Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Kongres Kobiet 2015 r.

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Kongres Kobiet 2015 r.
Strona 1 z 51
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KONGRES KOBIET
ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2015 r.
Stowarzyszenie Kongres Kobiet (dalej „Stowarzyszenie”) działa na
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. tzw. prawa o stowarzyszeniach.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
(Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestr
Przedsiębiorców) w dniu 28 stycznia 2010 r. pod numerem KRS 000347440.
Stowarzyszenie działa na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, dąży
do zwiększenia aktywności i udziału kobiet w życiu publicznym oraz pragnie
dostarczać kobietom wiedzę i kwalifikacje, które im to umożliwią i ułatwią.
Członkinie Zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet pełniły swoje funkcje
społecznie, wspierane w 2015 r. przez cztery pracownice biura, średnia
zatrudnienia to 3 etaty.
1. WŁADZE STOWARZYSZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały dwie zmiany w Krajowym
Rejestrze Sądowym KRS dotyczące Stowarzyszenia Kongres Kobiet - z dniem
19.01.2015 Małgorzata Okońska-Zaremba zrezygnowała z funkcji wiceprezeski
Zarządu; a z dniem 06.05.2015 Ewa Rumińska-Zimny przyjęła funkcję
wiceprezeski Zarządu.
1.1.
OKRES SPRAWOZDAWCZY
Okresem sprawozdawczym dla niniejszego dokumentu,
Stowarzyszenia w miesiącach styczeń-grudzień 2015 r.
1.2.
jest
działalność
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
W 2015 Zarząd Stowarzyszenia Kongres Kobiet, wybrany pierwotnie Uchwałą
Rady Stowarzyszenia z dn. 10 października 2013 r., po złożeniu rezygnacji przez
Małgorzatę Fuszarę 5 sierpnia 2014 r. oraz Małgorzatę Okońską-Zarembę 19
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 2 z 51
stycznia 2015 r. sprawował swoją funkcję w następującym składzie do 6 maja
2015 r.:
Dorota Warakomska – Prezeska Zarządu
Dominika Bettman – Wiceprezeska
Anna Karaszewska – Wiceprezeska
Od 6 maja 2015 r. zarząd sprawował swoją funkcję w następującym składzie:
Dorota Warakomska - Prezeska Zarządu
Dominika Bettman – Wiceprezeska
Anna Karaszewska – Wiceprezeska
Ewa Rumińska-Zimny – Wiceprezeska
Po tych zmianach do końca okresu sprawozdawczego Zarząd składał się więc z
Prezeski i trzech Wiceprezesek Zarządu.
1.2.1 UCHWAŁY ZARZĄDU
W roku 2015 zostały przyjęte następujące Uchwały:
- nr 1 z dnia 09.01.2015 - w sprawie przyjęcia w poczet członkiń zwyczajnych;
- nr 1 z dnia 19.01.2015 – w sprawie rezygnacji Małgorzaty Okońskiej-Zaremby
z funkcji Wiceprezeski Zarządu Stowarzyszenia „Kongres Kobiet” z dniem
19.01.2015
- nr 1 z dnia 26.02.2015 - w sprawie przyjęcia w poczet członkiń zwyczajnych;
- nr 1 z dnia 18.03.2015 – w sprawie przyjęcia w poczet członkiń zwyczajnych;
- nr 1 z dnia 31.03.2015 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014
- nr 2 z dnia 31.03.2015 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2014
- nr 1 z dnia 28.04.2015 – w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członkiń
- nr 2 z dnia 28.04.2015 – w sprawie mianowania pełnomocniczki w Warszawie;
- nr 3 z dnia 28.04.2015 – w sprawie mianowania wice-pełnomocnika w Rzeszowie;
- nr 4 z dnia 28.04.2015 – w sprawie przyjęcia w poczet członkiń zwyczajnych;
- nr 1 z dnia 12.05.2015 – w sprawie przyjęcia projektów uchwał Walnego Zebrania
Członkiń / Członków;
- nr 1 z dnia 22.06.2015 – w sprawie zwrotu kosztów podróży pełnomocniczek
regionalnych;
- nr 2 z dnia 22.06.2015 – w sprawie procedury udzielania przez Zarząd SKK
wsparcia osób rekomendowanych przez pełnomocniczki regionalne;
- nr 3 z dnia 22.06.2015 – w sprawie organizacji, naboru i płatności za uczestnictwo
w LAKK – 3 edycja.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 3 z 51
- nr 4 z dnia 22.06.2015 – w sprawie przyjęcia w poczet członkiń zwyczajnych;
- nr 1 z dnia 09.07.2015 – w sprawie udzielenia rekomendacji wyborczych;
- nr 2 z dnia 09.07.2015 – w sprawie przyjęcia w poczet członkiń zwyczajnych;
- nr 1 z dnia 20.07.2015 – w sprawie przyjęcia w poczet członkiń zwyczajnych;
- nr 1 z dnia 25.08.2015 – w sprawie przyjęcia w poczet członkiń zwyczajnych;
- nr 1 z dnia 07.10.2015 – w sprawie przyjęcia w poczet członkiń zwyczajnych;
- nr 1 z dnia 06.11.2015 – w sprawie Regulaminu powoływania i współpracy
Pełnomocniczki Regionalnej Kongresu Kobiet ze Stowarzyszeniem Kongres
Kobiet, w szczególności uzupełnienia procedury i zasad powoływania
pełnomocniczek regionalnych;
- nr 2 z dnia 06.11.2015 – w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich;
- nr 3 z dnia 06.11.2015 – w sprawie przyjęcia w poczet członkiń zwyczajnych;
- nr 1 z dnia 27.11.2015 – w sprawie przyjęcia budżetu Stowarzyszenia Kongres
Kobiet na rok 2016;
- nr 1 z dnia 21.12.2015 – w sprawie przyjęcia w poczet członkiń zwyczajnych.
Ponadto w toku bieżących prac Zarząd podejmował liczne decyzje organizacyjne i
merytoryczne.
1.3.
RADA STOWARZYSZENIA
Rada Stowarzyszenia sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia
we wszystkich dziedzinach jej działalności. Składa się od 11 do 26 członkiń, w
tym Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia.
Członkinie Rady Stowarzyszenia powoływane są spośród zwyczajnych członkiń
Stowarzyszenia.
Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym – Henryka
Bochniarz.
Członkinie Rady Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Lidia Adamska
Henryka Bochniarz (Przewodnicząca Rady)
Krystyna Boczkowska
Elżbieta Ćwiklińska-Kożuchowska
Agnieszka Graff
Agnieszka Grzybek
Anna Gwoińska
Danuta Hübner
Beata Jakoniuk-Wojcieszak
Dagmara Janowicz
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 4 z 51
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Beata Jarosz
Teresa Kamińska
Jadwiga Król
Justyna Kryczka
Bogusława Matuszewska
Anna Podniesińska
Kazimiera Szczuka
Agnieszka Szygenda
Magdalena Środa
Helena Żukowska
W 2015 r. posiedzenia Rady Stowarzyszenia odbyły się w dniach: 6 maja 2015
oraz 2 grudnia 2015 r.
Podczas posiedzeń Rada omawiała przygotowane przez Zarząd tematy:
– Plan działania Stowarzyszenia na rok 2015,
– Przygotowanie do VIII Kongresu Kobiet,
– Bieżące działania Stowarzyszenia,
– Przyjęcie uchwał w sprawie oceny Sprawozdania finansowego z działalności oraz
w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2014 rok,
– Podsumowanie VII Kongresu Kobiet,
– Omówienie wyników wyborów prezydenckich oraz parlamentarnych,
– Podsumowanie 2015 roku,
– Plan działania Stowarzyszenia oraz budżet na 2016 r.
1.4.
KOMISJA REWIZYJNA
Zgodnie z §41 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna składa się z
trzech członkiń. Zgodnie z §41 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, Członkinie Komisji
Rewizyjnej powołane zostały na trzyletnią, wspólną kadencję.
W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna działała w następującym
składzie:
– Małgorzata Chechlińska
– Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz (Przewodnicząca)
– Renata Hayder.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 5 z 51
1.5. CZŁONKOSTWO
Zgodnie z §12 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, członkostwo w Stowarzyszeniu jest
otwarte dla każdego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie
liczyło 1120 członkiń zwyczajnych, to jest o 130 więcej niż na koniec 2014 r.
Walne Zebranie członkiń stowarzyszenia przygotowane przez Zarząd odbyło się
23 czerwca 2015 r.
1.6.
GABINET CIENI KONGRESU KOBIET
W okresie sprawozdawczym Gabinet Cieni (powołany do życia 7 marca 2011 r.
jako konstruktywna propozycja dla rządu, zwracająca m.in. uwagę na ważne z
punktu widzenia kobiet tematy) podejmował inicjatywy, koordynowane przez
Zarząd SKK.
Lista członkiń Gabinetu Cieni w 2015 roku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Premierka – Danuta Hübner
Wicepremierka, Ministra Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności –
Henryka Bochniarz (wiceministra Małgorzata Okońska-Zaremba)
Wicepremierka, Ministra Rozwoju Regionalnego i Spraw Wewnętrznych –
Teresa Kamińska
Ministra ds. Równości Płci i Przeciwdziałania Dyskryminacji – Małgorzata
Fuszara – ponownie od września 2015
Ministra Świeckości Państwa i Wielokulturowości – Barbara Labuda
Ministra Edukacji, Nauki i Sportu – Magdalena Środa
Ministra Sprawiedliwości – Monika Płatek (poprzednio Eleonora Zielińska)
Ministra Kultury – Kazimiera Szczuka
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Katarzyna DuczkowskaMałysz
Ministra ds. energetyki i środowiska - Bogusława Matuszewska
Ministra Finansów – Maria Pasło-Wiśniewska
Ministra Skarbu – Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Ministra Spraw Zagranicznych - Beata Stelmach
Ministra Pracy – Anna Karaszewska
Ministra Zdrowia – Olga Krzyżanowska (od października 2015 ponownie
wiceministra Wanda Nowicka)
Ministra Infrastruktury – Solange Olszewska
Rzeczniczka Gabinetu Cieni – Dorota Warakomska
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 6 z 51
6 marca 2015 r. Gabinet Cieni Kongresu Kobiet spotkał się z Premier Ewą Kopacz
w KPRM.
Gabinet Cieni reprezentowały: Danuta Hübner, Henryka Bochniarz, Teresa
Kamińska, Katarzyna Duczkowska-Małysz, Magdalena Środa, Beata Stelmach,
Bogusława Matuszewska, Anna Karaszewska, Dorota Warakomska.
Gabinet Cieni podziękował p. Premier za zaangażowanie w działania na rzecz
ratyfikacji Konwencji o Przeciwdziałaniu przemocy wobec Kobiet i podkreślił wagę i
znaczenie procywilizacyjne i prospołeczne Konwencji.
Gabinet Cieni przedstawił p. Premier szereg propozycji, listę postulatów i tematów
do dalszej dyskusji. Ewa Kopacz zaproponowała częstsze, regularne spotkania.
Mówiła o aktualnych działaniach i najbliższych planach rządu. Dyskusja dotyczyła
m.in. potrzeby dialogu społecznego, wzmocnienia edukacji zawodowej i
obywatelskiej, regulacji na rynku pracy, rozwiązań problemów w rolnictwie,
górnictwie i energetyce, roli kobiet w biznesie i polityce.
Gabinet Cieni zwrócił też uwagę na pilną potrzebę przegłosowania zmian w Karcie
Wyborczej (wprowadzenie tak zwanego suwaka), rozpoczęcie prac nad ustawą
dotyczącą wyrównania płac (za tę samą pracę) kobiet i mężczyzn, przegłosowanie
ustawy dotyczącej zapłodnienia in vitro, związków partnerskich, oraz
zintensyfikowania prac nad polepszeniem sytuacji opiekuńczej rodziców (żłobki,
przedszkola) i osób zajmujących się osobami zależnymi, w tym dziećmi
niepełnosprawnymi.
1.7.
RADA PROGRAMOWA KONGRESU KOBIET
Rada Programowa Kongresu Kobiet, zawiązana na początku 2009 roku, przed I
Kongresem Kobiet, liczy obecnie ponad 300 pań, które aktywnie włączają się w
bieżące działania Kongresu i podejmują decyzje w kluczowych dla ruchu
społecznego kwestiach. Rada Programowa jest również statutowym organem
Stowarzyszenia Kongres Kobiet, pełniącym funkcję doradczą. W jej prace angażują
się polityczki, naukowczynie, przedsiębiorczynie, działaczki społeczne, kobiety
kultury, dziennikarki, kobiety o różnych poglądach, zawodach, pochodzące z
różnych środowisk i stron Polski, także Pełnomocniczki Regionalne Kongresu.
W 2015 roku odbyło się 6 spotkań Rady Programowej:
04.03.2015
07.05.2015
10.06.2015
07.09.2015
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 7 z 51
13.10.2015
15.12.2015
Podczas posiedzeń Rady Programowej omawiane są plany programowe
Kongresu Kobiet, podejmowane są inicjatywy, przyjmowane oświadczenia,
apele, omawiane petycje, pytania do przedstawicielek i przedstawicieli rządu
oraz poruszane są inne sprawy merytoryczne i organizacyjne.
2. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
2.1. ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY
2.1.1. SIEDZIBA
W okresie sprawozdawczym siedzibą Stowarzyszenia Kongres Kobiet było biuro
przy ul. Mokotowskiej 17/33 w Warszawie, której najem przedłużono w lipcu 2015
r. W 2015 r biuro zostało też doposażone w sprzęt komputerowy i biurowy.
2.1.2. ZESPÓŁ
Zespół Biura zajmuje się bieżącymi działaniami Stowarzyszenia Kongres Kobiet,
przygotowaniem corocznego wydarzenia, jakim jest Kongres Kobiet, rozwojem
działalności Stowarzyszenia w regionach, działalnością wewnątrzorganizacyjną, w
tym obsługą Zarządu, Rady Stowarzyszenia i Rady Programowej, organizowaniem
spotkań i imprez, pozyskiwaniem i realizacją grantów na dalszą działalność oraz
reprezentowaniem Kongresu Kobiet w kontaktach z innymi organizacjami,
interesariuszami oraz członkiniami Stowarzyszenia i Rady Programowej.
