UMOWA O ZEZWOLENIE NA KORZYSTANIE Z WIZERUNKU

Transkrypt

UMOWA O ZEZWOLENIE NA KORZYSTANIE Z WIZERUNKU
UMOWA O ZEZWOLENIE NA KORZYSTANIE Z WIZERUNKU
zawarta dnia ____________ w Warszawie pomiędzy:
Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679), ul. Wilcza 50/52, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004199, posiadającą
numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-005-96-82 oraz numer statystyczny REGON: 010279247 o
kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000,00 złotych, reprezentowaną przez
Alicję Skrzypczak – Prezes zarządu,
Rafała Kordusa - Prokurenta
zwaną dalej MMP
a
Panią _____________________________ zamieszkałą w _____________________________ ul.
_____________________________, legitymującą się dowodem osobistym serii _________ Nr
_____________________________ oraz PESEL _____________________________ i NIP
_____________________________ .
zwaną dalej MODELKĄ
Zważywszy, że:
1) Zdjęcia
przedstawiające
wizerunek
MODELKI
zostały
zgłoszone
przez
_____________________________ (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i numer
dowodu osobistego, numer PESEL i numer NIP; w niniejszej Umowie jako Uczestnik lub
Autor) - w sposób przewidziany postanowieniami Regulaminu Konkursu FOTOEROTICA
2016 (dalej jako: Regulamin) - do udziału Konkursie prowadzonym przez MMP pn. FOTOEROTICA
2016 (dalej jako: Konkurs) (wszystkie zdjęcia zgłoszone do Konkursu przedstawiające wizerunek
MODELKI w niniejszej Umowie określone są zbiorczo jako: Zdjęcia lub Utwór);
2) Stosownie do postanowienia lit. E ust. 11 Regulaminu Uczestnikom Konkursu, którym Jury
Konkursu przyznało nagrodę i wyróżnienie – powinna zostać przesłana do podpisu umowa o
wyrażenie przez Modelkę, której wizerunek utrwalony jest na zdjęciach przesłanych przez
Uczestnika do udziału w Konkursie, zezwolenia na rozpowszechnianie oraz wykorzystanie w
inny sposób, bez wynagrodzenia, wizerunku Modelki w zakresie określonym Regulaminem
oraz tą Umową. Uczestnicy Konkursu zostali zobowiązani - pod rygorem utraty prawa do
Nagrody lub wyróżnienia - do zapewnienia złożenia przez Modelkę, której wizerunek
utrwalony jest na zdjęciach przesłanych przez Uczestnika do udziału w Konkursie
własnoręcznego podpisu oraz do przesłania tak podpisanych przez Modelkę dwóch
egzemplarzy Umowy nie później niż w terminie 7 dni od daty ich przesłania przez MMP na
adres MMP wskazany pod lit. A ust. 2 Regulaminu.
3) Celem wykonania wskazanych powyżej postanowień Regulaminu Strony postanawiają
zawrzeć niniejszą Umowę
§1
1. MODELKA oświadcza, że wzięła całkowicie dobrowolnie udział w sesji fotograficznej, podczas
której Autor wykonał Zdjęcia nadesłane do udziału w Konkursie. Sesja ta miała charakter sesji
erotycznej, co MODELKA w pełni akceptowała i w dalszym ciągu akceptuje.
2. MODELKA oświadcza, że zarówno w dacie sesji zdjęciowej, o której mowa w ust. 1 powyżej, jak
również w dacie zawierania niniejszej Umowy była/jest pełnoletnia. Na dowód prawdziwości tego
oświadczenia Modelka załącza do niniejszej Umowy kserokopię dwóch stron swojego dowodu
osobistego. Jednocześnie MODELKA oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez MMP
jej danych osobowych wymienionych w dowodzie osobistym, którego kserokopia stanowi
załącznik do niniejszej Umowy. Dane osobowe MODELKI będą przetwarzane przez MMP w celu
weryfikacji strony niniejszej Umowy (weryfikacja tożsamości MODELKI oraz ustalenie, czy
MODELKA jest pełnoletnia) oraz w celu realizacji postanowień Umowy i ewentualnie w celu
publicznego podania imienia i nazwiska MODELKI wraz z publikowanymi Zdjęciami
przedstawiającymi jej wizerunek. MODELKA ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz
ich poprawiania i żądania usunięcia. Dane osobowe MODELKI będą przetwarzane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.
