OBWlESZCZENIE - Czechowice

Transkrypt

OBWlESZCZENIE - Czechowice
,,",, : ;]l1#,l,,-.iń335;
r
.
l],ril,!-
',' lJ*"1'l1
Nl UA.6733,2,19,2016
Czcchowice-Dziedzice. dnia 08.07,201 6
OBWlESZCZENIE
O WYDANEJ DECYZJl CELI] PUBLICZNEGO
Zgodnie Z art.10 ust. 1, art. ó1 usta§y Z dnia 14 czenvca 1960 r, Kodcks postępo*cni.r
administlacinego (Dz.U. z20I3 r. paz.267 t,,j- zę 7.n.) i afi. 53 ust. 1 uslawy Z dnia 27
marca 2003 r. o planorłoniu i zagospodarorł,aniu przcstrzcnnvm (Dz.IJ. z 2015 r. poz. 199
t,,i.),
ZAwlA-DAMIAM
że w z$iąZku z
wnioskiem nrIJA,6733,1,10,2016 Pana Sebastiana Czauderny, H;,dro
lnstal Plojek|y Techriczne, Hona-Homa SP.].. 43-391 MazańcoNice i78. pehronocnika
inwestora: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizac.ji rł,Czechorł,icach-l)ziedzicach Sp, z
o.o,. rrl. Lcgionórł,85, 43-502 Czechowice-Dzicdzicc. z dn, 2,1.03.20l6 roku, została rł,ydana
dnia 08.07,2016
decy7ia Burmistrza Czecl,torr,ic-Dziedzic nr tIA,6733,2,19,2016
o ustalcniu $,aiuŃów lokalizacji celu pubIicznego dla przedsięrłłięcia p,n,: ,,przebudorva
z
sieci tvodociągolvej O|00 mm z rur .zbestocementowych pr4" ul. Drzymał
rt Cz€chowicach-Dziedzicach, dz. m 45ż1/3,399311,3991,392713,392819,3927/1,3928/8,
3927 15, 39ż8ll5" .
Z treścią B,/\ł decyzji oraz dokumenlacjq dol) czącą plzśdmioto\\ eJ spri\u . nlożna zapoznać
się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czecholvicach-Dziedzicach rł W,vdziale Urbzrnistyki
i Alclitcktuy (ui, Ks. Barabasza 1, 43-502 Częchorvicc-Dzicdzlce). od poniedziałku do środ.v
rł godzinach 7.30 l5,30, u,cz\\,artki w godzinach 7,30 17,30 i w piątki rł,godzinacb 7,30
13,30.
POUCZENIE
Od niniejszej dec},Zji Stronom służyprawo odwołania się do Samorządo\ł,ego Kolegium
odrvoławczego \! Bielsku-Białej Za pośrcdnict$,em organu wydającego dec},Zjc. !Ą tcrminic
14 dti od daty za\ł,iadonienia o iej $Tdaniu badź.iei doryczenia,
Zgodlie z art, 49 Kpa w przypadku zawiadonienia o decyzjach i irrnych czynnościach
olganów adminishacii publicznej przez obwieszczenie, zarł,iadomienie bądź doreczenie
u\ł,aża się Za dokonane po upłyuie cZtęrnastu dni od dat,v pirblicznego ogloszenia,
Ńal"źóńńłio,chut
Oblł,ieszczenie podaje się do publicznej rł-iadomościprzez umjeszczenje na stlonic
intcrnctowci Biuletyr'u lnformacji Publicznej Urzędu Miasta i Zamicszczenie na tab]ic)ogł oszei1 tutejszego Urzędu,
(

Podobne dokumenty