W okresie sprawozdawczym w Biurze oraz Biurze Prasowym pracowały Hanna
Cholewa i Agata Jankowska. Zespół Biura Prasowego jest odpowiedzialny za
medialną obsługę Stowarzyszenia Kongres Kobiet, m.in. kontakty z dziennikarzami,
organizowanie konferencji prasowych, redagowanie strony internetowej
www.kongreskobiet.pl oraz profili na portalach społecznościowych (Facebook i
Twitter), a także przygotowanie, realizację oraz obsługę medialną corocznego
Kongresu Kobiet i przygotowywanie m.in. „Newslettera Stowarzyszenia Kongres
Kobiet”. Biuro Prasowe reprezentuje Stowarzyszenie na licznych konferencjach,
seminariach, wydarzeniach organizowanych przez inne organizacje pozarządowe,
posiedzeniach komisji sejmowych i senackich oraz kongresach regionalnych.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 8 z 51
Ponadto członkinie Zespołu zajmują się wspólnie z pozostałymi pracownicami biura,
Haliną Salgorolo i Agatą Siedlaczek realizacją grantów, projektów, wydarzeń i
obsługą bieżącej działalności Stowarzyszenia.
Średnie zatrudnienie w ciągu roku 2015 wynosiło 3 etaty. Większa część zespołu
pracowała na rzecz Stowarzyszenia przy projektach i na zlecenie.
Zespół Biura i Zespół Biura Prasowego na stałe wspiera wolontariuszka Ewa
Maciąg. Ponadto zasilają go również wolontariusze i wolontariuszki
współpracujące z Biurem nieregularnie – w okresie sprawozdawczym było ich ok.
pięciu. Dzięki posiadaniu siedziby możliwe jest zorganizowanie pracy
wolontariuszek w sposób systematyczny.
2.1.3. PRZEBIEG PRACY
W ciągu roku, co tydzień, odbywają się spotkania organizacyjne biura z
przedstawicielkami Zarządu Stowarzyszenia. Stale uczestniczą w nich prezeska
Dorota Warakomska oraz w sprawach programowych Ogólnopolskich
Kongresów Kobiet i działań politycznych – prof. Magdalena Środa. Podczas tych
spotkań wytyczane są cele i zadania na kolejne dni i tygodnie oraz
podsumowywana jest praca biura. W ciągu roku sprawozdawczego miało
miejsce ponad 40 takich spotkań.
2.2. POZYSKANE PROJEKTY i GRANTY
2.2.1 PROJEKT: “Books in Translation Program” nr S-PL900-14-GR086
(Biblioteka Kongresu Kobiet, publikacja książki “Sister Outsider. Essays and
Speeches” autorstwa Audre Lorde)
· Wartość projektu: 39 610, 00 PLN
· Czas trwania: 28 sierpnia 2014 r.-31 lipca 2015 r. (przedłużony do 31 grudnia
2015 r.)
· Główne działania:
• publikacja książki autorstwa Audre Lorde „Siostra outsiderka. Eseje i
przemówienia”
• spotkanie promocyjne książki w biurze 20 listopada 2015 r.
• promocja serii wydawniczej „Biblioteka Kongresu Kobiet”
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 9 z 51
2.2.2 PROJEKT: Learning about the causes and effects of gender (im)balance
in Central Europe
· Wartość projektu: 142 704,00 EUR, dla SKK przeznaczone 26 169,00 EUR
· Czas trwania: wrzesień 2014 r.-sierpień 2016 r.
· Główne działania:
• zbadanie przejawów nierówności płci w życiu publicznym w krajach
Grupy Wyszehradzkiej;
• publikacja efektów prac w „Visegard Revue”;
• wzmocnienie współpracy z państwami z Grupy Wyszehradzkiej, wymiana
doświadczeń i wzajemna nauka od siebie.
W ramach tego projektu delegacja Stowarzyszenia Kongres Kobiet (Małgorzata
Okońska-Zaremba, Hanna Cholewa i Agata Siedlaczek) w Pradze podczas
spotkania z organizacjami partnerskimi z Czech, Słowacji i Węgier omówiła postęp
prac.
14.09.2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie robocze zorganizowane w ramach
powyższego projektu. Uczestniczyły w nim przedstawicielki organizacji partnerskich
projektu.
2.2.3 PROJEKT: Projekt tematyczny w ramach program Obywatele dla
Demokracji “Silne razem! Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć
w polityce i w mediach” wniosek nr E2/0664
· Wartość projektu: 297 320,00 PLN
· Czas trwania: 1 września 2014 r.-30 kwietnia 2016 r.
· Główne działania:
• monitorowanie mediów pod kątem dyskryminacji ze względu na płeć i
mowę nienawiści;
• analizowanie aktów prawnych i przepisów dyskryminujących m.in. ze
względu na płeć;
• publikowanie ekspertyz i raportów;
• organizowanie szkoleń dla trenerów oraz szkoleń z zakresu wzmacniania
kobiet oraz mediów i polityki;
• wzmocnienie współpracy z państwami skandynawskimi (Islandia – Centre
for Gender Equality partnerem projektu);
• wypracowanie dobrych praktyk z zakresu polityki równościowej, dzięki
współpracy z partnerem z Islandii.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 10 z 51
Audyt przeprowadzony 07.07.2015 r. zakończył się pomyślnie.
merytoryczna z realizacji tego projektu odbyła się 17.09.2015 r.
Kontrola
Pozyskiwaniem i realizacją grantów zajmuje się głównie Agata Siedlaczek pod
kierunkiem Zarządu.
2.2.4 PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I
OBSŁUGA
SEMINARIUM
(WRAZ
Z
DOSTAWĄ
MATERIAŁÓW
KONFERENCYJNYCH), ORGANIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU –
„WYRÓWNYWANIE SZANS NA RYNKU PRACY DLA OSÓB 50+.” ZNAK
SPRAWY: ZPC/14/B.1.16/2015
- Wartość: 44 000,00 PLN
- Czas trwania: 12.09.2015
- Działania: zorganizowanie seminarium na temat „Zarządzanie wiekiem u osób
dojrzałych oraz prezentacja inicjatyw lokalnych na rzecz aktywizacji osób
dojrzałych” podczas VII Kongresu Kobiet
2.2.5. Ministerstwo Gospodarki - dofinansowanie kosztów realizacji
przedsięwzięcia w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na
rynku wewnętrznym Unii Europejskiej pod nazwą "Kobiety - ambasadorki
polskiego biznesu - przedsiębiorczość, eksport, gospodarka"
-
Wartość: 92 000,00 PLN
Czas trwania: 12.09.2015
Działania: zorganizowanie seminarium na temat możliwości promocji i
wspierania eksportu firm kobiecych, prowadzonych przez kobiety w Unii
Europejskiej "Kobiety - ambasadorki polskiego biznesu - przedsiębiorczość,
eksport, gospodarka"
2.2.6. Narodowe Centrum Kultury – dofinansowanie oprawy artystycznej VII
Kongresu Kobiet – promocja polskiej kultury i artystek kobiet
- Wartość: 50 122, 50 PLN
- Czas trwania: 12.09.2015
- Działania: koncert Hanny Banaszak z zespołem
koncert zespołu Lejdis bez Gentlemen
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 11 z 51
2.3. POZYSKANY SPONSORING i DAROWIZNY
W wyniku aktywności prezeski oraz członkiń Zarządu SKK w 2015 roku
Stowarzyszenie Kongres Kobiet zawarło umowy sponsorskie oraz umowy o
współpracę oraz uzyskało darowizny zarówno od osób fizycznych, jak i
prawnych.
Wśród sponsorów i darczyńców znalazły się m.in.:
1.
firmy:
PZU, Provident, Siemens, PGNiG, Coca-Cola, Polpharma, Bosch, Henkel,
Mercedes-Benz, Vilmorin Garden, Fiat, Tous, Olsen, Ava Laboratorium
Kosmetyczne, Bicomedica, Diamonds International, EXY Sp. zo.o., Korum
Services, Monamour Lingerie, Partylite Candles, Studio W, Supergadżet, Enel-Med,
Konsalnet, Raczkiewicz Chenczke Consultants
2. wydawnictwa:
Claroscuro, Doradca Książki, Grupa Wydawnicza Foksal, Grupa Wydawnicza
Relacja, Wyd. Bogulandia,Wyd. Czarna Owca, Wyd. Czarna Owieczka, Wyd.
Czarne, Wyd. Hanna Bakuła, Wyd. Krytyki Politycznej, Wyd, LEW, Wydawnictwo
Literackie, Wyd. Naukowe PWN, Wyd. Prószyński Media, Wyd. Psyche, Wyd.
Świat Książki, Wyd. Virgo, Wyd. ZNAK
3. organizacje:
Fundacja im. H. Bölla
4. osoby fizyczne
Środki od sponsorów, partnerów i darczyńców zostały przeznaczone głównie na
działalność ogólnopolską oraz regionalną - organizację VII Kongresu Kobiet,
przeprowadzenie III Letniej Akademii Kongresu Kobiet, a także na działania
promocyjne idei Kongresu Kobiet.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 12 z 51
2.4.
DZIAŁALNOŚĆ OGÓLNOPOLSKA
2.4.1. VII KONGRES KOBIET
Stowarzyszenie Kongres Kobiet było organizatorem VII Kongresu Kobiet, który
odbył się 11 i 12 września 2015 r. na Torwarze w Warszawie. Na VII Kongres
Kobiet zarejestrowało się 8 tys. kobiet (i mężczyzn) z różnych rejonów Polski,
dużych i małych miast oraz obszarów wiejskich. Kongres przebiegał pod hasłem:
„Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?”
W Kongresie wzięły udział grupy zorganizowane, reprezentujące regiony z całej
Polski oraz wszystkie służby mundurowe.
W wydarzeniach towarzyszących Kongresowi Kobiet w części artystycznej
wystąpiła m.in. Hanna Banaszak, a także zespół Lejdis bez Gentlemen. Hymn
Kongresu wykonały Majka Jeżowska i Anna Jurksztowicz. Do działania i większej
aktywności namawiały kobiety aktorka Katarzyna Żak, dziennikarka i producentka
Mariola Bojarska-Ferenc oraz sportsmenka Otylia Jędrzejczak, a także
przedstawicielki licznie reprezentowanych na VII Kongresie kobiet ze służb
mundurowych.
Na VII Kongresie Kobiet zorganizowano 10 Centrów tematycznych (Edukacyjne,
Rodzicielstwa, Przedsiębiorczości i Innowacji, Społeczne, Duchowe, Wystąpień
Publicznych, Zdrowia, Kultury, Zielone, Młodych), odbyło się 7 sesji plenarnych, 21
warsztatów, 41 paneli równoległych, przedstawiono 5 raportów i wygłoszono 5
przemówień inspiracyjnych.
Na VII KK pojawiło się 30 grup zorganizowanych, 20 dyplomatek, dyplomatów i
gościń i gości z zagranicy (m.in. z: Holandii, Filipin, Niemiec, Finlandii, USA,
Kirgistanu, Węgier, Czech, Wielkiej Brytanii, Czeczenii i Kurdystanu).
W Parku Kobiet wystawionych była rekordowa liczba 90 stoisk firm, organizacji
pozarządowych i wydawnictw książkowych.
W panelach i sesjach uczestniczyło ponad 250 zaproszonych gościń i gości.
Wśród nich były osoby reprezentujące świat akademicki, biznes, politykę, media,
kulturę, samorząd i in.
Ponadto Kongres swoją obecnością zaszczycili: była Pierwsza Dama Anna
Komorowska, Prezes Rady Ministrów – Ewa Kopacz, Wicepremier Janusz
Piechociński, Marszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i Wicemarszałkini
Sejmu Wanda Nowicka, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania,
Małgorzata Fuszara, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.
Opiekunkami i uczestniczkami kongresowych sesji były m.in.: ministra
Małgorzata Fuszara, prof. Monika Płatek, Henryka Bochniarz, prof. Magdalena
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 13 z 51
Środa, prof. Ewa Łętowska, Barbara Labuda, wicemarszałkini Sejmu Wanda
Nowicka, Ewa Woydyłło-Osiatyńska, Agnieszka Graff, Kazimiera Szczuka, Barbara
Nowacka, Ewa Rumińska-Zimny, Ewa Sufin-Jacquemart, a także ministry:
Małgorzata Omilanowska, Joanna Kluzik-Rostkowska, Lena Kolarska-Bobińska.
Nagrodę
Różnorodności
Kongresu
Kobiet otrzymał
Europoseł,
b.Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i b.premier – prof. Jerzy Buzek,
natomiast laureatką Nagrody VII Kongresu Kobiet została dr Agnieszka Graff –
wykładowczyni akademicka, publicystka, promująca tematykę rodzicielstwa i
nowoczesnego macierzyństwa w działalności Kongresu Kobiet.
W Paradzie Liderek na głównej scenie Kongresu wystąpiły nasze
Pełnomocniczki i działaczki z regionów, które miały okazję zaprezentować się
całej Polsce mówiąc o swojej aktywności w regionach.
Na VII Kongresie Kobiet odbyła się debata z udziałem polityczek różnych
ugrupowań (głównie centro-lewicowych), które mówiły o tym, jakiej chcą Polski
dla kobiet. W centrach tematycznych miały też miejsce dziesiątki sesji, paneli i
warsztatów, poświęconych m.in. zdrowiu kobiet, poprawie ściągalności
alimentów, prawom dziecka, aktywizacji kobiet w naukach ścisłych, biznesie i
nowych technologiach, wyzwaniom stojącym przed młodymi kobietami,
ekologicznej encyklice papieża Franciszka, integrowaniu społeczności wiejskich
oraz służbom mundurowym.
VII Kongres Kobiet – w czasie obrad plenarnych i w centrach tematycznych –
wysunął wiele postulatów niezbędnych do tego, by Polska stała się
społeczeństwem bardziej egalitarnym zgodnie z artykułem 33 Konstytucji RP.
Postulaty dotyczyły polityki społecznej, edukacyjnej, równościowej, zdrowotnej,
finansowej oraz polityki spraw wewnętrznych.
