KONKURS LITERACKI „Biblioteka Inspiruje”

Transkrypt

KONKURS LITERACKI „Biblioteka Inspiruje”
KONKURS LITERACKI „Biblioteka Inspiruje” - REGULAMIN
I. Cele Konkursu:
1. Zachęcenie utalentowanych czytelników do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych 18+.
2. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim.
3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać utwór na temat Biblioteki lub bibliotekarza.
4. Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem Autora. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę
zgłoszeniową z danymi personalnymi Autora, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą można
pobrać w Białogardzkiej Bibliotece Publicznej lub na stronie Biblioteki: www.biblioteka.bialogard.info.
5. Jeden Autor może przedstawić 1 utwór.
III. Termin i miejsce składania prac:
Prace należy składać do dnia 4 maja 2016 r. w siedzibie Biblioteki i w każdej Filii w godzinach pracy.
IV. Jury składać się będzie z bibliotekarzy Białogardzkiej Biblioteki Publicznej.
V. Kryteria oceniania:
• twórczy charakter utworu,
• poprawność stylistyczna i językowa,
• oryginalność.
VI. Nagrody:
Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy. Autorom
nagrodzonych utworów zapewniamy publikację w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biblioteki oraz na
profilu Facebook Biblioteki.
VII. Wyłanianie laureata Konkursu:
1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.
2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas „Tygodnia Bibliotek” dnia 12 maja 2016 r. o godz. 17:00
w Czytelni A. Kwaśniewskiego w Izbie Tradycji Regionalnej przy pl. Wolności.
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego
wymagały okoliczności obiektywne.
Organizator konkursu: Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera
Osoba odpowiedzialna: Bożena Szabłowska
kontakt: tel. 94 312 94 90
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty