Dot. przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Transkrypt

Dot. przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Dot. przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul.
Kilińskiego na Aeroklub Słupski.
Uchwała Nr 585/34/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 42 ust. 2 Statutu
Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę na zawarcie przez Aeroklub Polski umowy przeniesienia prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku, przy ul. Kilińskiego, oznaczonych w
księgach wieczystych pod numerem KW SL1S/00019999/4, na Aeroklub Słupski, zgodnie z
brzmieniem projektu aktu notarialnego stanowiącego załącznik do uchwały.
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego upoważnia Prezesa AP Pana Włodzimierza Skalika oraz
Sekretarza Generalnego AP Pana Bohdana Włostowskiego do podpisania niniejszej umowy.
Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 października 2013r.

Podobne dokumenty