W organizacji Kongresu Stowarzyszenie wsparła 120-osobowa grupa
wolontariuszek i wolontariuszy. Prace wolontariatu koordynowały koordynatorki:
Ewa Maciąg i Agnieszka Przybysz. Wolontariuszki i wolontariusze pomagali w
obsłudze sal, służyli pomocą uczestniczkom i uczestnikom, opiekowali się
gościniami i gośćmi zagranicznym oraz realizowali szereg zadań, bez których
Kongres nie mógłby się sprawnie odbyć. Wolontariat prasowy liczył grupę 25 osób,
którą koordynowała Julia Maciocha.
Dużym wsparciem były grupy wolontariuszek i wolontariuszy osadzonych w
Aresztach Śledczych w Warszawie-Grochowie i Warszawie-Białołęce.
Na VII Kongresie Kobiet, na zakończenie I dnia obrad cała sala odtańczyła
zumbę, którą można była przećwiczyć w ciągu dnia na warsztatach w Parku
Kobiet. Był to efekt współpracy z partnerem Kongresu – Coca Colą – w ramach
projektu Lider Animator.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 14 z 51
Centrum Rodzicielstwa Kongresu Kobiet i Fundacja Ocalenie zorganizowały
zbiórkę darów dla uchodźczyń i uchodźców w trakcie VII KK.
Wielkie zainteresowanie Kongresem było widoczne w liczbie akredytacji
udzielonej dziennikarkom i dziennikarzom prasowym, telewizyjnym,
radiowym i internetowym. Zgłosiło się ponad 120 przedstawicielek i
przedstawicieli mediów, którzy relacjonowali to, co działo się podczas VII
Kongresu Kobiet. O naszej inicjatywie mówiły największe media w Polsce, a
wśród nich m.in. TVP, TVN, Polsat, „Gazeta Wyborcza”, Polskie Radio Program I
i III, Radio TOK FM, Superstacja.
Liczba publikacji zawierających hasło „VII Kongres Kobiet” we wszystkich
mediach w okresie 1-30 września 2015 r. to 568 szt., w tym:
§
prasa: 62 szt.
§
RTV: 145 szt.
§
Internet: 361 szt.
Reklamowy ekwiwalent pieniężny opublikowanych materiałów prasowych nt. VII
Kongresu Kobiet we wszystkich mediach oszacowano na kwotę 8.276.838
złotych.
Ponadto 11 września było ponad 300 dyskusji i wzmianek na temat VII Kongresu
Kobiet w internecie, a 12 września było 1 800 wpisów z #7kongreskobiet w
mediach społecznościowych (m.in. Facebook i Twitter). VII Kongres Kobiet
znalazł się w pierwszej trójce wzmiankowanych hasztagów w mediach
społecznościowych.
2.4.2.
DZIAŁANIA NA RZECZ RATYFIKACJI KONWENCJI RADY EUROPY
O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY
DOMOWEJ ORAZ DZIAŁANIA ANTYPRZEMOCOWE
Stowarzyszenie Kongres Kobiet nadal podejmowało wiele zadań związanych z
przekonywaniem polityków do ratyfikacji Konwencji Rady Europy o
przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Ratyfikacja nastąpiła w lutym 2015 r., prezydent B.Komorowski złożył swój
podpis w marcu.
Stowarzyszenie Kongres Kobiet wystosowało apele o konieczności ratyfikowania
konwencji antyprzemocowej do posłanek, posłów, senatorów i senatorek oraz
pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Brało udział w posiedzeniach czterech komisji Senatu dot. ratyfikacji.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 15 z 51
Wysłało podziękowanie członkiniom i członkom Sejmu, następnie Senatu za
uchwalenie ustawy o ratyfikacji konwencji antyprzemocowej oraz do Prezydenta
Bronisława Komorowskiego za podpisanie ratyfikacji.
Wśród działań antyprzemocowych, w których wzięły udział przedstawicielki
Stowarzyszenia, warto wspomnieć o lutowej akcji One Billion Rising –
Nazywam się Miliard, koordynowanej przez Feminotekę, w którą zaangażowane
są zarówno prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, jak i większość
Regionalnych Pełnomocniczek SKK oraz niektóre członkinie Rady Programowej
Kongresu Kobiet
2.4.3. DZIAŁANIA KONGRESU KOBIET
OBECNOŚCI KOBIET W POLITYCE:
NA
RZECZ
ZWIĘKSZENIA
2.4.3.1. W ramach działań, mających na celu zwiększenie obecności kobiet w
życiu publicznym:
•
Opublikowano
trzy
raporty:
„KOBIETY
W
WYBORACH
SAMORZĄDOWYCH, WYBORACH PARLAMENTARNYCH ORAZ W
OKRESIE PREZYDENCKIEJ KAMPANII WYBORCZEJ Dyskryminacja ze
względu na płeć i mowa nienawiści w mediach” – wynik monitoringu,
który przeprowadzono zarówno przed, jak i po wyborach samorządowych i
parlamentarnych. Raport obejmujący kampanię prezydencką stanowił efekt
monitoringu mediów pod kątem dyskryminacji i mowy nienawiści wobec
Magdaleny Ogórek. Projekt współfinansowany jest z Funduszy EOG w
ramach projektu „Silne razem!”. Raporty zostały przygotowane na zlecenie
"Obserwatorium Kongresu Kobiet (nie)równości płci w mediach".
§
Kongres Kobiet we współpracy z ODIHR (Biuro Instytucji Demokratycznych i
Praw Człowieka) zorganizował szkolenie "Liderki do parlamentu!", w którym
wzięło udział ponad 30 kobiet z całej Polski (o różnych światopoglądach,
orientacjach politycznych). Podczas trzydniowego zjazdu uczestniczki
otrzymały teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat kandydowania do Sejmu
RP i organizacji kampanii wyborczej. O swoich doświadczeniach opowiadała
marszałkini Wanda Nowicka, o równouprawnieniu w polityce, standardach
międzynarodowych mówiła dr Hanna Machińska, dyrektorka Biura Rady
Europy w Warszawie. Warsztat dla liderek przeprowadziła psycholożka,
specjalistka od kampanii wyborczych Natalia de Barbaro.
§
W lipcu opublikowałyśmy poradnik dla kandydatek w
(przygotowanie E. Maciąg, rozliczenie z projektu: A. Siedlaczek).
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
wyborach
Strona 16 z 51
§
§
wydano kilkadziesiąt rekomendacji dla kandydatek, startujących w
wyborach.
wystosowano liczne apele i oświadczenia
2.4.3.2. W związku z odbywającymi się w 2015 r. wyborami prezydenckimi i
parlamentarnymi, Kongres Kobiet podjął liczne inicjatywy profrekwencyjne
oraz zwiększające udział kobiet w życiu publicznym a także działania na rzecz
tzw. Mechanizmu suwakowego:
§
§
§
§
zorganizowano konferencję prasową, by zaapelować do premier Ewy
Kopacz o przyjęcie „ustawy suwakowej”
wydano oświadczenia i apele w kampanii profrekwencyjnej,
sesje i panele z udziałem polityczek z różnych ugrupowań na VII KK,
umieszczałyśmy informacje o kandydatkach na naszej stronie internetowej
i facebooku.
2.4.4. DZIAŁANIA KONGRESU KOBIET NA RZECZ ZWIĘKSZENIA
OBECNOŚCI KOBIET W MEDIACH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
DYSKRYMINACJI
2.4.4.1. OBSERWATORIUM (NIE)RÓWNOŚCI PŁCI W MEDIACH
Kongres Kobiet podjął się w ramach inicjatywy „Obserwatorium (nie)Równości Płci”
monitorowania wybranych mediów pod kątem dyskryminacji kobiet, a także ich roli
w promowaniu haseł równościowych i prokobiecych, szczególnie w kontekście
kampanii wyborczych. Zadaniem Obserwatorium jest również reagowanie na
przejawy nierówności/dyskryminacji w przekazach medialnych. Przygotowania do
projektu zaczęły się we wrześniu 2014 r.
Obserwatorium (nie)Równości Płci funkcjonuje w ramach projektu „Silne razem!”
współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla
Demokracji. Obserwatorium monitoruje wybrane media pod kątem dyskryminacji
kobiet, a także rolę mediów w promowaniu haseł równościowych i prokobiecych,
szczególnie w kontekście kampanii wyborczych. Zadaniem Obserwatorium jest
również reagowanie na przejawy nierówności/dyskryminacji w przekazach
medialnych.
W ramach projektu opublikowano m.in. raporty:
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 17 z 51
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KOBIETY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH. Dyskryminacja ze względu
na płeć i mowa nienawiści w mediach, o którym mowa wyżej.
Raport z monitoringu mediów w okresie prezydenckiej kampanii wyborczej
pod kątem dyskryminacji i mowy nienawiści wobec kandydatki Magdaleny
Ogórek (13 kwietnia -10 maja 2015)
Raport z monitoringu mediów: TOMASZ LIS NA ŻYWO - raport za I kwartał
2015 r.
Raport z monitoringu mediów: KAWA NA ŁAWĘ - raport za I kwartał 2015 r.
Raport z monitoringu mediów: Fakty po Faktach - raport za I kwartał 2015
Raport zbiorczy z monitoringu programów TV - I kwartał 2015
Raport z monitoringu mediów: TOMASZ LIS NA ŻYWO - raport za II
kwartał 2015 r.
Raport z monitoringu mediów: KAWA NA ŁAWĘ - raport za II kwartał 2015 r.
Raport z monitoringu mediów: FAKTY PO FAKTACH - raport za II
kwartał 2015 r.
Raport zbiorczy z monitoringu programów TV - II kwartał 2015 r.
Prasa I semestr 2015 - analiza jakościowa
Prasa I semestr 2015
Monitoring mediów został przeprowadzony przez wolontariuszkę E. Jabkiewicz.
Przygotowaniem raportów zajmowały się A. Siedlaczek i wolontariuszka E.Maciąg.
2.4.4.2. CENTRUM ANALIZ I EKSPERTYZ
Również w ramach projektu „Silne razem!”, współfinansowanego z Funduszy EOG,
Stowarzyszenie powołało Centrum Analiz i Ekspertyz. CAiE jest instytucją
monitorującą dokumenty prawne pod kątem polityki równościowej, a efektem tego
monitoringu będą ekspertyzy i propozycje zmian aktów prawnych. W ramach tej
inicjatywy powstała specjalna skrzynka: [email protected] Wszystkie osoby,
które doświadczyły dyskryminacji ze względu na złe przepisy prawne, mogą
zgłaszać się pod ten adres.
W efekcie monitoringu przygotowano ekspertyzy, oceniające skuteczność regulacji
prawnych i stosowanych na ich podstawie praktyk dotyczących obszarów
zainteresowania konkretnej ekspertyzy. Ekspertyzy pomyślane zostały jako możliwy
mechanizm uczestniczenia w procesie kształtowania treści prawa, kultury i
społecznego
kapitału
prawnego
uwzględniającego
perspektywę gender mainstreaming.
Wytypowano cztery obszary badawcze do analizy z uwzględnieniem wrażliwości na
przestrzeganie zobowiązania do tworzenia prawa w zgodzie z treścią art. 33
Konstytucji RP i jego stosowania zgodnie z treścią art. 33 Konstytucji:
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 18 z 51
1. Kobiety 50+ na rynku pracy
2. Urlopy rodzicielskie
3. Prawne (i społeczne) aspekty ochrony dzieci przed wykorzystaniem
seksualnym
4. Nieletnie
macierzyństwo
wychowanek
placówek
opiekuńczych
i
poprawczych.
Opublikowane ekspertyzy:
1. Prawne i społeczne aspekty ochrony dzieci przed wykorzystywaniem
seksualnym, jako formy przejawu dyskryminacji dzieci płci żeńskiej ze względu na
płeć - dr hab. Prof. UW Monika Płatek, dr Małgorzata Dziewanowska
2. Kobiety 50+ na rynku pracy. Przejawy dyskryminacji ze względu na płeć - Mec.
Zuzanna Rosner, redakcja naukowa: dr hab. Prof. UW Monika Płatek
3. Nieletnie macierzyństwo wychowanek ośrodków resocjalizacyjnych: MIĘDZY
RESOCJALIZACJĄ A MACIERZYŃSTWEM – aspekty dyskryminacji ze względu
na płeć - dr hab. Prof. UW Monika Płatek, Agnieszka Sikora
2.4.4.3.
SZKOLENIA „TRAIN THE TRAINERS”
Szkolenia stanowią kolejną aktywność podejmowaną w ramach projektu „Silne
razem!” współfinansowanego z Funduszy EOG. W 2015 r. zostały przeprowadzone
cztery szkolenia:
- w dniach 29-30.01.2015 – szkolenie z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji ze
względu na płeć, promowania postaw tolerancji, podejmowania działań względem
mowy nienawiści w mediach, a także jej zwalczania zostało przeprowadzone przez
ekspertki islandzkiej organizacji Centre for Gender Equality
- w dniach 26-27.02.2015 – szkolenie antydyskryminacyjne, również z zakresu
empowermentu zostało przeprowadzone przez J. Piotrowską, M. Środę oraz E.
Woydyłło-Osiatyńską
- w dniu 30.11.2015 – szkolenie z zakresu dyskryminacji w mediach i mowy
nienawiści zostało przeprowadzone przez A. Dryjańską
- w dniu 1.12.2015 – szkolenie z zakresu wzmacniania kobiet zostało
przeprowadzone przez J. Piotrowską.
W szkoleniach wzięło udział łącznie ok. 48 osób.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 19 z 51
2.4.5. DZIAŁANIA KONGRESU KOBIET NA RZECZ ZWIĘKSZENIA
OBECNOŚCI KOBIET NA RYNKU PRACY, W BIZNESIE ORAZ W
SŁUŻBACH MUNDUROWYCH
2.4.5.1. Konferencja Przedsiębiorcza, Pomysłowa, Przyszłościowa. Kobiece
oblicze przedsiębiorczości. DZIEŃ KOBIET
5 marca Kongres Kobiet we współpracy z Ambasadą Szwecji oraz Instytutem
Spraw Publicznych z okazji Dnia Kobiet zorganizował w Rezydencji Ambasadora
Szwecji konferencję poświęconą sytuacji kobiet na rynkach pracy. O szwedzkich i
polskich działaniach na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet i ich aktywności
na rynku pracy opowiedziały: Britt-Marie S. Torstensson, Prezeska organizacji
WINNET Sweden oraz Olga Kozierowska, twórczyni marki Sukces Pisany Szminką.