883 z późn. zm.).
§2
1.
Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zdjęć utrwalających wizerunek MODELKI przysługiwać
będą MMP na podstawie odrębnego stosunku prawnego łączącego MMP z Autorem.
2.
MMP zastrzega sobie prawo do opracowania Zdjęć oraz dokonywania montaży i retuszy
podyktowanych wymogami estetyki i względami redakcyjnymi, na co MODELKA wyraża zgodę i
zrzeka się uprawnień do korekty. MODELKA wyraża niniejszym, na warunkach określonych w
niniejszym paragrafie, zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku uwzględniającego
wprowadzone przez MMP na podstawie postanowień niniejszego ustępu zmiany, modyfikacje,
montaże, retusze.
3.
MODELKA niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku
utrwalonego na Zdjęciach nadesłanych przez Uczestnika do udziału w Konkursie, w tym na jego
rozpowszechnianie. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie)
oraz upoważnia MMP do wielokrotnej publikacji w każdym czasie oraz wykorzystania na
wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, na jakich wykorzystywane będą
Zdjęcia, na których utrwalony jest wizerunek MODELKI, a w szczególności do:
a) rozpowszechniania, bez ograniczenia co do czasu lub terytorium, w tym również w
zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami lub wszelkimi
innymi treściami, wizerunku MODELKI utrwalonego na Zdjęciach w magazynie
Playboy lub w jakimkolwiek innym magazynie wydawanym przez MMP, drukowanym
lub też wydawanym w postaci cyfrowej lub w jakiejkolwiek innej postaci, w tym
rozpowszechnianie tego wizerunku MODELKI w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, w
szczególności na stronach internetowych czasopism, których MMP jest wydawcą lub
na domenach internetowych wybranych przez MMP;
b) utrwalania i zwielokrotniania Zdjęć, na których utrwalony jest wizerunek MODELKI lub
ich fragmentów techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego,
magnetycznego, techniką analogową, audiowizualną, cyfrową i światłoczułą, na
nośnikach audiowizualnych, na kasetach wideo, DVD, na taśmie magnetycznej, na
kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, CD ROMie, CD-RW,
Video CD, Mini Disc oraz odtwarzaczach MP3 lub w jakikolwiek inny sposób
pozwalający na korzystanie z utworów lub ich części, na dysku komputerowym jak i
innych nośnikach, na egzemplarzach czasopism i innych wydawnictw;
c) wprowadzania Zdjęć, na których utrwalony jest wizerunek MODELKI lub ich
fragmentów do pamięci komputera lub sieci multimedialnych;
d) wprowadzania do obrotu egzemplarzy Zdjęć zawierających wizerunek MODELKI oraz
nośników, na których Zdjęcia te zostały zapisane, w tym do ich najmu, dzierżawy,
użyczenia;
e) publikowania wizerunku MODELKI utrwalonego na Zdjęciach na łamach wydawnictw
wydawanych przez MMP w tym na okładkach oraz w innych dodatkach;
f)
wykorzystania wizerunku MODELKI utrwalonego na Zdjęciach lub ich fragmentach dla
potrzeb prowadzenia promocji i reklamy MMP oraz czasopism i wydawnictw MMP, w
formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i
domenach internetowych oraz serwisach mobilnych, gadżetach i materiałach
promocyjno-reklamowych itp.;
g) wykorzystania (w tym rozpowszechniania) wizerunku MODELKI utrwalonego na
Zdjęciach lub ich fragmentach poprzez ich publiczne wykonanie, wyświetlenie,
wystawienie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie, także
w sieciach
telekomunikacyjnych telefonii ruchomej lub stacjonarnej oraz sieciach IP (w tym
