strona05

Transkrypt

strona05
i piêkny ca³y dom
Gostyñ
ul. Powstañców Wlkp. 34, tel. 065 575 12 61
www.wab-tapety.pl
Oferuje najnowsz¹ kolekcjê
tapet winylowych i na flizelinie
NOW
Oή
Fabryki Tapet “WAB” oraz innych producentów,
a tak¿e:
FIRANY, OBRUSY, BIE¯NIKI
Firmy Haft - Kalisz
Udzielamy rabatu przy wiêkszym zakupie
Dogodny system ratalny
REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA Z KATALOGÓW
GABINET
STOMATOLOGICZNY
Marta i Miko³aj Brzóskowscy
63-820 Piaski, ul. Gostyñska 11
tel. 065 571-92-31, kom. 0-696 023 965
Polecamy:
w leczenie ozonem:
- bezwiert³owe leczenie próchnicy
- leczenie paradontozy, kieszonek dzi¹s³owych
i odle¿eñ protetycznych
- leczenie aft i opryszczki
- leczenie zaka¿onych ran
- zastosowanie po ekstrakcji zêba
i tamowanie krwawieñ
Bezbolesne
znieczulenie komputerowe
Gabinet czynny:
poniedzia³ek, wtorek, pi¹tek 8:30-14:00 i 15:30-21:00
œroda, czwartek 14:00-21:00
soboty
po wczeœniejszym indywidualnym uzgodnieniu terminu
Z doœwiadczenia to wynika
i problem znika!
Studium wpisane do rejestru placówek oœwiatowych i ewidencji jednostek szkoleniowych Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
Ostatni dzwonek przed matur¹
NOWE GRUPY
siê!
z
s
i
p
Za
jedŸ ñ!
y
z
r
P
o
dzw
a
z
l ub
LEKCJA TYLKO 11,50 z³
Gwarantujemy!
l
l
l
l
l
naukê w ma³ych grupach
nauczycieli z doœwiadczeniem
bardzo dobr¹ bazê dydaktyczn¹
atrakcyjne ceny, rabaty
certyfikat ukoñczenia kursu
Prowadzimy ró
wnie¿
lekcje
indywidualne
Gostyñ, ul. S¹dowa 7
sekretariat czynny od 14:30 do 19:00
065 5751980
0-606 341 249
0-601 580 272

Podobne dokumenty