Do podzielenia się swoimi doświadczeniami prowadzenia własnej firmy zaproszone
zostały twórczynie autorskich pomysłów na kobiecy biznes. Debatowano o
inspiracjach do działań przywódczych, przedsiębiorczych i kreatywnych, o
możliwościach rozwoju oraz o wspieraniu kobiet w budowaniu ścieżki zawodowej.
2.4.5.2. Równe traktowanie w SŁUŻBACH MUNDUROWYCH
W VII Kongresie Kobiet licznie i aktywnie wzięły udział przedstawicielki
wszystkich służb mundurowych w Polsce (m.in. policji, wojska, służb
więziennych, służb celnych, ABW). Kongres Kobiet współpracuje z grupą
roboczą ds. kobiet w służbach mundurowych przy Pełnomocniczce Rządu
ds. Równego Traktowania. Przedstawicielki Kongresu Kobiet były zapraszane i
aktywnie uczestniczyły w podejmowanych przez kobiety w służbach
mundurowych inicjatywach (konferencjach, spotkaniach).
Dyskusja dotyczyła równych szans i równych możliwości kobiet i mężczyzn w
kulturze organizacji służb mundurowych oraz możliwość rozwoju zawodowego
kobiet funkcjonariuszek w poszczególnych służbach mundurowych, zagadnień
dotyczących przemocy w domu oraz przemocy w pracy, a także historii
dyskryminacji ze względu na płeć.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 20 z 51
2.4.6. DZIAŁANIA KONGRESU KOBIET NA RZECZ ZWIĘKSZENIA
ŚCIĄGALNOŚCI ALIMENTÓW I ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
FINANSOWEGO KOBIET
- W marcu podpisałyśmy się pod listem otwartym ws. zniesienia obowiązku
rejestrowania dłużników alimentacyjnych - Apel do Pani Premier i rządu, by
wycofano się z propozycji zniesienia obowiązku rejestrowania dłużników
zalegających z alimentami ponad pół roku i dołożono wszelkich starań, by
ściągalność alimentów w Polsce była coraz większa.
- W sierpniu opublikowałyśmy poradnik „Alimentacyjne ABC” – podstawowe
zagadnienia dot. ściągalności alimentów w Polsce, przygotowane przez adwokat
Martę Tomkiewicz, wiceprzewodniczącą Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej.
- Na VII Kongresie Kobiet alimenty były tematem sesji plenarnej zorganizowanej
przez Agnieszkę Graff (udział: Iwona Janeczek – Stowarzyszenie Dla naszych
Dzieci; Anita Kucharska-Dziedzic – prezeska Lubuskiego stowarzyszenia na
rzecz Kobiet BABA; Wanda Nowicka – Wicemarszałkini Sejmu RP; Monika
Janus – Rzeczniczka Krajowej Rady Komorniczej, Elżbieta Korolczuk –
wykładowczyni Gender Studies oraz Grzegorz Wrona – adwokat specjalizujący
się w prawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie). W trakcie Kongresu
prowadzony był licznik alimentacyjny.
- W październiku wspierając Akcję Demokrację oraz Stowarzyszenie Poprawy
Spraw Alimentacyjnych DLA NASZYCH DZIECI podpisałyśmy apel do pani
Premier Ewy Kopacz o podniesienie progu dochodowego uprawniającego do
świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
- Również w październiku opublikowałyśmy na naszych nośnikach list środowisk
związanych z miesięcznikiem ZNAK do biskupów Kościoła rzymskokatolickiego
w Polsce, apelujący o pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci. W liście
m.in. zawarte jest przesłanie, iż "potrzebne jest powszechne nauczanie, że
grzechem jest uchylanie się od płacenia alimentów".
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 21 z 51
2.4.7. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI - KONTAKTY Z KANCELARIĄ
PREZYDENTA RP, KANCELARIĄ PREZESA RADY MINISTRÓW,
MINISTERSTWAMI, WŁADZAMI WARSZAWY
Kongres Kobiet bierze udział w organizacji spotkań, dyskusji, debat, szkoleń w
siedzibach powyższych instytucji.
Bezpośrednie kontakty i spotkania z przedstawiciel(k)ami władzy to m.in.:
•
03.03.2015: spotkanie D. Warakomskiej i H. Bochniarz w Pałacu
Prezydenckim z przedstawicielem Kancelarii, Panem Jackiem Michałowskim,
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz w sprawie wyborów
prezydenckich i Global Summit w 2016 roku w Polsce,
•
06.03.2015: Gabinet Cieni Kongresu Kobiet spotkał się z Premier Ewą
Kopacz. Gabinet Cieni Kongresu Kobiet reprezentowały: Danuta Hübner,
Henryka Bochniarz, Teresa Kamińska, Katarzyna Duczkowska-Małysz,
Magdalena Środa, Beata Stelmach, Bogusława Matuszewska, Anna
Karaszewska, Dorota Warakomska,
•
06.03.2015 Spotkanie Doroty Warakomskiej i Pani Minister Katarzyny
Kacperczyk w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, spotkanie dotyczyło
współpracy i ewentualnego finansowania VII KK, w kontekście tego, że na
Kongres zapraszamy kobiety z różnych krajów,
•
10.03.2015 Spotkanie Zarządu KK z ministrem W. Karpińskim, spotkanie
dotyczyło współpracy i ew. finansowania VII KK,
•
29.07.2015 Spotkanie D. Bettman i A. Karaszewskiej z Ministrem Rolnictwa,
Markiem Sawickim
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 22 z 51
2.4.8. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY z organizacjami pozarządowymi, klubami
kobiecymi, grupami nieformalnymi, organizacjami badawczymi i
medialnymi: (niektóre spotkania i rozmowy opisane szerzej w innych punktach)
Styczeń
•
•
D. Warakomska i prof. Rafał Ohme możliwość współpracy i przeprowadzenia
badań wśród kobiet zarejestrowanych na Ogólnopolski Kongres Kobiet oraz
wśród uczestniczek VII Kongresu – Jaka Polska dla kobiet,
D. Warakomska i A. Jankowska z przedstawicielkami Ambasady USA – w
sprawie dalszej współpracy i jej rozwinięcia,
Luty
•
•
•
•
•
•
•
•
Dorota Warakomska i Judy Van Rest, Executive Vice President International
Republican Institute (IRI),
D. Warakomska i A. Jankowska w Sejmie: posiedzenie dwóch połączonych
komisji sejmowych ws. Konwencji przeciw przemocy wobec kobiet oraz
głosowanie w Sejmie nad ustawą dotyczącą ratyfikacji Konwencji,
D. Warakomska i A. Siedlaczek - grupa gości z Chin (profesorowie i
działacze społeczni na rzecz praw człowieka w Chinach),
D. Warakomska, J. Michalska, A. Jankowska, H. Cholewa dotyczące
unowocześniania formy Kongresu przed VII KK,
D. Warakomska i A. Jankowska, z Fundacją im. Heinricha Bölla z jej Prezes
Irene Hahn--Fuhr w sprawie udziału Fundacji w działaniach KK i obecności
Fundacji na VII KK oraz na wybranych kongresach regionalnych, w tym na
kongresie w Słupsku,
D. Warakomska, A. Jankowska, H. Cholewa i Katarzyna Pawlikowska ws.
promocji książki „Polki - spełnione profesjonalistki, rodzinne panie domu czy
obywatelki świata?” autorki: Katarzyna Pawlikowska, Dominika Maison.
Recenzja książki i wywiad E. Maciąg z autorką został umieszczony na
stronie internetowej,
D. Warakomska i senator Andżelika Możdżanowska (przed posiedzeniami
Komisji Senatu w sprawie ratyfikacji Konwencji Antyprzemocowej),
A. Jankowska i H. Salgarolo obecne w Senacie na posiedzeniach Komisji
senackich ws. ratyfikacji Konwencji (4 Komisje: Komisja Spraw
Zagranicznych, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, Komisja Nauki,
Edukacji i Sportu oraz Komisja Praw człowieka),
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 23 z 51
•
•
D. Warakomska i Zarząd SKK z Wicepremierem i Ministrem Gospodarki J.
Piechociński na temat możliwości współpracy przy Ogólnopolskim Kongresie
Kobiet oraz działań na rzecz kobiet na wsi,
D. Warakomska i A. Jankowska spotkanie z prawniczkami z Krajowego
Zespołu Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej na temat możliwych
działań Zespołu na rzecz kobiet i współpracy podczas Ogólnopolskiego
Kongresu Kobiet,
Marzec
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotkanie H. Bochniarz i D. Warakomskiej z Szefem Kancelarii Prezydenta
RP – ministrem Jackiem Michałowskim, w sprawie przygotowań do VII
Kongresu Kobiet oraz Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie 2016,
Spotkanie Gabinetu Cieni z Premier Ewą Kopacz,
Gabinet Cieni Kongresu Kobiet reprezentowały: Danuta Hübner, Henryka
Bochniarz, Teresa Kamińska, Katarzyna Duczkowska-Małysz, Magdalena
Środa, Beata Stelmach, Bogusława Matuszewska, Anna Karaszewska,
Dorota Warakomska.
Tematy poruszone to m.in.: suwak na listach wyborczych, ratyfikacja
konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, a także wsparcie
przez rząd Kongresu Kobiet w inicjatywie na rzecz organizacji w Polsce
Światowego Szczytu Kobiet w 2016 r.
Udział D. Warakomskiej i zabranie głosu podczas spotkania przedstawicielek
i przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych z Premierem Szwecji,
Stefanem Löfven’em. Spotkanie odbywało się w kontekście kobiet na rynku
pracy i roli jaką odgrywają w budowaniu dobrobytu kraju.
Spotkanie D. Warakomskiej z min. Katarzyną Kacperczyk – w sprawie
współpracy przy GSW - Światowym Szczycie Kobiet – delegacja do Brazylii
2015 oraz organizacja szczytu w Warszawie 2016,
Spotkanie D. Warakomskiej, A. Jankowskiej i H. Cholewy z dziennikarkami
m.in. Wysokich Obcasów, Polskie Radio 24– w sprawie najciekawszych dla
mediów tematów podczas VII Kongresu i możliwości współpracy,
Spotkanie Zarządu SKK z Min. Skarbu Włodzimierzem Karpińskim,
Spotkanie D. Warakomskiej w KPRM z ministrą M. Fuszarą oraz
przedstawicielkami/ami kilku resortów w sprawie delegacji na Światowy
Szczyt oraz jego programu i przebiegu GSW 2015,
Spotkanie D. Warakomskiej i wiceambasador Izraela, Pani Ruth Cohen Dar
– o możliwościach współpracy,
Spotkanie D. Warakomskiej, A. Jankowskiej i H. Cholewy z dziennikarkami –
drugie spotkanie w sprawie możliwości współpracy z redakcjami.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 24 z 51
Kwiecień
•
•
•
•
•
•
Spotkanie D. Warakomska i Pani Minister Mościcka Dendys – MSZ –
współpraca przy Światowym Szczycie Kobiet 2016,
Zaproszenie dla D. Warakomskiej na Galę z okazji 20-lecia Polskiego
Stowarzyszenia Sportu Kobiet (PSSK). Podczas uroczystości rozstrzygnięty
zostanie plebiscyt na Najwybitniejszą Polską Zawodniczkę 20-lecia oraz
najlepsze sportsmenki 2014 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie,
spotkanie D. Warakomskiej, A. Jankowskie, H. Cholewy z przedstawicielkami
kobiet z Kielc (M. Marenin, A. Cyran) ws. Organizacji Kongresu Kobiet w
Kielcach,
Udział D. Warakomskiej w Konferencji Ekspertki.org – wystąpienie na temat
potrzeby aktywności kobiet w mediach,
Spotkanie z wolontariuszkami na VII KK w biurze – przygotowania do VII
Kongresu Kobiet,
Spotkanie D. Warakomskiej z B. Jakoniuk-Wojcieszak TVP Info – o
możliwościach współpracy przy działaniach kongresowych – wspieranie
aktywności kobiet na rynku pracy i w mediach.
Maj
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotkanie D. Warakomska i M. Fuszara w KPRM - uzgodnienia dot.
Światowego Szczytu Kobiet w Sao Paulo,
Spotkanie D. Warakomska i Urszula Dudziak – uzgodnienia dot. Światowego
Szczytu Kobiet w Sao Paulo,
Spotkanie D. Warakomska i mecenas Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska –
uściślenia dotyczące współpracy z Zespołem ds.Kobiet przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej,
Ambasada Niemiec - spotkanie D. Warakomska, D. Bettman, J. Buzek,
Spotkanie z wiceminister gospodarki Iloną Antoniszyn-Klik - A. Karaszewska,
Ł. Łuka, H. Cholewa – uzgodnienia dot. VII Kongresu Kobiet,
14-16.05 Global Summit of Women 2015, Sao Paulo – udział m.in. H.
Bochniarz, M. Środa, D. Warakomska, D.Bettman,
Spotkanie Fundacja H. Boella - A. Jankowska, E. Ruminska-Zimny możliwości współpracy,
Spotkanie A. Karaszewska i A. Jankowska w ZGN – w sprawie szczegółów
umowy najmu biura SKK,
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 25 z 51
Czerwiec
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotkanie D. Warakomska, A. Siedlaczek w biurze SKK z Palestynkami na
prośbę PAP – o ideach i działalności Kongresu Kobiet,
Spotkanie D. Warakomskiej w Pałacu Prezydenckim – Święto Wolności 4.06
Prezydent B. Komorowski i Pierwsza Dama A. Komorowska,
Spotkanie A. Karaszewska i A. Jankowska w ZGN – cd. Uzgodnień,
Spotkanie D. Warakomskiej z Ambasador Portugalii – przedstawienie działań
SKK i omówienie możliwości współpracy,
Spotkanie D. Warakomskiej z szefostwem hotelu Mariott – rozmowy o
potencjalnej współpracy przy organizacji Światowego Szczytu Kobiet w
Warszawie 2016 r.,
Kolacja z dziennikarkami – D. Warakomska, zarząd, H. Bochniarz, A.