przekazy tekstowe (sms) oraz wizualne (mms));
h) wykorzystania (w tym rozpowszechniania) wizerunku MODELKI utrwalonego na
Zdjęciach poprzez ich nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przez stację naziemną, nadania za pośrednictwem satelity (sygnał
kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform
cyfrowych oraz w sieciach kablowych, równoczesnego i integralnego nadania utworu
nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz przy wykorzystaniu
sieci bezprzewodowych i przewodowych poprzez pakietowe przesyłanie danych (IP
TV);
i)
wykorzystania wizerunku MODELKI utrwalonego na Zdjęciach w postaci obrazu
egzemplarza utworów Zdjęć lub ich fragmentów w materiałach reklamowych (w
szczególności zdjęciach, slajdach, zwiastunach). Prezentacje w kampaniach
reklamowych
dotyczyć
będą
eksploatacji
zakresu
upoważnienia
do
rozpowszechniania wizerunku wskazanego w niniejszym paragrafie;
j)
tworzenia opracowań Zdjęć przedstawiających wizerunek MODELKI, w tym do
modyfikacji wizerunku MODELKI utrwalonego na Zdjęciach, w tym prawo przedruku i
rozpowszechniania całych Zdjęć lub ich części zmodyfikowanych zgodnie z
niniejszym postanowieniem na jakimkolwiek nośniku graficznym, a zwłaszcza w
prasie oraz w formie książkowej lub elektronicznej w innym opracowaniu niż główne
wydanie;
4.
MODELKA niniejszym udziela MMP upoważnienia do udzielania, w imieniu MODELKI,
zezwolenia na wykorzystywanie wizerunku MODELKI utrwalonego na Zdjęciach na
warunkach określonych niniejsza Umową, innym podmiotom dowolnie wybranym przez MMP.
5.
MODELKA zobowiązuje się, że w okresie 5 lat od daty podpisania niniejszej Umowy nie
wycofa swojej zgody na wykorzystanie wizerunku MODELKI zgodnie z niniejszą Umową, w
tym na jego rozpowszechnianie. W przypadku naruszenia tego zobowiązania MODELKA
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz MMP kary umownej w wysokości 5000 zł.
§3
1. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu wyrażenia przez MODELKĘ zgody na wykorzystanie, w
tym rozpowszechnianie jej wizerunku utrwalonego na Zdjęciach nadesłanych przez Uczestnika do
udziału w Konkursie, na zasadach określonych w niniejszej Umowie MODELKA nie otrzymuje
żadnego wynagrodzenia, na co niniejszym MODELKA wyraża zgodę. Zgodna na
wykorzystanie wizerunku MODELKI, w tym na jego rozpowszechnianie MMP jest zatem udzielona
MMP całkowicie nieodpłatnie.
2. Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie o nieodpłatnym wyrażeniu zezwolenia na
wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie wizerunku MODELKI utrwalonego na zdjęciach,
obejmuje cały zakres zgody na wykorzystanie wizerunku MODELKI określony w Umowie.
MODELKA niniejszym zrzeka się dochodzenia od MMP roszczeń z tytułu zapłaty jakiegokolwiek
wynagrodzenia w związku z wykonywaniem przez MMP uprawnień określonych niniejszą Umową.
§4
MODELKA zobowiązuje się:
1) do nie ujawniania szczegółów niniejszej umowy osobom trzecim,
2) do powstrzymania się od wszelkich działań mogących szkodzić wizerunkowi MMP i jego
wydawnictw,
3) do zwolnienia MMP z wszelkich roszczeń osób trzecich zgłaszanych w związku z zawarciem
przez MODELKĘ niniejszej umowy.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla MMP.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
..................................................
MODELKA
..........................................
MMP

Podobne dokumenty