbowe dotyczące liczebności
mniejszości narodowych
i etnicznych w Polsce.
Uczeń potrafi:
• wymienić pozytywne
aspekty obecności
mniejszości narodowych
i etnicznych w Polsce.
27. Polacy na
świecie
Uczeń rozumie:
• pojęcia: emigracja, Polonia.
Uczeń potrafi:
• wymienić i wskazać na mapie miejsca
największych skupisk Polaków na świecie.
Uczeń zna:
• przyczyny emigracji w
przeszłości i współcześnie.
Uczeń rozumie:
• na czym polega różnica
między osobami polskiego pochodzenia a Polakami za granicą.
Uczeń potrafi:
• rozróżniać emigrację
polityczną i zarobkową.
Uczeń rozumie:
Uczeń potrafi:
• problemy, jakie napotykają • opisać historię
za granicą osoby udające się emigracji Polaków.
na emigrację.
Uczeń potrafi:
• wskazać pozytywne i negatywne aspekty życia na
emigracji.
Polska dziś –
lekcja
powtórzeniowa
28. „Nikt nie jest
samotną wyspą”
Uczeń zna:
• polskie święta narodowe, symbole narodowe i miejsca pamięci narodowej,
• najważniejsze mniejszości narodowe i
etniczne zamieszkujące Polskę.
Uczeń rozumie:
• pojęcia związane z tematyką działu Polska dziś.
Uczeń potrafi:
• podać przykłady praw i obowiązków
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
• wymienić organy władzy w Rzeczypospolitej Polskiej,
• wymienić i wskazać na mapie miejsca
największych skupisk Polaków na świecie.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: potrzeby fizjologiczne, potrzeby
psychiczne, grupa społeczna.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, w czym wyraża się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka,
• podać przykłady różnorodnych potrzeb
człowieka oraz sposoby ich zaspokajania,
• wymienić przykłady grup społecznych, do
których należy uczeń.
Uczeń zna:
• typy emigracji oraz jej
przyczyny w przeszłości i
współcześnie.
Uczeń rozumie:
• dlaczego obchodzimy
święta państwowe
(narodowe).
Uczeń potrafi:
• omówić najważniejszą
funkcję każdego z organów władzy w systemie politycznym.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, w czym wyraża
się demokratyczny charakter
państwa polskiego,
• opisać na wybranych przykładach kulturę i tradycje
mniejszości narodowych i
etnicznych.
Uczeń potrafi:
• opisać sposób działania
sejmu i senatu,
• przedstawić historię
polskich symboli
narodowych.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: kultura, wartości,
• znaczenie realizacji
potrzeb dla funkcjonowania każdego człowieka.
Uczeń potrafi:
•dokonać charakterystyki
własnej osoby i dostrzec te
cechy, które odróżniają go
od innych,
•wymienić przykłady
wartości, które są ważne
dla ucznia.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: społeczeństwo,
problem społeczny, bezrobocie, narkomania.
Uczeń potrafi:
• wymienić przykłady
wartości, które są ważne
dla społeczeństwa,
• opisać różne grupy
społeczne, wskazując ich
role w społeczeństwie,
• podać przykłady ważnych
problemów współczesnej
Polski, korzystając z różnych
źródeł informacji (od osób
dorosłych, z prasy, radia,
telewizji, Internetu).
Uczeń zna:
• dane liczbowe dotyczące wysokości bezrobocia w Polsce,
• sposoby walki z
bezrobociem.
Uczeń rozumie:
• wpływ problemów
społecznych na funkcjonowanie społeczeństwa.
Uczeń potrafi:
• opisać proces kształtowania się pierwszych
społeczeństw ludzkich
Uczeń zna:
• daty: 1948, 1989.
29. „Każdy
człowiek ma
prawo”
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Organizacja Narodów Zjednoczonych, rzecznik praw dziecka.
Uczeń potrafi:
• podać przykłady praw przysługujących
każdemu człowiekowi,
• omówić wybrane prawa dziecka i podać,
gdzie można się zwrócić, gdy są one łamane.
Uczeń zna:
• główne prawa zawarte
w Powszechnej deklaracji
praw człowieka oraz w
Konwencji o prawach
dziecka.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: konwencja.
Uczeń zna:
• numer dziecięcego
telefonu zaufania i adres
rzecznika praw dziecka.
Uczeń rozumie:
• dlaczego Powszechna
deklaracja praw człowieka
jest uważana za wielkie
osiągnięcie ludzkości.
30. Żyć w rodzinie
Uczeń zna:
• nazewnictwo stosowane dla określenia
stopnia pokrewieństwa w rodzinie,
• cele istnienia rodzin.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: rodzina mała, rodzina wielka,
tradycja rodzinna.
Uczeń potrafi:
• wskazać przykłady praw i obowiązków
przysługujących poszczególnym członkom rodziny.
Uczeń zna:
• nazwy organów szkoły,
• podstawowe prawa przysługujące uczniowi oraz jego obowiązki.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: społeczność szkolna, statut
szkoły.
Uczeń rozumie:
• na czym polega
sprawiedliwy podział
obowiązków w rodzinie.
Uczeń potrafi:
• podać przykłady pamiątek i tradycji rodzinnych.
Uczeń potrafi:
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić znaczenie rodziny • wyrazić opinię na
temat kultywowania
w życiu.
tradycji i gromadzenia
pamiątek rodzinnych.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: społeczność.
Uczeń potrafi:
• wymienić najważniejsze
zadania organów szkoły,
• podać przykłady działań
samorządu uczniowskiego
w swojej szkole.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować społeczność szkolną, z uwzględnieniem swoich praw i obowiązków,
• wyjaśnić, w jaki sposób
samorząd uczniowski może
skorzystać z posiadanych
uprawnień.
31. Moja szkoła
Uczeń rozumie:
• co oznacza stwierdzenie, że dokumenty
szkolne muszą być
zgodne z obowiązującym prawem.
.
32. Co wiem o
mojej małej
ojczyźnie?
Uczeń zna:
• nazwy organów władzy w gminie i powiecie.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: powiat, samorząd terytorialny,
społeczność lokalna, gmina.
Uczeń potrafi:
• zlokalizować na mapie swoją „małą ojczyznę”,
• wskazać na planie miejscowości siedzibę
władz lokalnych.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: administracja.
Uczeń potrafi:
• opisać swoją „małą
ojczyznę”, uwzględniając
tradycję historycznokulturową i problemy
społeczno-gospodarcze.
Uczeń rozumie:
• w jakim celu utworzono
samorząd terytorialny.
Uczeń potrafi:
• zebrać informacje o rozmaitych formach upamiętniania
postaci i wydarzeń z przeszłości „małej ojczyzny”.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować
funkcjonowanie samorządu terytorialnego w
Polsce,
• na przykładach omówić zakres działań oraz
sposoby powoływania
władz lokalnych.
33. Bez pracy nie
ma kołaczy
Uczeń zna:
• rodzaje pracy.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: praca.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić znaczenie pracy w życiu człowieka.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: podział pracy.
Uczeń potrafi:
• podać przykłady zawodów, które wymagają
pracy fizycznej i umysłowej.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Bliski Wschód,
cieśla, kraje rozwijające się,
• charakter podziału pracy we
współczesnych czasach.
Uczeń potrafi:
• dostrzec społeczny podział
pracy.
Uczeń zna:
• rozwiązania prawne
regulujące pracę dzieci.
Uczeń potrafi:
• wypowiedzieć się na
temat możliwości podejmowania pracy
przez dzieci.
34. Relacje między
ludźmi
Uczeń zna:
• zasady obowiązujące przy rozwiązywaniu konfliktów.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: konflikt.
Uczeń potrafi:
• podać przykłady konfliktów między
ludźmi i zaproponować sposoby ich rozwiązywania.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: tolerancja,
uprzejmość.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, w czym
przejawia się uprzejmość i
tolerancja.
Uczeń potrafi:
• wytłumaczyć, odwołując
się do przykładów, na
czym polega postępowanie sprawiedliwe.
Uczeń zna:
• postać: Mahatmy
Gandhiego.
Uczeń rozumie:
• wpływ umiejętności
zrozumienia drugiego
człowieka na rozwiązywanie konfliktów.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć o historii
pracy i wyjaśnić, jak na
przestrzeni wieków
zmieniał się stosunek
do pracy.
Jednostka i społeczeństwo – lekcja
powtórzeniowa
Uczeń zna:
• nazwy organów szkoły,
• podstawowe prawa przysługujące uczniowi oraz jego obowiązki,
• nazwy organów władzy w gminie i powiecie,
• rodzaje pracy.
Uczeń rozumie:
• pojęcia związane z tematyką działu Ja,
ty, my.
Uczeń potrafi:
• podać przykłady różnorodnych potrzeb
człowieka oraz sposoby ich zaspokajania,
• wskazać przykłady praw i obowiązków
przysługujących poszczególnym członkom
rodziny,
• wyjaśnić znaczenie pracy w życiu człowieka.
Uczeń zna:
• główne prawa zawarte
w Powszechnej deklaracji
praw człowieka oraz w
Konwencji o prawach
dziecka
Uczeń rozumie:
• znaczenie Powszechnej
deklaracji praw człowieka,
• na czym polega
sprawiedliwy podział
obowiązków w rodzinie.
Uczeń potrafi:
• opisać swoją „małą
ojczyznę”, uwzględniając
tradycję historycznokulturową i problemy
społeczno-gospodarcze.
Uczeń rozumie:
• charakter podziału
pracy we współczesnych
czasach.
Uczeń potrafi:
• opisać różne grupy
społeczne, wskazując ich
role w społeczeństwie,
• wyjaśnić znaczenie rodziny w życiu,
• scharakteryzować społeczność szkolną, z uwzględnieniem swoich praw i obowiązków,
• dostrzec społeczny
podział pracy.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować
funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce,
• omówić zakres
władzy samorządu
terytorialnego.
35. Zjednoczona
Europa
Uczeń zna:
• datę: 1 V 2004.
Uczeń potrafi:
• rozpoznać symbole unijne: flagę i hymn
Unii Europejskiej (Oda do radości).
Uczeń zna:
• datę: 1993.
Uczeń rozumie:
• przyczyny procesu
integracji europejskiej po
II wojnie światowej,
• zasady, na których
opiera się istnienie i działalność Unii Europejskiej.
Uczeń potrafi:
• wymienić państwa
wchodzące w skład Unii
Europejskiej.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: integracja, tożsamość.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć o uczestnictwie Polski we wspólnocie
europejskiej, używając pojęć:
Unia Europejska, europejska
solidarność, stosunki
międzynarodowe,
• wymienić pozytywne i
negatywne skutki wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej.
Uczeń zna:
• daty: 1951 (1952),
1957 (1958), 2002,
2003,
• postać: Roberta
Schumana,
• nazwy organizacji
europejskich powstałych
w trakcie procesu integracji europejskiej.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: plan Schumana.
Uczeń potrafi:
• omówić etapy
integracji europejskiej
po 1945 r.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, jak w przeszłości rozumiano pojęcie jedności europejskiej.
36. Konflikty
zbrojne
Uczeń zna:
• datę: 11 IX 2001.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: terroryzm.
Uczeń potrafi:
• przedstawić okoliczności, w których
prezydent USA ogłosił rozpoczęcie wojny
z terroryzmem.
Uczeń potrafi:
• wskazać na mapie państwa uczestniczące w
wojnie na terenie byłej
Jugosławii,
• wymienić cele działań
terrorystów arabskich.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: Pentagon, departament, Al-Kaida, talibowie.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić na przykładach
przyczyny i następstwa konfliktów zbrojnych na świecie.
37. Świat stał się
mniejszy
Uczeń zna:
• największe współczesne zagrożenia
dla środowiska naturalnego.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: katastrofa ekologiczna,
fauna, flora.
Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, co oznacza powiedzenie: „świat
stał się mniejszy”,
• opowiedzieć o przejawach nędzy na
świecie.
Uczeń rozumie:
• pojęcie: pomoc humanitarna.
Uczeń potrafi:
• opisać wpływ techniki
na środowisko naturalne i
życie człowieka,
• przedstawić skutki wybranych katastrof ekologicznych na środowisko
naturalne,
• wyjaśnić przyczyny
globalnego ocieplenia.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: materiały radioaktywne, Antarktyka.
Uczeń potrafi:
• wskazać przyczyny zjawiska wyrażającego się w
powiedzeniu, że „świat stał
się mniejszy”,
• porównać tempo postępu
technicznego w przeszłości i
współcześnie.
38. Wirtualny
świat
Uczeń zna:
• główne zagrożenia związane z korzystaniem z internetu.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: internet, strona www, cyberprzemoc.
Uczeń potrafi:
• wymienić pożytki i niebezpieczeństwa
korzystania z mediów elektronicznych.
Uczeń rozumie:
• znaczenie twierdzenia,
że świat stał się globalną
wioską.
Uczeń potrafi:
• przedstawić zalety
mobilnego internetu.
Uczeń potrafi:
• wymienić sposoby przeciwdziałania zagrożeniom
związanym z korzystaniem z
internetu.
Uczeń zna:
• daty: 1991–1999,
2001, 2003.
Uczeń rozumie:
• pojęcia: czystki
etniczne, nacjonalizm,
kontyngent,
• charakter konfliktu
w byłej Jugosławii.
Uczeń potrafi:
• omówić przebieg
wojny z terroryzmem.
Uczeń zna:
• datę: 1986.
Uczeń potrafi:
• sformułować własną
opinię o działaniach
pomocowych podejmowanych przez państwa lub organizacje
pozarządowe.
Uczeń zna:
• daty: 1969, 1989,
1993.
Uczeń potrafi:
• opisać historię internetu.
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować
sytuację panującą w
Jugosławii przed 1991
r.
Uczeń potrafi:
• ocenić na przykładach
wpływ techniki na środowisko naturalne i
życie człowieka.
Problemy
współczesnego
świata – lekcja
powtórzeniowa
Uczeń zna:
• daty i wydarzenia związane z tematyką
działu Dzisiejszy świat,
• największe współczesne zagrożenia dla
środowiska naturalnego,
• główne zagrożenia związane z korzystaniem z internetu.
Uczeń rozumie:
• pojęcia związane z tematyką działu Dzisiejszy świat.
Uczeń potrafi:
• rozpoznać symbole unijne: flagę i hymn
Unii Europejskiej (Oda do radości),
• wyjaśnić, co oznacza powiedzenie:
„świat stał się mniejszy”,
• opowiedzieć o przejawach nędzy na
świecie.
Uczeń rozumie:
• zasady, na których
opiera się istnienie i działalność Unii Europejskiej,
• znaczenie twierdzenia,
że świat stał się globalną
wioską.
Uczeń potrafi:
• wymienić państwa
wchodzące w skład Unii
Europejskiej,
• opisać wpływ techniki
na środowisko naturalne i
życie człowieka.
Uczeń potrafi:
• opowiedzieć o uczestnictwie Polski we wspólnocie
europejskiej, używając pojęć:
Unia Europejska, europejska
solidarność, stosunki międzynarodowe,
• wyjaśnić na przykładach
przyczyny i następstwa konfliktów zbrojnych na świecie,
• wskazać przyczyny zjawiska wyrażającego się w powiedzeniu, że „świat stał się
mniejszy”.
Uczeń potrafi:
• sformułować własną
opinię o działaniach
pomocowych podejmowanych przez państwa
lub organizacje pozarządowe.
Uczeń potrafi:
• ocenić na przykładach
wpływ techniki na środowisko naturalne i
życie człowieka.
MUZYKA
Kryteria oceny osiągnięć uczniów
Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez nauczyciela powinna przede wszystkim motywować młodego człowieka do działania.
Przy ocenianiu trzeba uwzględnić różne formy aktywności ucznia (odtwarzanie, muzykowanie, tworzenie), przy czym nie należy oceniać jego zdolności,
a jedynie postępy zaangażowanie oraz wkład pracy. Ważne są również informacje, jakie niesie ze sobą ocena.
Powinna ona bowiem zaznajamiać ucznia (oraz osoby zainteresowane, czyli jego rodziców bądź opiekunów i nauczyciela) z postępami, jakich dokonał w danym
przedziale czasu.
Ocenie powinny podlegać:
1) umiejętności w zakresie:
śpiewania;
grania na instrumentach;
tworzenia muzyki;
ruchu przy muzyce;
tworzenia wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów;
2) wiedza o muzyce:
zagadnienia teoretyczne – znajomość podstawowych pojęć muzycznych i umiejętność ich stosowania w wypowiedziach o muzyce;
wiadomości o kompozytorach;
znajomość aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły, chóry, orkiestry);
opanowanie zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej;
3) postępy, zaangażowanie, wkład pracy w działania muzyczne:
aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem;
umiejętność pracy w grupie – współpraca i wzajemna pomoc;
prezentacja dokonań;
kreatywność.
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;
zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji;
na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty;
potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie, dzwonkach, keyboardzie;
umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza niego;
opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów;
potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne;
zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe;
jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych.
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym
programie nauczania;
korzysta z różnych źródeł informacji;
na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;
potrafi zagrać większość melodii przewidzianych w programie nauczania na flecie i dzwonkach;
umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie nauczania;
odrabia prace domowe;
jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;
korzysta z różnych źródeł informacji;
potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie i/lub dzwonkach;
umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem muzycznym;
na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;
odrabia prace domowe;
jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;
jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela;
potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na f1ecie lub dzwonkach;
umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania;
odrabia prace domowe;
potrafi się skupić podczas słuchania koncertów muzycznych.
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;
jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela;
potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w programie nauczania;
umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie nauczania;
odrabia proste prace domowe;
nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych.
Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:
nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie);
nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela;
nie potrafi grać na żadnym instrumencie melodycznym;
ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki;
jest pasywny na lekcjach, nie uważa;
nie odrabia prac domowych;
nie wykazuje żadnych chęci nauczenia się czegokolwiek, nadrobienia braków, poprawienia ocen.
Uwaga: Ocena niedostateczna nie może wynikać z braku możliwości czy braku uzdolnień ucznia. Należy ją traktować wyłącznie jako skutek całkowitej niechęci
ucznia do przedmiotu i do pracy na lekcjach oraz braku zaangażowania.
PLASTYKA
Kryteria oceny osiągnięć uczniów
Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm odbioru twórczości. Podczas
wystawiania oceny nauczyciel powinien brać pod uwagę – oprócz rozwoju umiejętności plastycznych – postawę i zaangażowanie ucznia.
Proponowane kryteria ogólne dotyczą wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować w ciągu drugiego etapu kształcenia. Nauczyciel może
samodzielnie dostosować wymagania na poszczególne oceny do poziomu klasy, w której uczy. Aby uzyskać stopień:•
• niedostateczny – uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotu. Nie uczestniczy w lekcji i nie jest przygotowywany do
zajęć. Nie odrabia zadanych prac domowych. Świadomie lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.
• dopuszczający – uczeń powinien być przygotowany do większości lekcji (przynosić potrzebne materiały) oraz z pomocą nauczyciela wykonywać proste
ćwiczenia, uczestniczyć w zabawach, wyjaśniać najważniejsze terminy. Potrafi również wymienić kilku wybitnych polskich artystów.
• dostateczny – uczeń powinien przyswoić podstawowe wiadomości oraz najprostsze umiejętności. Bardzo rzadko jest nieprzygotowany do lekcji, stara się
utrzymać porządek w miejscu pracy i oddaje większość zadanych prac praktycznych. Posługuje się wybranymi środkami wyrazu i stosuje typowe, proste
techniki plastyczne. Uczeń powinien samodzielnie wykonywać łatwe ćwiczenia i uczestniczyć w zabawach, a także współpracować w grupie i podejmować
próby twórczości plastycznej. Umie podać nazwiska kilku wybitnych polskich twórców.
• dobry – uczeń potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Zawsze przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca
pracy. Ponadto prawidłowo posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy. Przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo wysiłku w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach. Świadomie wykorzystuje środki plastyczne i stosuje
różnorodne, nietypowe techniki plastyczne. Wymienia też nazwiska kilku twórców polskich i zagranicznych. Samodzielnie próbuje analizować i porównywać
wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać własne opinie na ich temat.
• bardzo dobry – uczeń powinien opanować i wykorzystywać w praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności. Ponadto bierze udział w
dyskusjach na temat sztuk plastycznych i potrafi uzasadnić swoje zdanie. Korzysta z różnorodnych źródeł informacji w przygotowywaniu dodatkowych wiadomości, a także uczestniczy w działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią, wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością. Umiejętnie posługuje się
środkami plastycznymi i dobiera technikę do tematu pracy. Podaje też nazwiska wybitnych artystów w Polsce i na świecie. Analizuje i porównuje dzieła sztuki
oraz wyraża własne opinie na ich temat.
• celujący – uczeń powinien przejawiać szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz talent, a także wykazywać dużą znajomość treści pozaprogramowych oraz zaangażowanie i twórczą inicjatywę w działaniach grupowych. Ponadto bierze udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w
nich sukcesy oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu. Twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi i eksperymentuje
z technikami plastycznymi. Potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich twórczości. Uczeń analizuje i interpretuje
dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną.
TECHNIKA
Kryteria oceny osiągnięć uczniów
ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych
- wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania
- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych
- systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji
- twórczo rozwija własne uzdolnienia
- śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki
- swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach
- stosuje rozwiązania nietypowe, racjonalizatorskie
- biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
- wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych
ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:
- opanował pełny zakres wiedzy określonej w planie wynikowym
- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne
- prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć
- potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych
- ambitnie realizuje zadania indywidualne
- bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne
- jest świadomy zasad bhp podczas pracy
- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy
- sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami
- cechuje się systematycznością, konsekwencją działania
- systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji
- systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację
- właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
- bierze udział w konkursach przedmiotowych
ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:
- nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym
- rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne
- wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela
- sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne
- zna i stosuje zasady bhp
- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy
- poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami
- właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
- czasami korzysta z różnych źródeł informacji
- systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację
ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:
- opanował minimum zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym
- rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności
- poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami
- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy
- stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy
- mało efektywnie wykorzystuje czas pracy
- rzadko korzysta z różnych źródeł informacji
- systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie
ocenę poduszczającą uczeń otrzymuje, gdy:
- ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w planie wynikowym
- rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności
- posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami
- w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia
- posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
- wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania
- nie korzysta z żadnych źródeł informacji
- prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie
ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy:
- nie opanował minimum wiedzy określonej w planie wynikowym
- nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań
- nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów
- posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu
- nie potrafi organizować pracy
- jest niesamodzielny
- nie korzysta z żadnych źródeł informacji
- nie prowadzi dokumentacji
ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z RELIGII
KLASA IV Program AZ-2-01/10
WYMAGANIA PODSTAWOWE:
I. MODLITWY
Odtwarza z pamięci formuły modlitewne:
 poznane w kl. I- III zawarte w książeczce nabożeństwa
 Modlitwa różańcowa;
II. WIADOMOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wyjaśni, czym jest rok liturgiczny i opisze najważniejsze wydarzenia roku liturgicznego.
Zna religijne znaczenie życia, nauczania i działalności Jezusa.
Wyjaśni sens przeżywania czasu adwentu i wielkiego postu.
Wyjaśni symbole i znaczenie liturgii Triduum Paschalnego.
Zna księgi Starego i Nowego Testamentu.
Wyjaśni, dlaczego sakramenty św. są skarbem Kościoła.
Uczestniczy we Mszy św.
Zna zwyczaje wigilijne.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
 Nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela
 Prowadzi zeszyt
 Wykazuje poprawny stosunek do katechezy
 Ma problemy ze znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwaniem poszczególnych fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., ze
znajomością historii zbawienia,
 Wie co to jest Adwent
 Zna zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia
 Wie kto to jest prorok
 Zna treść przykazania miłości
 Zna warunki sakramentu pokuty
Ocena dostateczna
Uczeń:












Wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach
Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela
W zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie sporadyczne braki notatek, zadań
Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem
Wykazuje się podstawową znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwania poszczególnych fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem
Św., znajomością historii zbawienia
Zna wybrane przypowieści
Wie czym jest Eucharystia
Potrafi wymienić okresy roku liturgicznego
Wie kto jest autorem Pisma Świętego
Wie co opisuje ST, a co NT
Wie co to jest Ewangelia
Plus wymagania na ocenę dopuszczającą
Ocena dobra
Uczeń:
 Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela
 W zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe
 Jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach
 Stara się być aktywny podczas lekcji
 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości
 Wykazuje się dobrą znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwania poszczególnych fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., ze
znajomością historii zbawienia
 Wymienia księgi NT i zna ich autorów
 Wskazuje części Liturgii słowa i Liturgii eucharystii
 Wie co to jest homilia
 Wymienia stacje Drogi Krzyżowej
 Plus wymagania na ocenę dostateczną
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce
bez ingerencji nauczyciela
 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe
 Aktywnie uczestniczy w zajęciach
 Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń
 Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem












Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego
W zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe
Jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach
Stara się być aktywny podczas lekcji
Postawa ucznia nie budzi wątpliwości
Wykazuje się dobrą znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwania poszczególnych fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., ze
znajomością historii zbawienia.
Przygotuje rozważania wybranej stacji Drogi Krzyżowej
Potrafi wymienić priorytety przyjaźni kształtuje w sobie postawę modlitwy rozumie potrzebę czynnego uczestnictwa we Mszy Świętej
Zna istotę uczestnictwa w pierwsze piątki miesiąca
umie wyjaśnić pojęcia: odkupienie , zbawienie, zadośćuczynienie
Rozwija postawę apostolską
Plus wymagania na ocenę dobrą
Ocena celująca
Uczeń:
 Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo
dobrej,
 Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu,
 Angażuje się w prace pozalekcyjne,
 Uczestniczy w konkursach tematyce religijnej, plastycznych,
 Twórczo uczestniczy w życiu parafii, np. należy do chóru, jest lektorem, ministrantem, uczestniczy w pielgrzymkach, poznane prawdy wiary stosuje w
życiu.
