Ogłoszenie wyników naboru Sumując punkty uzyskane z jazdy

Transkrypt

Ogłoszenie wyników naboru Sumując punkty uzyskane z jazdy
Ogłoszenie wyników naboru
Sumując punkty uzyskane z jazdy samochodem cięŜarowym, punkty preferencyjne oraz
punkty
za
test
sprawności
fizycznej
wyłoniono
5
kandydatów
z największa ilością punktów, z którymi została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
W rezultacie, do rozmowy kwalifikacyjnej przeszło 6 kandydatów – jedno miejsce ex aequo.
Podsumowując wszystkie punkty nw. kandydaci otrzymali następującą ilość punktów:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwisko i imię
Partyka Andrzej
Skrabucha Jacek
Grzyb Karol
Konefał Paweł
Kuźnicki Mariusz
Rak Roman
Liczba punktów
27,5
23
22
20
19,5
19
Komisja proponuje zakwalifikować pierwszego kandydata do przyjęcia do słuŜby w 2010 r.
oraz pozostawić w rezerwie do ewentualnego przyjęcia do czerwca 2011 r. następnych
dwóch kandydatów (rezygnacja wstępnie przyjętych, brak pozytywnego orzeczenia
lekarskiego, odejście ze słuŜby na emeryturę funkcjonariuszy w KP PSP Kraśnik).

Podobne dokumenty