Jankowska, H. Cholewa,
Spotkanie z członkiniami Litewskiej Sieci Kobiet Biznesu i Fundacji Liderek
Biznesu – D. Bettman,
Spotkanie D. Warakomskiej z Amb. Norwegii – o ideach i działaniach
Kongresu,
Spotkanie D. Warakomskiej z prof. Rafałem Ohme – o możliwościach
współpracy,
Spotkanie M. Chińcz z Ukrainkami – działania SKK,
D. Warakomska – Spotkanie u Prezydenta "Dobry klimat dla rodziny",
Spotkanie przedstawicielek Fundacji Girls Code Fun i D. Warakomskiej,
Spotkanie D. Warakomskiej i Marcina Waleckiego ODHiR – współpraca i
plany na przyszłość,
Spotkanie D. Warakomska i Nina Kowalewska-Motlik – możliwe działania
promocyjne,
Pożegnalna kolacja, członkinie Zarządu SKK z ambasadorem Szwecji,
D. Warakomska i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej B. Gessel – o
działalności Stowarzyszenia Kongres Kobiet,
Lipiec
• Spotkanie D. Warakomska i Dziewczyny na Politechniki – o wspólnych
akcjach i działaniach,
• Spotkanie/wizyta w Polsce Irene Natividad w związku ze zbliżającym się
Global Summit of Women 2016 organizowanym w Warszawie:
o spotkanie z Marszałkinią Sejmu Małgorzatą Kidawą-Błońską: D.
Warakomska,
o Spotkanie z ministrą kultury Małgorzatą Omilanowską: D.
Warakomska, A. Siedlaczek,
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 26 z 51
•
•
•
•
•
•
o Spotkanie z dyrektorem Instytutu Adama Mickiewicza Pawłem
Potoroczynem: A. Siedlaczek,
o Spotkanie z Pełnomocniczką rządu ds. Równego traktowania prof.
Małgorzatą Fuszarą: D. Warakomska, A. Siedlaczek,
Spotkanie z Min. Pracy,
Spotkanie D. Warakomskiej z Ambasadorką Finlandii – o współpracy,
Spotkanie D. Warakomskiej z Pełnomocnikiem Rządu Kurdystanu – o
udziale w VII Kongresie Kobiet,
Doroczny Piknik Lewiatana – udział D. Warakomska, zarząd, A. Jankowska,
H. Cholewa,
D. Warakomska – spotkanie i podpisanie Umowy najmu ZGN,
Spotkanie D. Bettman, A. Karaszewskiej z Ministrem Rolnictwa, Markiem
Sawickim,
Sierpień
• Spotkanie z matkami przedsiębiorczyniami dot. niekorzystnych zmian w
zasadach opłacania składek i wypłacania zasiłków macierzyńskich kobietom
prowadzącym działalność gospodarczą – E. Rumińska-Zimny i A.
Siedlaczek,
Wrzesień
• Koalicja Ambasadorów Równości w Biznesie – projekt MPiPS, którego
głównym celem jest promocja równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a
w szczególności udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji
ekonomicznych. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprosił do grona
Ambasadorów Równości w Biznesie osoby, a także różne instytucje, firmy i
organizacje, które są promotorami równości kobiet i mężczyzn w dostępie do
awansów, w tym D. Warakomską,
• Spotkanie Przyjaciół Kongresu w rezydencji Ambasador Finlandii – A.
Siedlaczek, D. Warakomska,
• D. Warakomska udział w konferencji STEM – Raport i rekomendacje,
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
• Spotkanie D. Warakomska – Ambasada USA,
• Pikieta Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny pod Sejmem „Nie dla
całkowitego zakazu aborcji” A. Jankowska,
• spotkanie D. Warakomskiej, A. Siedlaczek, A. Szygendy z Beatą Jaczewską
– dyrektor wykonawczą Visegrad Fund w sprawie możliwości pozyskiwania
funduszy,
• Konferencja prasowa dot. VII KK – udział H. Bochniarz, M. Środa, D.
Warakomska, K. Kofta, organizacja – A. Jankowska, H. Cholewa,
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 27 z 51
Październik
• Konferencja
Naczelnej
Rady
Adwokackiej
„Praktyczne
aspekty
obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” – A. Jankowska, E. Maciąg,
• Marsz nieprzyzwolenia MOC KONTRA PRZEMOC – A. Jankowska,
• Projekcja filmu dok. „Kobieta bez przestrzeni” w Krytyce Politycznej – A.
Jankowska,
• D. Warakomska - JKM Królowa Belgów z udziałem Pierwszej Damy Agaty
Kornhauser-Dudy,
• spotkanie Agaty Siedlaczek z H. Arora, S. Ilmi, M. Sieradzką,
przedstawicielkami ALL Ladies League – organizacji z siedzibą w Indiach,
skupiającej wpływowe przedstawicielki biznesu, polityki i kultury,
Listopad
• Wykład amerykańskiego działacza antyprzemocowego Jacksona Katza
(zorganizowany z okazji 10-lecia Feminoteki) A. Jankowska, E. Maciąg,
• D. Warakomska – udział w Konferencji Kobiet służb mundurowych w
Popowie,
• Konsultacje społeczne Klubu Poselskiego Nowoczesnej „Praworządna
władza. Co mogą zrobić obywatele, by politycy nie przekraczali granic
nakreślonych przez prawo?”, Sejm – E. Maciąg,
• Spotkanie A. Siedlaczek z B. Jaczewską i J. Sykorą z Visegrad Fund,
Grudzień
• Wizyta dziennikarki z Wenezueli – D. Warakomska i A. Siedlaczek (org.
PAIiIZ),
• Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego – Host Committee – Światowego
Szczytu Kobiet 2016 – GSW Warsaw,
• Spotkanie D. Warakomska z Fundacją H. Boella,
• Spotkanie/wizyta w Polsce Irene Natividad w związku ze zbliżającym się
Global Summit of Women 2016 organizowanym w Warszawie:
o spotkanie z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz: D.
Warakomska,
o Spotkanie z Pawłem Szrotem, Sekretarzem Stanu w KPRM, A.
Siedlaczek,
o Posiedzenie Host Committee GSW,
• Spotkanie Przyjaciół KK w Ambasadzie Austrii z udziałem Irene Natividad,
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 28 z 51
•
•
Spotkanie z reprezentacją z Buthanu – D. Warakomska i A. Siedlaczek,
Spotkanie D. Warakomskiej ws. Kobiecego festiwalu filmowego.
2.4.9. PROMOCJA KONGRESU KOBIET, IDEI i DZIAŁAŃ W MEDIACH I
MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
2.4.9.1. AKTYWNOŚĆ W MASS MEDIACH, KONTAKTY Z DZIENNIKARKAMI,
DZIENNIKARZAMI
Biuro prasowe Kongresu Kobiet utrzymuje stałe kontakty z mediami. Owocuje to
podejmowaniem w publicznej dyskusji tematów związanych z zakresem
zainteresowań Kongresu Kobiet.
Przedstawicielki Kongresu często biorą udział w audycjach i programach radiowych
i telewizyjnych, jako gościnie, występując na żywo m.in. w TVP1, TVP2, TVP Info,
Polsat, Polsat News, TVN, TVN24, Superstacji, a także w stacjach radiowych, m.in.:
Program 1, TOK FM, RDC, oraz w radiu internetowym (PR24).
Jesteśmy w stałym kontakcie i współpracujemy z Polską Agencją Prasową PAP.
Najczęściej w mediach elektronicznych (telewizja i radio) goszczą:
§
§
Dorota Warakomska (zawsze podpisywana wizytówką Kongresu Kobiet)
prof. Magdalena Środa.
Często występują także m.in.:
§
§
§
§
§
§
prof. Monika Płatek
Kazimiera Szczuka
Henryka Bochniarz
Ewa Rumińska-Zimny
Lidia Adamska
Katarzyna Duczkowska-Małysz
Przykładowe wystąpienia w mediach:
§
§
§
§
§
§
§
§
Styczeń
Superstacja, Szpile oraz TVP1 – D. Warakomska,
Świat się kręci – D. Warakomska
Luty:
TVP
PR24 – D. Warakomska
Marzec:
TVP Info, „Bez retuszu” – D. Warakomska.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 29 z 51
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Czerwiec:
Superstacja, Szpile – D. Warakomska
Polsat News – D. Warakomska
Wrzesień
Superstacja, Szpile– D. Warakomska,
TVP Info – D. Warakomska i Ewa Woydyłło
Superstacja, Szpile – D. Warakomska, K. Kofta
Radiowa Trójka – D. Warakomska
TVP Polonia – D. Warakomska, M. Środa i K. Kofta
Grudzień
Radio Kampus – D. Warakomska
Szacunkowy reklamowy ekwiwalent pieniężny dla Stowarzyszenia Kongres
Kobiet samych wystąpień prezeski Stowarzyszenia, przedstawiającej idee i
działalność Stowarzyszenia, wynosi kilka milionów złotych.
2.4.9.2 PROWADZENIE STRONY
FACEBOOKU ORAZ TWITTER
INTERNETOWEJ
I
STONY
NA
Biuro prasowe Kongresu Kobiet utrzymuje stronę internetową, na której
publikowane są wszelkie informacje, dotyczące działalności KK:
– ogłoszenia na temat nadchodzących wydarzeń: Kongresach regionalnych,
konferencjach, spotkaniach, prezentacjach, seansach filmowych, publikacjach
Biblioteki KK, itp.
– apele
– komentarze
– felietony
– rejestracja na kongresy
– program kongresowy, relacje z kongresów
– raporty
– wywiady
– recenzje książkowe
– relacje ze spotkań, seminariów, konferencji, konsultacji, warsztatów i happenigów.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 30 z 51
W 2015 r. ukazało się 182 aktualności – w tym 7 naszych wywiadów i 48 relacji z
różnych spotkań/wydarzeń/konferencji/paneli. Oto przykłady:
•
•
Mamy ustawę o in vitro!
Kongres Kobiet wobec polityki PiS
•
Rozmowy z młodymi przedsiębiorczyniami
•
•
•
„20 lat po Pekinie. Postanowienia IV Światowej Konferencji w Sprawie Kobiet
– czy ciągle są aktualne?”
Koniec kampanii jest jej początkiem
Konwencja antyprzemocowa dziś – czy i jak działa? Praktyka
•
Raport - tygodniki opinii
•
Polka niejedno ma imię
•
Serca i głosy kobiet – kto w kampanii wyborczej je zdobędzie?
•
Kongres Kobiet? A po co to komu?
•
Dawać moc - to pomaga!
•
Środa: Komentarz do historii pewnego gwałtu, z Kongresem Kobiet w tle
•
(Nie)równość płci w mediach
•
Mężczyźni mówią za siebie i za wszystkich!
•
Prof. Środa o wybranych tematach VII Kongresu Kobiet
•
Venus vs Mars na Cavaliadzie
•
o kobiecych przyjaźniach, wspomnieniach z podróży i ...- rozmowa z pisarką
Joanną Bator
•
Wywiad z Sally Armstrong – autorką „Wojny kobiet”
•
Kobiety z pasją i misją – czy hotelarstwo to domena kobiet?
2.4.10.
PROMOCJA KONGRESU KOBIET, IDEI i DZIAŁAŃ – INNE
DZIAŁANIA
2.4.10.1. UDZIAŁ W KONFERENCJACH / DEBATACH / WARSZTATACH /
MANIFESTACJACH (inne niż opisane szerzej w innych punktach)
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 31 z 51
Luty – Konferencja na Uniwersytecie Szczecińskim z udziałem marszałka
Olgierda Geblewicza, ekspertek PARP i Kongresu Kobiet oraz
zaproszonych gości. Zastanowimy się nad kwotami w biznesie oraz
znaczeniem różnorodności w zarządzaniu dla strategii rozwoju regionu
oraz przedsiębiorstw. Przedstawimy wyniki najnowszych badań oraz
rekomendacje
dla
pracodawców
oraz
samorządów.
•
•
•
•
•
Czerwiec – "Lean in STEM" – konferencja na temat kobiet w nowych
technologiach i naukach ścisłych, zorganizowana przez Fundację
Edukacyjnej Perspektywy, która zorganizowała wydarzenie. Ministra
Małgorzata Fuszara, pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania,
zwróciła uwagę, że to stereotypy powodują, że kobiet, dziewcząt w
naukach ścisłych jest wciąż mało.
Październik – Konferencja „20 lat po Pekinie. Postanowienia IV
światowej konferencji w sprawie kobiet – czy ciągle są aktualne?”,
zorganizowana przez prof. Małgorzatę Fuszarę, Pełnomocniczkę
Rządu do spraw Równego Traktowania. Udział D. Warakomskiej jako
prelegentki.
Listopad – Marsz Niepodległości
Grudzień – Demonstracja KOD pod Trybunałem Konstytucyjnym i pod
Sejmem – D. Warakomska, A. Jankowska, H. Cholewa, H. Salgarolo,
E. Maciąg oraz grupa wolontariuszek.
2.4.10.2. BIBLIOTEKA KONGRESU KOBIET
W ramach działalności wydawniczej pod sztandarem Kongresu Kobiet
Wydawnictwo Czarna Owca wydaje książki o tematyce feministycznoemancypacyjnej, które do tej pory nie zostały przetłumaczone na język polski. W
2015 r. w serii Biblioteka Kongresu Kobiet ukazała się kolejna ósma pozycja:
"Siostra outsiderka" Audre Lorde. Jest to zbiór piętnastu esejów i przemówień
amerykańskiej poetka i aktywistki Audre Lorde nt. seksizmu, rasizmu i homofobii.
W ramach promocji tej książki biuro SKK zorganizowało w siedzibie Kongresu
debatę na ten temat. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Grzybek. Książka była
też promowana na nośnikach Kongresu.
2.4.10.3. MATRONATY KONGRESU KOBIET
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 32 z 51
W 2015 r. udzielono 19 matronatów dla projektów oraz 9 matronatów dla
kongresów regionalnych organizowanych przez pełnomocniczki SKK. Matronaty
otrzymały poniższe projekty:
MATRONAT
MIEJSCE
Publikacja książki "Wojna
Kobiet" Prószyński i S-ka
Panel
„Jak
zachować
równowagę między pracą a
życiem
prywatnym?
Perspektywa pracodawcy i
pracownika”
DATA
styczeń
2015
OSOBA
SKŁADAJĄCA
WNIOSEK
Aleksander Dunin
Torun,
w 2-3 marca Anna Wróblewska
ramach XXII 2015
edycji forum
gospodarcz
ego
Warsztaty antyprzemocowe Warszawa
dla dzieci klas 4-6
marzecczerwiec
2015
Konferencja o kobietach w Szczecin
zarządach spółek
2015-02-05 ZARR
Konferencja Ekspertki.org
23Krytyka
Polityczna
i
24.04.2015 Stowarzyszenie
im.