KL.V PROGRAM – AZ-2-01/10
dopuszczający
wiadomości
 stworzenie świata i człowieka,
 życiorys Jezusa Chrystusa,
 znaczenie i istota świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
 zwyczaje wigilijne,
 życiorys św. Stanisława Kostki,
 wybrane fragmenty z Pisma świętego dotyczące Osoby Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego,
umiejętności i postawy
 recytacja podstawowych modlitw chrześcijańskich, jak: Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Credo, Dekalog, Główne prawdy wiary, Akty...

rozróżnianie dobra od zła.
dostateczny
PONADTO
wiadomości
 istota i znaczenie Adwentu i Wielkiego Postu,
 życiorys św. Piotra i Pawła,
 działalność Jana Chrzciciela,
 przykazania Boże, jako wezwanie do miłości Boga i ludzi,
 Aniołowie – istoty duchowe,
umiejętności i postawy
 wyrażanie swej wiary za pomocą słów i gestów,
 podjęcie walki ze złem w najbliższym otoczeniu.
dobry
PONADTO
wiadomości
 kult Matki Bożej w Roku Liturgicznym,
 życiorys św. Wojciecha,
 istota i znaczenie Środy Popielcowej, drogi Krzyżowej, Niedzieli Palmowej, Wniebowstąpienia Pana Jezusa, wszystkich Świętych, Dnia Zadusznego,
 Pismo Święte księgą natchnioną, zawierającą prawdę objawioną przez Boga,
umiejętności i postawy
 interpretacja poznanych tekstów biblijnych,
 modlitwa osobista i wspólnotowa,
 omówienie okresów w Roku Liturgicznym,
 podejmowanie rozmów na tematy wiary.
bardzo dobry
PONADTO
wiadomości
 kult świętych w Roku Liturgicznym,
 podział Pisma Świętego,
 życiorys św. Stanisława ze Szczepanowa,
 Kościół, jako wspólnota,
 zapowiedzi mesjańskie,
 symbole i znaczenie Liturgii Triduum Paschalnego,
 znaczenie zesłania Ducha Świętego, Uroczystości Bożego Ciała i Najświętszego Serca Pana Jezusa,
umiejętności i postawy
 szerzenie jedności i przebaczania w środowisku szkolnym i rodzinnym,
 zaangażowanie w uczestnictwo w Liturgii,
 odkrywanie zbawczego planu Boga w życiu własnym i całej ludzkość.
celujący
PONADTO
wiadomości
 wykraczające poza ramy programu w kl. V np. życiorys współczesnych świętych, pojęcia liturgiczne i teologiczne,
umiejętności i postawy
 analiza i interpretacja Pisma Świętego w duchu Kościoła,
 włączanie się w działalność wspólnot parafialnych,
 obdarzanie miłością nawet nieprzyjaciół.
KL.VI PROGRAM – AZ-2-01/10
dopuszczający
wiadomości
 istota i znaczenie sakramentu chrztu świętego, sakramentu małżeństwa, sakramentu pokuty,
 świętość i grzech w Kościele,
 Maryja – Matka Kościoła,
 ustanowienie Eucharystii
umiejętności i postawy
 kojarzenia poznanych wydarzeń biblijnych z Rokiem Liturgicznym,
 przezwyciężania własnych słabości,
 znajomość sakramentów świętych, wyjaśnienie ich
 znajomość warunków sakramentu pokuty i objaśnienie ich,
dostateczny
PONADTO
wiadomości
 ustanowienie Kościoła,
 zadania świeckich w Kościele,
 znaczenie i skutki sakramentu bierzmowania,
 sens i znaczenie modlitwy chrześcijańskiej,
 życie po śmierci: niebo, czyściec, piekło,
umiejętności i postawy
 omówienia obrzędu pogrzebu chrześcijańskiego,
 kształtowanie swego życia według wskazań Pisma Świętego,
 prowadzenie dialogu na tematy biblijne, religijne,
dobry
PONADTO
wiadomości
 cechy i funkcje Kościoła,
 hierarchiczna struktura Kościoła,
 powszechne powołanie do świętości,
 cierpienie i formy pokuty w życiu chrześcijańskim,
 istota i skutki sakramentu namaszczenia chorych,
 Chrystus – Najwyższy Sędzia, powszechne zmartwychwstanie,
umiejętności i postawy
 świadomy i pełny udział w Eucharystii,
 formułowanie własnych modlitw,
 dawanie świadectwa chrześcijańskiego życia,
 posługiwanie się Księgą Pisma świętego.
bardzo dobry
PONADTO
wiadomości
 tajemnica Kościoła, nazwy obrazy,
 życie konsekrowane,
 podziały wśród chrześcijan,
 istota i znaczenie odpustów w Kościele,
 liturgia i obrzędy poszczególnych sakramentów,
 sakramentalia w życiu chrześcijanina,
umiejętności i postawy
 rozumienie czytań liturgii niedzielnej,
 odczytywanie wymowy symboliki liturgicznej Mszy świętej,
 modlitwa wspólnotowa i osobista w każdym czasie i miejscu,
 podejmowanie czynów pokutnych.
celujący
PONADTO
wiadomości
 wiadomości wykraczające poza ramy programu w klasie VI np.
- aktualne wydarzenia z życia Kościoła,
- historia Kościoła,
- modlitwy Kościoła,
- sztuka sakralna,
umiejętności i postawy
 odczytanie własnego powołania życiowego w świetle Słowa Bożego,
 podejmowanie różnych funkcji w zgromadzeniu eucharystycznym w parafii,
 czynne przeżywanie Roku Liturgicznego,
 dostrzeganie sensu i wartości wysiłków doczesnych w perspektywie wieczności.
STANDARDY WYMAGAŃ W ZAKRESIE WIEDZY MATEMATYCZNEJ UCZNIA KLASY IV
W ROZBICIU NA OCENĘ
Uwaga:
-zakres wiedzy i umiejętności podkreślony ( proste przypadki ) muszą opanować uczniowie, którym dostosowano wymagania do ich umiejętności i predyspozycji na podstawie
orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie,
- w przypadku uczniów dyslektyków aspekt ortograficzny nie będzie brany pod uwagę,
- w przypadku uczniów z zaburzeniami lateralizacji, orientacji przestrzennej i percepcji wzrokowej indywidualna pomoc ze strony nauczyciela przy przyswajaniu treści z zakresu
geometrii.
Zakres treści i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny
Treści i
umiejętności
1.
Działania pamięciowe.
Zapisywanie
i odczytywanie
liczb naturalnych
i znaków
rzymskich.
celująca
bardzo dobra
dobra
dostateczna
dopuszczająca
2.
3.
4.
5.
6.
Sprawnie i bezbłędnie wykonuje poznane
działania na liczbach naturalnych. Potrafi podać
warunki
wykonalności poszczególnych działań w zbiorze
liczb naturalnych.
Zna i stosuje przy obliczeniach podstawowe
prawa i własności działań na liczbach naturalnych
w tym dzielenie z resztą.
Bezbłędnie oblicza wartości wyrażeń zachowując
kolejność wykonywania działań. Rozwiązuje
trudniejsze
zadania z treścią na porównywanie różnicowe i
ilorazowe wymagające
większej liczbv obliczeń.
Potrafi dokonać właściwej analizy, prezentować treść zadania za pomocą rysunku
schematycznego oraz umie sprawdzać
otrzymane rozwiązanie z warunkami zadania.
Umie przedstawić rozwiązanie zadania w
postaci jednego zapisu. Potrafi ułożyć treść
zadania do danego rozwiązania.
Uczeń sprawnie rozróżnia liczby naturalne
spośród innych liczb.
Bezbłędnie potrafi porównywać i porządkować
liczby naturalne
oraz ilustrować ich położenie na osi liczbowej.
Bezbłędnie zapisuje sło-
Sprawnie wykonuje poznane
działania w zbiorze liczb
naturalnych w tym dzielenie z
resztą. Zna podstawowe prawa
działań na liczbach naturalnych i potrafi je stosować w
praktyce.
Zna i umie stosować przy
obliczeniach właściwą kolejność wykonywania działań.
Bardzo dobrze rozwiązuje
zadania tekstowe
na porównywanie różnicowe i
ilorazowe. Umie dokonać
analizy treści zadania i
sprawdzać jego rozwiązanie
z warunkami zadania.
Dobrze wykonuje obliczenia na liczbach naturalnych.
Przy obliczeniach
skutecznie stosuje
prawa działań. Umie
rozwiązywać proste
zadania z treścią i
sprawdzić ich
rozwiązania z warunkami zadania.
Dobrze samodzielnie wykonuje łatwiejsze obliczenia na
liczbach naturalnych.
Umie rozwiązać
proste zadania
z treścią na porównywanie
różnicowe i ilorazowe.
Wykonuje
proste obliczenia na
liczbach
naturalnych.
Uczeń potrafi rozróżniać
liczby naturalne spośród
znanych liczb. Potrafi porównywać i porządkować
liczby naturalne. Umie zapisać słowami i odczytać
Uczeń wyróżnia liczby
naturalne spośród
znanych
liczb. Potrafi porównać
liczby naturalne.
Umie zapisywać
Uczeń potrafi
podać przykłady
liczb naturalnych.
Określać, która
liczba naturalna
jest większa,
Uczeń potrafi
podać przykład
liczby naturalnej. Czyta
proste liczby naturalne.
Potrafi
zapisać proste
wami i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe zapisane w pozycyjnym systemie dziesiątkowym. Umie zapisywać i odczytywać
liczby zapisane znakami rzymskimi i potrafi je
przeliczać.
liczby naturalne wielocyfrowe podane w układzie
dziesiątkowym. Umie zapisywać i odczytywać liczby za
pomocą znaków rzymskich.
i odczytywać liczby
naturalne wielocyfrowe.
Zna znaki rzymskie
i zapisuje proste liczby
przy ich pomocy.
a która mniejsza.
Uczeń zapisuje
słowami i odczytuje liczby
naturalne. Rozróżnia
znaki rzymskie.
liczby naturalne
słowami. Zna
znaki rzymskie.
Sprawnie wykonuje poznane
działania w zbiorze liczb
naturalnych w tym dzielenie z
resztą. Zna podstawowe prawa
działań na liczbach naturalnych i potrafi je stosować w
praktyce.
Zna i umie stosować przy
obliczeniach właściwą kolejność wykonywania działań.
Bardzo dobrze rozwiązuje
zadania tekstowe
na porównywanie różnicowe i
ilorazowe. Umie dokonać
analizy treści zadania i
sprawdzać jego rozwiązanie
z warunkami zadania.
Dobrze wykonuje obliczenia na liczbach naturalnych.
Przy obliczeniach
skutecznie stosuje
prawa działań. Umie
rozwiązywać proste
zadania z treścią i
sprawdzić ich
rozwiązania z warunkami zadania.
Dobrze samodzielnie wykonuje łatwiejsze obliczenia na
liczbach naturalnych.
Umie rozwiązać
proste zadania
z treścią na porównywanie
różnicowe i ilorazowe.
Wykonuje
proste obliczenia na
liczbach
naturalnych.
Znajomość podstawowych
figur
geometrycznych.
Sprawnie i bezbłędnie wykonuje poznane
działania na liczbach naturalnych. Potrafi podać warunki
wykonalności poszczególnych działań w zbiorze
liczb naturalnych.
Zna i stosuje przy obliczeniach podstawowe
prawa i własności działań na liczbach naturalnych
w tym dzielenie z resztą.
Bezbłędnie oblicza wartości wyrażeń zachowując
kolejność wykonywania działań. Rozwiązuje
trudniejsze
zadania z treścią na porównywanie różnicowe i
ilorazowe wymagające
większej liczbv obliczeń.
Potrafi dokonać właściwej analizy, prezentować treść zadania za pomocą rysunku
schematycznego oraz umie sprawdzać
otrzymane rozwiązanie z warunkami zadania.
Umie przedstawić rozwiązanie zadania w
postaci jednego zapisu. Potrafi ułożyć treść
zadania do danego rozwiązania.
Uczeń bezbłędnie rozróżnia i opisuje podstawowe
figury geometryczne
oraz określa ich charakterystyczne własności.
Rozróżnia rodzaje kątów.
Uczeń potrafi wymienić
podstawowe figury
geometryczne i rozróżnia je. Zna kąty proste,
ostre i rozwarte.
Uczeń potrafi
wymienić podstawowe figury geometryczne. Potrafi
wskazać kąt
ostry, prosty i rozwarty.
Uczeń podaje
przykłady podstawowych
figur geometrycznych.
Potrafi wskazać kąt
ostry, prosty
i rozwarty.
Odczytywanie i
zapisywanie
ułamków dziesiętnych.
Uczeń zna podstawowe jednostki miary różnych wielkości i potrafi dokonywać zamiany i
przeliczeń jednostek odpowiednich miar. Bezbłędnie potrafi zapisywać i od-
Uczeń potrafi wymienić i
rozróżniać podstawowe figury geometryczne. Zna
własności
poznanych figur geometrycznych. Zna kąt
prosty, ostry i rozwarty
i potrafi je rozróżniać.
Uczeń zna podstawowe
jednostki miary różnych
wielkości i potrafi dokonywać zamiany i przeliczeń
Uczeń zna podstawowe
jednostki miary różnych wielkości.
Potrafi zapisywać
Uczeń zna podstawowe jednostki miary. Potrafi odczytywać
i zapisywać proste ułamki
Uczeń zna podstawowe jednostki miary. Potrafi odczytywać i
zapisywać proste
Działania pisemne
w zbiorze
liczb naturalnych.
czytywać ułamki dziesiętne.
Bezbłędnie zapisuje wyrażenie dwumianowane
w postaci ułamka dziesiętnego i ułamek dziesiętny w postaci wyrażenia dwumianowanego.
Sprawnie porównuje, porządkuje i przedstawia
ułamki dziesiętne na
osi liczbowej.
jednostek odpowiednich
miar. Bezbłędnie potrafi
zapisywać i odczytywać
ułamki dziesiętne.
Bezbłędnie zapisuje wyrażenie dwumianowane w postaci
ułamka dziesiętnego i ułamek
dziesiętny w postaci wyrażenia dwumianowanego.
Sprawnie porównuje, porządkuje i przedstawia ułamki dziesiętne na osi liczbowej.
i odczytywać ułamki
dziesiętne. Potrafi zapisać wyrażenie dwumianowane w postaci
ułamka dziesiętnego i
ułamek dziesiętny w
postaci wyrażenia
dwumianowanego .
Porównuje i przedstawia
ułamki dziesiętne na osi
liczbowej.
dziesiętne. Potrafi zapisać
wyrażenie dwumianowane
w postaci ułamka dziesiętnego i ułamek dziesiętny w
postaci wyrażenia
dwumianowanego.
Porównuje
i przedstawia
ułamki dziesiętne na osi
liczbowej.
ułamki dziesiętne i porównać dwa ułamki
dziesiętne.
Działania na
ułamkach
dziesiętnych.
Uczeń bezbłędnie potrafi wykonać dodawanie i
odejmowanie ułamków
dziesiętnych oraz mnożenie i dzielenie ułamków
dziesiętnych przez
10, 100,1000,...
Przy wykonywaniu działań na ułamkach dziesiętnych stosuje
poznane prawa i własności działań. Sprawnie
rozwiązuje zadania z zastosowaniem działań na
ułamkach dziesiętnych dokonując właściwej
analizy i sprawdzenia otrzymanego rozwiązania
z warunkami zadania.
Uczeń bezbłędnie potrafi
wykonać dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
oraz mnożenie i dzielenie
ułamków dziesiętnych przez
10, 100, 1000, ...
Sprawnie rozwiązuje
zadania z zastosowaniem
działań na ułamkach dziesiętnych.
Uczeń potrafi wykonać
dodawanie i odejmowanie
ułamków dziesiętnych
oraz mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100,
1000,...
Dobrze rozwiązuje
zadania z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych.
Uczeń potrafi
wykonać dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych oraz
mnożenie i dzielenie ułamków
dziesiętnych
przez 10, 100, 1000, Rozwiązuje proste zadania z
zastosowaniem
działań na ułamkach dziesiętnych.
Uczeń potrafi
wykonać dodawanie i
odejmowanie ułamków dziesiętnych oraz mnożenie i
dzielenie ułamków
dziesiętnych
przez 10, 100, 1000, ...
Znajomość
ułamków
zwykłych.
Uczeń rozumie pojęcie ułamka zwykłego jako
części całości i jako ilorazu dwóch liczb naturalnych. Wskazuje w ułamku licznik, mianownik
i kreskę ułamkową oraz zna znaczenie licznika,
mianownika
i kreski ułamkowej w zapisie ułamka. Bezbłędnie rozróżnia ułamki
właściwe i niewłaściwe i sprawnie potrafi wyłączać całości z ułamka
niewłaściwego i zamieniać ułamek niewłaściwy
na liczbą mieszaną.
Bezbłędnie potrafi skracać oraz rozszerzać
Uczeń rozumie pojęcie
ułamka zwykłego jako części
całości i jako ilorazu dwóch
liczb naturalnych. Wskazuje
w ułamku licznik, mianownik
i kreskę ułamkową oraz zna
znaczenie licznika mianownika i kreski ułamkowej w
zapisie ułamka. Rozróżnia
ułamki właściwe i niewłaściwe i potrafi
wyłączać całości z ułamka
Uczeń rozumie pojęcie
ułamka zwykłego jako
części całości i jako
ilorazu dwóch liczb
naturalnych. Wskazuje
w ułamku licznik, mianownik i kreskę ułamkową. Rozróżnia
ułamki właściwe i niewłaściwe, potrafi wyłączać całości
z ułamka niewłaści-
Uczeń zna pojęcie ułamka
zwykłego i potrafi podać
przykład ułamka zwykłego. Wskazuje w ułamku
licznik, mianownik i kreskę ułamkową. Rozróżnia
ułamki właściwe
i niewłaściwe
oraz potrafi podać przykłady
ułamków właściwych, niewłaściwych i liczby mieszanej.
Uczeń potrafi podać
przykład ułamka zwykłego. Wskazuje w
ułamku licznik
mianownik i kreskę
ułamkową.
Potrafi podać
przykłady
ułamków właściwych,
niewłaściwych i liczby
mieszanej.
ułamki i doprowadzać je
do postaci nieskracalnej. Bezbłędnie ilustruje
położenie ułamków na osi
liczbowej.
Dodawanie
i odejmowanie
ułamków
zwykłych
o jednakowych
mianownikach.
niewłaściwego i zamieniać
ułamek niewłaściwy na liczbę
mieszaną. Bezbłędnie potrafi
skracać i rozszerzać ułamki
oraz doprowadzać je do
postaci nieskracalnej.
Dobrze ilustruje położenie
ułamków na osi liczbowej.
Uczeń sprawnie i bezbłędnie porównuje ułamki Uczeń sprawnie porównuje
o jednakowych mianownikach lub jednakowych ułamki o jednakowych mialicznikach. Bezbłędnie potrafi porządkować ułamki nownikach lub jednakowych
o jednakowych mianownikach lub jednakowych
licznikach. Potrafi porządlicznikach rosnąco lub malejąco.
kować ułamki o jednakowych
Sprawnie dodaje i odejmuje ułamki o
mianownikach
jednakowych mianownikach.
lub jednakowych licznikach
Bezbłędnie dodaje i odejmuje liczby mieszane. rosnąco lub malejąco.
Przy wykonywaniu działań na ułamkach zwyDodaje i odejmuje ułamki o
kłych dobrze stosuje poznane prawa i własności jednakowych mianownikach.
działań.
Dodaje i odejmuje liczby
Pamięta o warunku wykonalności odejmowamieszane. Przy wykonywaniu
nia w zbiorze ułamków
działań na ułamkach zwykłych
zwykłych. Sprawnie rozwiązuje zadania z zastosuje poznane prawa i włastosowaniem
sności działań. Sprawnie rozdodawania i odejmowania ułamków zwykłych wiązuje
o jednakowych mianowzadania z zastosowaniem
nikach. Dokonuje właściwej analizy i sprawdze- poznanych działań na ułamnia rozwiązania zadania z jego warunkami.
kach zwykłych. Dokonuje
właściwej
analizy i sprawdzenia
rozwiązania z warunkami
zadania.
wego i zamieniać ułamek niewłaściwy na
liczbę mieszaną. Potrafi skracać
i rozszerzać ułamki.
Ilustruje położenie
ułamków na osi liczbowej.
Potrafi skracać
i rozszerzać ułamki.
Potrafi skracać
i rozszerzać
ułamki.
Uczeń porównuje
ułamki o jednakowych
mianownikach lub
jednakowych licznikach. Potrafi porządkować ułamki o jednakowych mianownikach lub jednakowych licznikach
rosnąco lub malejąco.
Dodaje i odejmuje
ułamki o jednakowych
mianownikach. Dodaje i odejmuje
liczby mieszane. Przy
wykonywaniu zadań na
ułamkach zwykłych
stosuje poznane prawa i
własności działań na
ułamkach zwykłych.
Dobrze rozwiązuje
zadania z zastosowaniem poznanych
działań na ułamkach
zwykłych. Potrafi wykonywać analizę i
sprawdzenie rozwiązania
z warunkami zadania.
Uczeń porównuje ułamki o
jednakowych mianownikach. Potrafi porządkować ułamki
o jednakowych
mianownikach.
Dodaje i odejmuje
ułamki o jednakowych mianownikach.
Dodaje i odejmuje
liczby mieszane.
Rozwiązuje zadania z
zastosowaniem poznanych
działań na ułamkach zwykłych.
Uczeń porównuje ułamki
o jednakowych
mianownikach.
Dodaje i odejmuje
ułamki
o jednakowych
mianownikach.
Umiejętność
kreślenia
i mierzenia
odcinków
i kątów.
Umiejętność
kreślenia odcinków
i prostych, prostopadłych
i równoległych.
Prostokąt
i kwadrat.
Skala i plan
Sprawnie umie mierzyć i wykreślać odcinki o
danej długości oraz
kąty o danej mierze. Sprawnie porównuje długości dwóch odcinków i miary dwóch kątów.
Umie mierzyć
i wykreślać odcinki danej
długości i kąty o danej mierze.
Potrafi porównać
długości dwóch
odcinków i miary dwóch
kątów.
Bezbłędnie i precyzyjnie potrafi wykreślić dwie
Kreśli proste (odcinki)
Potrafi wykreślić proste Umie wykreślić dwie proste i
proste (dwa odcinki)
równoległe i prostopadłe.
(odcinki) równoległe i
dwa odcinki równoległe i
równoległe i prostopadłe. Sprawnie posługuje się Dobrze posługuje się przyprostopadłe. Umie poprostopadłe. Potrafi posłuprzyrządami geomerządami geometrycznymi.
sługigiwać się przyrządami geotrycznymi. Rozróżnia odcinki prostopadłe i rówRozróżnia odcinki prostopa- wać się przyrządami
metrycznymi.
noległe w figurach geometrycznych. Potrafi
dłe
geometrycznymi. Roz- Potrafi wybrać
wskazać w otaczającej rzeczywistości przykłady i równoległe w figurach
różnia odcinki
spośród podanych przykłaprostych (odcinków) prostopadłych
geometrycznych.
prostopadłe i równoległe dów proste prostopadłe i
i prostych (odcinków) równoległych.
Potrafi wskazać w otaczają- w figurach geomeproste równoległe.
cej rzeczywistości przykłady trycznych.
prostych (odcinków) prosto- Potrafi wskazać w
paotaczającej rzeczywidłych i prostych (odcinków) stości przykłady prostych
równoległych
prostopadłych i prostych
równoległych.
Bezbłędnie opisuje prostokąt i kwadrat oraz
Dobrze opisuje prostokąt i
Umie opisać prostokąt i
Potrafi wskazać
potrafi wskazać przedmioty w kształcie prokwadrat. Potrafi wskazać
kwadrat oraz potrafi
Przedmioty w kształcie
stokąta
przewskazać przedmioty w
prostokąta i kwadratu. Zna
i kwadratu. Bezbłędnie opisuje władmioty w kształcie prostokształcie prostokąta i
podstawowe
sności prostokąta i kwadratu. Kreśli prostokąt i
kąta i kwadratu. Bardzo
kwawłasności prostokąta i kwakwadrat. Zna wzory na oblidobrze opisuje własności
dratu. Zna własności
dratu. Umie wykreślić
czanie obwodu i pola prostokąta (kwadratu) i
prostokąta
prostokąta i kwadratu.
prostokąt i kwadrat.
sprawnie oblicza obwód oraz pole prostokąta i
i kwadratu. Umie wykreślić
Umie wykreślić prosto- Umie obliczać obwód i pole
kwadratu.
prostokąt i kwadrat. Zna
kąt i kwadrat. Zna wzory prostokąta oraz
Umie zamieniać jednostki pola.
wzory na obliczanie obwodu i na obliczanie obwodu i
kwadratu.
pola prostokąta (kwadratu).
pola prostokąta i kwaUmie obliczać obwód oraz
dratu.
pole prostokąta i kwadratu.
Umie zamieniać jedUmie zanostki pola.
mieniać jednostki pola.
Uczeń precyzyjnie potrafi kreślić w skali odci-
Umie mierzyć i wykreślać
odcinki danej długości i kąty
o danej mierze. Porównuje
długości dwóch odcinków i
miary dwóch kątów.
Uczeń kreśli w skali odcinek
Umie mierzyć i wykreślać odcinki danej długości i kąty o danej
mierze.
Porównuje długości
dwóch odcinków i
miary dwóch kątów.
Uczeń potrafi kreślić w
Urnie mierzyć
i wykreślać odcinki danej
długości i kąty o danej
mierze
Umie wykreślić
dwie proste
równoległe
i prostopadłe.
Potrafi wskazać
przedmioty
w kształcie prostokąta i kwadratu.
Umie wykreślić
prostokąt i kwadrat.
Wie jak obliczać
obwód i pole
prostokąta oraz
kwadratu.
