Sektor 2 - Gmina Konstancin

Transkrypt

Sektor 2 - Gmina Konstancin
Sektor 2: kalendarz odbioru odpadów komunalnych
z zabudowy jednorodzinnej z Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 r.
Nd
Pn
4
Styczeñ
Wt
3
10
17
24
31
18
25
5
12
19
26
Nd
Pn
Wt
11
Œr
Czw
6
13
20
27
7
14
21
28
Kwiecieñ
Œr
Czw
Pt
Sb
Nd
Pn
Wt
Œr
Nd
Sb
Pt
Sb
Nd
Pn
2
9
16
23
30
1
3
4
5
6
7
8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31
Czw
Odpady
zmieszane
Pn
Maj
Wt
Œr
Czw
Pt
Nd
Sb
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Pt
Sb
Nd
Pn
Wt
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28 29 30
Nd
Pn
Œr
Czw
Pn
Sb
3
4
5
6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31
Listopad
Wt
Œr
Czw
Gen. Józefa Bema
Gorzowska, od Pu³askiego do
Kabackiej
Górnoœl¹ska
Grabowa
Grodzka
Ja³owcowa
Jasna
Jesionowa
Jod³owa
Józefa Sowiñskiego
Józefa Toczyskiego
Juliusza S³owackiego
Kabacka
Kasztelañska
Kazimierza Pu³askiego, od
Œniadeckich do Chylickiej
Kazimierzowska
Kolejowa
Ko³obrzeska
Kornela Makuszyñskiego
Kornela Ujejskiego
KoŸlara
Królewska
Szk³o
Krzywa
Kwiatowa
Leœna
Letnia
Literatów
£¹kowa
£om¿yñska
Ma³a
Mariana Jaworskiego
Marii Konopnickiej
Miriama Przesmyckiego
Mirkowska
Modrzewiowa
Moniuszki
Muchomora
Nadbrze¿na
Naro¿na
Nowa
Ogrodowa
Orzechowa
Ostro³êcka
Pañska
Paproci
Parkowa
Marzec
Wt
Œr
6
7
13 14
20 21
27 28
1
2
8
9
15 16
22 23
29 30
Nd
Wt
Pn
Czw
3
10
17
24
31
Czerwiec
Œr
Czw
Pt
Sb
4
5
11 12
18 19
25 26
Pt
Sb
5
6
12 13
19 20
26 27
1
2
3
4
7
8
9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30
Nd
Wt
Wrzesieñ
Pt
Pt
Sb
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Odpady
suche
Ulice nale¿¹ce do sektora:
Adama Mickiewicza, od
Wilanowskiej do Literatów
Aleja Wojska Polskiego
Bartosza G³owackiego
Bia³ostocka
Biedronki
Bielawska
Borowa
Brzozowa
Bydgoska
Cedrowa
Ceglana
Cicha
Ciechanowska
Czereœniowa
Czysta
Deotymy
Dêbowa
D³uga
Dolna
Dworska
Fabryczna
Fryderyka Chopina
Garbarska
Sb
Sierpieñ
Czw
PaŸdziernik
Œr
Pt
Pt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Wt
Czw
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Lipiec
Pn
Œr
1
2
8
9
15 16
22 23
29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Nd
Luty
Wt
Pn
Œr
4
5
11 12
18 19
25 26
6
7
13 14
20 21
27 28
Nd
Wt
Pn
4
5
11 12
18 19
25 26
Czw
1
8
15
22
29
Grudzieñ
Œr
6
7
13 14
20 21
27 28
Odpady
zielone
Piaskowa
Pilska
pl. Zgody
Pocztowa
Podgórska
Pogodna
Polna
Po³udniowa
Poprzeczna, od Wilanowskiej
do Literatów
Prawdziwka
Przejazd
Przyjacielska
Romualda Traugutta
Rynkowa
Sadowa
Saneczkowa
Siedlecka
S³oneczna
S³owicza
S³upska
Sosnowa
Spokojna
Stanis³awa Moniuszki
Pt
Sb
2
3
9 10
16 17
23 24
30
Czw
Pt
Sb
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
Gabaryty
elektroodpady
Œniadeckich
Œwierkowa
Œwietlicowa
Œwie¿a
Tadeusza Koœciuszki
Torowa
Toruñska
Tulipanów
Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego
Warszawska, do
Piaseczyñskiej
W¹ska
Wczasowa
Weso³a
Wiejska
Wierzbowska
Willowa
Witaminowa
W³adys³awa Broniewskiego
Wschodnia
Zakopane
Zgoda
Zielna
Zielona
Odpady komunalne nale¿y wystawiæ przed posesjê lub udostêpniæ w otwartej altanie œmietnikowej w dniu odbioru przed godz. 7.00.
Firma Lekaro odbiera je w godz. 7.00-22.00. Odpady nale¿y wystawiaæ wy³¹cznie w dniu odbioru.
Reklamacje zwi¹zane z odbiorem odpadów komunalnych nale¿y zg³aszaæ w terminie do 24 godz. po planowanym terminie odbioru do Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa: nr telefonu 22-48-42-593, 22-48-42-512 (w godz. 9.00-16.00); adres e-mail: [email protected]
lub osobiœcie w pokoju nr 13 w budynku przy ul.. Warszawskiej 31 (Galeria Lima). W reklamacji proszê podaæ adres nieruchomoœci, rodzaj
nieodebranych odpadów oraz telefon kontaktowy.
Godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Mirkowskiej 43C: poniedzia³ki 13.00-19.00; œrody
9.00-14.00, pi¹tki 13.00-19.00; soboty 10.00-18.00.