Stanisława Brzozowskiego
Warszawa
Fundacja Praworzadni.pl
Anita Kawecka
Warsztaty "Tak, odważę się" Gdańsk
2015-02-28 Kongres Kobiet Pomorza
Magda Milewska
Debata po pokazie filmu Warszawa
"Pod ochroną"
2015-03-10 Magda
Krzanowska,
Stowarzyszenie
Nowe
Horyzonty
Festiwal
kobiet"
"Łódź
miastem Łódź
Marzena
Gawłowska
specjalista ds. promocji
Akademicki
Ośrodek
Inicjatyw Artystycznych
Publikacja autorstwa Marty
Waszczuk „Mamy wracamy”
Publikacja, konferencja i
szkolenia "Moc przemocy"
Agata Aleksandrowicz
marzec
2015kwiecień
2016
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Stowarzyszenie Nastawnia
i Fundacja Punkt Widzenia;
Ewelina Seklecka
Strona 33 z 51
Publikacja "Domino" Anny
Nasiłowskiej
Parada seniorów
Forum
Mam
czerwiec
2015
Warszawa
Przedsiębiorczych Warszawa
Anna Nasiłowska
20/27.06.20 Magdalena Foryś
15
2015-05-14 Renata Felicka
Kongres Kobiet Północnej Piła
Wielkopolski w Pile
2015-10-10 Iwona Kamińska-Lech
Pokaz filmu "Sufrażystka"
2015-10-27 Kinga
United
Pictures
Forum
Mam
Warszawa
Przedsiębiorczych Warszawa
Polecany gabinet
Zych
International
2015-10-22 Renata Felicka
cała Polska
Karolina Szarpak
Warsztaty
z
budowania Warszawa
własnej wartości
listopad
2015
Marzena Chińcz
Publikacja książki A.Graff i
M.Frej "Memy i Graffy.
Dżender, kasa i seks"
listopad
2015
Agnieszka
Ziglewska
Diduszko-
W ramach udzielonego matronatu, Halina Salgarolo spotkała się z autorką książki
„Wojna Kobiet” – Sally Armstrong – i przeprowadziła z nią wywiad. Dnia 23 marca
2015 r. w biurze Stowarzyszenia Kongres Kobiet odbyło się spotkanie wokół
książki, w którym wzięły udział: szefowa polskiego oddziału Amnesty International
Draginja Nadażdin oraz dziennikarka, korespondentka wojenna Miłada Jędrysik.
20 czerwca 2015 r. przedstawicielki Kongresu wzięły udział w II Paradzie Seniorów.
27 października 2015 miała miejsce prapremiera filmu „Sufrażystka”, reż Sarah
Gavron, współorganizowana przez Stowarzyszenie. Po projekcji filmu odbyła się
rozmowa, którą poprowadziła Dorota Warakomska, a udział wzięły wicemarszałkini
Sejmu Wanda Nowicka i Aleksandra Niżyńska z Instytutu Spraw Publicznych.
Ponadto wszystkie projekty, którym przyznano matronat, były promowane za
pośrednictwem portali społecznościowych.
2.4.10.4. Ponadto reprezentując Kongres Kobiet, wzięłyśmy udział w
happeningach / marszach / pikietach, o których informowałyśmy w mediach
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 34 z 51
społecznościowych:
•
•
•
•
•
•
•
One Billion Rising
Manifa
HEJT stop – zamalowywanie hejtów na murach
Parada Seniorów
Parada Równości
Marsz nieprzyzwolenie Moc Kontra Przemoc
Marsze KOD
2.4.11. LISTY / APELE / DEKLARACJE
Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Gabinet Cieni Kongresu Kobiet wystosowały w
2015 r. wiele apeli, deklaracji i listów:
Styczeń
•
Apel do prezydenta Gdańska rady miasta Gdańska o umożliwienie
Stowarzyszeniu Współpracy Kobiet NEWW Polska funkcjonowania
poprzez użyczenie na kolejne lata dotychczasowej siedziby;
•
Apel Kongresu Kobiet i organizacji pozarządowych o ratyfikację konwencji
antyprzemocowej;
Luty
•
Dziękujemy posłom i posłankom za uchwalenie ustawy o ratyfikacji
Konwencji antyprzemocowej;
•
Apel o ratyfikację konwencji antyprzemocowej do Prezydenta RP oraz
członkiń i członków Senatu;
Marzec
•
Apel do Pana Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w spr. ratyfikacji
Konwencji antyprzemocowej;
•
Dziękujemy członkiniom i członkom Senatu za uchwalenie ustawy o
ratyfikacji Konwencji antyprzemocowej;
•
Apel (ponowny) Kongresu Kobiet do Prezydenta RP ws. ratyfikacji Konwencji
antyprzemocowej;
•
List otwarty ws.
alimentacyjnych;
zniesienia
obowiązku
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
rejestrowania
dłużników
Strona 35 z 51
Kwiecień
• Konwencja antyprzemocowa podpisana! Dziękujemy, Panie Prezydencie;
• Apel i petycja do prezydenta Bronisława Komorowskiego, marszałka Sejmu
Radosława Sikorskiego, marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, premier
Ewy Kopacz, sejmowej i senackiej Komisji Zdrowia oraz ministra zdrowia
Bartosza Arłukowicza o zmianę modelu leczenia raka piersi w Polsce i
uruchomienie sieci ośrodków zajmujących się kompleksowym leczeniem tej
choroby - Petycja Przygotowana przez Inicjatywę DIALOG;
• List poparcia dla Barbary Labudy – Dolnośląski Kongres Kobiet zgłosił
kandydaturę Barbary Labudy do tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia;
Maj
•
•
Apelujemy o przyjęcie "ustawy suwakowej";
Apel wyborczy do kobiet o udział w wyborach prezydenckich;
Lipiec
• Sprzeciwiamy się wyrzucaniu zwierząt przed wakacjami, po nich i
kiedykolwiek, dlatego wzięłyśmy udział w akcji przeciwko temu nagannemu
procederowi! Podpisałyśmy się pod apelem;
• Stop gwałtom – akcja w Elblągu – podpisałyśmy się pod protestem
zorganizowanym przez Feminotekę i ASK;
• List do J. Dworaka, Przewodniczącego KRTiT, ws. nieobecności
kobiet/ekspertek w mediach;
• List popierający kandydaturę dr A. Bodnara na urząd Rzecznika Praw
Obywatelskich;
Sierpień
• List gratulacyjny do Prezydenta Dudy;
• SKK podpisało List otwarty przeciw treściom neonazistowskim;
• Oraz List do Prezesa PZPN Z. Bońka, przygotowany przez Stowarzyszenie
Otwarta Rzeczpospolita i Fundacja Klamra: Apel o właściwą reakcję PZPN
na wywieszanie ksenofobicznych haseł na polskich stadionach;
Wrzesień
•
•
•
Podpisałyśmy się pod listem otwartym Federacji na rzecz Kobiet i
Planowania Rodziny ws. projektu zakazującego aborcji;
Publikacja oficjalnego stanowiska Kongresu Kobiet w sprawie uchodźców;
Publikacja oficjalnego stanowiska Kongresu Kobiet w sprawie referendum;
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 36 z 51
Październik
•
•
•
•
SKK podpisało Apel Akcji Demokracji w spr. zmiany zasad alimentacyjnych;
Publikacja Stanowiska SKK przeciw wycofaniu się ze zrównywania wieku
emerytalnego;
Słowo na wybory – apel o głosowanie na kobiety;
Po wyborach - oświadczenia Kongresu Kobiet.
Listopad
• List Kongresu Kobiet, deklarujący współpracę na rzecz praw kobiet do
posłanek Sejmu VIII Kadencji;
• List gratulacyjny Kongresu Kobiet do Pani Premier;
Grudzień
• Oświadczenie KK „Zagrożona jest demokracja”;
• Oświadczenie KK wobec polityki PIS.
2.4.12.
PROGRAM WOLONTARIACKI
W ramach programu wolontariackiego odbyło się w 2015 r. szereg spotkań
integracyjno-organizacyjnych w biurze Stowarzyszenia Kongres Kobiet.
Ponadto grono wolontariackie spotykało się z okazji promocji książek: „Wojna
kobiet” Sally Armstrong, wyd. Prószyński i s-ka, książki „Kontrakt płci” Carole
Pateman z serii Kongresu Kobiet i Czarnej Owcy, książki T.Pikettyego „Kapitał XXI
wieku” (z udziałem dr Ewy Rumińskiej Zimny).
Wolontariuszki spotykały się również z okazji takich wydarzeń jak akcja One Bilion
Rising w lutym, marsz KOD w grudniu, projekcjami w kinie Luna w cyklu Oczami
Kobiet, prapremiery filmu „Sufrażystka”.
Organizacją spotkań, wizji lokalnych, prowadzeniem fanpage’a wolontariatu na
facebooku, korespondencji, przygotowaniem umów wolontariackich, umów z
partnerami ze służb więziennych zajmowała się Ewa Maciąg. Koordynacją pracy
komand podczas VII KK zajmowała się Agnieszka Przybysz przy wsparciu grupy
sześciu pozostałych koordynatorek.
W trakcie VII KK wolontariuszki/-e pracowali w grupach przy obsłudze rejestracji
kongresowiczek, rejestracji VIP, VIP-roomu, obsłudze sceny, zabudowie sceny,
obsłudze warsztatów, paneli i Parku Kobiet.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 37 z 51
Wolontariusze prasowi przygotowywali pisemne i fotograficzne relacje z obrad,
pomagali
koordynować
wywiady
z
akredytowanymi
dziennikarzami.
Przygotowaniem biogramów panelistek i gości specjalnych zajmowała się Julia
Maciocha (koordynatorka wolontariatu prasowego), Ewa Maciąg i Agata
Jankowska.
Pomiędzy Aresztami Śledczymi w Warszawie-Grochowie i WarszawieBiałołęce a Kongresem Kobiet zostało zawarte porozumienie, dotyczące
współpracy w zakresie readaptacji społecznej oraz zapobiegania powrotu do
przestępczości skazanych, przebywających w Aresztach Śledczych. Dwie grupy
wolontariuszek i wolontariuszy osadzonych w ww. aresztach pomagały podczas
przebiegu VII KK. W ramach tego programu resocjalizacyjno-integracyjnego
odbyło się kilka spotkań z osadzonymi w obu aresztach, na których omówiono
cele, założenia i postulaty kongresowe oraz bieżące zadania organizacyjne,
dotyczące VII KK (E. Maciąg i A. Przybysz). Zorganizowano też zbiórkę
świątecznych darów (książek, kosmetyków, zabawek) dla kobiet z
grochowskiego Aresztu i ich dzieci (E.Maciąg).
2.4.13.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
POZYSKIWANIE FUNDUSZY, kontakty ze sponsorami, negocjacje,
porozumienia, umowy:
Orbis (styczeń) – próba nawiązania współpracy, rozmowy o sponsoringu – D.
Warakomska, A. Jankowska i H. Cholewa;
Provident (luty) – ws. finansowania dorocznego VII Kongresu Kobiet – D.
Warakomska i H. Cholewa;
Torwar (luty) – uzgadnianie warunków wynajmu, negocjacje ws. VII KK D.
Warakomska;
T-Mobile (kwiecień) – wsparcie technologiczne, telefony dla biura SKK – D.
Warakomska;
Coca-cola (kwiecień) – ws. finansowania dorocznego VII Kongresu Kobiet – D.
Warakomska i H. Cholewa;
Gothaer (kwiecień) – uzgodnienia D. Warakomska;
Gothaer (kwiecień) – E. Woydyłło – wykład;
Torwar (kwiecień) – spotkanie ws. VII Kongresu Kobiet;
Orbis (kwiecień) – negocjacje ws. współpracy przy VII KK - D. Warakomska, A.
Jankowska i H. Cholewa;
Provident (maj) – umowa VII KK;
Best Western (czerwiec) – próba nawiązania współpracy na VII KK - D.
Warakomska, A. Jankowska i H. Cholewa
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 38 z 51
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lewiatan – kolacja ze sponsorkami i potencjalnymi sponsorkami (czerwiec),
rozmowy o sponsoringu – D. Warakomska;
Bosch (czerwiec) – umowa VII KK;
PGNiG (czerwiec 2015) – umowa VII KK;
Coca-Cola (lipiec) – negocjacje ws. współpracy przy VII KK - D. Warakomska, A.
Jankowska i H. Cholewa;
Coca-Cola (lipiec) – umowa VII KK;
Siemens (lipiec 2015) – umowa VII KK;
Reebok (lipiec) – próba nawiązania współpracy na VII KK - D. Warakomska, H.
Cholewa, A. Jankowska;
Kancelaria Chałas (lipiec) – wsparcie VII KK – E. Rumińska-Zimny, A.
Jankowska, H. Cholewa;
Fiat (lipiec) – spotkanie ws. wsparcia VII KK – D. Warakomska;
Vilmorin Garden (sierpień) – umowa VII KK;
GSK (październik) – współpraca – D. Warakomska;
Sponsorki (październik) – spotkanie podsumowujące VII KK – D. Warakomska,
A. Jankowska, H. Cholewa;
T-Mobile (październik) – spotkanie D. Warakomska;
PZU (październik) – spotkanie D. Warakomska;
Torwar (październik) – negocjacje w sprawie VIIIKK x2 – D. Warakomska;
Czarna Owca (październik) – D. Bettman, A. Siedlaczek;
Coca-cola (listopad) – spotkanie ws. wspólnego projektu – D. Warakomska, H.
Cholewa, A. Siedlaczek;
Torwar (listopad) – negocjacje w sprawie VIIIKK – D. Warakomska, H. Cholewa,
A. Siedlaczek;
NCK - umowa VIIKK.
2.5. DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNA
2.5.1 LETNIA AKADEMIA KONGRESU KOBIET
Po sukcesie Letniej Akademii Kongresu Kobiet w poprzednich latach na
przełomie lipca i sierpnia 2015 r. Stowarzyszenie Kongres Kobiet zorganizowało
cztery pięciodniowe turnusy trzeciej edycji Letniej Akademii Kongresu
Kobiet, które zgromadziły ponad 70 kobiet w wieku od 23 do 70 lat, z różnych
środowisk z całej Polski, reprezentujących wszystkie województwa. Akademia,
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 39 z 51
odbywała się na Mazurach, w ośrodku otoczonym lasami i jeziorami, oddalonym
od cywilizacji i sąsiadów, miejscu idealnie sprzyjającym integracji.