Uczeń potrafi kreślić w skali Uczeń potrafi
nek oraz kwadrat i prostokąt. Bezbłędnie odczytuje
z planu wymiary odcinków i przedstawia ich
rzeczywistą długość.
Sprawnie posługuje się mapą i planem. Powiększa i zmniejsza
proste figury w skali.
Okrąg i koło.
Uczeń bezbłędnie rozróżnia okrąg i koło oraz
potrafi wskazać przedmioty w kształcie tych
figur. Sprawnie za pomocą cyrkla potrafi wykreślać
okrąg (koło). Potrafi zaznaczyć
w okręgu i w kole: środek, promień, średnicę i
cięciwę oraz potrafi
podać ich definicję. Potrafi wykreślić okrąg
(koło) w skali.
oraz kwadrat i prostokąt.
Potrafi odczytywać
z planu wymiary odcinków i
przedstawiać ich rzeczywistą długość. Sprawnie posługuje się mapą i planem.
Powiększa i zmniejsza
proste figury w skali.
skali odcinki. Potrafi
odczytywać z planu
wymiary odcinków i
przedstawiać ich rzeczywistą długość. Sprawnie posługuje się mapą i
planem. Powiększa i
zmniejsza proste figury
w skali.
Uczeń rozróżnia okrąg i
Uczeń rozróżnia okrąg
koło.
i koło. Potrafi wskazać
Potrafi wskazać przedmioty
przedmioty w kształcie
w kształcie koła lub okręgu. koła lub okręgu. Umie
Sprawnie za pomocą cyrkla za pomocą cyrkla wypotrafi wykreślać okrąg (ko- kreślić okrąg (koło).
ło).
Potrafi zaznaczyć w
Potrafi zaznaczyć w okręgu i okręgu i w kole: śrow kole: środek, promień,
dek, promień,
średnicę i cięciwę oraz pośrednicę i cięciwę.
trafi
Potrafi wykreślić okrąg
podać ich definicję. Potrafi
(koło) w skali.
wykreślić okrąg (koło) w
skali.
odcinki.
kreślić w skali
Umie posługiwać się mapą i odcinki. Umie posługiplanem.
wać się mapą i planem.
Powiększa
i zmniejsza proste
figury w skali.
Uczeń potrafi wskazać
przedmioty w kształcie koła
lub
okręgu. Umie za
pomocą cyrkla
wykreślić okrąg
(koło). Potrafi zaznaczyć w okręgu i w kole:
środek,
promień, średnicę i cięciwę.
Uczeń potrafi
wskazać przedmioty w kształcie koła lub
okręgu. Umie za pomocą
cyrkla wykreślić
okrąg (koło).
STANDARDY WYMAGAŃ W ZAKRESIE WIEDZY MATEMATYCZNEJ
UCZNIA KLASY V W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KROJCZYNI
W ROZBICIU NA OCENĘ
Uwaga:
-zakres wiedzy i umiejętności podkreślony ( proste przypadki ) muszą opanować uczniowie, którym dostosowano wymagania do ich umiejętności i predyspozycji na podstawie
orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie,
- w przypadku uczniów dyslektyków aspekt ortograficzny nie będzie brany pod uwagę,
- w przypadku uczniów z zaburzeniami lateralizacji, orientacji przestrzennej i percepcji wzrokowej indywidualna pomoc ze strony nauczyciela przy przyswajaniu treści z zakresu
geometrii.
Treści i
umiejętności
Znajomość
zbioru liczb
naturalnych
i działań
w zbiorze
liczb naturalnych.
Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny.
celująca
bardzo dobra
dobra
dostateczna
dopuszczająca
Bezbłędnie zapisuje,
odczytuje, porównuje
i porządkuje liczby naturalne.
Sprawnie i bezbłędnie
wykonuje poznane działania
na liczbach naturalnych.
Bardzo dobrze zna i stosuje
przy obliczeniach
poznane prawa i własności
działań na liczbach
naturalnych.
Zna kolejność wykonywania
działań na liczbach naturalnych
i potrafi bezbłędnie obliczyć
wartość wielodziałanio wego wyrażenia.
Sprawnie i bezbłędnie
rozwiązuje trudniejsze
zadania z treścią.
Precyzyjnie potrafi dokonać
właściwej analizy
i zapisu rozwiązania zadania, prezentować treść
zadania za pomocą rysunku
schematycznego
oraz umie sprawdzać
otrzymane rozwiązanie
z warunkami zadania.
Bardzo dobrze zapisuje,
odczytuje, porównuje
i porządkuje liczby naturalne.
Bardzo dobrze wykonuje poznane działania na
liczbach naturalnych.
Dobrze zna i stosuje
przy obliczeniach poznane
prawa i własności działań na
liczbach naturalnych.
Umie stosować kolejność wykonywania działań na liczbach
naturalnych
i potrafi obliczyć wartość
wyrażenia zawierającego kilka
działań.
Bardzo dobrze samodzielnie rozwiązuje
zadania z treścią.
Dobrze potrafi dokonać
właściwej analizy treści zadania i sprawdzać jego
rozwiązanie z warunkami
zadania.
Dobrze zapisuje, odczytuje,
porównuje
i porządkuje liczby naturalne.
Dobrze wykonuje poznane
działania na liczbach naturalnych.
Zna i stosuje przy
obliczeniach poznane prawa i
własności działań na liczbach
naturalnych.
Zna kolejność wykonywania
działań
na liczbach naturalnych.
Dobrze rozwiązuje
zadania z treścią.
Potrafi dokonać
właściwej analizy treści
zadania i sprawdzać jego
rozwiązanie z warunkami
zadania.
Zapisuje, odczytuje
i porównuje liczby naturalne.
Poprawnie wykonuje poznane
działania na liczbach naturalnych.
Zna prawa i własności działań
na liczbach naturalnych.
Zna kolejność wykonywania
działań na liczbach naturalnych.
Umie rozwiązać proste zadania
z treścią oraz
potrafi dokonać analizy treści
zadania i sprawdzać jego rozwiązanie.
Uczeń potrafi podać przykłady
liczb naturalnych oraz porównać dwie liczby
naturalne.
Umie dodawać, odejmować,
mnożyć i dzielić liczby
naturalne.
Potrafi wypisać dane
z szukane z treści zadania.
Podzielność
liczb
naturalnych.
Znajomość
ułamków
zwykłych
i działania na
ułamkach
zwykłych.
Uczeń bezbłędnie rozróżnia
liczby pierwsze i liczby złożone.
Bezbłędnie znajduje
dzielniki i wielokrotności liczby.
Bardzo dobrze umie poznane
cechy podzielności liczb i stosuje je
w praktyce. Sprawnie wyznacza NWD i NWW liczb naturalnych.
Sprawnie rozwiązuje zadania
na podzielność liczb.
Uczeń potrafi bezbłędnie
rozróżniać, zapisywać, odczytywać, porównywać i
porządkować ułamki zwykłe.
Bezbłędnie potrafi skracać,
rozszerzać
i zamieniać ułamki niewłaściwe na liczbą mieszaną i
odwrotnie oraz ilustrować
położenie ułamków na osi
liczbowej.
Bezbłędnie dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli
ułamki zwykłe oraz
oblicza kwadraty
i sześciany ułamków.
Bezbłędnie oblicza ułamek
danej liczby i liczbę na podstawie danego
jej ułamka.
Przy wykonywaniu
działań na ułamkach
zwykłych bardzo dobrze
stosuje poznane prawa
i własności działań.
Sprawnie rozwiązuje zadania z treścią na zasto-
Uczeń dobrze rozróżnia liczby
pierwsze i liczby złożone.
Umie znajdować dzielniki
i wielokrotności liczby.
Bardzo dobrze umie
poznane cechy podzielności liczb i stosuje je
w praktyce.
Bardzo dobrze wyznacza
NWD i NWW liczb naturalnych.
Sprawnie rozwiązuje zadania
na podzielność liczb.
Uczeń poprawnie rozróżnia
liczby pierwsze i liczby złożone.
Umie znajdować dzielniki
i wielokrotności liczby.
Dobrze umie poznane cechy
podzielności liczb i stosuje je
w praktyce.
Wyznacza NWD i NWW liczb
naturalnych.
Rozwiązuje zadania na podzielność liczb.
Uczeń rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone.
Umie znajdować dzielniki
i wielokrotności liczby.
Umie poznane cechy podzielności liczb.
Potrafi wyznaczyć NWD
i NWW dwóch liczb naturalnych.
Uczeń potrafi rozróżnić liczbę
pierwszą od
liczby złożonej. Umie znajdować dzielniki
i wielokrotności
liczby.
Zna cechy podzielności liczb.
Uczeń potrafi rozróżniać,
zapisywać, odczytywać, porównywać
i porządkować
ułamki zwykłe.
Bardzo dobrze potrafi
skracać, rozszerzać
i zamieniać ułamki
niewłaściwe na liczbą
mieszana i odwrotnie
oraz ilustrować położenie
ułamków na osi
liczbowej.
Bardzo dobrze dodaje,
odejmuje, mnoży
i dzieli ułamki zwykłe
oraz oblicza kwadraty
i sześciany ułamków.
Sprawnie oblicza ułamek
danej liczby i liczbą na podstawie danego jej ułamka.
Przy wykonywaniu
działań na ułamkach
zwykłych bardzo dobrze stosuje poznane prawa
i własności działań.
Dobrze rozwiązuje zadania z
Uczeń potrafi rozróżniać,
zapisywać, odczytywać, porównywać i porządkować ułamki zwykłe.
Potrafi skracać, rozszerzać
i zamieniać ułamki niewłaściwe na liczbę mieszaną i
odwrotnie oraz
ilustrować położenie ułamków na osi
liczbowej.
Dobrze dodaje, odejmuje,
mnoży i dzieli ułamki zwykłe oraz oblicza kwadraty
i sześciany prostych ułamków.
Umie obliczać ułamek danej
liczby
i liczbę na podstawie danego
jej ułamka.
Poprawnie rozwiązuje zadania
z treścią na zastosowanie poznanych działań na ułamkach
zwykłych.
Potrafi sprawdzić
rozwiązanie zadania
z jego warunkami.
Uczeń potrafi rozróżniać,
zapisywać i odczytywać
ułamki zwykłe.
Umie porównywać dwa ułamki
zwykłe.
Poprawnie skraca, rozszerza i
zamienia ułamki zwykłe.
Dodaje, odejmuje, mnoży
i dzieli ułamki zwykłe. Umie
obliczać ułamek danej liczby i liczbę na podstawie danego jej ułamka.
Potrafi rozwiązywać nietrudne
zadania z treścią
na zastosowanie poznanych
działań na ułamkach
zwykłych.
Uczeń potrafi podać przykłady
ułamków
zwykłych. Umie porównać
dwa ułamki zwykłe.
Zna sposób skracania,
rozszerzania ułamków zwykłych. Dodaje, odejmuje, mnoży
i dzieli ułamki
zwykłe.
Znajomość
ułamków
dziesiętnych,
działania na
ułamkach
dziesiętnych
oraz na
ułamkach
zwykłych
i dziesiętnych.
sowanie poznanych
działań na ułamkach
zwykłych.
Dokonuje właściwej
analizy i sprawdzenia
rozwiązania zadania
z jego warunkami.
Uczeń potrafi bezbłędnie
rozróżniać, zapisywać,
odczytywać, porównywać
i porządkować
ułamki dziesiętne.
Bezbłędnie potrafi ilustrować
położenie ułamków na osi liczbowej
oraz zamieniać ułamek
dziesiętny na zwykły
i odwrotnie.
Bezbłędnie dodaje,
odejmuje, mnoży
i dzieli ułamki dziesiętne oraz
oblicza ich
kwadraty i sześciany.
Przy wykonywaniu
działań na ułamkach
dziesiętnych stosuje poznane prawa i własności
działań.
Sprawnie i bezbłędnie
rozwiązuje zadania z zastosowaniem działań na
ułamkach dziesiętnych
dokonując właściwej
analizy i sprawdzenia
otrzymanego rozwiązania z
warunkami zadania.
Sprawnie oblicza wartości
wyrażeń zawierających kilka
działań na
ułamkach zwykłych
i dziesiętnych.
treścią na zastosowanie poznanych działań na ułamkach
zwykłych.
Dokonuje właściwej
analizy i sprawdzenia
rozwiązania zadania
z jego warunkami.
Uczeń dobrze potrafi
rozróżniać, zapisywać,
odczytywać, porównywać
i porządkować
ułamki dziesiętne.
Bardzo dobrze potrafi
ilustrować położenie
ułamków na osi liczbowej
oraz zamieniać
ułamek dziesiętny na
zwykły i odwrotnie.
Sprawnie dodaje,
odejmuje, mnoży i dzieli
ułamki dziesiętne oraz
oblicza ich kwadraty
i sześciany.
Przy wykonywaniu
działań na ułamkach
dziesiętnych stosuje
poznane prawa i własności
działań. Sprawnie rozwiązuje
zadania
z zastosowaniem działań na
ułamkach dziesiętnych dokonując właściwej analizy i
sprawdzenia otrzymanego
rozwiązania
z warunkami zadania.
Bardzo dobrze oblicza
wartości wyrażeń zawierających działania
na ułamkach zwykłych
i dziesiętnych.
Sprawnie rozwiązuje
Uczeń dobrze potrafi
zapisywać, odczytywać, porównywać
i porządkować ułamki dziesiętne.
Dobrze ilustruje położenie
ułamków na osi liczbowej
oraz zamienia ułamek
dziesiętny na zwykły
i odwrotnie.
Umie dodawać
i odejmować, mnożyć
i dzielić ułamki dziesiętne.
Przy wykonywaniu
działań na ułamkach dziesiętnych stosuje poznane
prawa
i własności działań.
Dobrze rozwiązuje
zadania z zastosowaniem
działań na ułamkach dziesiętnych dokonując
sprawdzenia otrzymanego
rozwiązania z warunkami
zadania.
Umie obliczać wartości wyrażeń zawierających działania
na ułamkach
zwykłych i dziesiętnych.
Sprawnie rozwiązuje zadania
z zastopowaniem działań na
ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
Uczeń potrafi zapisywać, odczytywać, porównywać ułamki
dziesiętne.
Potrafi ilustrować położenie
ułamków na osi liczbowej
oraz zamienia ułamek
dziesiętny na zwykły.
Poprawnie dodaje, odejmuje,
mnoży i dzieli
ułamki dziesiętne.
Poprawnie rozwiązuje proste
zadania z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych.
Umie obliczać wartości prostych wyrażeń
zawierających działania na
ułamkach zwykłych
i dziesiętnych.
Uczeń potrafi odczytywać
i zapisywać proste ułamki dziesiętne.
Potrafi porównać dwa ułamki
dziesiętne.
Poprawnie dodaje, odejmuje,
mnoży i dzieli
ułamki dziesiętne.
Wielokąty
i ich własności.
Sprawnie i bezbłędnie
rozwiązuje zadania z zastosowaniem działań na
ułamkach zwykłych
i dziesiętnych.
Uczeń bardzo dobrze
zna podstawowe figury
geometryczne oraz ich
własności.
Bezbłędnie potrafi wykreślić za pomocą ekierki
i linijki dwie proste i dwa
odcinki równoległe
i prostopadłe.
Bezbłędnie potrafi zaznaczać
odległość:
- między dwoma punktami,
- punktu od prostej,
- między dwiema prostymi równoległymi.
Bezbłędnie rozróżnia rodzaje
kątów i potrafi je
narysować i zmierzyć.
Bezbłędnie potrafi wykreślić i
podać własności kątów: przyległych,
wierzchołkowych, odpowiadających i naprzemianległych.
Sprawnie i bezbłędnie
rozwiązuje różne zadania, w
których występują
kąty przyległe, wierzchołkowe,
odpowiadające
i naprzemianległe.
Bardzo dobrze zna pojęcie
łamanej, potrafi podać
i narysować przykłady różnych łamanych
oraz obliczyć długość
łamanej.
zadania z zastosowaniem
działań na ułamkach zwykłych
i dziesiętnych.
Uczeń bardzo dobrze
zna podstawowe figury geometryczne oraz ich własności.
Sprawnie potrafi wykreślić za
pomocą ekierki i linijki
dwie proste i dwa odcinki
równoległe i prostopadłe.
Umie zaznaczać odległość:
- między dwoma
punktami.
-punktu od prostej,
— między dwiema
prostymi równoległymi.
Dobrze rozróżnia rodzaje
kątów i potrafi je
narysować i zmierzyć.
Potrafi wykreślić i podać
własności kątów:
przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających i
naprze mianległych.
Sprawnie rozwiązuje
różne zadania, w których
występują kąty przyległe,
wierzchołkowe,
odpowiadające
i naprzemianległe.
Bardzo dobrze zna pojęcie
łamanej, potrafi
podać i narysować
przykłady różnych łamanych
oraz obliczyć
długość łamanej.
Sprawnie rozróżnia
i wskazuje przykłady
poznanych wielokątów.
Uczeń dobrze zna
podstawowe figury
geometryczne oraz ich własności.
Potrafi wykreślić za
pomocą ekierki i linijki
dwie proste i dwa odcinki
równoległe i prostopadłe.
Umie zaznaczać odległość:
— między dwoma
punktami,
- punktu od prostej,
- między dwiema
prostymi równoległymi.
Rozróżnia rodzaje kątów i
potrafi je
narysować
i zmierzyć. Potrafi wykreślić i podać własności kątów:
przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających i
naprzemianległych.
Dobrze rozwiązuje
różne zadania, w których
występują kąty przyległe,
wierzchołkowe,
odpowiadające
i naprzemianległe.
Zna pojęcie łamanej, potrafi
podać
i narysować łamaną
oraz obliczyć jej długość.
Rozróżnia i wskazuje przykłady wielokątów.
Potrafi obliczyć obwód wielokąta.
Dobrze zna własności trójką-
Uczeń zna figury geometryczne oraz ich własności.
Potrafi wykreślić
za pomocą ekierki i linijki
dwie proste i dwa odcinki
równoległe i prostopadłe.
Umie zaznaczać odległość
między dwoma punktami.
Rozróżnia rodzaje kątów i potrafi je narysować
i zmierzyć.
Potrafi narysować kąty: przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe.
Rozwiązuje proste zadania,
w których występuj ą kąty
przyległe, wierzchołkowe,
odpowiadające i naprzeciwległe.
Zna pojęcie łamanej, potrafi
podać i narysować łamaną
oraz obliczyć jej długość.
Rozróżnia, wykreśla i wskazuje przykłady poznanych wielokątów.
Potrafi obliczyć obwód wielokąta.
Umie dokonać podziału trójkątów ze względu
na boki i na kąty.
Potrafi narysować trójkąt
prostokątny i wskazać w nim
przyprostokątne
i przeciwprostokątną.
Potrafi narysować poznane
Uczeń podaje przykłady podstawowych figur geometrycznych. Potrafi wykreślić za
pomocą ekierki i linijki dwie
proste równoległe
i prostopadłe.
Potrafi podać przykłady poznanych kątów.
Potrafi narysować łamaną.
Rozróżnia i wskazuje
przykłady poznanych wielokątów.
Rozróżnia trójkąt prostokątny,
ostrokątny
i rozwartokątny.
Potrafi narysować oraz podać
własności
poznanych czworokątów.
Potrafi podać przykłady wielokątów foremnych
i
narysować trójkąt
równoboczny i kwadrat.
Umie obliczać obwody poznanych czworokątów.
Pola
wielokątów.
Bezbłędnie rozróżnia
i wskazuje przykłady
wielokątów.
Bezbłędnie potrafi obliczyć
obwód wielokąta.
Doskonale zna własności
trójkąta.
Bezbłędnie dokonuje
podziału trójkątów ze
względu na boki i na kąty.
Starannie i precyzyjnie
potrafi wykreślić wysokości w
dowolnym trójkącie.
Bezbłędnie rozwiązuje
zadania na obliczanie
sumy miar kątów wewnętrznych trójkąta.
Bardzo dobrze zna zależność między długością
mniejszej przyprostokątnej i
długością
przeciwprostokątnej
w trójkącie prostokątnym o
kątach ostrych 30° i 60?.
Bezbłędnie zna własności
poznanych czworokątów.
Bardzo dobrze klasyfikuje
poznane czworokąty oraz
wyróżnia ich
wspólne własności.
Bardzo dobrze zna wielokąty foremne i potrafi
je narysować oraz określić ich
własności.
Bezbłędnie wykreśla
wysokości w poznanych
czworokątach.
Sprawnie oblicza obwody
poznanych czworokątów.
Rozumie pojęcie pola figury.
Bardzo dobrze zna jednostki
Bezbłędnie potrafi obliczyć
obwód wielokąta.
Dobrze zna własności
trójkąt.
Bardzo dobrze dokonuje podziału trójkątów ze względu na
boki i na kąty.
Potrafi starannie wykreślić
wysokości w dowolnym
trójkącie.
Dobrze rozwiązuje zadania na
obliczanie sumy miar kątów
wewnętrznych trójkąta.
Zna zależność między długością mniejszej
przyprostokątnej i długością
przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym o kątach
ostrych 30° i 60°.
Zna własności poznanych
czworokątów.
Bardzo dobrze klasyfikuje
czworokąty i umie podać ich
wzajemne zależności.
Bardzo dobrze zna
wielokąty foremne
i potrafi je narysować
oraz określić ich własności.
Bezbłędnie wykreśla
wysokości w poznanych
czworokątach.
Sprawnie oblicza obwody
poznanych czworokątów.
ta.
Umie dokonać podziału trójkątów ze względu na
boki i na kąty.
Potrafi wykreślić
wysokości w dowolnym
trójkącie.
Umie rozwiązywać
zadania na obliczenie sumy
miar kątów wewnętrznych
trójkąta.
Zna zależność między długością mniejszej przyprostokątnej i długością przeciwprostokątnej w
trójkącie prostokątnym o
kątach ostrych 30°
i 60°.
Potrafi podać własności poznanych czworokątów.
Klasyfikuje czworokąty
i umie podać ich wzajemne
zależności.
Dobrze zna wielokąty foremne i potrafi je narysować
oraz określić ich własności.
Wykreśla wysokości w poznanych czworokątach.
Sprawnie oblicza
obwody poznanych
czworokątów.
czworokąty oraz
podać własności
poznanych czworokątów.
Klasyfikuje czworokąty.
Potrafi podać przykłady
wielokątów foremnych i narysować je.
Wykreśla wysokości w poznanych czworokątach.
Umie obliczać obwody poznanych czworokątów.
Rozumie pojęcie pola
figury.
Dobrze zna jednostki miary
pola i potrafi je przeliczać.
Zna jednostki miary pola
i potrafi je przeliczać.
Zna jednostki miary pola.
Zna wzory na obliczanie pola
miary pola
i potrafi je przeliczać.
Zna wzory na obliczanie
pola trójkąta i poznanych
czworokątów.
Bezbłędnie stosuje poznane
wzory do obliczania pól trójkąta i poznanych czworokątów
oraz
rozwiązywania zadań
tekstowych.
Bardzo dobrze zna jednostki
miary pola i potrafi je przeliczać.
Zna wzory na obliczanie pola
trójkąta i poznanych czworokątów.
Bardzo dobrze stosuje
poznane wzory do obliczania
pól trójkąta
i poznanych czworokątów.
Zna wzory na obliczanie pola
trójkąta i poznanych czworokątów.
Umie stosować poznane wzory
do obliczania pól trójkąt i
poznanych czworokątów.
Zna wzory na obliczanie pola
trójkąta i poznanych czworokątów.
trójkąta, kwadratu
i prostokąta.
STANDARDY WYMAGAŃ W ZAKRESIE WIEDZY MATEMATYCZNEJ
UCZNIA KLASY VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KROJCZYNI W ROZBICIU NA OCENĘ
Uwaga:
-zakres wiedzy i umiejętności podkreślony ( proste przypadki ) muszą opanować uczniowie, którym dostosowano wymagania do ich umiejętności i predyspozycji na podstawie
orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie,
- w przypadku uczniów dyslektyków aspekt ortograficzny nie będzie brany pod uwagę,
- w przypadku uczniów z zaburzeniami lateralizacji, orientacji przestrzennej i percepcji wzrokowej indywidualna pomoc ze strony nauczyciela przy przyswajaniu treści z zakresu
geometrii.
Treści i umiejętności
Ułamki
zwykle
i dziesiętne powtórzenie
Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny.
celująca
bardzo dobra
dobra
dostateczna
dopuszczająca
Uczeń sprawnie
i bezbłędnie:
- zapisuje, odczytuje,
porównuje i porządkuje
ułamki zwykłe i ułamki
dziesiętne,
- wskazuje i odczytuje
położenie ułamków na osi
liczbowej,
- wykonuje poznane działania na
ułamkach,
- wykonuje obliczenia
wielodziałaniowe,
- oblicza ułamek danej liczby,
liczbę, gdy dany jest jej ułamek,
oraz jakim ułamkiem jednej liczby
jest druga liczba,
- zamienia ułamek zwykły na
dziesiętny przez rozszerzenie i
przez dzielenie licznika
przez mianownik,
- rozróżnia ułamki dziesiętne
Uczeń bardzo dobrze:
- zapisuje, odczytuje,
porównuje i porządkuje
ułamki zwykle i ułamki
dziesiętne,
- wskazuje i odczytuje
położenie ułamków na osi
liczbowej,
- wykonuje poznane działania
na ułamkach,
- wykonuje obliczenia
wielodziałaniowe,
- oblicza ułamek danej liczby,
liczbę, gdy dany jest jej ułamek, oraz jakim ułamkiem
jednej
liczby jest druga liczba,
- zamienia ułamek zwykły na
dziesiętny przez rozszerzenie
i przez dzielenie licznika
przez mianownik,
- rozróżnia ułamki dziesiętne
Uczeń dobrze:
- zapisuje, odczytuje,
porównuje i porządkuje ułamki
zwykłe i ułamki dziesiętne,
- wskazuje i odczytuje
położenie ułamków na osi
liczbowej,
- umie wykonywać poznane
działania na ułamkach,
- wykonuje obliczenia
wielodziałaniowe,
- umie obliczać ułamek danej
liczby, liczbę, gdy dany jest jej
ułamek oraz jakim ułamkiem
jednej liczby jest druga liczba,
- zamienia ułamek zwykły na
dziesiętny przez rozszerzenie i
przez dzielenie licznika przez
mianownik,
- rozróżnia ułamki dziesiętne
skończone
i nieskończone okresowe,
Uczeń:
- zapisuje i odczytuje ułamki
zwykłe i ułamki dziesiętne,
- wskazuje i odczytuje
położenie ułamków na osi
liczbowej,
- porównuje dwa ułamki,
- porządkuje ułamki rosnąco
l malejąco,
- potrafi wykonywać poznane
działania na ułamkach,
- umie obliczać ułamek danej
liczby, liczbę, gdy dany jest jej
ułamek,
- potrafi zamienić proste
ułamki zwykle na dziesiętne
przez rozszerzenie i przez dzielenie licznika przez mianownik,
- wskazuje ułamek dziesiętny
skończony
i nieskończony okresowy,
- potrafi wskazać okres ułamka
Uczeń:
- potrafi zapisywać
i odczytywać ułamki zwykłe
i ułamki dziesiętne,
- potrafi porównać dwa ułamki
oraz wskazać ich położenie na
osi liczbowej,
- umie wykonać proste poznane
działania na ułamkach,
- potrafi obliczać ułamek danej
liczby,
- potrafi zamienić ułamki:
itp. na dziesiętne,
- wskazuje ułamek dziesiętny
skończony
i nieskończony okresowy,
- poda przykład ułamka
zwykłego, który ma rozwinięcie
dziesiętne skończone.