Każdy z turnusów był bardzo intensywny, a zajęcia trwały od rana do wieczora.
W sumie przeprowadzono 160 godzin zajęć.
ZAJĘCIA – wykłady i warsztaty:
– D. Warakomska – Autoprezentacja
– D. Warakomska – Mistrzowskie wystąpienia publiczne
– M. Okońska-Zaremba – ABC kampanii
– M. Okońska-Zaremba – Marketing polityczny
– M. Okońska-Zaremba – Program ekonomiczny
– J. Piotrowska – Wendo
– M. Środa – Feminizm i gender
– A. Stępień-Proszewska – Coaching
– E. Woydyłło-Osiatyńska – Co buduje, co niszczy
– Z. Celmer – Co buduje, co niszczy
– W. Osiatyński – Feminista
– E. Rumińska-Zimny – Program ekonomiczny
– D. Bettman – ABC finansów
– B. Matuszewska – Przywództwo
– J. Michalska – Internet i media społecznościowe
– A. Jankowska – Internet i media społecznościowe
– A. Stelmaszczyk – Internet i media społecznościowe
– W. Nowicka – Kultura polityczna
– M. Fuszara – Kobieta w polityce
– J. Mucha – Kobieta w polityce
– H. Żukowska – Kobieta w polityce
– Katarzyna Grzybowska i dr Marcin Walecki – ABC Kampanii
– Katarzyna Grzybowska i dr Marcin Walecki Marketing polityczny
– E.Maciąg – Nordic Walking
– D.Warakomska – Nordic Walking
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 40 z 51
Dni wypełnione były zajęciami, a wieczorami był czas na podsumowanie całego
dnia, a także gry towarzysko-motywujące, rozmowy o wspólnych problemach, a
przede wszystkim na to, by się lepiej poznać, zintegrować, wzajemnie wzmocnić i
podzielić energią i motywacją do jeszcze większej aktywności na rzecz kobiet.
Opiekunką Letniej Akademii Kongresu Kobiet ze strony Zarządu Stowarzyszenia,
czuwającą nad organizacją całego przedsięwzięcia, była Dorota Warakomska.
Rolę koordynatorek pełniły pracownice i współpracownice biura Stowarzyszenia:
Hanna Cholewa i Agata Jankowska.
Po zakończeniu akademii uczestniczki otrzymały drogą mailową pakiet
materiałów z przeprowadzonych zajęć.
2.5.2. PEŁNOMOCNICZKI REGIONALNE
Regionalne Pełnomocniczki i Wicepełnomocniczki Kongresu Kobiet odpowiadają za
popularyzację idei kongresu w swoich regionach i oficjalnie reprezentują nasze
stowarzyszenie.
06 maja 2015 r. odbyło się zebranie Zarządu z Pełnomocniczkami i wspólna
kolacja z Zarządem, członkiniami Rady Programowej i pracownicami biura.
14-16 sierpnia 2015 r. zorganizowane zostało spotkania dla Pełnomocniczek i
Wicepełnomocniczek Kongresu Kobiet na LAKK, mające na celu
wypracowywanie lepszych zasad współpracy Pełnomocniczek z biurem, strategii
zgłaszania problemów i trudności w pełnieniu obowiązków, składania
sprawozdania z pełnionych działań oraz przekazywania wiedzy merytorycznej i
wymienianie się dobrymi praktykami, ułatwiającymi pełnioną funkcję.
Ponadto Pełnomocniczki Kongresu Kobiet spotykały się podczas spotkań Rady
Programowej Kongresu Kobiet. Dzięki udziale w spotkaniach Rady Programowej
Pełnomocniczki miały okazję poznawać inne członkinie Rady, nawiązywać
relacje, dowiadywać się o bieżącej działalności Kongresu, poznawać opinie
Kongresu Kobiet na aktualne tematy społeczne i polityczne oraz brać czynny
udział w dyskusji o przyszłości i planowanych działaniach Kongresu.
W 2015 r. nowe nominacje odebrało 9 osób (oznaczone kolorem czerwonym).
Pełnomocniczka
Wicepełnomocniczka
Miasto
Katarzyna
LubinieckaWrocław
Irena Kamińska
Różyło
Elżbieta Polewska Teresa Wincek
Wałbrzych
Agnieszka
Łuczak
Agnieszka
Adamiec
Marczewska- Tomaszów
Mazowiecki
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Województwo
Dolnośląskie
Dolnośląskie
Łódzkie
Strona 41 z 51
Henryka
Strojnowska
Justyna Syroka
Anita KucharskaDziedzic
Katarzyna Jurczak
Lublin
Lubelskie
Zielona
Góra
Lubuskie
Anna M. Huppert
Małgorzata Bednarczyk
Kraków
Małopolskie
Iwona Wierzbicka
Danuta
Kaszyńska
Elżbieta Szadkowska
Płock
Mazowieckie
Białystok
Podlaskie
Teresa Kamińska
Magdalena Milewska
Gdańsk
Pomorskie
Alina Bednarz
Tychy
Śląskie
Halina Sobańska
Sosnowiec
Śląskie
Małgorzata TkaczJanik
Gliwice
Śląskie
Elbląg
WarmińskoMazurskie
Olsztyn
WarmińskoMazurskie
Małgorzata Paszko
Jadwiga Król
Monika Falej
Barbara
Malinowska
Anna Gwoińska
Ewa Jeżak
Bogna
Czałczyńska
Dorota Chałat
Agnieszka
Odachowska
Magdalena Koryl
Danuta
Wawrowska
Aneta Ostrowska
Małgorzata Pachwicewicz- Mrągowo
Szamotuło
Aleksandra Sołtysiak Poznań
Łuczak
Konin
Szczecin
Koszalin
Katarzyna Kosno
Grzegorz Tereszkiewicz
Pyrzyce
WarmińskoMazurskie
Wielkopolskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorski
e
Zachodniopomorski
e
Zachodniopomorski
e
Rzeszów
Podkarpackie
Słupsk
Pomorskie
Warszawa
Mazowieckie
2.5.3. REGIONALNE KONGRESY KOBIET
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 42 z 51
W 2015 r. odbyło się 12 regionalnych Kongresów Kobiet:
7 marca
Rozwój
II Małopolski Kongres Kobiet w Krakowie – Inspiracje – Wsparcie –
22 marca I Regionalny Kongres Kobiet w Słupsk – “Uwalniamy energię Kobiet”
18 kwietnia III Koniński Kongres Kobiet
18 kwietnia III Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie – Konwencja i co dalej?
18 kwietnia II Kongres Kobiet Województwa Śląskiego – Kobiety mierzą wysoko!
30 maja II Dolnośląski Kongres Kobiet we Wrocławiu – Kobiety potencjałem
Dolnego Śląska
18-19 czerwca – I Podkarpacki Kongres Kobiet w Rzeszowie, „Obszary aktywności
kobiet“
20 czerwca – III Regionalny Kongres Kobiet w Tomaszowie Mazowieckim
29 sierpnia – Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie. Kongres poprzedził III Rejs
kobiet NAWIGRACJE
10 października – IV Regionalny Kongres Kobiet Obszarów Wiejskich w Borzymiu
10 października – III Regionalny Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski w Pile
17-18 października – III Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskiego.
2.6.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ
CZŁONKIŃ STOWARZYSZENIA
2.6.1. POKAZY FILMÓW W RAMACH CYKLU „OCZAMI KOBIET”
Stowarzyszenie Kongres Kobiet kontynuowało współpracę z Kinem Luna,
wspólnie organizując cykl pokazów filmowych pod hasłem „Oczami Kobiet”, który
przybliża widzom świat widziany z kobiecej perspektywy. Wszystkie
zaprezentowane filmy dotykają tematyki, którą często pomija kino męskie.
Dwa razy w miesiącu w kinie Luna w Warszawie odbywa się pokaz filmów o
tematyce kobiecej (H. Cholewa). Po filmie przeważnie odbywa się rozmowa (A.
Jankowska) z zaproszoną przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet gościnią, która
interpretuje film, rozwija jego tematykę, przybliża widzom przedstawione na
ekranie problemy kobiet.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 43 z 51
Oto lista projekcji w 2015 r.:
•
09.01 "Wielkie oczy" reż. Tim Burton. Po seansie spotkanie z Agatą Zbylut –
fotografką, artystką multimedialną, dr. hab. sztuk użytkowych.
•
30.01 "Solidarność według kobiet" reż. Marta Dzido, Piotr Śliwowski
Po seansie Dorota Warakomska rozmawiała z działaczkami Solidarności
Ewą Kulik i Ludwiką Wujec oraz reżyserką filmu Martą Dzido.
•
20.02 "Viviane chce się rozwieść" reż. Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz. Po
seansie spotkanie z Kazią Szczuką poprowadzi Ania Dryjańska.
•
13.03 "Pod ochroną" reż. Diego Lerman. Po seansie rozmowa (Agaty
Jankowskiej) o filmie z Renatą Durdą – kierowniczką Pogotowia "Niebieska
Linia".
•
27.03 "Difret" reż. Zeresenay Mehari. Po seansie rozmowa (Agaty
Jankowskiej) o filmie z Joanną Garnier – wiceprezeską „La Strady – Fundacji
przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu”.
•
10.04 "Gloria" reż. Sebastián Lelio
•
24.04 "Optymistki" reż. Gunhild Magnor. Po seansie rozmowa (Agaty
Jankowskiej) o filmie z Elżbietą Hołoweńko - artystką, działaczką na rzecz
praw seniorów i seniorek, członkinią Rady Krajowej partii Zielonych.
•
22.05 "Dziennik panny służącej" reż. Benoit Jacquot
•
19.06 "Jestem Femen", reż. Alain Margot. Po seansie spotkanie z gościniami
z Ukrainy prowadzi Marzena Chińcz.
2.6.2. SPOTKANIA LITERACKIE
– W styczniu było spotkanie promocyjne wokół nowowydanej książki z serii
Biblioteka Kongresu Kobiet „Kontrakt płci” Carole Pateman. Spotkanie
poprowadziła Anna Dryjańska, a jej rozmówczyniami były Ewa Majewska i
Katarzyna Szumlewicz - feministki i wykładowczynie gender.
– W marcu odbyło się w biurze SKK spotkanie wokół książki „Wojna kobiet”
(matronat Kongresu Kobiet). Udział wzięły szefowa polskiego oddziału Amnesty
International Draginja Nadażdin i dziennikarka, korespondentka wojenna Miłada
Jędrysik. W temat rozmowy wprowadziła Agata Jankowska.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 44 z 51
– W czerwcu odbyło się spotkanie wokół książki T. Pikettyego „Kapitał XXI wieku”
z udziałem Ewy Rumińskiej-Zimny i Michała Sutowskiego z redakcji Krytyki
Politycznej.
– W listopadzie odbyło się spotkanie wokół nowej książki z serii Biblioteka
Kongresu Kobiet „Siostra outsiderka” Audre Lorde, które poprowadziła Agnieszka
Grzybek.
2.7.
DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
2.7.1. SPOTKANIA W BIURZE KONGRESU KOBIET
dokonań Kongresu Kobiet
– prezentacja idei i
W biurze Stowarzyszenia Kongres Kobiet odbywały się liczne spotkania z
delegacjami z różnych stron świata, podczas których prezentujemy idee, historię,
fenomen i działania naszego ruchu społecznego i Stowarzyszenia. W
spotkaniach tych udział brały przedstawicielki biura oraz m.in. Barbara Labuda,
Lidia Adamska, Dominika Bettman, Małgorzata Okońska-Zaremba oraz Dorota
Warakomska.
Oto szczegółowa lista spotkań i tematów:
– Spotkanie: D. Warakomska i A. Jankowska z przedstawicielkami Ambasady USA
w sprawie współpracy SKK z Ambasadą i udziału Ambasady w naszych planach
dot. inicjatywy na rzecz kobiet startujących w wyborach parlamentarnych;
– Spotkanie: grupa gości z Chin (profesorowie i działacze społeczni na rzecz praw
człowieka w Chinach), w ramach Program Assistant, Eurasia, International
Republican Institute (IRI);
– Spotkanie: Dorota Warakomska i Judy Van Rest, Executive Vice President
International Republican Institute (IRI) ws. możliwości współpracy w zakresie
promowania praw człowieka w krajach Europy centralnej I wschodniej, w tym w
Polsce;
– Spotkanie: przedstawicielek i przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych
z Premierem Szwecji, Stefanem Löfven’em. Spotkanie odbywało się w kontekście
kobiet na rynku pracy i roli jaką odgrywają w budowaniu dobrobytu kraju – udział D.
Warakomska;
– Spotkanie z Palestynkami w biurze SKK;
– Spotkanie z członkiniami Litewskiej Sieci Kobiet Biznesu i Fundacji Liderek
Biznesu – D. Bettman;
– Spotkanie z przedstawicielkami administracji ukraińskiej – M. Chińcz;
– Spotkanie D. Warakomskiej z Królową Belgii oraz Pierwszą Damą Agatą
Kornhauser-Dudą;
– Spotkanie z dziennikarką z Wenezueli – D. Warakomska;
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 45 z 51
– Spotkanie z reprezentacją Buthanu – D. Warakomska, A. Siedlaczek.
2.7.2. Spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami Ambasad
Prezeska SKK odbyła w 2015 r. serię spotkań z dyplomatkami i dyplomatami
akredytowanymi w Polsce, rozmawiając o możliwościach współpracy,
podejmowaniu wspólnych inicjatyw, międzynarodowego wsparcia dla
Stowarzyszenia, wyzwań stojących przez ruchem kobiecym w Polsce:
•
•
•
•
•
•
Ambasador Portugalii – Dorota Warakomska
Ambasador Norwegii – Dorota Warakomska
Ambasadorka Finlandii – Dorota Warakomska
Pełnomocnik Rządu Kurdystanu – Dorota
Jankowska
Ambasada Niemiec – Dorota Warakomska
Ambasada USA – Dorota Warakomska
Warakomska
i
Agata
Ponadto,
24 czerwca na spotkaniu Rady Programowej D. Warakomska przekazała
podziękowanie dla Staffana Herrströma, wieloletniego Ambasadora Szwecji w
Polsce za współpracę z naszym stowarzyszeniem w dążeniach równościowych. 29
czerwca członkinie Zarządu odbyły pożegnalną kolację z Ambasadorem, laureatem
nagrody Diversity z 2014 roku.