Procenty
Liczby wymierne
skończone i nieskończone
okresowe,
- znajduje okresy ułamków
okresowych,
- określa, który ułamek zwykły ma
rozwinięcie dziesiętne skończone,
a który nieskończone okresowe,
- zamienia ułamek okresowy na
ułamek zwykły,
- podaje przybliżenie dziesiętne
liczby
z nadmiarem lub niedomiarem,
- zaokrągla ułamki dziesiętne z
dokładnością, do ustalonego rzędu,
- szacuje wyroki działań,
- rozwiązuje trudniejsze zadania z
treścią,
z zastosowaniem
ułamków zwykłych
i dziesiętnych.
Uczeń sprawnie i bezbłędnie:
- zamienia liczby na procenty i
procenty na liczby,
- oblicza procent danej liczby,
liczbę z danego jej procentu oraz
jakim procentem jednej liczby jest
druga liczba,
- umie stosować procenty do
obliczeń bankowych,
- wykonuje obliczenia z
zastosowaniem promili,
- rozwiązuje trudniejsze zadania z
treścią,
z zastosowaniem
procentów i promili oraz
zadania na stopy procentowe.
skończone i nieskończone
okresowe,
- znajduje okresy ułamków
okresowych,
- określa, który ułamek zwykły ma rozwinięcie dziesiętne
skończone,
a który nieskończone okresowe,
- zamienia ułamek okresowy
na ułamek zwykły,
- podaje przybliżenie dziesiętne liczby
z nadmiarem lub niedomiarem,
- zaokrągla ułamki dziesiętne
z dokładnością, do ustalonego
rzędu,
- szacuje wyniki działań.
- wskazuje okresy ułamków
okresowych,
- określa, który ułamek zwykły
ma rozwinięcie dziesiętne
skończone,
a który nieskończone okresowe,
- zamienia ułamek okresowy na
ułamek zwykły,
- podaje przybliżenie dziesiętne
liczby z nadmiarem lub
niedomiarem.
okresowego,
- poda przykład ułamka
zwykłego, który ma rozwinięcie dziesiętne skończone i nieskończone okresowe.
Uczeń bardzo dobrze:
- zamienia liczby na procenty
i procenty na liczby,
- oblicza procent danej liczby,
liczbę z danego jej procentu
oraz jakim procentem jednej
liczby jest druga liczba,
- umie stosować procenty do
obliczeń bankowych,
- wykonuje obliczenia z
zastosowaniem promili,
- rozwiązuje zadania z treścią,
z zastosowaniem procentów i
promili.
Uczeń dobrze:
- zamienia liczby na procenty i
procenty na liczby,
- oblicza procent danej liczby,
liczbę z danego jej procentu
oraz jakim procentem jednej
liczby jest druga liczba,
- umie stosować procenty do
obliczeń bankowych,
- wykonuje obliczenia z
zastosowaniem promili,
- rozwiązuje zadania z treścią, z
zastosowaniem procentów i
promili.
Uczeń:
- potrafi zamieniać liczby na
procenty i procenty na liczby,
- umie obliczać procent danej
liczby i liczbę z danego jej
procentu,
- potrafi obliczyć odsetki od
złożonych do banku
oszczędności,
- wykonuje poprawnie
obliczenia z zastosowaniem
procentów i promili,
|- rozwiązuje proste zadania
z treścią z zastosowaniem
procentów i promili.
Uczeń:
- potrafi zamieniać liczby na
procenty i procenty na liczby,
- umie obliczać procent danej
liczby i odsetki od złożonych do
banku oszczędności,
- wykonuje poprawność
obliczenia z zastosowaniem
procentów i promili.
Uczeń sprawnie
i bezbłędnie:
- zapisuje, odczytuje, porównuje i
porządkuje liczby wymierne,
- wskazuje i odczytuje położenie
liczb dodatnich, ujemnych i liczb
przeciwnych na osi
liczbowej,
- rozumie pojęcia: zbioru liczb
nieujemnych i zbioru liczb niedodatnich,
- oznacza liczbamiujemnymi
Uczeń bardzo dobrze:
- zapisuje, odczytuje, porównuje i porządkuje liczby
wymierne,
- wskazuje i odczytuje położenie liczb dodatnich, ujemnych i liczb przeciwnych na
osi
liczbowej,
- rozumie pojęcia: zbioru
liczb nieujemnych i zbioru
liczb niedodatnich,
Uczeń dobrze:
- zapisuje, odczytuje, porównuje i porządkuje liczby wymierne,
- wskazuje i odczytuje położenie liczb dodatnich, ujemnych i
liczb przeciwnych na osi
liczbowej,
- rozumie pojęcia: zbioru liczb
nieujemnych i zbioru liczb
niedodatnich,
- oznacza liczbami ujemnymi
Uczeń:
- zapisuje, odczytuje, porównuje i porządkuje liczby wymierne,
- wskazuje i odczytuje położenie liczb dodatnich, ujemnych i
liczb przeciwnych na osi
liczbowej,
- potrafi podać przykłady
wielkości, które opisujemy
liczbami ujemnymi,
- potrafi podać wartość
Uczeń:
- potrafi zapisać i odczytać
liczby wymierne,
- umie porównać dwie liczby
tego samego znaku i dwie liczby różnych znaków,
- odczytuje położenie liczb
dodatnich, ujemnych
i liczb przeciwnych na osi
liczbowej,
- potrafi podać przykład
wielkości, którą opisujemy
różne wielkości w praktyce,
-wyznacza wartość bezwzględną
każdej liczby wymiernej,
-podaje interpretację wartości
bezwzględnej liczby na osi liczbowej,
- dodaje, odejmuje dwie liczby
ujemne oraz liczby różnych znaków,
- mnoży i dzieli dwie liczby
ujemne i liczby różnych znaków,
- wykonuje obliczenia
wielodziałaniowe na
liczbach wymiernych,
-w działaniach na liczbach
wymiernych stosuje prawa przemienności i łączności oraz wie
jak zachowują się w działaniach
liczby 0 i l,
- oblicza potęgi liczb
wymiernych o wykładniku
0, l, 2 13,
- oblicza pierwiastki drugiego i
trzeciego stopnia z liczb, które są
kwadratami lub sześcianami liczb
nieujemnych.
Wyrażenia
algebraiczne.
Uczeń sprawnie i bezbłędnie:
- zapisuje i odczytuje wyrażenia
algebraiczne,
- zapisuje treść zadania za
pomocą wyrażenia
algebraicznego,
- porządkuje jednomiany,
- buduje sumy algebraiczne
i wyodrębnia poszczególne
wyrazy sumy,
- dodaje, odejmuje sumy
algebraiczne oraz mnoży sumę
przez liczbę,
- przeprowadza redukcję
wyrazów podobnych sumy
algebraicznej,
- oblicza wartość liczbową
wyrażenia algebraicznego.
- oznacza liczbami ujemnymi
różne wielkości w praktyce,
-wyznacza wartość bezwzględną każdej liczby wymiernej,
- podaje interpretację wartości bezwzględnej liczby na
osi liczbowej,
- dodaje, odejmuje dwie
liczby ujemne oraz liczby
różnych znaków,
-mnoży i dzieli dwie liczby
ujemne i liczby różnych
znaków,
-wykonuje obliczenia
wielodziałaniowe na
liczbach wymiernych,
-w działaniach na liczbach
wymiernych stosuje prawa
przemienności i łączności
oraz wie jak zachowują się
w działaniach liczby 0 i l,
- oblicza potęgi liczb
wymiernych o wykładniku
0,1, 2 i 3,
- oblicza pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia z liczb,
które są kwadratami lub
sześcianami liczb nieujemnych.
Uczeń dobrze:
- zapisuje i odczytuje wyrażenia algebraiczne,
- zapisuje treść zadania za
pomocą wyrażenia
algebraicznego,
- porządkuje jednomiany,
- buduje sumy algebraiczne
i wyodrębnia poszczególne
wyrazy sumy,
- dodaje, odejmuje sumy
algebraiczne oraz mnoży
sumę przez liczbę,
- przeprowadza redukcję
wyrazów podobnych
sumy algebraicznej,
- oblicza wartość liczbową
wyrażenia.
różne wielkości w praktyce,
-wyznacza wartość bezwzględną liczby wymiernej,
-podaje interpretację wartości
bezwzględnej liczby na osi
liczbowej
- dodaje, odejmuje dwie liczby
ujemne oraz liczby różnych
znaków,
- mnoży i dzieli dwie liczby
ujemne i liczby różnych znaków,
-wykonuje obliczenia
wielodziałaniowe na
liczbach wymiernych,
-w działaniach na liczbach
wymiernych stosuje prawa
przemienności i łączności,
-oblicza potęgi liczb
wymiernych o wykładniku 0, l,
2 i 3,
- oblicza pierwiastki drugiego i
trzeciego stopnia z liczb, które
są kwadratami lub sześcianami
liczb nieujemnych.
bezwzględną liczby wymiernej,
-dodaje, odejmuje dwie liczby
ujemne oraz liczby różnych
znaków,
-mnoży i dzieli liczby ujemne i
liczby różnych znaków,
-wykonuje proste obliczenia
kilkudziałaniowe na liczbach
wymiernych,
-oblicza potęgi liczb
wymiernych o wykładniku
2 i 3 w zakresie 200,
- oblicza pierwiastki drugiego i
trzeciego stopnia z liczb, które
są kwadratami lub sześcianami
liczb nieujemnych w zakresie
200.
liczbą ujemną,
-dodaje, odejmuje dwie liczby
całkowite ujemne oraz liczby
całkowite różnych znaków,
-mnoży i dzieli liczby całkowite ujemne i liczby różnych znaków,
-potrafi obliczyć potęgi liczb
wymiernych o wykładniku
2 i 3 w zakresie 200,
-potrafi obliczyć pierwiastki
drugiego stopnia z liczb, które
są kwadratami liczb
nieujemnych w zakresie 200.
Uczeń dobrze:
- zapisuje i odczytuje wyrażenia
algebraiczne,
- potrafi zapisać treść zadania za
pomocą wyrażenia algebraicznego,
- zapisuje i porządkuje
jednomiany,
- buduje sumy algebraiczne,
wyodrębnia poszczególne
wyrazy sumy,
- dodaje, odejmuje sumy
algebraiczne oraz mnoży sumę
przez liczbę,
- przeprowadza redukcję
wyrazów podobnych
sumy algebraicznej.
Uczeń:
- umie zapisać i odczytać
wyrażenia algebraiczne,
- zapisze treść prostego zadania
za pomocą wyrażenia algebraicznego,
- zapisze i uporządkuje
jednomian,
- wyodrębnia poszczególne
wyrazy sumy,
- dodaje, odejmuje sumy
algebraiczne oraz mnoży sumę
przez liczbę,
- potrafi wykonać redukcję
wyrazów podobnych sum
algebraicznych.
Uczeń:
- umie zapisać i odczytać proste
wyrażenie algebraiczne,
- zapisze i uporządkuje
jednomian,
- wyodrębni poszczególne
wyrazy sumy,
- dodaje, odejmuje proste sumy
algebraiczne,
- potrafi wykonać redukcję
wyrazów podobnych w sumie
algebraicznej.
Równania
i nierówności
Uczeń sprawnie i bezbłędnie:
- zapisuje i odczytuje równania i
nierówności,
- potrafi zapisać treść zadania za
pomocą, równania lub nierówności,
- rozwiązuje równania
i nierówności,
- zaznacza rozwiązanie
nierówności na osi liczbowej,
- rozwiązuje za pomocą równań
zadania z treścią.
Uczeń bardzo dobrze:
- zapisuje i odczytuje równania i nierówności,
- potrafi zapisać treść zadania
za pomocą, równania lub
nierówności,
- rozwiązuje równania
i nierówności,
- zaznacza rozwiązanie
nierówności na osi liczbowej,
- rozwiązuje za pomocą
równań zadania z treścią
Układ współrzędnych
Uczeń sprawnie
I bezbłędnie:
-określa osie układu
współrzędnych oraz
poszczególne ćwiartki układu,
-znajduje, odczytuje
i zapisuje współrzędne punktów
położonych
w układzie i zaznacza
położenie punktów o danych
współrzędnych,
-podaje różne sposoby
przyporządkowań,
-opisuje zbiory punktów podanych w układzie współrzędnych
za pomocą, równań i nierówności,
-zaznacza położenie punktów na
płaszczyźnie opisanych równaniami
i nierównościami.
Uczeń bardzo dobrze:
- nazywa osie układu
współrzędnych oraz
poszczególne ćwiartki układu,
- potrafi znajdować,
odczytywać i zapisać
współrzędne punktów położonych w układzie i zaznaczać punkty o danych
współrzędnych,
- umie podać różne sposoby
przyporządkowań,
- opisuje zbiory punktów
podanych w układzie współrzędnych za pomocą równań i
nierówności,
- zaznacza położenie punktów
na płaszczyźnie opisanych
równaniami i nierównościami.
Uczeń dobrze:
- zapisuje i odczytuje równania i
nierówności,
- potrafi zapisać treść zadania za
pomocą, równania lub nierówności,
- rozwiązuje równania
i nierówności,
- zaznacza rozwiązanie
nierówności na osi liczbowej,
- umie rozwiązać za pomocą
równań proste zadania
z treścią.
Uczeń dobrze;
- nazywa osie układu
współrzędnych oraz
poszczególne ćwiartki układu,
- potrafi znajdować,
odczytywać i zapisać
współrzędne punktów położonych w układzie i zaznaczać
punkty o danych
współrzędnych,
- wymieni różne sposoby
przyporządkowań,
- opisuje zbiory punktów podanych w układzie współrzędnych za pomocą równań i nierówności,
- zaznacza na płaszczyźnie
położenie punktów opisanych
równaniami i nierównościami
Uczeń:
- zapisuje i odczytuje równania i
nierówności,
- potrafi zapisać treść prostego
zadania za pomocą równania
lub nierówności,
- rozwiązuje proste równania i
nierówności,
- zaznaczy rozwiązanie
nierówności na osi liczbowej,
- potrafi rozwiązać za pomocą
równia proste zadania z treścią.
Uczeń:
- zapisuje i odczytuje równania i
nierówności,
- rozwiązuje proste równania i
nierówności,
- zaznacza rozwiązanie
nierówności osi liczbowej.
Uczeń:
- zna nazwy osi układu
współrzędnych oraz
poszczególne ćwiartki układu,
- potrafi znajdować,
odczytywać i zapisywać
współrzędne punktów położonych w układzie i zaznaczać
punkty o danych współrzędnych,
- opisuje zbiory punktów podanych w układzie współrzędnych za pomocą prostych równań
i nierówności,
- zaznacza na płaszczyźnie
położenie punktów opisanych
równaniami i nierównościami.
Uczeń:
- zna nazwy osi układu
współrzędnych,
- potrafi odczytywać
współrzędne punktów położonych w układzie i zaznaczać
punkty o danych
współrzędnych,
- zaznacza położenie punktów
na płaszczyźnie opisanych
równaniami i nierównościami
Podstawowe
konstrukcje
geometryczne
Graniastosłupy
proste.
Uczeń sprawnie
i bezbłędnie:
-wykonuje podstawowe
konstrukcje geometryczne,
-podaje opis i uzasadnienie
poprawności przeprowadzonej
konstrukcji,
-definiuje symetralną odcinka i
podaje jej własności,
-stosuje konstrukcję symetralnej
odcinka przy rozwiązywaniu
zadań,
-definiuje dwusieczną kąta
i podaje jej własności,
- stosuje konstrukcję dwusiecznej
kąta przy rozwiązywaniu zadań,
-kreśli konstrukcyjnie proste
prostopadle i proste równoległe,
-stosuje konstrukcję prostych
prostopadłych
i prostych równoległych przy
rozwiązywaniu zadań.
Uczeń sprawnie
i bezbłędnie:
-potrafi wymienić różne
graniastosłupy proste
i wskazać ich modele,
- podaje własności
graniastosłupów prostych
i wskazuje ich poszczególne
elementy,
- potrafi narysować każdy ze
znanych graniastosłupów
prostych,
-wykreśla precyzyjnie siatkę
i sporządza model
graniastosłupa trójkątnego,
czworokątnego
i sześciokątnego,
- oblicza pola powierzchni
bocznej i całkowitej
graniastosłupów prostych,
-oblicza objętości
graniastosłupów prostych,
-rozwiązuje zadania z treścią na
obliczanie pól powierzchni i objętość graniastosłupów
prostych.
Uczeń bardzo dobrze:
- wykonuje podstawowe
konstrukcje geometryczne,
- podaje opis i uzasadnienie
poprawności przeprowadzonej
konstrukcji,
- definiuje symetralną odcinka
i podaje jej własności,
- stosuje konstrukcję symetralnej odcinka przy rozwiązywaniu zadań,
- definiuje dwusieczną kąta
i podaje jej własności,
- stosuje konstrukcję
dwusiecznej kąta przy rozwiązywaniu zadań,
- stosuje konstrukcję prostych
prostopadłych i prostych
równoległych przy
rozwiązywaniu zadań.
Uczeń dobrze:
-wykonuje podstawowe konstrukcje
geometryczne,
-podaje opis przeprowadzonej
konstrukcji,
-definiuje symetralną odcinka i
podaje jej własności,
-umie wykorzystać konstrukcję
symetralnej odcinka przy
rozwiązywaniu zadań,
- definiuje dwusieczną kąta
i podaje jej własności, umie
wykorzystać konstrukcję dwusiecznej kąta przy
rozwiązywaniu zadań,
- stosuje konstrukcję prostych
prostopadłych i prostych równoległych przy
rozwiązywaniu zadań.
Uczeń:
-potrafi wykonać niektóre
podstawowe konstrukcje
geometryczne i podać ich opis,
-zna definicję symetralnej
odcinka i podaje jej
podstawowe własności,
- zna definicję dwusiecznej kąta
i podaje jej podstawowe
własności,
-umie wykonać konstrukcję
symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta,
- umie wykorzystać konstrukcję
prostych prostopadłych i
prostych równoległych przy
rozwiązywaniu prostych zadań.
Uczeń:
-potrafi
podać
definicję
symetralną odcinka i dwusiecznej kąta,
-umie wykonać konstrukcję
symetralnej odcinka
i dwusiecznej kąta,
-umie skonstruować proste
prostopadłe i proste równoległe.
Uczeń bardzo dobrze:
-potrafi wymienić różne
graniastosłupy proste i
wskazać ich modele,
- zna własności
graniastosłupów prostych
i wskazuje ich poszczególne
elementy,
- potrafi narysować
graniastosłup prosty
- wykreśla siatkę i sporządza
model graniastosłupa
trójkątnego, czworokątnego
i sześciokątnego,
- oblicza pola powierzchni
bocznej i całkowitej
graniastosłupów prostych,
-oblicza objętości
graniastosłupów prostych,
-rozwiązuje zadania z treścią
na obliczanie pól powierzchni
i objętość graniastosłupów
prostych.
- potrafi wymienić różne
graniastosłupy proste i wskazać
ich modele,
- zna własności graniastosłupów
prostych i wskazuje ich
poszczególne elementy,
- potrafi narysować
graniastosłup prosty,
- wykreśla siatkę i sporządzi
model graniastosłupa
trójkątnego, czworokątnego
i sześciokątnego,
- oblicza pola powierzchni
bocznej i całkowitej
graniastosłupów prostych,
-oblicza objętości
graniastosłupów prostych,
-rozwiązuje zadania z treścią na
obliczanie pól powierzchni i
objętość graniastosłupów
prostych.
Uczeń:
- wymieni podstawowe
graniastosłupy proste
i wskaże ich modele,
- zna własności
graniastosłupów prostych,
- potrafi narysować
graniastosłup prosty,
- wykreśli siatkę i sporządzi
model graniastosłupa
trójkątnego i czworokątnego,
- zna wzory i obliczy pole
powierzchni bocznej i całkowitej graniastosłupa
prostego,
-zna wzory i obliczy objętość
graniastosłupa prostego.
Uczeń:
- wymieni graniastosłup prosty
trójkątny, czworokątny
i sześciokątny i wskaże ich
modele,
- potrafi narysować
graniastosłup prosty
czworokątny, wykreślić jego
siatkę i sporządzić model,
- umie obliczyć pole
powierzchni bocznej, całkowitej i objętość graniastosłupa
prostego czworokątnego.
KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Sky High Starter
W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.
Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika.
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie potrafi wykonać:
- zadań o elementarnym stopniu trudności
- wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę.
Szczegółowe kryteria oceniania dla oceny niedostatecznej:
wypowiedź ustna – całkowicie niepoprawna konstrukcja wypowiedzi, uboga treść i słownictwo, brak opanowania podstawowej leksyki, nieprawidłowe
użycie struktur składniowych, rażące błędy językowe, uniemożliwiające porozumiewanie się, brak płynności wypowiedzi, niepoprawna wymowa i
intonacja;
wypowiedź pisemna – wypowiedź nie zawiera elementów określonych w poleceniu, znaczne odstępstwa od tematu lub praca nie na temat, niezgodna z
założoną formą, wypowiedź niespójna, nie na temat, uboga treść i słownictwo, częste powtórzenia, rażące błędy gramatyczne
i leksykalne, uniemożliwiające zrozumienie treści, liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne.
Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną.
Ocenę celującą uczeń może otrzymać rozwiązując 100% testu.
W kryteriach oceniania uwzględnione zostały wypowiedzi ustne i pisemne, jako najczęściej poddawane ocenie przez nauczyciela.
Opanowanie sprawności czytania i rozumienia ze słuchu oceniane jest najczęściej jako element testów w odrębnie określonej skali punktowej.
KRYTERIA OCENIANIA
POZIOM PODSTAWOWY
OGÓLNE
KRYTERIA
OCENIANIA
OCENA
PROJEKTÓW
Ocena dopuszczająca
Ocena dostateczna
POZIOM PONADPODSTAWOWY
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
☼ niewielka samodzielność
☼ odtwórcza wiedza
☼ skuteczne próby opanowania
materiału
☼ wiedza i umiejętności
na poziomie minimalnym,
umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału
☼ wolne tempo wypowiedzi
☼ proste zdania
☼ właściwa reakcja językowa
na prostą wypowiedź rozmówcy
☼ poprawne mówienie
z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi
☼ dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia
☼ logiczna konstrukcja wypowiedzi
☼ niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii
☼ błędy językowe, które nie
zakłócają komunikacji; poprawna wymowa
i intonacja
☼ wypowiedź w pełni zrozumiała
☼ poprawny wybór formy
i stylu wypowiedzi
☼ wypowiedź ciekawa, płynna,
bogata w treść
i słownictwo
☼ poprawna wymowa
i intonacja, zbliżona
do wypowiedzi rodzimych
użytkowników języka
☼ sporadyczne błędy językowe,
które nie zakłócają komunikacji
☼ wypowiedź w całości zrozumiała
☼ bezbłędny wybór formy i
stylu wypowiedzi
Projekt oparty
o podstawowe słownictwo
i wyrażenia. Praca
w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które
jednak nie zakłócają odbioru.
Projekt zbudowany
w oparciu o proste zdania.
Praca zawierająca sporo błędów
językowych. Widoczny większy
stopień samodzielności. Ograniczone słownictwo.
Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu
i możliwości leksykalnych.
Zdania proste, ale
w większości poprawne. Pojedyncze błędy językowe.
Praca bardzo interesująca, wykonana z dużą starannością.
Wyczerpany temat i wykorzystane możliwości leksykalne.
Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń:
Lekcje 1-5
Hello!
OCENA DOSTATECZNA
Uczeń:
OCENA
DOBRA
Uczeń:
Potrafi przywitać się
i przedstawić przy użyciu zwrotu
Hi, I’m …
Potrafi przywitać się
i przedstawić przy użyciu zwrotu
Hi / Hello! I’m …
Potrafi przywitać się
i przedstawić przy użyciu zwrotów: Hi / Hello! I’m … / My name
is…
Potrafi przywitać się, przedstawić, zapytać o imię przy użyciu
różnych zwrotów: Hi / Hello!
I’m… / My name is… / What’s
your name?
Zna i zapisuje kilka liczebników
1-20.
Zna i zapisuje połowę liczebników 1-20.
Zna i zapisuje większość liczebników 1-20.
Zna i zapisuje wszystkie liczebniki 1-20.
Podaje swój wiek:
I’m ten.
Podaje swój wiek oraz wiek innych osób: I am ten. She is nine.
Pyta kolegę o wiek: How
old are you?
Pyta o wiek kolegi lub koleżanki
oraz innych osób: How old are
you? How old is she / he? Odpowiada na takie pytania.
How old are you?
He's my little brother.
Lucky Star
Revision
OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń:
Pisze email o sobie i swoim koledze lub swojej koleżance. Praca
jest w większości odtwórcza.
Przy pomocy pojedynczych wyrazów nazywa członków rodziny.
Pisze email o sobie i swoim koledze lub swojej koleżance. Praca
jest częściowo odtwórcza.
Opisuje członków rodziny: He’s
my brother Janek. He’s twelve.
Pisze email o sobie i swoim
koledze lub swojej koleżance.
Praca jest w większości samodzielna.
Zadaje pytania o osoby
w rodzinie: Who’s Wiktor? Who
is she? Odpowiada na podobne
pytania: He’s my grandfather.
Pisze email o sobie i swoim
koledze lub swojej koleżance.
Praca jest całkowicie samodzielna.
Rozmawia na temat rodziny,
zadaje pytania z zaimkami his /
her i odpowiadania na nie: Who is
he / she? – He / she is my… What’s
his / her name? His / her name
is…
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń:
OCENA DOSTATECZNA
Uczeń:
OCENA
DOBRA
Uczeń:
OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń:
Lekcje 1-5
(c.d.)
Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania zaimkami osobowymi:
he, I, it, you, she.
Częściowo poprawnie uzupełnia
zdania zaimkami osobowymi: he,
I, it, you, she.
W większości poprawnie uzupełnia zdania zaimkami osobowymi:
he, I, it, you, she.
Całkowicie poprawnie uzupełnia
zdania zaimkami osobowymi: he,
I, it, you, she.
Hello!
Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania formami czasownika
to be (am, is, are).
Częściowo poprawnie uzupełnia
zdania formami czasownika to be
(am, is, are).
W większości poprawnie uzupełnia zdania formami czasownika
to be (am, is, are).
Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania wyrazami pytającymi:
what, how, who.
Częściowo poprawnie uzupełnia
zdania wyrazami pytającymi:
what, how, who.
W większości poprawnie uzupełnia zdania wyrazami pytającymi:
what, how, who.
Sporadycznie poprawnie układa
zdania z podanych wyrazów.
Częściowo poprawnie układa
zdania z podanych wyrazów.
W większości poprawnie układa
zdania z podanych wyrazów.
How old are you?
He's my little brother.
Lucky Star
Revision
Całkowicie poprawnie uzupełnia
zdania formami czasownika to be
(am, is, are).
Całkowicie poprawnie uzupełnia
zdania wyrazami pytającymi:
what, how, who.
Całkowicie poprawnie układa
zdania z podanych wyrazów.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń:
Lekcje 6-10
Potrafi się przywitać: Good
morning.
Good morning
It's a very funny cow!
OCENA DOSTATECZNA
Uczeń:
Potrafi się przywitać: Good
morning / afternoon / evening.
Wie, kiedy zastosować poszczególne zwroty w zależności
od pory dnia.
Na pytanie o samopoczucie odpowiada: Fine, thanks.
Can you spell it?
Me and my family
Revision
Przy pomocy pojedynczych rzeczowników nazywa większość
poznanych zwierząt. Przypisuje
rzeczowniki do dwóch grup (a /
an).
Częściowo poprawnie zna alfabet. Potrafi przeliterować swoje
imię.
Nazywa zwierzęta: It’s a dog.,
częściowo poprawnie stosując
przedimki a / an.
W większości poprawnie zna
alfabet. Częściowo poprawnie
literuje wyrazy.
OCENA
DOBRA
Uczeń:
OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń:
Potrafi się przywitać
Prowadzi krótką rozmowę, wita
i przedstawić nową osobę: This is się, przedstawia inną osobę, wita
[Mark].
ją: Nice to meet you. Welcome to
[Weston Junior School.
Rozmawia na temat samopoczucia: How are you? Fine, thanks.
Pyta o przedmioty i zwierzęta:
What’s this? Odpowiada, w
większości poprawnie stosując
przedimki a / an.
Poprawnie zna alfabet.
W większości poprawnie literuje
wyrazy.
Rozmawia na temat samopoczucia: How are you? Fine, thanks.
Pyta o przedmioty i zwierzęta:
What’s this? Is it a cow? Odpowiada, poprawnie stosując przedimki a / an.
Zna alfabet. Prosi
o przeliterowanie: Can you spell
your name / it, please? Prawidłowo literuje wyrazy.
Wykonuje projekt My family / My
Wykonuje projekt My family / My best friend.
Wykonuje projekt My family / My Wykonuje projekt My family / My best friend.
best friend.
best friend.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń:
Lekcje 11-15
Nazywa większość kolorów.
What colour is it?
Where's Dido?
Two hot dogs, please.
The go-kart final
Revision
W większości poprawnie dopasowuje nazwy pomieszczeń i
przedmiotów do obrazka.
Częściowo poprawnie nazywa
jedzenie. Częściowo poprawnie
tworzy liczbę mnogą.
OCENA DOSTATECZNA
Uczeń:
OCENA
DOBRA
Uczeń:
Zna nazwy kolorów. W prosty
sposób opisuje przedmioty: It’s
red and blue.
Pyta o kolory przedmiotów: What Pyta o kolory i opisuje przedcolour is your bag? Odpowiada: mioty.
It’s green and blue.
Częściowo poprawnie opisuje
swój ulubiony kolor.
W większości poprawnie opisuje
swój ulubiony kolor.
Poprawnie dopasowuje nazwy
pomieszczeń i przedmiotów do
obrazka. Częściowo poprawnie
podpisuje obrazki przyimkami
miejsca: in, on, under, behind.
Pyta o miejsce położenia przedmiotów i osób. W większości
poprawnie stosuje przyimki
miejsca oraz przedimek the:
Where’s…? It’s on the…
W większości poprawnie nazywa
potrawy / jedzenie, w tym również w liczbie mnogiej.
Zamawia jedzenie (w liczbie
pojedynczej i mnogiej): Can
I have two hot dogs, please?
Poprawnie odpowiada na pytania
z czasownikiem to be.
Krótko, w większości poprawnie,
odpowiada na pytania z czasownikiem to be: Yes, he is./ No, he
isn’t.
OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń:
Częściowo poprawnie zadaje
pytania z czasownikiem to be.
Odpowiada na nie.
Samodzielnie i poprawnie opisuje
swój ulubiony kolor.
Pyta o położenie przedmiotów i
osób: Where’s he? Is he in the
kitchen? Prawidłowo stosuje
przyimki miejsca, przedimek the
oraz wszystkie poznane wyrażenia.
Odgrywa scenkę w barze (w roli
kupującego i ekspedienta). Prawidłowo stosuje poznane słownictwo (w liczbie pojedynczej
i mnogiej). Stosuje formy
grzecznościowe.
Prawidłowo zadaje pytania
z czasownikiem to be. Odpowiada na nie.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń:
Lekcje 16-20
Matt's new bike
OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń:
Pyta o pochodzenie: Are you from Pyta o pochodzenie: Where are
Rozmawia na temat krajów poPoland? i krótko odpowiada: Yes, you from? Are you from Poland? i chodzenia, improwizuje dialog.
I am. / No, I’m not.
odpowiada: I’m from Canada.
Częściowo poprawnie pisze email, w którym opisuje siebie i
swojego przyjaciela lub swoją
przyjaciółkę.
W większości poprawnie pisze
email, w którym opisuje siebie i
swojego przyjaciela lub swoją
przyjaciółkę.
Zna formy we / they are. Sporadycznie stosuje je w wypowiedzi.
W większości poprawnie stosuje
formy we / they are w zdaniach
twierdzących.
Prawidłowo stosuje formy: we /
they are, we / they aren’t.
Rozumie formę dopełniacza.
Częściowo poprawnie potrafi ją
utworzyć (Matt’s bike). Sporadycznie stosuje ją w wypowiedzi.
Częściowo poprawnie wykorzystuje w wypowiedzi formę dopełniacza. Formułuje proste zdania: It’s Matt’s bike.
W większości poprawnie wykorzystuje w wypowiedzi formę
dopełniacza: It’s Matt’s bike.
They’re Tim’s comics.
Częściowo poprawnie opisuje
polską flagę.
Samodzielnie opisuje polską
flagę.
Wykonuje projekt My country.
Wykonuje projekt My country.
The United Kingdom
Revision
OCENA
DOBRA
Uczeń:
Odpowiada na pytania
o pochodzenie: I’m from Poland.
We're from the USA.
They're lion cubs.
OCENA DOSTATECZNA
Uczeń:
Wykonuje projekt My country.
Zasadniczo poprawnie pisze
email, w którym opisuje siebie i
swojego przyjaciela lub swoją
przyjaciółkę.
Samodzielnie i poprawnie pisze
email, w którym opisuje siebie i
swojego przyjaciela lub swoją
przyjaciółkę.
Prawidłowo stosuje formy czasownika to be.
Prawidłowo wykorzystuje
w wypowiedzi formę dopełniacza.
Samodzielnie i poprawnie opisuje
polską flagę.
Wykonuje projekt My country.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń:
Lekcje 21-25
I’ve got a new game.
We've got Maths today.
Can you swim?
Drama at Bird Island
Revision
Dopasowuje większość nazw
przedmiotów do obrazków.
Krótko mówi o posiadanym
przedmiocie: I’ve got
a computer.
OCENA DOSTATECZNA
Uczeń:
OCENA
DOBRA
Uczeń:
OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń:
Dopasowuje wszystkie nazwy
przedmiotów do obrazków. W
większości poprawnie mówi
o posiadanych przedmiotach:
I’ve got a radio but I haven’t got
a camera.
Dopasowuje wszystkie nazwy
przedmiotów do obrazków. Prawidłowo mówi o posiadanych
przedmiotach: I’ve got a radio
but I haven't got a camera.
Dopasowuje wszystkie nazwy
przedmiotów do obrazków. Mówi o posiadanych przedmiotach.
Pyta kolegę lub koleżankę: Have
you got a computer?
Pisze email i opisuje pokój. Praca
Pisze email i opisuje pokój. Praca jest częściowo odtwórcza, zajest w większości odtwórcza,
wiera kilka błędów językowych.
zawierająca liczne błędy
językowe.
W większości poprawnie nazywa
dni tygodnia „na wyrywki”.
W większości poprawnie
Często myli Tuesday / Thursday.
wymienia dni tygodnia
w prawidłowej kolejności.
W większości poprawnie opisuje
plan lekcji: I’ve got French on
Monday.
Uzupełnia tabelkę planem lekcji
(wpisuje nazwy przedmiotów).
Krótko opisuje swoje umiejętności: I can swim. I can't jump.
Odpowiada na pytanie
o umiejętności: Can you swim?
Yes, I can. / No, I can’t.
Pisze email i opisuje pokój. Praca Pisze email i opisuje pokój. Praca
jest w większości samodzielna,
jest samodzielna, poprawna jęzawiera sporadyczne błędy językowo.
zykowe.
Poprawnie nazywa dni tygodnia
„na wyrywki”. Odpowiada na
pytania typu: What day is tomorrow?
Poprawnie nazywa dni tygodnia
„na wyrywki”. Odpowiada na
pytania typu: What day is tomorrow?
Prawidłowo opisuje plan lekcji:
I’ve got English on Friday.
Zadaje pytania o plan lekcji:
When have we got Art? Poprawnie odpowiada: We’ve got Art on
Tuesday.
Pyta kolegę o umiejętności: Can
you sing? i odpowiada na podobne pytania.
Pyta o umiejętności innych osób:
Can he jump? Dokładnie opisuje
umiejętności swoje i innych
osób: I can swim 50 metres. He /
She can sing.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń:
Lekcje 26-30
He's got sharp teeth!
Jump!
Don't laugh!
Favourite pets
Revision
Podpisuje obrazek podanymi
nazwami części ciała. Opisuje
zwierzęta i potwory niektórymi
przymiotnikami: It’s big.
Wykonuje kilka usłyszanych
poleceń.
Częściowo poprawnie dopasowuje polecenia
do obrazków (z przeczeniem i
bez).
Wykonuje projekt
Me and my pet.
OCENA DOSTATECZNA
Uczeń:
OCENA
DOBRA
Uczeń:
OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń:
Krótko opisuje zwierzęta
i potwory: It’s got short ears.
Wykorzystuje większość poznanych wyrażeń.
Opisuje wygląd zwierząt
i potworów: It’s got three small
eyes, a big nose
and a long tail.
Rozmawia na temat wyglądu.
Zadaje pytania i odpowiada na
nie. Wypowiedzi są w pełni poprawne.
Wykonuje większość usłyszanych poleceń.
Wykonuje usłyszane polecenia.
Wykonuje usłyszane polecenia.
Poprawnie dopasowuje polecenia
do obrazków. Częściowo poprawnie wydaje polecenia
(z przeczeniem lub bez).
Prawidłowo wydaje polecenia
(z przeczeniem i bez).
Wykonuje projekt
Me and my pet.
Wykonuje projekt
Me and my pet.
W większości poprawnie dopasowuje polecenia
do obrazków (z przeczeniem lub
bez).
Wykonuje projekt
Me and my pet.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń:
Lekcje 31-35
How much is it?
It's nine o'clock.
OCENA DOSTATECZNA
Uczeń:
OCENA
DOBRA
Uczeń:
OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń:
Zna część liczebników
21-100.
Zna przynajmniej połowę liczebników 21-100.
Zna większość liczebników
21-100.
Zna wszystkie liczebniki
21-100.
W niewielkim stopniu poprawnie
podaje ceny.
Częściowo poprawnie podaje
ceny.
W większości poprawnie podaje
ceny.
Prawidłowo podaje ceny.
Częściowo poprawnie pyta
o cenę pojedynczych przedmiotów: How much is the guitar?
Prawidłowo pyta o cenę pojedynczych przedmiotów: How
much is the guitar?
Pyta o cenę pojedynczego
przedmiotu lub kilku rzeczy: How
much is the guitar? How much
are the sunglasses?
W większości poprawnie podpisuje zegary. Częściowo poprawnie stosuje godziny
w wypowiedzi.
W większości poprawnie stosuje
określenia godzin w wypowiedzi.
Do you like tuna?
Don't say 'cheese'!
Revision
Częściowo poprawnie podpisuje
zegary.
Nazywa posiłki i poprawnie poNazywa posiłki (breakfast, lunch, daje ich godziny.
dinner) i częściowo poprawnie
ich godziny.
Sporadycznie poprawnie opisuje
swój dzień i podaje godziny posiłków.
Częściowo poprawnie, krótko
opisuje swój dzień i podaje godziny posiłków.
Poprawnie podaje godziny swoich posiłków. Częściowo poprawnie pyta kolegę lub koleżankę o godziny posiłków.
W większości poprawnie opisuje
swój dzień i podaje godziny posiłków.
W pełni poprawnie podaje
godziny, pyta o czas: What time is
your breakfast? It’s at eight
o’clock. Używa przyimka at.
Poprawnie podaje godziny swoich posiłków. Poprawnie pyta
kolegę lub koleżankę o godziny
posiłków.
Dokładnie i prawidłowo opisuje
swój dzień i podaje godziny posiłków.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń:
Lekcje 31-35
(c.d.)
How much is it?
It's nine o'clock.
Do you like tuna?
Don't say 'cheese'!
Revision
Używając krótkich sformułowań
wymienia posiłki i napoje, które
lubi: I like chicken.
OCENA DOSTATECZNA
Uczeń:
Wykorzystując poznane słownictwo, wymienia produkty i
napoje, które lubi, i których nie
lubi: I like chicken. I don’t like
tuna.
Sporadycznie poprawnie uzupełnia dialog operatorami: do / don't. Częściowo poprawnie uzupełnia
dialog operatorami: do / don't.
Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania słowami pytającymi:
Częściowo poprawnie uzupełnia
Who, What, How, Where, When.
zdania słowami pytającymi: Who,
What, How, Where, When.
OCENA
DOBRA
Uczeń:
Wykorzystując poznane słownictwo, wymienia produkty i
napoje, które lubi, i których nie
lubi. Zadaje pytania koledze lub
koleżance: Do you like tuna?
OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń:
Rozmawia na temat produktów i
napojów, zadaje pytania i odpowiada na nie: I like chicken.
I don’t like tuna. Do you like
coffee? No, I don't.
W większości poprawnie uzupeł- Poprawnie uzupełnia dialog openia dialog operatorami: do / don't. ratorami: do / don't.
W większości poprawnie stosuje
w wypowiedzi słowa pytające:
Who, What, How, Where, When.
Poprawnie zadaje pytania
ze słowami pytającymi: Who,
What, How, Where, When.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń:
Lekcje 36-40
She likes pop music.
I get up at 7.30.
She plays football.
A day in the life of...
Revision
Częściowo poprawnie mówi o
upodobaniach innych osób (często zapomina o dodaniu końcówki -s): She likes pop music.
Krótko, w formie pisemnej,
opisuje ulubionego piosenkarza
lub piosenkarkę. Praca zawiera
liczne błędy językowe.
Częściowo poprawnie opisuje
swój dzień: I get up at seven.
Częściowo poprawnie opisuje
dzień innych osób (popełnia częste błędy
przy użyciu końcówki -s): She
lives in Leeds.
OCENA
DOBRA
Uczeń:
OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń:
Częściowo poprawnie mówi o
upodobaniach innych osób
(twierdzenia i przeczenia): She
likes pop music but she doesn’t
like rap.
W większości poprawnie mówi o
upodobaniach innych osób
(twierdzenia i przeczenia). Częściowo poprawnie formułuje
pytania.
W pełni poprawnie mówi
o upodobaniach innych osób.
Rozmawia, zadaje pytania, formułuje twierdzenia i przeczenia.
Krótko, w formie pisemnej, opisuje ulubionego piosenkarza lub
piosenkarkę. Praca jest częściowo
poprawna.
Opisuje w formie pisemnej ulubionego piosenkarza lub piosenkarkę. Popełnia nieliczne błędy
językowe.
OCENA DOSTATECZNA
Uczeń:
W większości poprawnie opisuje
swój dzień, podając godziny.
Poprawnie opisuje swój dzień,
podając godziny.
W większości poprawnie opisuje
dzień innych osób.
Zasadniczo poprawnie opisuje
dzień innych osób. Częściowo
poprawnie zadaje pytania.
Wykonuje projekt My day.
Dokładnie opisuje w formie pisemnej ulubionego piosenkarza
lub piosenkarkę. Praca jest poprawna językowo.
Poprawnie opisuje swój dzień.
Swobodnie rozmawia na temat
typowego dnia, prawidłowo zadaje pytania.
Prawidłowo opisuje dzień innych
osób. Swobodnie rozmawia,
prawidłowo zadaje pytania.
Wykonuje projekt My day.
Wykonuje projekt My day.
Wykonuje projekt My day.