2.7.3. FRIENDS OF CONGRESS
Przyjaciele Kongresu Kobiet to nowa inicjatywa Stowarzyszenia. Jest to
międzynarodowa platforma służąca wymianie informacji o planowanych akcjach i
podejmowanych przez nas działaniach na rzecz kobiet i całego społeczeństwa.
Do Sieci Przyjaciół Kongresu Kobiet zapraszamy przedstawicielki i
przedstawicieli rożnych krajów i organizacji działających na rzecz równości i
budowy społeczeństwa obywatelskiego. Inspiracją do utworzenia Sieci Przyjaciół
Kongresu Kobiet była modelowa współpraca z byłym Ambasadorem Szwecji w
Polsce – Staffanem Herrstömem.
W 2015 r. odbyły się dwa spotkania Przyjaciół: 4 września w Rezydencji
Ambasador Finlandii i 7 grudnia w Rezydencji Ambasadora Austrii:
– 04.09. – w spotkaniu w Rezydencji Ambasador Finlandii wzięli udział:
Imię i nazwisko
Ambasada lub funkcja
Jean M. Dunn
Amb. Australii
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 46 z 51
Christian Autengruber
Minister-Radca Ambasady Austrii
Andrea Bakić
Amb. Chorwacji
Karen Melchior
Pierwsza Sekretarz Ambasady Danii
Patricia Ann Villar Paez
Amb. Filipin
Catherine Ramintas
Filipiny, Gender and Development (GAD) Officer
Hanna Lehtinen
Amb. Finlandii
Martin Koppernock
Kierownik Referatu ds. Polityki Spolecznej, Amb.
Niemiec
Gerard Keown
Am. Irlandii
Anna Azari
Amb. Izraela
Pierre Clive Agius
Amb. Malty
Wendy Hinton
Amb. Nowej Zelandii
Jolanta Cichocka
EWA SYNOWIEC
ODIHR Departament Demokratyzacji Dział ds.
Demokratycznych Rządów i Równouprawnienia
Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w
Polsce
Hanna Machińska
Dyrektorka Biura Rady Europy w Polsce
Ulrik Tidestrom
Radca Minister Ambasada Szwecji
Dorota Warakomska
Prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet
Agata Siedlaczek
Biuro Stowarzyszenia Kongres Kobiet
Ewa Rumińska-Zimny
Wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet
– 7.12. – w spotkaniu w Rezydencji Ambasadora Austrii udział wzięli:
Imię i Nazwisko
Ambasada/Funkcja
Thomas Buchsbaum
Amb. Austrii
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 47 z 51
Andrea Bekić
Amb. Chorwacji
Hanna Lehtinen
Amb. Finlandii
Martin Koppernock
Kierownik
Referatu
Ambasada RFN
Gorica
Gjorevska
charge d'affaires, Macedonia
Atanasova-
ds.
Polityki
Gerard Keown
Amb. Irlandii
Anna Azari
Amb. Izraela
Georges Faber
Amb. Luksemburga
Erika Griešiuvienė
Pierwsza Sekretarz Ambasady Litwy
Anne Cawthorn
Wiceambasadorka, Nowa Zelandia
Maria Amélia Paiva
Amb. Portugalii
Inga Eriksson Fogh
Amb. Szwecji
Hanna Machińska
Dyrektorka Biura Rady Europy w Polsce
Irene Natividad
GlobeWomen's President
Dorota Warakomska
Prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet
Ewa Rumińska-Zimny
Wiceprezeska SKK
Agata Siedlaczek
Biuro SKK, Koordynatorka projektów
Marcin Walecki
ODIHR
Spolecznej,
2.7.4. UDZIAŁ W CZESKIKM KONGRESIE KOBIET (20.06.2015)
W trakcie drugiego czeskiego Kongresu Kobiet (Kongres żen) w Pradze na temat
"Żeny a media” w imieniu Kongresu Kobiet udział wzięła Dorota Warakomska
(panelistka). Debaty prowadzone były w międzynarodowym gremium.
Dyskutowano, jak zwiększyć obecność kobiet w mediach – dziennikarek, szefowych
a także występujących ekspertek, profesjonalistek i polityczek. W Kongresie żen
wzięła udział także Agata Jankowska z biura Kongresu Kobiet.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 48 z 51
2.7.5. Kongresy Kobiet w innych miastach Europejskich
W listopadzie 2015 zorganizowano dwa zagraniczne kongresy kobiet: w Brukseli i
Londynie. W obydwu tych Kongresach wzięła w nich udział prof. M. Środa,
reprezentująca Stowarzyszenie Kongres Kobiet. W Londynie obecna była także dr
H. Bochniarz – przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet.
Londyński Kongres był już trzecim z kolei zorganizowanym przez Polki mieszkające
z stolicy Anglii, odbywał się pod hasłem „Nie ma kobiecości bez męskości, ani
męskości bez kobiecości”. Kongres w Brukseli odbył się po raz pierwszy,
zorganizowany był pod hasłem „Belgijska emigracja ma twarz kobiety”
2.7.6.
ŚWIATOWY SZCZYT KOBIET – GLOBAL SUMMIT OF WOMEN
2.7.6.1. ŚWIATOWY SZCZYT KOBIET W SAO PAULO (MAJ 2015)
14-16 maja 2015 roku delegacja Kongresu Kobiet uczestniczyła w Światowym
Szczycie Kobiet w Sao Paulo, organizowanym przez organizację non profit –
Globe Women – z siedzibą w Waszyngtonie, którą kieruje Irene Natividad.
Światowe Szczyty Kobiet – Global Women’s Summit – odbywają się co roku, w
różnych miejscach świata od 26 lat. Są okazją do spotkania kobiet z różnych
krajów i kultur, a przede wszystkim do dyskutowania na najważniejsze tematy z
zakresu współczesnej gospodarki i polityki. Biorą w nich udział prezydentki,
premierki, ministry, polityczki, czołowe bizneswomen, reprezentujące największe
firmy świata, przedstawicielki mediów i organizacji pozarządowych. W sumie w
każdym szczycie uczestniczy 1100-1200 kobiet z ponad 80 krajów. Szczyty te
nazywane są „kobiecymi Davos”.
25. Światowy Szczyt Kobiet w Sao Paulo w Brazylii odbywał się pod hasłem
"Kreatywne Kobiety, Kreatywne Gospodarki" ("Creative Women, Creative
Economies").
Polska delegacja liczyła 40 osób, składa się m.in. z przedstawicielek rządu, biznesu
oraz sektora pozarządowego. Delegacji rządowej przewodniczyła Pełnomocniczka
rządu ds. równego traktowania prof. Małgorzata Fuszara. Min. Fuszara podczas
Szczytu uczestniczyła w ministerialnym okrągłym stole, którego tematem było
partnerstwo publiczno-prywatne. Prezentowała m.in. polityki i programy, które
mówią o zrównoważonym udziale kobiet i mężczyzn w ekonomii, gospodarce i
biznesie. Wśród przedstawicielek polskich władz znalazły się: wicemarszałkini
Sejmu Elżbieta Radziszewska, Europosłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,
Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska, Wiceministra
finansów Izabela Leszczyna. Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta
Seredyn, zaprezentowała inicjatywy z obszaru polityki senioralnej.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 49 z 51
Delegacji polskiego biznesu przewodniczyła dr Henryka Bochniarz – prezydent
Konfederacji Lewiatan, a uczestniczyły w niej m.in.: Dominika Bettman (Siemens),
Iwona Georgijew (Deloitte), Magdalena Bartoś (PGE), Katarzyna Majewska (PZU),
Małgorzata Nowak-Niedźwiedzka (Poldent).
Świat akademicki reprezentowała prof. Magdalena Środa, zaś organizacje
pozarządowe – Dorota Warakomska, prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet.
Każdy szczyt kończy się prezentacją kraju, który jest gospodarzem kolejnego.
Prezentacja dotycząca Polski została przygotowana przez Kongres Kobiet. Do
udziału w prezentacji zaproszono Urszulę Dudziak, która zaśpiewała m.in. swój
znany na całym świcie przebój "Papaya", który jest nieformalnym sygnałem
dźwiękowym Kongresu Kobiet.
Prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Dorota Warakomska, zaprezentowała
przygotowany specjalnie film o Polsce, a także podczas panelu przedstawiła
cele, zadania, sposób działalności i osiągnięcia Kongresu Kobiet.
2.7.6.2. PRZYGOTOWANIA DO ŚWIATOWEGO SZCZYTU KOBIET
WARSZAWIE (CZERWIEC 2016)
W
Podczas szczytu w Paryżu w 2014 r. Dorota Warakomska wraz z Dominiką
Bettman oraz Agnieszką Kozłowską-Rajewicz prezentowały kandydaturę Polski
(Warszawy) jako organizatora spotkania w 2016 roku. Kandydatura zyskała
akceptację Komitetu Planującego Global Women’s Summit. W ten sposób Polska
pokonała Islandię. W związku z tym Światowy Szczyt Kobiet w 2016 r. odbędzie
się w Warszawie 9-11 czerwca.
W ramach przygotowań do 26. Global Summit of Women, Warsaw powołano
Komitet Organizacyjny – Host Committee. Jego przewodniczącą została dr
Henryka Bochniarz, wiceprzewodniczącą – Dorota Warakomska.
Oto pełny skład Komitetu Organizacyjnego:
Henryka Bochniarz, President, Polish Confederation of Lewiatan
Dorota Warakomska, President, Congress of Women
Dominika Bettman, CFO, Siemens Poland
Krystyna Boczkowska, President of the Board, Robert Bosch Sp. Z.o.o.
Iwona Georgijew, Partner, DCE, SheXO and Diversity Leader, Deloitte
Danuta Hübner, Member of European Parliament
Anna Jakubowski, Operations Director, Poland and Baltics, The Coca-Cola Co.
Łukacz Kalinowski, CEO, MetLife TUnŻiR S.A.
Anna Karaszewska, CEO, Ingeus Sp. z o.o.
Lena Kolarska-Bobińska, Professor, Institute of Philosophy and Sociology, PAN
Nina Kowalewska-Motlik, Chairwoman, New Communications
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 50 z 51
Katarzyna Majewska, Member, Management Board, Citibank Polska
Jowita Michalska, Foundation of Strategic Competence Development
Małgorzata Nowak-Niedźwiedzka, Vice Chair of the Board, Poldent
Małgorzata Omilanowska, Professor, University of Gdansk
Wioletta Rosołowska, Country General Manager, L’Oréal Polska
Ewa Rumińska-Zimny, Associate Professor, Warsaw School of Economics
Beata Stelmach CEO in Poland and the Baltics, GE
Magdalena Środa, University of Warsaw.
W 2015 r. odbyło się 6 spotkań Komitetu Organizacyjnego – Host Committee,
zarówno plenarnych, w pełnym składzie, jak i roboczych, podczas których
omawiano sprawę udziału w sesjach i panelach reprezentantek Polski, sprawę
frekwencji, nagłośnienia medialnego i PR-owego, sprawy organizacyjne a także
udział przedstawicieli rządu oraz sprawę patronatu honorowego Pierwszej Damy.
2.7.6.3. WIZYTY IRENE NATIVIDAD W WARSZAWIE – w
PRZYGOTOWANIA DO ŚWIATOWEGO SZCZYTU KOBIET 2016
ramach
Pomysłodawczyni i organizatorka Global Summit of Women Irene Natividad
dwukrotnie odwiedziła Polskę, w lipcu i grudniu 2015 roku.
Każdorazowo w spotkaniach towarzyszyły jej D. Warakomska, prezeska SKK
oraz A. Siedlaczek z biura SKK.
W ramach wizyty studyjnej w Warszawie w lipcu 2015 r. Irene Natividad spotkała
się z:
– marszałkinią Sejmu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Tematem rozmowy w Sejmie
była organizacja międzynarodowego Forum Przewodniczących Parlamentów;
– ministrą kultury Małgorzatą Omilanowską. Rozmowa dot. promujących
Polskę wydarzeniach kulturalnych, które będą miały miejsce podczas
Szczytu. Chodzi w szczególności o promocję sztuki polskich kobiet;
– dyrektorem Instytutu Adama Mickiewicza Pawłem Potoroczynem, który
zadeklarował pomoc w stworzeniu artystycznej oprawy wydarzenia.
Odbyło się tez spotkanie z przedstawicielkami i przedstawicielami Komitetu
Organizacyjnego i sponsorami.
Podczas wizyty Irene Ntividad w grudniu 2015 r. miały miejsce następujące
spotkania:
– spotkanie Host Committee;
– spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Kongres Kobiet;
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl
Strona 51 z 51
– spotkanie z Youth Committee;
– spotkanie z Pawłem Szrotem, Sekretarzem Stanu w KPRM;
– spotkanie z Hanną Gronkiewicz-Waltz;
– spotkanie z Ambasadorkami I Ambasadorami z grupy Friends of Congress;
– spotkanie z Ambasadorem USA w Polsce Paulem W. Jonesem;
– spotkanie z szefowymi kobiecych organizacji biznesowych, mentoringowych, w
którym udział wzięły m.in.:
Olga Kozierowska, organizatorka Businesswoman roku
Jowita Michalska, Digital University SGH
Katarzyna Wierzbowska, Women Enterpreneurs’ Network
Aleksandra Gren, Vital Voices
Katarzyna Pisarska, European Academy of Diplomacy
Agnieszka Besiekierska, Fundacja Perspektywy
Iwona Georgijew, SheXO, Deloitte Women Network
Barbara Spławska, Swiss Chamber of Commerce
Maria Montowska, German Chamber of Commerce
Dorota Warakomska, prezeska Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Irene Natividad podkreślała znaczenie networkingu, wzajemnego wspierania się
organizacji kobiecych oraz rolę Kongresu Kobiet w działaniach na rzecz kobiet w
Polsce.
Biuro Kongresu Kobiet:
e-mail: [email protected], tel. 22 400 47 54
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl

Podobne dokumenty