JĘZYK POLSKI
OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI
niedostateczny
_ poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy szóstej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych
_ uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności
dopuszczający
_ poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy szóstej umożliwia osiąganie celów polonistycznych
_ uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie
trudności
dostateczny
_ poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy szóstej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie
i wynikających z podstawy programowej
_ uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej
dobry
_ uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe
zadania teoretyczne i praktyczne
bardzo dobry
_ uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemow w nowych sytuacjach
celujący
_ uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemow teoretycznych i praktycznych objętych programem
nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest tworczy, rozwija własne uzdolnienia
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, ktory nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, ktory:
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji
SŁUCHANIE
_ skupia uwagę na prostych wypowiedziach innych osob
_ reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem,
postawą)
_ rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniow
_ identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji
_ rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, gratulacje, życzenia, przeprosiny, zawiadomienie, ogłoszenie, instrukcję, w
tym przepis
_ wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym tekście, zwłaszcza w jego warstwie dosłownej, i uzupełnia rożne typy notatek graficznych o te informacje
_ rozumie ogolny sens słuchanych utworow
_ rozpoznaje nastroj słuchanych komunikatow
_ dostrzega etyczny wymiar języka (prawdę, kłamstwo, przemilczanie informacji, brutalizację wypowiedzi)
_ rozpoznaje manipulację
CZYTANIE
_ identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji (autor, narrator, czytelnik, słuchacz)
_ rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, gratulacje, życzenia, przeprosiny, zawiadomienie, instrukcję, ogłoszenie, w
tym przepis
_ wskazuje najważniejsze informacje w przeczytanym tekście, zwłaszcza w dosłownej warstwie tekstu i wyrażone wprost, i uzupełnia na podstawie czytanego
tekstu rożne typy notatek graficznych o te informacje
_ wskazuje części składowe wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie)
_ rozumie dosłowne znaczenie wyrazow w wypowiedzi
_ rozumie ogolny sens czytanych utworow
_ określa nastroj wypowiedzi
_ wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście, w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz
_ rozpoznaje manipulację
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI
_ rozumie mechanizmy oddziaływania reklam na odbiorcę
_ stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym, wyrożnia pauzą koniec wypowiedzenia
_ rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazow użytych w wypowiedziach (orzeczenie, podmiot)
_ rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłowek, liczebnik, zaimek, przyimek, spojnik)
_ rozpoznaje zdanie pojedyncze i zdanie złożone
_ wskazuje cudzysłow
DOCIERANIE DO INFORMACJI
_ sprawdza pisownię wyrazow w słowniku ortograficznym
_ wyszukuje synonimy w słowniku wyrazow bliskoznacznych
_ wybiera proste informacje z hasła encyklopedycznego, poradnika, leksykonu,
czasopisma, podanej strony internetowej
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
_ mowi o swoich reakcjach czytelniczych
_ porownuje swoje wrażenia związane z odbiorem innych tekstow
_ wyraża swoj stosunek do postaci
_ odrożnia fikcję od rzeczywistości
_ rozpoznaje typowe elementy fikcji, charakterystyczne dla poznanych gatunkow
_ odrożnia elementy fantastyczne od realistycznych w baśniach, legendach, mitach, bajkach, opowiadaniach, powieściach
_ odrożnia autora od osoby mowiącej w tekście literackim
_ charakteryzuje osobę mowiącą na podstawie jej wypowiedzi
_ określa najważniejsze elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia,
_ omawia akcję
_ wyodrębnia w utworze epickim wydarzenia układające się w wątki
_ rozpoznaje baśń, legendę, bajkę, mit, powieść, opowiadanie, komiks, fraszkę, wiersz, przysłowie
_ rozpoznaje wers, strofę, rym, refren, rytm
_ odrożnia wiersz rymowany od nierymowanego (białego)
_ rozpoznaje przenośnię, porownane, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie
_ wyodrębnia film, program informacyjny, program rozrywkowy, spektakl teatralny spośrod innych przekazow i tekstow kultury oraz potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa)
_ odczytuje informacje z plakatu teatralnego
III. Tworzenie wypowiedzi
MÓWIENIE
_ nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem
_ w rozmowie zadaje pytania uzupełniające
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI
_ formułuje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi pod względem konstrukcyjnym
_ wypowiada komunikaty zawierające proste informacje
_ wyraża wprost swoje intencje
_ odrożnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie, zaproszenie,
instrukcję, gratulacje, życzenia, przekonać, zachęcić, przestrzec
_ stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą i rowieśnikiem
_ mowi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, filmu
_ za pomocą prostych zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę
_ za pomocą prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat, fotografię
_ wygłasza tekst utworu z pamięci (teksty poetyckie, fragmenty prozy)
PISANIE
_ stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego końcu
_ zna podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką literą oraz pisowni o – u, rz – ż, ch – h
_ tworzy proste wypowiedzi oraz notatki na podany temat
_ uzupełnia prosty schemat, tabelę
_ zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego i oficjalnego, dialogu, zaproszenia, ogłoszenia, planu ramowego i szczegołowego wypowiedzi i
z pomocą nauczyciela zapisuje list, dialog, układa plan ramowy i szczegółowy wypowiedzi, redaguje zaproszenie, ogłoszenie, instrukcję, pamiętnik i dziennik
pisany z perspektywy bohatera i własnej, proste sprawozdanie
_ zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtworcze z dialogiem
_ za pomocą prostych zdań tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci
_ za pomocą prostych zdań tworzy opis obrazu, ilustracji, plakatu, fotografii
_ stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne), składni (konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery
na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu), fleksji (stosuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przysłowki w zdaniu), fonetyki (dzieli wyrazy przy przenoszeniu do następnej linii, zna sposoby oznaczania miękkości głosek, zauważa rożnicę między wymową a zapisem samogłosek
ustnych, dźwięcznych i bezdźwięcznych)
_ stara się dbać o estetykę zapisu wypowiedzi
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, ktory spełnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczającą oraz:
Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji
SŁUCHANIE
_ słucha innych, uczestniczy w rozmowie oraz innych sytuacjach komunikacyjnych (zadaje pytania, odpowiada, instruuje, gratuluje, zaprasza, przeprasza)
_ wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI
_ tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi, planu
_ określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogolny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter
baśni, legendy, bajki, mitu
_ rozpoznaje proste intencje niewyrażone wprost
_ wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście, w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz
_ rozpoznaje typowe wypowiedzi informacyjne i literackie
_ na podstawie intonacji odrożnia wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące i pytające
_ rozumie mechanizmy oddziaływania reklam na odbiorcę
_ odrożnia fakty od opinii, wskazuje elementy perswazji
CZYTANIE
_ identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi
_ określa temat i głowną myśl tekstu
_ oddziela informacje ważne od drugorzędnych
_ wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu
_ wskazuje cytat
_ wskazuje przenośne znaczenie wyrazow w wypowiedzi
_ rozpoznaje cechy zaproszenia, życzeń, zawiadomienia, ogłoszenia, instrukcji, przepisu
_ określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogolny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter
baśni, legendy, bajki, mitu, wskazuje morał wyrażony wprost
_ rozpoznaje typowe wypowiedzi informacyjne, literackie, reklamowe
_ rozumie funkcję znakow interpunkcyjnych (kropki, przecinka, znaku zapytania, wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu), akapitow i marginesow w
tekście prozatorskim
_ wskazuje wersy, strofy, rymy w tekstach poetyckich
_ poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas głośnego czytania utworow
_ odrożnia części mowy odmienne od nieodmiennych
_ rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazow użytych w wypowiedziach (orzeczenie, podmiot, dopełnienie, przydawka, okolicznik)
_ odrożnia zdanie pojedyncze od zdania złożonego, zdanie pojedyncze rozwinięte od zdania nierozwiniętego
_ rozpoznaje w tekście formy przypadkow, liczb, rodzajow gramatycznych (rzeczownik, przymiotnik, zaimek w związku z rzeczownikiem), osob, czasow i
rodzajow gramatycznych (czasownik), określa stopień przymiotnika i przysłowka
_ posługuje się alfabetem, uwzględnia rożnice między zapisem a wymową samogłosek nosowych, głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, oznacza miękkość
głosek
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI
DOCIERANIE DO INFORMACJI
_ wybiera odpowiednie informacje ze słownika ortograficznego, słownika wyrazow bliskoznacznych, szkolnego słownika języka polskiego, słownika frazeologicznego
_ korzysta z encyklopedii, czasopisma, stron internetowych, leksykonu, poradnika
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
_ nazywa swoje reakcje czytelnicze
_ dostrzega cechy wyrożniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz użytkowe
_ nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia, wątki
_ wyodrębnia wątki
_ wskazuje elementy akcji
_ wskazuje w utworze cechy baśni, legendy, bajki, mitu, opowiadania, powieści, wiersza, fraszki, komiksu
_ rozpoznaje przysłowie
_ wskazuje w tekście porownanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie
_ posługuje się terminami: wiersz rymowany i nierymowany (biały)
_ wyodrębnia film spośrod innych dziedzin sztuki
_ zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, widownia, kurtyna, kulisy, proba, program teatralny, afisz, ujęcie, kadr, plan
_ przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość, prawda – kłamstwo,
wierność – zdrada
_ odczytuje sens utworow na poziomie semantycznym (dosłownym)
_ odczytuje przesłanie baśni, odczytuje morał bajek, zauważa metaforyczny charakter mitu
_ odczytuje informacje z plakatu teatralnego
III. Tworzenie wypowiedzi
MÓWIENIE
_ świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej
_ dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobiera rożne typy wypowiedzeń prostych i rozwiniętych, stosuje wypowiedzenia oznajmujące,
pytające i rozkazujące
_ formułuje pytania zamknięte i otwarte
_ udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych
_ wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy związane z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą
_ stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb przypuszczający) podczas rozmowy z osobą dorosłą i rowieśnikiem
_ składa życzenia, gratulacje, instruuje, przekonuje, zachęca, przestrzega
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI
_ wypowiada się w sposob uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne
_ opisuje przedmiot,miejsce, krajobraz, postać, obraz, ilustrację, plakat, fotografię, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni (używa przysłowkow i wyrażeń przyimkowych)
_ dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne
_ recytuje utwor poetycki, oddając jego ogolny nastroj i sens
_ stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazow rodzimych
_ posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem, postawą ciała)
PISANIE
_ stosuje podstawowe zasady ortografii dotyczące pisowni o – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji
_ odrożnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosować odpowiednie zasady dotyczące pisowni wielką literą
_ poprawnie zapisuje wyrażenia przyimkowe oraz nie z rożnymi częściami mowy
_ poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłowki
_ konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-składniowym
_ używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych, stosuje przecinki
_ w zależności do adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące
_ samodzielnie zapisuje dialog
_ dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)
_ buduje ramowy i szczegołowy plan wypowiedzi
_ układa opowiadanie odtworcze z dialogiem oraz z elementami opisu, krotką relację, proste sprawozdanie, zaproszenie, ogłoszenie, pamiętnik i dziennik pisany z perspektywy bohatera i własnej, regulamin
_ redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu
_ zapisuje instrukcję z uwzględnieniem sformułowań wskazujących na kolejność wykonywanych czynności
_ tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, obrazu, ilustracji, fotografii, plakatu, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni
(używa przysłowkow i wyrażeń przyimkowych)
_ w liście prywatnym i oficjalnym, dialogu, zaproszeniu i ogłoszeniu stosuje odpowiedni układ graficzny
_ stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne w tworzonym tekście), składni (konstruuje zdania
pojedyncze proste i rozwinięte oraz wypowiedzenia złożone, używa rożnych typow wypowiedzeń: oznajmujących, rozkazujących, pytających, wykrzyknikowych; łączy wypowiedzenia składowe za pomocą spojnika w wypowiedzenia złożone, rozdziela przecinkiem wypowiedzenia składowe w wypowiedzeniu złożonym), fleksji (używa poprawnych form gramatycznych czasownikow, rzeczownikow, przymiotnikow, zaimkow, liczebnikow; poprawnie zapisuje formy
bezokolicznikow oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego czasownikow w czasie przyszłym i przeszłym)
_ stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, ktory spełnia wymagania kryterialne na ocenę
dostateczną oraz:
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji
SŁUCHANIE
_ koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych oraz odtwarzanych utworow
_ w typowych sytuacjach komunikacyjnych cytuje wypowiedzi innych, wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu
_ odrożnia informacje ważne od mniej ważnych
_ właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu (rownież te niewyrażone wprost)
_ na podstawie słuchanego tekstu tworzy notatkę, pisze krotkie streszczenie
_ odrożnia wypowiedzi literackie od informacyjnych i reklamowych
_ dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy
_ odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworow poetyckich i prozatorskich (omawia przesłanie baśni, objaśniamorał bajki, wyjaśnia metaforyczny charakter mitu)
_ rozumie mechanizmy oddziaływania reklam na odbiorcow
_ na podstawie intonacji odrożnia zdania neutralne od wykrzyknikowych
CZYTANIE
_ wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio
_ rozumie funkcję akapitu i cytatu w wypowiedzi
_ objaśnia przenośne znaczenie wybranych wyrazow, związkow wyrazow w wypowiedzi
_ odrożnia teksty literackie od informacyjnych i reklamowych
_ dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy
_ odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworow poetyckich i prozatorskich
_ wskazuje typowe elementy konstrukcyjne w zaproszeniach, życzeniach, gratulacjach, ogłoszeniach, zawiadomieniach, instrukcjach, przepisach
_ głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji i intonacji, wprowadza pauzę
_ wskazuje rożnice między rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, liczebnikami, zaimkami, przyimkami i spojnikami
_ rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze i złożone (wspołrzędnie i podrzędnie)
_ rozpoznaje rownoważnik zdania
_ wydziela w zdaniu grupę podmiotu i orzeczenia
_ rozpoznaje zdania bezpodmiotowe
_ ustala stosunki nadrzędno-podrzędne i wspołrzędne z zdaniu pojedynczym
_ rozpoznaje w tekście formy przypadkow, liczb, osob, rodzajow; odrożnia formy osobowe czasownikow od nieosobowych (bezokolicznik, formy zakończone
na -no, -to)
_ odrożnia wyrazy gwarowe od potocznych
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI
DOCIERANIE DO INFORMACJI
_ wie, jakiego typu informacje zawierają słownik ortograficzny, słownik wyrazow bliskoznacznych, słownik języka polskiego, słownik wyrazow obcych, łownik frazeologiczny i umiejętnie je stosuje
_ wybiera informacje niewyrażone wprost z rożnych źrodeł, np. czasopism, stron internetowych
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
_ uzasadnia swoje reakcje czytelnicze
_ porownuje swoje wrażenia związane z odbiorem innych tekstow kultury
_ analizuje elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia, wątek
_ rozpoznaje typowe elementy fikcji, charakterystyczne dla poznanych gatunkow
_ omawia zależność osoby mowiącej (narratora, podmiotu lirycznego) i świata ukazanego w utworze
_ posługuje się pojęciami: akcja, fabuła, związek przyczynowo-skutkowy
_ omawia powiazania między częściami tekstu (rozdział, podrozdział) w dłuższym utworze prozatorskim, np. w opowiadaniu, powieści
_ identyfikuje baśń, legendę, mit, bajkę, komiks, opowiadanie, powieść, fraszkę, wiersz, przysłowie
_ omawia akcje w utworze dramatycznym
_ rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu, rytmu oraz objaśnia znaczenie i funkcję środkow poetyckich, takich jak: przenośnia, porownanie, epitet,
wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie
_ dostrzega zależność między zastosowanymi w utworze środkami stylistycznymi a treścią
_ rozumie funkcję akapitu jako logicznie wyodrębnionej całości w tekście
_ wyodrębnia elementy dzieła filmowego, zna głowne etapy powstawania filmu i przedstawienia, rozumie pojęcie adaptacji
_ określa zadania tworcow dzieła filmowego – aktora, reżysera, scenarzysty
_ określa zadania tworcow dzieła teatralnego – aktora, reżysera, dekoratora, suflera
_ posługuje się pojęciami z zakresu sztuki filmowej, np. kadr, scena, plan, a także związanymi z przedstawieniem teatralnym i sztuką teatralną
_ charakteryzuje i ocenia bohaterow oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość, prawda – kłamstwo,
wierność – zdrada
_ konfrontuje sytuację bohaterow z własnym doświadczeniem
_ odczytuje przesłanie utworu
III. Tworzenie wypowiedzi
MÓWIENIE
_ dostosowuje sposob wyrażania się do sytuacji komunikacyjnej, takiej jak:
podziękowanie, przemowienie, wystąpienie _ przedstawia własne zdanie w rozmowie
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI
_ przestrzega zasad kulturalnej rozmowy
_ dyskutuje na wybrany temat
_ świadomie dobiera wypowiedzenia, by osiągnąć zamierzony cel (np. zachęcić, przekonać, przestrzec)
_ tworzy spojne, logiczne wypowiedzi
_ świadomie dobiera intonację zdaniową
_ udziela odpowiedzi w formie krotkiej wypowiedzi
_ uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami; łączy za pomocą odpowiednich spojnikow wspołrzędne związki wyrazowe
w zdaniu
_ wypowiada się w roli świadka i uczestnika zdarzeń
_ wyjaśnia motywy postępowania postaci
_ gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i postaw
_ wypowiada się logicznie i w sposob uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje
wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłowki i wyrażenia przyimkowe
_ w sposob uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, obraz, ilustrację, plakat, fotografię, stosując słownictwo służące do formułowania
ocen i opinii, emocji i uczuć (np. epitety, porownania, zdrobnienia, poprawnie używa odpowiedniego stopnia przymiotnika i przysłowka)
_ objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazow
_ odrożnia wyrazy pokrewne od synonimow
_ umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wzbogaca tworzony tekst wyrazami bliskoznacznymi i przeciwstawnymi), składni (stosuje rożnorodne typy zdań: pojedyncze i złożone; stosuje odpowiedni szyk wyrazow w zdaniu; celowo używa rożnych typow wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, wykrzyknikowych, rozkazujących w zależności od sytuacji komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej interpunkcji), fleksji (używa odmiennych
części mowy w poprawnych formach), wygłasza tekst poetycki z pamięci, posługując się pauzą, barwą głosu; zwraca uwagę na ważne treści tekstu
_ stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazow i intonowania wypowiedzeń
PISANIE
_ stosuje poznane zasady ortografii dotyczące pisowni o – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji, poprawnie używa i zapisuje formy nieosobowe czasownika
_ w kilkuzdaniowych wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami łączy za pomocą odpowiednich spojnikow wspołrzędne
związki wyrazowe i stosuje się do zasad interpunkcji
_ w tekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne, zastępuje powtarzające się w tekście wyrazy odpowiednimi zaimkami
_ w wypowiedziach gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i postaw
_ układa życzenia, gratulacje, zapisuje przepis, instrukcję, ogłoszenie, zawiadomienie, zaproszenie
_ stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentow wypowiedzi
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI
_ pisze logiczne i uporządkowane pod względem chronologicznym opowiadanie, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe; opowiada z perspektywy świadka i uczestnika zdarzeń (pamiętnik, dziennik)
_ zapisuje dialog w opowiadaniu
_ w sposob uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, fotografię, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji i
uczuć (np. epitety, porownania, zdrobnienia)
_ opisując obraz, rzeźbę, ilustrację, plakat, fotografię; stosuje podstawowe słownictwo charakterystyczne dla danej dziedziny sztuki
_ dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, ktory spełnia wymagania kryterialne na
ocenę dobrą oraz:
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji
SŁUCHANIE
_ przekazuje treść wysłuchanych wypowiedzi, potrafi ustosunkować się do wypowiedzi innych oraz nawiązać do nich podczas własnej wypowiedzi
_ uzasadnia swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu
_ nazywa intencje nadawcy komunikatu, dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi, w sytuacjach typowych odrożnia fakty od opinii
CZYTANIE
_ wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio i wykorzystuje je w wypowiedzi np. opisującej lub oceniającej postać fikcyjną lub rzeczywistą
_ oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytaniu znaczeń dosłownych i przenośnych
_ wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, schemacie i notatce
_ nazywa intencje nadawcy komunikatu, dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi
_ nazywa osobę mowiącą w tekście w zależności od rodzaju utworu (podmiot liryczny, narrator)
_ w sytuacjach typowych odrożnia fakty od opinii
_ wskazuje typowe elementy stylistyczne i graficzne w zaproszeniach, życzeniach, ogłoszeniach, zawiadomieniach, instrukcjach, przepisach
_ dostrzega relacje między takimi elementami konstrukcji, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity
_ głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby oddać sens odczytywanego tekstu
_ interpretuje głosowo wybrane fragmenty prozy
_ rozumie funkcje użytych w tekście zdań pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych, pojedynczych i złożonych, rownoważnikow zdań
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI
_ rozumie funkcję użytych form przypadkow, liczb, osob, czasow w tekstach literackich, użytkowych, reklamowych
_ wykorzystuje wiedzę o języku podczas analizy rożnych tekstow kultury
DOCIERANIE DO INFORMACJI
_ w zależności od celu poszukiwań świadomie wybiera odpowiedni słownik (słownik ortograficzny, słownik wyrazow bliskoznacznych, słownik języka polskiego, słownik wyrazow obcych, słownik frazeologiczny)
_ konfrontuje ze sobą informacje zgromadzone na podstawie rożnych źrodeł
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
_ konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami
_ charakteryzuje osobę mowiącą na podstawie jej wypowiedzi
_ objaśnia funkcję analizowanych elementow świata przedstawionego w utworze epickim oraz środkow stylistycznych w utworze poetyckim (w tym rozrożnia
ożywienie i uosobienie jako rodzaje przenośni)
_ omawia funkcje elementow realistycznych i fantastycznych w: baśniach, legendach, mitach, bajkach, opowiadaniu, powieści
_ wykorzystuje wiedzę na temat wersu, zwrotki, rymu, rytmu, refrenu do interpretacji utworu
_ nazywa elementy świata przedstawionego w utworze dramatycznym
_ rozumie powiązania między częściami utworu dramatycznego (akt, scena)
_ dostrzega zależność między rodzajem i funkcją komunikatu a jego odbiorcą (programy edukacyjne, rozrywkowe, informacyjne, reklamy)
_ wyrożnia wśrod przekazow audiowizualnych programy informacyjne, rozrywkowe, reklamy; dostrzega rożnice między celem tych programow
_ charakteryzuje i ocenia bohaterow oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość, prawda – kłamstwo,
wierność – zdrada; konfrontuje sytuację bohaterow z własnymi doświadczeniami
III. Tworzenie wypowiedzi
MÓWIENIE
_ tworzy wypowiedź zrożnicowaną stylistycznie w zależności od intencji nadawcy, sytuacji komunikacyjnej i rodzaju adresata
_ tworzy wypowiedź zrożnicowaną ze względu na funkcję komunikatu (ekspresywna, impresywna, poetycka)
_ uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, cytuje, stosuje się do reguł grzecznościowych
_ rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego
_ zadaje pytania alternatywne (przedstawia rozmowcy dwie możliwości rozwiązania problemu)
_ udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i stylistycznym
_ posługuje się przysłowiami i powiedzeniami regionalnymi
134 Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI
_ w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy i przysłowia związane z omawianą tematyką
_ poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasach przeszłym i przyszłym
_ w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła
_ interpretuje przenośne treści utworow poetyckich przewidzianych w programie nauczania
_ zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do treści utworu
_ wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi
_ wykorzystuje wiedzę o częściach mowy podczas tworzenia własnej wypowiedzi
_ dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji i języka
PISANIE
_ potrafi zastosować reguły ortograficzne w sytuacjach nietypowych (np. wykorzystać wiedzę o wyrazach pochodnych i rodzinie wyrazow, pisowni nie w
przeciwstawieniach)
_ przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, a także zdania w równoważniki zdań i odwrotnie – odpowiednio do przyjętego celu
_ wprowadza i przekształca rożne typy wypowiedzeń w zależności od celu i intencji wypowiedzi (zdania pojedyncze i złożone, rownoważniki zdań)
_ komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji
_ uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury
_ udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i stylistycznym
_ w wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy i przysłowia związane z omawianą tematyką
_ komponuje i przekształca plan wypowiedzi
_ pisze opowiadanie tworcze, list z perspektywy bohatera, baśń, sprawozdanie
_ świadomie wprowadza dialog, słownictwo opisujące przeżycia bohaterow jako element ożywiający akcję
_ tworzy folder, charakterystykę, komiks
_ w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła
_ dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu
_ sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (dba o poprawność słownikową tworzonych wypowiedzi, odpowiednio dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, wzbogacając tekst w zależności od formy wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej), składni (tworzy ciekawe pod względem składniowym wypowiedzi, stosuje się do zasad poprawności logiczno-składniowej, dba o poprawną interpunkcję wypowiedzeń złożonych, wydziela przecinkiem lub
wpisuje w nawias wypowiedzenia wtrącone), fleksji (w wypowiedziach stosuje w poprawnych formach odmienne i nieodmienne części mowy przewidziane
w programie nauczania, w tym poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI 135
oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasach przeszłym i przyszłym), fonetyki (biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetyki
i wykorzystuje je w poprawnym zapisie wyrazow)
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, ktory spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz:
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji
SŁUCHANIE
_ w rozmowie i innych sytuacjach komunikacyjnych celowo odwołuje się do wypowiedzi innych osob
_ dokonuje selekcji informacji w celu wykorzystania ich w sytuacjach nietypowych
_ dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze
perswazyjnym
CZYTANIE
_ czyta ze zrozumieniem na poziomie krytycznotworczym teksty spoza listy lektur
_ interpretuje utwory poetyckie i prozatorskie
DOCIERANIE DO INFORMACJI
_ wybiera i wykorzystuje informacje z rożnych źrodeł (np. czasopism, stron internetowych) we własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub
oceniającym
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
_ porownuje funkcję analizowanych elementow świata przedstawionego w rożnych utworach epickich, poetyckich, dramatycznych
_ wskazuje elementy baśni, legendy, bajki, mitu w innych tekstach kultury oraz odnajduje i omawia nawiązania do tego typu utworow we współczesnych tekstach kultury, np. opowiadaniach, powieściach, reklamach, oraz w języku, np. we frazeologii
_ odnosi się do postaw bohaterow fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość
_ dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze
perswazyjnym
III. Tworzenie wypowiedzi
MÓWIENIE
_ przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania zadania, formułuje tworcze uwagi
_ podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury, dzieła także spoza kanonu lektur przewidzianych programem nauczania w klasie szostej; omawia je w
odniesieniu do innych dzieł także spoza kanonu lektur
136 Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI
_ interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworow literackich i plastycznych
PISANIE
_ tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, pomysłową formą, poprawną konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych
_ wykazuje się szczegolną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi
_ świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki
KRYTERIA OCENY FORM WYPOWIEDZI
kryteria oceny sprawozdania punktacja
Uwaga. Kryteria b), c), d) punktujemy, jeśli uczeń za kryterium a)
otrzymał co najmniej 1 punkt.
a) Realizacja tematu 0–3
_ Uczeń pisze wypowiedź, ktora jest sprawozdaniem, podaje informacje o czasie, miejscu, celu, przebiegu oraz uczestnikach relacjonowanego zdarzenia; prezentuje wydarzenia w kolejności chronologicznej; używa czasownikow w czasie przeszłym i wykorzystuje słownictwo oddające relacje czasowe; logicznie
i spojnie wiąże poszczegolne części pracy – 3 p.
_ Uczeń: podaje informacje o czasie, miejscu, celu, przebiegu oraz uczestnikach relacjonowanego zdarzenia; prezentuje wydarzenia w kolejności chronologicznej, ale nie używa czasownikow w czasie przeszłym LUB nie wykorzystuje słownictwa oddającego relacje czasowe; tworzy tekst w większości uporząd-
kowany – 2 p.
_ Uczeń: pomija większość informacji dotyczących relacjonowanego zdarzenia; niekonsekwentnie stosuje formy gramatyczne czasownikow; zachowuje spojność w części pracy – 1 p.
_ Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie – 0 p.
b) Język 0–1
_ Nie więcej niż 3 błędy językowe – 1 p.
_ Więcej niż 3 błędy językowe – 0 p.
c) Ortografia 0–1
Uwaga. Jeżeli w wyrazie (lub rodzinie wyrazow) wielokrotnie popełniono ten sam błąd, liczy się go tylko jeden raz. Poprawność zapisu należy sprawdzać
zgodnie z zakresem znajomości zasad ortograficznych wyznaczonych przez program nauczania oraz zasadą kumulatywności.
_ Nie więcej niż 3 błędy – 1 p.
_ Więcej niż 3 błędy – 0 p.
Uczeń z dysleksją: przyznajemy punkt, jeśli uczeń zamyka myśl w obrębie zdań (nie ma potoku składniowego).
d) Interpunkcja 0–1
Uwaga. Poprawność zapisu należy sprawdzać zgodnie z zakresem znajomości zasad interpunkcyjnych wyznaczonych przez kolejne działy podręcznika oraz z
zasadą kumulatywności.
_ Nie więcej niż 2 błędy – 1 p.
_ Więcej niż 2 błędy – 0 p.
Uczeń z dysleksją: przyznajemy punkt, jeśli uczeń rozpoczyna zdanie wielką literą i kończy we właściwych miejscach odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi.
138 KRYTERIA OCENY FORM WYPOWIEDZI
kryteria oceny opowiadania z dialogiem punktacja
Uwaga. Kryteria b), c), d) punktujemy, jeśli uczeń za kryterium a)
otrzymał co najmniej 1 pkt.
a) Realizacja tematu 0–3
_ Uczeń: konsekwentnie tworzy świat przedstawiony z różnorodnych elementow, uplastycznia je; układa wydarzenia w logicznym porządku, zachowując ciąg
przyczynowo-skutkowy; konsekwentnie posługuje się wybraną formą narracji; dynamizuje akcję; wprowadza dialog; urozmaica wypowiedź – 3 p.
_ Uczeń: tworzy świat przedstawiony, ale niekonsekwentnie LUB nie uplastycznia go; LUB nie układa wydarzeń w logicznym porządku; LUB niekonsekwentnie posługuje się wybraną formą narracji; LUB nie dynamizuje akcji; wprowadza dialog – 2 p.
_ Uczeń: tworzy świat przedstawiony, ale informacje o jego elementach są ogolnikowe; niekonsekwentnie stosuje wybraną formę narracji; tworzy tekst w
większości uporządkowany – 1 p.
_ Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie – 0 p.
b) Język 0–1
_ Nie więcej niż 3 błędy językowe – 1 p.
_ Więcej niż 3 błędy językowe – 0 p.
c) Ortografia 0–1
Uwaga. Jeżeli w wyrazie (lub rodzinie wyrazow) wielokrotnie popełniono ten sam błąd, liczymy go tylko jeden raz. Poprawność zapisu należy sprawdzać
zgodnie z zakresem znajomości zasad ortograficznych wyznaczonych przez program nauczania oraz zasadą kumulatywności.
_ Nie więcej niż 3 błędy – 1 p.
_ Więcej niż 3 błędy – 0 p.
Uczeń z dysleksją: przyznajemy punkt, jeśli uczeń zamyka myśl w obrębie zdań (nie ma potoku składniowego).
d) Interpunkcja 0–1
Uwaga. Poprawność zapisu należy sprawdzać zgodnie z zakresem znajomości zasad interpunkcyjnych wyznaczonych przez kolejne działy podręcznika oraz z
zasadą kumulatywności.
_ Nie więcej niż 2 błędy – 1 p.
_ Więcej niż 2 błędy – 0 p.
Uczeń z dysleksją: przyznajemy punkt, jeśli uczeń rozpoczyna zdanie wielką literą i kończy we właściwych miejscach odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi.
OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V
niedostateczny
 poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy piątej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych
 uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności
dopuszczający
 poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy piątej umożliwia osiąganie celów polonistycznych
 uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności
dostateczny
 poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy piątej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających
z podstawy programowej
 uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej
dobry
 uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania
i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne
bardzo dobry
 uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające
z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
celujący
 uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania
nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą, m. in.















nie potrafi skupić uwagi na wypowiedziach innych osób
nie reaguje na wypowiedzi innych
nie rozumie prostych poleceń nauczyciela i wypowiedzi innych
nie rozumie ogólnego sensu przeczytanego lub wysłuchanego utworu
nie stara się czytać płynnie i poprawnie
nie rozpoznaje podstawowych części mowy
nie zna i nie stosuje poznanych zasad ortograficznych
nie korzysta ze słownika ortograficznego
nie rozpoznaje zdań pojedynczych i złożonych
wypowiada się w sposób niekomunikatywny
niechętnie wypowiada się nawet na bliskie tematy
nie zapisuje prostej, kilkuzdaniowej wypowiedzi na bliskie tematy
nie dba o estetykę zapisu
nie współpracuje z nauczycielem nad niwelowaniem trudności w nauce
nie wykazuje się najmniejszą nawet aktywnością
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
I.
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
SŁUCHANIE
•
skupia uwagę na prostych wypowiedziach innych osób
•
reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem, postawą)
•
rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniów
•
identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji
*
rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, gratulacje, życzenia, przeprosiny, instrukcję
•
wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym niedługim tekście, zwłaszcza
w jego warstwie dosłownej, i uzupełnia różne typy notatek graficznych o te informacje
•
rozumie ogólny sens słuchanych utworów
•
rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów
•
dostrzega etyczny wymiar języka (prawdę, kłamstwo, przemilczanie informacji, brutalizację wypowiedzi)
CZYTANIE
•
identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji
(autor, narrator, czytelnik, słuchacz)
•
rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, gratulacje, życzenia, przeprosiny, instrukcję, ogłoszenie
•
wskazuje najważniejsze informacje w przeczytanym tekście, zwłaszcza
w dosłownej warstwie tekstu i wyrażone wprost, i uzupełnia na podstawie czytanego tekstu różne typy notatek graficznych o te informacje
•
wskazuje części składowe wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie)
•
rozumie dosłowne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
•
rozumie ogólny sens czytanych utworów
•
określa nastrój wypowiedzi
•
stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym, wyróżnia pauzą koniec wypowiedzenia
•
rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek)
•
rozpoznaje zdanie pojedyncze i zdanie złożone
DOCIERANIE DO INFORMACJI
•
sprawdza pisownię wyrazów w słowniku ortograficznym
•
wyszukuje synonimy w słowniku wyrazów bliskoznacznych
•
wybiera proste informacje z hasła encyklopedycznego, czasopisma, podanej strony internetowej
II.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kowa)
ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY
mówi o swoich reakcjach czytelniczych
wyraża swój stosunek do postaci
odróżnia fikcję od rzeczywistości
odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych
odróżnia autora od osoby mówiącej w tekście literackim
określa najważniejsze elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia, omawia akcję
zna cechy baśni, legendy, bajki, wie, co to jest mit
rozpoznaje wers, strofę, rym, refren
rozpoznaje przenośnię, porównane, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy
wyodrębnia film i spektakl teatralny spośród innych przekazów i tekstów kultury oraz potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwię-
III. TWORZENIE WYPOWIEDZI
MÓWIENIE
•
nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem
•
formułuje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi pod względem konstrukcyjnym
•
wypowiada komunikaty zawierające proste informacje
•
wyraża wprost swoje intencje
•
odróżnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie, zaproszenie, instrukcję, gratulacje, życzenia
•
stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą
i rówieśnikiem
•
mówi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, filmu
•
za pomocą prostych zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę
•
za pomocą prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat
•
wygłasza tekst utworu z pamięci
PISANIE
•
stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego końcu
•
zna podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką literą oraz pisowni ó – u, rz – ż, ch – h
•
tworzy proste wypowiedzi oraz notatki na podany temat
•
uzupełnia prosty schemat, tabelę
•
zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego i oficjalnego, dialogu, zaproszenia, ogłoszenia, planu ramowego wypowiedzi i z pomocą
nauczyciela zapisuje list, dialog, układa plan ramowy i szczegółowy wypowiedzi, redaguje zaproszenie, ogłoszenie, instrukcję, pamiętnik i dziennik pisany z
perspektywy bohatera i własnej
•
zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtwórcze z dialogiem
•
za pomocą prostych zdań tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci
•
za pomocą prostych zdań tworzy opis obrazu, ilustracji, plakatu
•
stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne), składni (konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie
litery na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu), fleksji (stosuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki w zdaniu),
fonetyki (dzieli wyrazy przy przenoszeniu do następnej linii, zna sposoby oznaczania miękkości głosek, zauważa różnicę między wymową
a zapisem samogłosek ustnych, dźwięcznych i bezdźwięcznych)
•
stara się dbać o estetykę zapisu wypowiedzi
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczającą oraz:
I.
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
SŁUCHANIE
•
słucha innych, uczestniczy w rozmowie oraz innych sytuacjach komunikacyjnych (zadaje pytania, odpowiada, instruuje, gratuluje, zaprasza, przeprasza)
•
wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu
•
tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi, planu
•
określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter baśni, legendy, bajki, mitu
•
rozpoznaje proste intencje niewyrażone wprost
•
rozpoznaje typowe wypowiedzi informacyjne i literackie
•
na podstawie intonacji odróżnia wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące i pytające
CZYTANIE
•
identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi
•
określa temat i główną myśl tekstu
•
oddziela informacje ważne od drugorzędnych
•
wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu
•
wskazuje cytat
•
wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
•
rozpoznaje cechy zaproszenia, życzeń, ogłoszenia, instrukcji, przepisu
•
określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter baśni, legendy, bajki, mitu, wskazuje morał wyrażony wprost
•
rozpoznaje typowe wypowiedzi informacyjne, literackie, reklamowe
•
rozumie funkcję znaków interpunkcyjnych (kropki, przecinka, znaku zapytania, wykrzyknika), akapitów i marginesów w tekście prozatorskim, wskazuje
cudzysłów
•
wskazuje wersy, strofy, rymy w tekstach poetyckich
•
poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas głośnego czytania utworów
•
odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych
•
rozpoznaje w wypowiedziach liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik
•
rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (orzeczenie, podmiot)
•
odróżnia zdanie pojedyncze od zdania złożonego, zdanie pojedyncze rozwinięte od zdania nierozwiniętego
•
rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, rodzajów gramatycznych (rzeczownik, przymiotnik), osób, czasów i rodzajów gramatycznych (czasow-
nik), określa stopień przymiotnika i przysłówka
•
posługuje się alfabetem, uwzględnia różnice między zapisem a wymową samogłosek nosowych, głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, oznacza miękkość głosek
DOCIERANIE DO INFORMACJI
•
wybiera odpowiednie informacje ze słownika ortograficznego, słownika wyrazów bliskoznacznych, szkolnego słownika języka polskiego
•
korzysta z encyklopedii, czasopisma, stron internetowych
II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY
•
nazywa swoje reakcje czytelnicze
•
dostrzega cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz użytkowe
•
nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia, wątki
•
wskazuje elementy akcji
•
wskazuje w utworze cechy baśni, legendy, bajki
•
rozumie, czym jest mit
•
wie, czym jest: wers, zwrotka, rym, rytm, refren
•
wskazuje w tekście porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy
•
wyodrębnia film spośród innych dziedzin sztuki
•
zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, widownia, kurtyna, kulisy, próba, program teatralny, afisz
•
przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość
•
odczytuje sens utworów na poziomie semantycznym (dosłownym)
•
odczytuje morał baśni, bajek, zauważa metaforyczny charakter mitu
III. TWORZENIE WYPOWIEDZI
MÓWIENIE
•
świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej
•
dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobiera różne typy wypowiedzeń prostych i rozwiniętych, stosuje wypowiedzenia oznajmujące, pytające
i rozkazujące
•
formułuje pytania zamknięte i otwarte
•
udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych
•
wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy związane
z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą
•
stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb przypuszczający) podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem
•
składa życzenia, gratulacje, instruuje
•
wypowiada się w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne
•
opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni (używa przysłówków i wyrażeń przyimkowych)
•
dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne
•
recytuje utwór poetycki, oddając jego ogólny nastrój i sens
•
stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazów rodzimych
•
posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem)
PISANIE
•
stosuje podstawowe zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h
i interpunkcji
•
odróżnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosować odpowiednie zasady dotyczące pisowni wielką literą
•
poprawnie zapisuje nie z różnymi częściami mowy
•
poprawnie zapisuje wyrażenia przyimkowe
•
poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki
•
konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-składniowym
•
używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych, stosuje przecinki
•
w zależności do adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące
•
samodzielnie zapisuje dialog
•
dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)
•
buduje ramowy i szczegółowy plan wypowiedzi
•
układa opowiadanie odtwórcze z dialogiem oraz z elementami opisu, krótką relację, zaproszenie, ogłoszenie, pamiętnik i dziennik pisany z perspektywy bohatera i własnej
•
redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu
•
zapisuje instrukcję z uwzględnieniem sformułowań wskazujących na kolejność wykonywanych czynności
•
tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, obrazu, ilustracji, plakatu, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni (używa
przysłówków
i wyrażeń przyimkowych)
•
w liście prywatnym i oficjalnym, dialogu, zaproszeniu i ogłoszeniu stosuje odpowiedni układ graficzny
•
stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne
i przeciwstawne w tworzonym tekście), składni (konstruuje zdania pojedyncze proste
i rozwinięte oraz wypowiedzenia złożone, używa różnych typów wypowiedzeń: oznajmujących, rozkazujących, pytających, wykrzyknikowych; łączy wypowie-
dzenia składowe za pomocą spójnika w wypowiedzenia złożone), fleksji (używa poprawnych form gramatycznych czasowników, rzeczowników, przymiotników; poprawnie zapisuje formy bezokoliczników oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego czasowników w czasie przyszłym i przeszłym
•
stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz:
I.
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
SŁUCHANIE
•
koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych oraz odtwarzanych utworów
•
w typowych sytuacjach komunikacyjnych cytuje wypowiedzi innych, wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu
•
odróżnia informacje ważne od mniej ważnych
•
właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu (również te niewyrażone wprost)
•
na podstawie słuchanego tekstu tworzy notatkę, pisze krótkie streszczenie
•
odróżnia wypowiedzi literackie od informacyjnych i reklamowych
•
dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy
•
odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich (objaśnia morał baśni, bajki, wyjaśnia metaforyczny charakter mitu)
•
na podstawie intonacji odróżnia zdania neutralne od wykrzyknikowych
CZYTANIE
•
wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio
•
rozumie funkcję akapitu i cytatu w wypowiedzi
•
objaśnia przenośne znaczenie wybranych wyrazów, związków wyrazów w wypowiedzi
•
odróżnia teksty literackie od informacyjnych i reklamowych
•
dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy
•
odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich
•
wskazuje typowe elementy konstrukcyjne w zaproszeniach, życzeniach, ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach
•
głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji i intonacji
•
wskazuje różnice między rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, liczebnikami, zaimkami, przyimkami i spójnikami
•
rozpoznaje równoważnik zdania
•
rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, rodzajów; odróżnia formy osobowe czasowników od nieosobowych (bezokolicznik, formy zakończone na -no, -to)
DOCIERANIE DO INFORMACJI
•
wie, jakiego typu informacje zawierają słownik ortograficzny, słownik wyrazów bliskoznacznych, słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych i
umiejętnie je stosuje
•
wybiera informacje niewyrażone wprost z różnych źródeł, np. czasopism, stron internetowych
II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY
•
uzasadnia swoje reakcje czytelnicze
•
analizuje elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia, wątek
•
posługuje się pojęciami akcja, fabuła, związek przyczynowo-skutkowy
•
identyfikuje baśń, legendę, mit, bajkę, komiks
•
rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu, rytmu oraz objaśnia znaczenie
i funkcję środków poetyckich, takich jak: przenośnia, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy
•
rozumie funkcję akapitu jako logicznie wyodrębnionej całości w tekście
•
wyodrębnia elementy dzieła filmowego, zna główne etapy powstawania filmu
i przedstawienia, rozumie pojęcie adaptacji
•
określa zadania twórców dzieła filmowego i teatralnego – aktora, reżysera, dekoratora, suflera, reżysera
•
charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość
•
odczytuje przesłanie utworu
III. TWORZENIE WYPOWIEDZI
MÓWIENIE
•
przedstawia własne zdanie w rozmowie
•
świadomie dobiera intonację zdaniową
•
udziela odpowiedzi w formie krótkiej wypowiedzi
•
uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami; łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe w zdaniu
•
wypowiada się w roli świadka i uczestnika zdarzeń
•
gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań
i postaw
•
wypowiada się logicznie i w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki i wyrażenia przyimkowe
•
w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i
opinii, emocji i uczuć (np. epitety, porównania, zdrobnienia, poprawnie używa odpowiedniego stopnia przymiotnika i przysłówka)
•
objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazów
•
odróżnia wyrazy pokrewne od synonimów
•
umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wzbogaca tworzony tekst wyrazami bliskoznacznymi i przeciwstawnymi), składni (stosuje
różnorodne typy zdań: pojedyncze i złożone; celowo używa różnych typów wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, wykrzyknikowych, rozkazujących w zależności od sytuacji komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej interpunkcji), fleksji (używa odmiennych części mowy
w poprawnych formach), *wygłasza tekst poetycki z pamięci, posługując się pauzą, barwą głosu; zwraca uwagę na ważne treści tekstu
•
stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazów i intonowania wypowiedzeń
PISANIE
•
stosuje poznane zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h
i interpunkcji, poprawnie używa i zapisuje formy nieosobowe czasownika
•
w kilkuzdaniowych wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne
związki wyrazowe
i stosuje się do zasad interpunkcji
•
w tekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne, zastępuje powtarzające się
w tekście wyrazy odpowiednimi zaimkami
•
w wypowiedziach gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i postaw
•
układa życzenia, gratulacje, zapisuje przepis, instrukcję, ogłoszenie, zaproszenie
•
stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi
•
pisze logiczne i uporządkowane pod względem chronologicznym opowiadanie, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe; opowiada z perspektywy świadka i uczestnika zdarzeń (pamiętnik, dziennik)
•
zapisuje dialog w opowiadaniu
•
w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji i uczuć
(np. epitety, porównania, zdrobnienia)
•
opisując obraz, rzeźbę, ilustrację, plakat, stosuje podstawowe słownictwo charakterystyczne dla danej dziedziny sztuki
•
dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą oraz:
I.
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
SŁUCHANIE
•
przekazuje treść wysłuchanych wypowiedzi, potrafi ustosunkować się do wypowiedzi innych oraz nawiązać do nich podczas własnej wypowiedzi
•
uzasadnia swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu
•
nazywa intencje nadawcy komunikatu, dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi, w sytuacjach typowych
odróżnia fakty od opinii
CZYTANIE
•
wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio i wykorzystuje je
w wypowiedzi np. opisującej lub oceniającej postać fikcyjną lub rzeczywistą
•
oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytaniu znaczeń dosłownych i przenośnych
•
wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, schemacie
i notatce
•
nazywa intencje nadawcy komunikatu, dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi
•
nazywa osobę mówiącą w tekście w zależności od rodzaju utworu (podmiot liryczny, narrator)
•
w sytuacjach typowych odróżnia fakty od opinii
•
wskazuje typowe elementy stylistyczne i graficzne w zaproszeniach, życzeniach, ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach
•
dostrzega relacje między takimi elementami konstrukcji, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie
•
głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby oddać sens odczytywanego tekstu
•
rozumie funkcje użytych w tekście zdań pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych, pojedynczych i złożonych, równoważników zdań
•
rozumie funkcję użytych form przypadków, liczb, osób, czasów w tekstach literackich, użytkowych, reklamowych
DOCIERANIE DO INFORMACJI
•
w zależności od celu poszukiwań świadomie wybiera odpowiedni słownik (słownik ortograficzny, słownik wyrazów bliskoznacznych, słownik języka
polskiego, słownik wyrazów obcych)
•
konfrontuje ze sobą informacje zgromadzone na podstawie różnych źródeł
II.
ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY
•
konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami
•
charakteryzuje osobę mówiącą na podstawie jej wypowiedzi
•
objaśnia funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w utworze epickim oraz środków stylistycznych w utworze poetyckim (w tym
rozróżnia ożywienie
i uosobienie jako rodzaje przenośni)
•
wykorzystuje wiedzę na temat wersu, zwrotki, rymu, rytmu, refrenu do interpretacji utworu
•
wyróżnia wśród przekazów audiowizualnych programy informacyjne, rozrywkowe, reklamy; dostrzega różnice między celem tych programów
•
charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość; konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami
III. TWORZENIE WYPOWIEDZI
MÓWIENIE
•
uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, cytuje, stosuje się do reguł grzecznościowych
•
rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego
•
udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym
i stylistycznym
•
w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy i przysłowia związane z omawianą tematyką
•
poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego
i niemęskoosobowego w czasach przeszłym i przyszłym
•
w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła
•
interpretuje przenośne treści utworów poetyckich przewidzianych
w programie nauczania
•
zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do treści utworu
•
wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi
•
dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji i języka
PISANIE
•
potrafi zastosować reguły ortograficzne w sytuacjach nietypowych (np. wykorzystać wiedzę o wyrazach pochodnych i rodzinie wyrazów, pisowni nie w
przeciwstawieniach)
•
przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, a także zdania
w równoważniki zdań i odwrotnie – odpowiednio do przyjętego celu
•
komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji
•
uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury
•
udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym
i stylistycznym
•
w wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy i przysłowia związane z omawianą tematyką
•
komponuje i przekształca plan wypowiedzi
•
pisze opowiadanie twórcze, list z perspektywy bohatera, baśń
•
w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła
•
sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (dba o poprawność słownikową tworzonych wypowiedzi, odpowiednio dobiera wyrazy bliskoznaczne
i przeciwstawne, wzbogacając tekst w zależności od formy wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej), składni (tworzy ciekawe pod względem składniowym wypowiedzi, stosuje się do zasad poprawności logiczno-składniowej, dba o poprawną interpunkcję wypowiedzeń złożonych), fleksji (w wypowiedziach stosuje w
poprawnych formach odmienne
i nieodmienne części mowy przewidziane w programie nauczania, w tym poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego
i niemęskoosobowego
w czasach przeszłym i przyszłym), fonetyki (biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetyki
i wykorzystuje je w poprawnym zapisie wyrazów)
•
dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz:
I.
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
SŁUCHANIE
•
w rozmowie i innych sytuacjach komunikacyjnych celowo odwołuje się do wypowiedzi innych osób
•
dokonuje selekcji informacji w celu wykorzystania ich w sytuacjach nietypowych
•
dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym
CZYTANIE
•
czyta ze zrozumieniem na poziomie krytycznym teksty spoza listy lektur
•
interpretuje utwory poetyckie i prozatorskie
DOCIERANIE DO INFORMACJI
•
wybiera i wykorzystuje informacje z różnych źródeł (np. czasopism, stron internetowych) we własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym
lub oceniającym
II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY
•
porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego
w różnych utworach epickich i poetyckich
•
wskazuje elementy baśni, legendy, bajki, mitu w innych tekstach kultury oraz odnajduje i omawia nawiązania do tego typu utworów we współczesnych tekstach kultury, np. opowiadaniach, reklamach, oraz w języku, np. we frazeologii
•
odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość
•
dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym
III. TWORZENIE WYPOWIEDZI
MÓWIENIE
•
przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania zadania, formułuje twórcze uwagi
•
podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury dzieła także spoza kanonu lektur przewidzianych programem nauczania w klasie piątej; omawia je
w odniesieniu do innych dzieł także spoza kanonu lektur
•
interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych
PISANIE
•
tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, pomysłową formą, poprawną konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych
•
wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi
•
świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki
OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV
niedostateczny
_ poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celow polonistycznych
_ uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności
dopuszczający
_ poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej umożliwia osiąganie celow polonistycznych
_ uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności
dostateczny
_ poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie
i wynikających z podstawy programowej
_ uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej
dobry
_ uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe
zadania teoretyczne i praktyczne
bardzo dobry
_ uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemow w nowych sytuacjach
celujący
_ uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemow teoretycznych i praktycznych objętych programem
nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest tworczy, rozwija własne uzdolnienia
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, ktory nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, ktory:
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji
SŁUCHANIE
_ skupia uwagę na krotkich wypowiedziach innych osob
_ reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem, postawą)
_ rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniow
_ rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, przeprosiny
_ wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym niedługim tekście, zwłaszcza w jego warstwie dosłownej
_ rozumie ogolny sens słuchanych utworow
CZYTANIE
_ identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji
_ rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie, przeprosiny
_ wskazuje najważniejsze informacje w przeczytanym tekście, zwłaszcza w dosłownej warstwie tekstu i wyrażone wprost
_ rozumie dosłowne znaczenie wyrazow w wypowiedzi
_ rozumie ogolny sens czytanych utworow
_ stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym
DOCIERANIE DO INFORMACJI
_ sprawdza pisownię wyrazu w słowniku ortograficznym
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
_ mowi o swoich reakcjach czytelniczych
_ odrożnia fikcję od rzeczywistości
_ odrożnia elementy fantastyczne od realistycznych
_ określa wybrane elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia
_ zna cechy baśni i legendy
_ wyodrębnia film i spektakl spośrod innych przekazow i tekstow kultury
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy IV 3
III. Tworzenie wypowiedzi
MÓWIENIE
_ nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem
_ formułuje proste pytania i udziela prostych pod względem konstrukcyjnym odpowiedzi
_ wypowiada komunikaty zawierające proste informacje
_ wyraża wprost swoje intencje
_ odrożnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie, zaproszenie
_ stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą i rowieśnikiem
_ mowi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, filmu
_ za pomocą kilku prostych zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę
_ za pomocą kilku prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat
_ stosuje wyrazy o znaczeniu dosłownym
_ wygłasza tekst utworu z pamięci
PISANIE
_ stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego końcu
_ zna podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką literą oraz pisowni o – u, rz – ż, ch – h
_ dzieli wyrazy na sylaby, przenosi wyraz do następnego wersu
_ tworzy proste wypowiedzi na podany temat
_ uzupełnia prosty schemat, tabelę
_ zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego, dialogu, zaproszenia, planu ramowego wypowiedzi i z pomocą nauczyciela zapisuje list, dialog,
układa plan ramowy wypowiedzi, redaguje zaproszenie
_ zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtworcze
_ za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia
_ za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis obrazu, ilustracji, plakatu
_ stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne), składni (konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery
na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu), fleksji (wskazuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki w zdaniu,
przy pomocy nauczyciela określa formę odmiennych części mowy), fonetyki (zna alfabet, dzieli wyrazy na litery, głoski i sylaby)
_ stara się o estetykę zapisu wypowiedzi
4 Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy IV
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, ktory spełnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczającą oraz:
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji
SŁUCHANIE
_ słucha innych i uczestniczy w rozmowie, zadaje pytania, odpowiada
_ wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi
_ powtarza swoimi słowami ogolny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii
_ rozpoznaje nastroj słuchanych komunikatow
CZYTANIE
_ identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi
_ określa temat i głowną myśl tekstu
_ oddziela informacje ważne od drugorzędnych
_ wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu
_ wskazuje przenośne znaczenie wyrazow w wypowiedzi
_ rozpoznaje cechy zaproszenia, życzeń, ogłoszenia, instrukcji, przepisu
_ wskazuje części składowe wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie
_ poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas głośnego czytania utworow
DOCIERANIE DO INFORMACJI:
_ wybiera odpowiednie informacje ze słownika ortograficznego, encyklopedii, czasopisma, stron internetowych
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
_ nazywa swoje reakcje czytelnicze
_ dostrzega cechy wyrożniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz użytkowe
_ odrożnia autora od osoby mowiącej w utworze
_ określa i nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia
_ wskazuje cechy baśni i legendy w utworze
_ wie, czym jest: wers, zwrotka, rym
_ wskazuje w tekście porownanie, przenośnię
_ wyodrębnia film spośrod innych dziedzin sztuki
_ zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena widownia, proba
_ przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość
_ odczytuje sens utworow na poziomie semantycznym (dosłownym)
_ odczytuje morał baśni
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy IV 5
III. Tworzenie wypowiedzi
MÓWIENIE
_ świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej
_ dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobiera rożne typy wypowiedzeń prostych i rozwiniętych, wypowiedzenia oznajmujące, pytające
i rozkazujące _ formułuje pytania otwarte
_ udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych
_ wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy związane z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą
_ stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb przypuszczający) podczas rozmowy z osobą dorosłą i rowieśnikiem
_ wskazuje wyrazy o znaczeniu dosłownym i metaforycznym
_ składa życzenia, tworzy wypowiedź o cechach instrukcji, np. zasady gry
_ wypowiada się w sposob uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne
_ opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni
_ dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne
_ recytuje utwor poetycki, oddając jego ogolny nastroj i sens
_ stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazow rodzimych
_ posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem)
PISANIE
_ stosuje podstawowe zasady ortografii dotyczące pisowni o – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji
_ odrożnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosować odpowiednie zasady dotyczące pisowni wielką literą
_ dzieli wyrazy na głoski i litery, rozrożnia funkcję zmiękczającą i sylabotwórczą i w typowych przykładach
_ konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-składniowym
_ używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych
_ w zależności do adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące
_ zapisuje pytania otwarte
_ udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych
_ samodzielnie zapisuje dialog
_ dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne
_ tworzy ramowy plan wypowiedzi
_ układa opowiadanie odtworcze
_ redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu
_ zapisuje prostą instrukcję, np. przepis kulinarny, zasady gry
_ tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia, obrazu, ilustracji, plakatu, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni
_ w liście prywatnym, dialogu, zaproszeniu stosuje odpowiedni układ graficzny
6 Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy IV
_ stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne w tworzonym tekście), składni (konstruuje zdania
pojedyncze proste i rozwinięte oraz wypowiedzenia złożone, używa rożnych typow wypowiedzeń: oznajmujących, rozkazujących, pytających, wykrzyknikowych), fleksji (określa formę gramatyczną czasownikow, rzeczownikow, przymiotnikow; łączy wypowiedzenia składowe za pomocą spójnika w wypowiedzenie złożone; poprawnie zapisuje formy bezokolicznikow oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego czasownikow w czasie przyszłym i przeszłym), fonetyki (wykorzystuje umiejętność dzielenia wyrazow na sylaby przy przenoszeniu wyrazow do następnej linijki)
_ stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, ktory spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz:
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji
SŁUCHANIE
_ koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych, a zwłaszcza odtwarzanych utworow
_ odrożnia informacje ważne od mniej ważnych _ na podstawie słuchanego tekstu tworzy samodzielną notatkę: rysuje plan, ilustracje do tekstu, formułuje pytania
_ właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu
_ odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworow poetyckich i prozatorskich
CZYTANIE
_ wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio
_ wskazuje akapit
_ oddziela informacje ważne od drugorzędnych
_ wybiera i wykorzystuje informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu
_ wskazuje przenośne znaczenie wyrazow w wypowiedzi oraz samodzielnie tłumaczy przenośne znaczenie wybranych wyrazow, związkow wyrazow w wypowiedzi
_ wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w zaproszeniach, życzeniach, ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach
_ rozumie funkcje części składowych wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie zakończenie
_ głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji i intonacji
DOCIERANIE DO INFORMACJI:
_ wybiera informacje niewyrażone wprost z rożnych źrodeł, np. czasopism, stron internetowych
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy IV 7
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
_ uzasadnia swoje reakcje czytelnicze
_ analizuje elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia
_ identyfikuje baśń i legendę
_ rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu
_ rozumie funkcję akapitu jako logicznie wyodrębnionej całości w tekście
_ objaśnia znaczenia porownań i przenośni w tekście
_ wyodrębnia elementy dzieła filmowego, odrożnia film animowany i aktorski
_ charakteryzuje i ocenia bohaterow oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość
_ odczytuje przesłanie utworu
III. Tworzenie wypowiedzi
MÓWIENIE
_ przedstawia własne zdanie w rozmowie
_ świadomie dobiera intonację zdaniową
_ udziela odpowiedzi w formie krotkiej wypowiedzi
_ uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami;łączy za pomocą odpowiednich spojnikow wspołrzędne związki wyrazowe
w zdaniu
_ wypowiada się w roli świadka i uczestnika zdarzeń
_ stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, czasownika
_ gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i postaw
_ wypowiada się logicznie i w sposob uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje
wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłowki
_ w sposob uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen
i opinii, emocji i uczuć
_ objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazow
_ odrożnia wyrazy pokrewne od synonimow
_ umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wzbogaca tworzony tekst wyrazami bliskoznacznymi i przeciwstawnymi), składni (stosuje rożnorodne typy zdań: pojedyncze i złożone; celowo używa rożnych typow wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, wykrzyknikowych, rozkazujących w zależności od sytuacji komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej interpunkcji), fleksji (używa odmiennych części mowy w poprawnych formach), fonetyki
(stosuje wiadomości z zakresu podziału wyrazow na litery, głoski i sylaby w poprawnym ich zapisie)
_ wygłasza tekst poetycki z pamięci, posługując się pauzą, barwą głosu
_ stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazow i intonowania wypowiedzeń
8 Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy IV
PISANIE
_ stosuje poznane zasady ortografii dotyczące pisowni o – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji oraz potrafi je zastosować w sytuacjach nietypowych (np. wykorzystać
wiedzę o wyrazach pochodnych i rodzinie wyrazow)
_ w kilkuzdaniowych wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami łączy za pomocą odpowiednich spojnikow współrzędne
związki wyrazowe i stosuje się do zasad interpunkcji
_ w wypowiedziach stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, czasownika
_ w tekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne
_ w wypowiedziach gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i postaw
_ układa życzenia, zapisuje przepis, instrukcję, ogłoszenie
_ stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentow wypowiedzi
_ pisze logiczne i uporządkowane pod względem chronologicznym opowiadanie, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłowki; opowiada z perspektywy świadka i uczestnika zdarzeń
_ zapisuje dialog w opowiadaniu
_ w sposob uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen
i opinii, emocji i uczuć
_ dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, ktory spełnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą oraz:
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji
SŁUCHANIE
_ przekazuje treść wysłuchanych wypowiedzi
_ odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworow prozatorskich i poetyckich
_ wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu
_ nazywa intencje nadawcy komunikatu
CZYTANIE
_ wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio i wykorzystuje je w wypowiedzi np. opisującej lub oceniającej postać fikcyjną lub rzeczywistą
_ wskazuje akapit
_ oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytywaniu znaczeń dosłownych i przenośnych
_ odczytuje i wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, schemacie i notatce
_ wskazuje i odczytuje przenośne znaczenie wyrazow w wypowiedzi
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy IV 9
_ wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w zaproszeniach, życzeniach, ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach
_ ma świadomość konstrukcji wypowiedzi i rozumie funkcje takich części składowych wypowiedzi, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie
_ głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby oddać sens odczytywanego tekstu
DOCIERANIE DO INFORMACJI
_ wybiera informacje wyrażone pośrednio w rożnych źrodłach, np. czasopismach, stronach internetowych; konfrontuje je z innymi źrodłami
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
_ konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami
_ objaśnia funkcję analizowanych elementow świata przedstawionego w utworze epickim
_ wykorzystuje wiedzę na temat wersu, zwrotki, rymu do interpretacji utworu
_ objaśnia funkcję porownań i przenośni w tekście
_ wyrożnia wśrod przekazow audiowizualnych programy informacyjne, rozrywkowe, reklamy
_ charakteryzuje i ocenia bohaterow oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość; konfrontuje sytuację
bohaterow z własnymi doświadczeniami
III. Tworzenie wypowiedzi
MÓWIENIE
_ uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, stosuje się do reguł grzecznościowych
_ rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego
_ udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i stylistycznym
_ w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy i przysłowia związane z omawianą tematyką
_ poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym _ w opisie dzieła
kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła
_ interpretuje przenośne treści utworow poetyckich przewidzianych w programie nauczania
_ zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do treści utworu
_ wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi
_ dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji i języka
10 Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy IV
PISANIE
_ komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji
_ uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury
_ udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i stylistycznym
_ w wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy i przysłowia związane z omawianą tematyką
_ komponuje i przekształca plan wypowiedzi
_ pisze opowiadanie tworcze, list z perspektywy bohatera, baśń
_ w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła
_ sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (dba o poprawność słownikową tworzonych wypowiedzi, odpowiednio dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, wzbogacając tekst w zależności od formy wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej), składni (tworzy ciekawe pod względem składniowym wypowiedzi, stosuje się do zasad poprawności logiczno-składniowej, dba o poprawną interpunkcję wypowiedzeń złożonych), fleksji (w wypowiedziach
stosuje w poprawnych formach odmienne i nieodmienne części mowy przewidziane w programie nauczania, w tym poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym), fonetyki (biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetyki i
wykorzystuje je w poprawnym zapisie wyrazow)
_ dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, ktory spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz:
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji
SŁUCHANIE
_ odczytuje i wyjaśnia przenośny sens wysłuchanych utworow poetyckich i prozatorskich
CZYTANIE
_ czyta ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytycznym, również teksty spoza listy lektur
_ wykorzystuje treści zawarte w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach, schematach i notatkach w tworzeniu własnych wypowiedzi
_ odczytuje głośno utwory poetyckie i prozatorskie i je interpretuje
DOCIERANIE DO INFORMACJI
_ wybiera i wykorzystuje informacje z rożnych źrodeł (np. czasopism, stron internetowych) we własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub
oceniającym
Ogólne kryteria oceniania dla klasy IV szkoły podstawowej 11
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
_ porownuje funkcję analizowanych elementow świata przedstawionego w rożnych utworach epickich
_ wskazuje elementy baśni i legendy w innych tekstach kultury
_ dostrzega rożnice między celem programow informacyjnych, rozrywkowych, reklam
_ odnosi się do postaw bohaterow fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość
III. Tworzenie wypowiedzi
MÓWIENIE
_ przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania zadania
_ podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury dzieła także spoza kanonu lektur przewidzianych programem nauczania w klasie czwartej; omawia je w
odniesieniu do innych dzieł także spoza kanonu lektur
_ interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworow literackich i plastycznych
PISANIE
_ tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, poprawną konstrukcją oraz właściwym doborem środkow językowych
_ wykazuje się szczegolną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi
_ świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki
SYSTEM OCENIANIA
WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASY IV-VI
SZKOŁA PODSTAWOWA W KROJCZYNIE
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy, zaangażowanie, aktywność i postęp.
I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOSCI:
1) POSTAWA WOBEC WYCHOWANIA FIZCZNEGO I ZDROWEGO CIAŁA
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
Uczeń chętnie, aktywnie uczestniczy w lekcji wychowania fizycznego, nie opuszcza zajęć.
Zawsze nosi strój sportowy ( nie wykorzystał limitu 2 nieprzygotowań do lekcji)
Stosuje zasadę „czystej gry”, jego postawa wobec nauczyciela i kolegów stanowi wzór do
naśladowania.
Uczeń opuścił kilka lekcji wychowania fizycznego, ale są one usprawiedliwione.
Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go nie mieć).
Jego postawa społeczna , zaangażowanie i stosunek do zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne nie budzą żadnych zastrzeżeń.
Zachowuje należytą dyscyplinę na lekcji, szanuje sprzęt.
Posiada nawyki higieniczno- zdrowotne.
Uczeń opuścił kilka lekcji wychowania fizycznego, ale są one usprawiedliwione.
Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go nie mieć).
Jego postawa społeczna , stosunek do wychowania fizycznego nie budzi większych zastrzeżeń (chętnie ćwiczy, stosuje zasady higieny).
Opuszcza lekcje wychowania fizycznego i zdarza mu się je nie usprawiedliwiać.
Często nie przynosi stroju sportowego.
Przejawia pewne luki w zakresie wychowania społecznego: ma niechętny stosunek do ćwiczeń,
nie zachowuje dyscypliny, przeszkadza w lekcji, nie szanuje sprzętu sportowego.
Często opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając ich.
Bardzo często nie przynosi stroju sportowego.
Ma niechętny stosunek do ćwiczeń , często nie stosuje poleceń nauczyciela,
nie zachowuje dyscypliny.
Notorycznie opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając ich.
Ma lekceważący stosunek do zajęć : brak stroju (więcej niż 2 razy), nie słucha poleceń nauczyciela , przeszkadza kolegom, swoim zachowaniem stwarza
zagrożenie bezpieczeństwa ćwiczących.
OCENA
CELUJĄCA
OCENA
BARDZO DOBRA
•
• OCENA
• DOBRA
OCENA
TECZNA
OCENA
JĄCA
DOSTA-
DOPUSZCZA-
OCENA
TECZNA
NIEDOSTA-
2) POSTĘP W ROZWOJU FIZYCZNYM
3.
Uczeń osiągnął sprawność fizyczną znacznie przekraczającą stawiane wymagania na ocenę
bardzo dobrą.
Uczeń potrafi samodzielnie dokonać samooceny sprawności fizycznej na podstawie testów
sprawności fizycznej.
Uczeń poczynił znaczne postępy w osobistym usprawnianiu. Wykazuje się
wynikami wyższymi od stawianych wymagań w dyscyplinach realizowanych
na lekcji.
Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę bardzo dobrą.
Uczeń wykorzystuje test sprawności fizycznej do określenia swojej samooceny sprawności
fizycznej.
Doskonali swoją sprawność fizyczną.
1.
2.
3.
Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę dobrą .
Uczeń wykorzystuje 4 próby z testu sprawności fizycznej do samooceny sprawności fizycznej.
Nie potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela do pracy nad osobistym
1.
2.
3.
1.
2.
OCENA
CELUJĄCA
•
• OCENA
• BARDZO DOBRA
usprawnieniem.
OCENA
DOBRA
3.
Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę dostateczną.
Potrafi wykorzystać 2 próby z testu sprawności fizycznej do określenia własnej
sprawności fizycznej.
Wykazuje pewne postępy w usprawnianiu motorycznym.
1.
2.
3.
4.
Uczeń w małym stopniu spełnił wymagania sprawnościowe na ocenę dostateczną.
Nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną sprawności fizycznej.
Wykazuje nikłe postępy w osobistym usprawnianiu motorycznym.
Nie dba o swoje postępy w rozwoju sprawności fizycznej.
1.
2.
Uczeń nie spełnia wymagań sprawnościowych stawianych przez szkołę.
Nie potrafi dokonać samooceny i samokontroli sprawności fizycznej (nie posługuje się żadnym OCENA
testem sprawności fizycznej
TECZNA
Nie wykazuje postępów w usprawnianiu fizycznym.
1.
2.
3.
3) UMIEJĘTNOŚCI
OCENA
TECZNA
OCENA
CZAJĄCA
3.
NIEDOSTA-
OCENA
CELUJĄCA
OCENA
BARDZO DOBRA
• OCENA
• DOBRA
OCENA
TECZNA
OCENA
CZAJĄCA
OCENA
TECZNA
4) WIADOMOŚCI
2.
DOPUSZ-
RUCHOWE
1. Uczeń opanował wszystkie umiejętności ruchowe określone jako wymagania
ponadpodstawowe oraz wykraczające poza te wymagania.
(uczeń posiada umiejętności ruchowe z klasy programowo wyższej ).
2. Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką , lekko, ekonomicznie, pewnie co
wykorzystuje w praktyce ( grze zespołowej) .
3. Uczeń w dużym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę.
4. Potrafi samodzielnie sędziować rozgrywki klasowe- elementy sędziowania.
1. Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania ponadpodstawowe.
2. Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, wkładając duży wysiłek w osiągnięcie celu.
3. Prawidłowo realizuje założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w wymaganiach ponadpodstawowych.
4. Próbuje sędziować rozgrywki klasowe.
5. Przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę.
6. Stosuje wyuczone umiejętności w grze zespołowej.
1. Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania ponadpodstawowe w stopniu
dobrym z małymi błędami.
2. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z małymi błędami technicznymi.
3. W pewnym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę.
1. Uczeń opanował umiejętności ruchowe określane jako wymagania podstawowe, czyli wystarczające .
2. Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi.
3. Uczestniczy w zabawach , grach, ćwiczeniach , ale mało się stara.
4. Ma problemy z wykorzystaniem nabytych umiejętności w grze.
1. Uczeń ledwie spełnia umiejętności ruchowe określone jako wymagania podstawowe.
2. Ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami technicznymi i niechętnie.
3. Nabyte umiejętności nie przedkładają się na wyniki.
4. Poziom opanowania umiejętności technicznych ćwiczeń , gier i zabaw jest niewystarczający.
5. Nie wykorzystuje nabytych umiejętności w praktyce.
1. Uczeń daleki jest od spełnienia umiejętności ruchowych określanych jako wymagania podstawowe.
2. Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i to z rażącymi błędami.
3. Nie wykazuje postępów w umiejętnościach ruchowych.
4. Nie potrafi opanować podstawowych umiejętności technicznych , ćwiczeń i gier.
5. Wyniki osiągane z poszczególnych dyscyplin są poniżej przewidzianego
minimum
1.
DOSTA-
Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe oraz wykraczające
poza te wymagania (uczeń opanował wiadomości z klasy programowo wyższej) .
Uczeń zna przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z poszczególnych dyscyplin spor- OCENA
towych uprawianych w szkole podstawowej.
CELUJĄCA
Posiada duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, sportu, zdrowia
( wiadomości sportowe lokalne, krajowe i światowe ).
DOSTA-
DOPUSZ-
NIEDOSTA-
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe objęte przedmiotem wychowanie fizyczne.
Na pytania nauczyciela odpowiada samodzielnie, prawidłowo i wyczerpująco.
Zna przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z dyscyplin sportowych realizowanych na
lekcjach .
Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe w stopniu dobrym z
małymi lukami .
Zna podstawowe przepisy i elementy taktyki z dyscyplin sportowych realizowanych na lekcjach
z małymi lukami. Posiada pewne wiadomości z zakresu sędziowania.
Na pytania nauczyciela odpowiada niezbyt wyczerpująco.
Zna zasady właściwego stosowania wysiłku fizycznego: regulacja oddechu, odpoczynek po
wysiłku.
Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe.
W jego wiadomościach z zakresu przepisów dyscyplin sportowych uprawianych na lekcjach są
duże luki.
Na pytania nauczyciela odpowiada z jego pomocą. Wypowiedzi ucznia są
niesamodzielne, pobieżne.
Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe z bardzo dużymi lukami.
Na pytania nauczyciela odpowiada z jego dużą pomocą lub w ogóle.
Przepisy gier, zabaw ruchowych zna bardzo pobieżnie, z dużą pomocą nauczyciela.
Uczeń nie opanował wiadomości określanych jako wymagania podstawowe.
Cechuje go niewiedza w zakresie wychowania fizycznego.
Nie zna podstawowych przepisów gier i zabaw ruchowych oraz dyscyplin
sportowych uprawianych na lekcjach.
•
• OCENA
• BARDZO DOBRA
OCENA
DOBRA
OCENA DOSTATECZNA
OCENA
CZAJĄCA
OCENA
TECZNA
DOPUSZ-
NIEDOSTA-
5) AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, w różnych formach działalności związanych z wychowaniem fizycznym (SKS, UKS).
Zajmuje punktowane miejsca w zawodach sportowych powiatowych i gminnych.
OCENA
Potrafi zagospodarować czas wolny na działalność sportową.
CELUJĄCA
Organizuje gry i zabawy dla siebie i kolegów.
Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły (lekcje, zajęcia pozalekcyjne)
Bierze udział w zawodach gminnych oraz uczestniczy w zawodach sportowych szkolnych
zajmując i nich punktowane miejsca.
Potrafi czynnie spędzać czas wolny.
Pomaga nauczycielowi w organizowaniu i przeprowadzaniu lekcji.
Chętnie przygotowuje rozgrzewkę, grę, zabawę wykazując swoją pomysłowość.
Potrafi zorganizować przybory do ćwiczeń.
Uczeń korzysta z organizowanych imprez rekreacyjnych.
Potrafi zagospodarować swój czas, aby spędzić go czynnie.
Angażuje się w organizowanie różnych form rywalizacji, pomaga nauczycielowi
w organizowaniu zajęć (pomoce do lekcji, rozkładanie i sprzątanie sprzętu ).
Uczeń bardzo rzadko bierze udział w życiu sportowym szkoły.
Nie wykazuje aktywności na lekcjach, tylko biernie w niej uczestniczy.
Swój wolny czas spędza jako kibic.
Uczeń bardzo słabo interesuje się sportem i rekreacją .
Nie podejmuje żadnych działań na lekcji.
Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego – ma niechętny stosunek do ćwiczeń.
Unika pomocy nauczycielowi w organizowaniu lekcji np. rozłożenie sprzętu,
sprzątnięcie go .
Uczeń nie interesuje się w ogóle sportem i rekreacją.
Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego.
Nie uczestniczy w imprezach organizowanych przez szkołę.
Odmawia nauczycielowi pomocy w organizowaniu lekcji np. rozłożenie sprzętu.
•
•
• OCENA
• BARDZO DOBRA
OCENA
DOBRA
OCENA
DOSTATECZNA
• OCENA
DOPUSZCZAJĄCA
OCENA
TECZNA
NIEDOSTA-
II.WYMAGANIA PODSTAWOWE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYCHOWANIE FIZYCZNE
DLA KLAS IV – VI
WIADOMOŚCI:
Uczeń:
-wie co robić, aby utrzymać zdrowie i zapobiegać jego utracie (zdrowy tryb życia aktywny wypoczynek itd.)
-zna prawidłową terminologię kilku podstawowych ćwiczeń fizycznych np. przewrót w przód, pozycji
wyjściowych np. postawa zasadnicza, zadań ruchowych
-prawidłowo rozumie pojęcia: szybkość, siła, zwinność, zręczność itd.
-potrafi wymienić dwie wady postawy ciała,
-wie, jak dbać o prawidłową postawę ciała,
-zna trzy próby sprawdzające poziom sprawności fizycznej,
-zna kilka dyscyplin sportowych letnich i zimowych
-zna podstawowe zasady i przepisy poznanych na lekcjach zabaw i gier ruchowych,
-zna podstawowe przepisy dwóch zespołowych gier sportowych i jednej indywidualnej uprawianych w szkole,
UMIEJĘTNOŚCI:
Uczeń:
-próbuje prawidłowo wykonywać umiejętności ruchowe przewidziane programem nauczania dla danej klasy
określone jako wymagania podstawowe,
-osiąga sprawność fizyczną mieszczącą się na poziomie podstawowym,
-umie dokonać dwóch prób sprawności ruchowej i porównać z wynikami kolegów,
-próbuje wykorzystać podstawowe elementy techniki z zakresu dyscyplin sportowych uprawianych w szkole w
zabawach ruchowych,
-opanował jedną z technik relaksacji-dwa ćwiczenia oddechowe lub dwa typu streching,
-potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi (stoper, taśma miernicza),
POSTAWY:
Uczeń:
-zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i w terenie naturalnym,
-bezpiecznie zachowuje się na zajęciach wychowania fizycznego, przestrzega zasady samoasekuracji,
-zna i stosuje zasady higieny osobistej i stroju po wysiłku fizycznym,
-szanuje sprzęt sportowy,
-wie, co oznacza zasada „czystej gry” będąc w roli zawodnika i widza,
III.WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Z ZAJĘĆ
FIZYCZNE DLA KLAS IV - VI
EDUKACYJNYCH WYCHOWANIE
WIADOMOŚCI:
Uczeń :
-określa wpływ ruchu na organizm,
-wie co zrobić, aby utrzymać i doskonalić swoje zdrowie,
-określa znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych,
-stosuje zasadę stosowania odpoczynku po wysiłku fizycznym,
-zna przepisy gier sportowych, rekreacyjnych uprawianych w szkole,
-prawidłowo i samodzielnie nazywa ćwiczenia gimnastyczne, pozycje wyjściowe do ćwiczeń oraz zadania
ruchowe,
-dba o prawidłową postawę ciała i przeciwdziała powstawaniu wad postawy,
-określa wszystkie rodzaje prób sprawdzających poziom sprawności fizycznej,
-zna wiadomości sportowe lokalne, krajowe, światowe,
-zna znaczenie kształtowania cech motorycznych,
UMIEJĘTNOŚCI:
Uczeń:
-wykonuje prawidłowo i samodzielnie umiejętności ruchowe przewidziane programem nauczania dla danej
klasy określone jako wymagania ponadpodstawowe rozwija je i utrzymuje wysoki ich poziom,
-potrafi ocenić stan swojego rozwoju fizycznego (wzrost i ciężar ciała) oraz sprawność fizyczną za pomocą
sprawdzianów sprawności fizycznej,
-rozwija i wykorzystuje umiejętności techniczne i taktyczne z zakresu dyscyplin sportowych uprawianych
w szkole we współzawodnictwie sportowym,
-opanował kilka technik relaksacji,
-potrafi samodzielnie zainicjować i bezpiecznie przeprowadzić z rówieśnikami zabawę, grę, konkurs
-umie przeprowadzić i dobrać ćwiczenia kształtujące przygotowujące organizm do wysiłku fizycznego,
-czynnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę,
-reprezentuje szkołę na zewnątrz uczestnicząc w zawodach sportowych,
-potrafi sędziować rozgrywki klasowe,
POSTAWY:
Uczeń:
-stosuje zasady bezpieczeństwa, potrafi asekurować kolegę w czasie wykonywania ćwiczeń,
-umie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki oraz przestrzega zasady „fair play”
-potrafi podporządkować się ustalonym przepisom i regułom pracy w zespole,
-dostrzega występujące na co dzień sytuacje oraz zachowania zagrażające zdrowiu i życiu ludzkiemu,
- umie ochronić się przed przegrzaniem, przemarznięciem i nadmiernym promieniowaniem słonecznym,
- umie dobrać strój do pogody,
- potrafi udzielić pomocy przy zranieniach i omdleniach.
IV. PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ
Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane posiadanie przez ucznia czystego, odpowiedniego stroju sportowego. Należy
zwrócić szczególną uwagę na higienę i właściwe przeznaczenie stroju (tylko do ćwiczeń fizycznych).
Za każdy przypadek braku stroju lub brak odpowiedniego obuwia lub niewłaściwej higieny stroju, nauczyciel stawia po jednym
minusie, za trzeci minus i każdy kolejny uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
V. UDZIAŁ W ZAJECIACH NADOBOWIĄZKOWYCH, ZAWODACH SPORTOWYCH
W zajęciach nadobowiązkowych (jeśli takie istnieją), Szkolnych Igrzyskach Sportowych, pozaszkolnych zawodach sportowych powinni brać udział wszyscy uczniowie, którzy spełniają określone warunki postawione przez nauczyciela wychowania
fizycznego (np. poziom sprawności fizycznej, postawa społeczna).
Bezpodstawne odmówienie wzięcia udziału w określonych imprezach sportowych powoduje obniżenie oceny semestralnej o
jeden stopień. Udział ucznia w zawodach sportowych oceniany jest każdorazowo.
Udział ucznia w dodatkowych zajęciach oceniamy dwa razy w roku (przed zakończeniem każdego semestru).
VI. ZASADY OCENIANIA
1. Częstotliwość sprawdzania i oceniania
Częstotliwość sprawdzania i oceniania jest uzależniona od tematyki realizowanej podczas zajęć wychowania fizycznego. Przyjmuje
się, że:




sprawność motoryczną ocenia się dwa razy w roku szkolnym (w I i II semestrze),
umiejętności ruchowe - 3-6 razy w semestrze,
wiadomości – wynikające z realizacji zadań lekcji,
inne komponenty ocenia się w zależności od potrzeb i możliwości
2. Zasady poprawiania ocen bieżących
Poprawianie ocen bieżących może wystąpić tylko wówczas, gdy uczniowie będą realizowali podobne treści programowe, tj.
gdy wystąpią ku temu odpowiednie warunki lokalowo - sprzętowe (np. poprawienie oceny ze skoku wzwyż wymaga ponownego
rozstawienia odpowiedniego specjalistycznego sprzętu). Uczeń może poprawić ocenę bieżącą w terminie 14 dni. Chęć poprawy
danej oceny należy zgłosić nauczycielowi wychowania fizycznego. Nauczyciel wyznacza termin i sposób poprawy oceny. Daną
ocenę można poprawić tylko jeden raz. Nieudana próba nie skutkuje obniżeniem poprawianej oceny.
3.Zasady poprawy proponowanej oceny semestralnej.
Uczeń może poprawić proponowaną ocenę semestralną po zgłoszeniu do nauczyciela wychowania fizycznego, który wyznaczy mu
termin poprawy oraz zakres wiadomości i umiejętności, określone ćwiczenia lub zadania.

Podobne dokumenty