REGULAMIN KONKURSU MIEJSKIEGO „Dzieci z całego świata”

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU MIEJSKIEGO „Dzieci z całego świata”
REGULAMIN KONKURSU MIEJSKIEGO
„Dzieci z całego świata”
I ORGANIZATOR
Organizatorem miejskiego konkursu plastycznego „Dzieci z całego świata” jest Zespół Szkół
Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, ul. Małopolska 22,
70 – 515 Szczecin, telefon/fax: (91) 433 58 97, e-mail: [email protected],
www.lo12.szczecin.pl. Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za konkurs są:
Żaneta Węzik ([email protected]), Ilona Krause ([email protected]), Elwira Sakowicz
([email protected]) oraz Katarzyna Pyrzyńska ([email protected]).
II MIEJSCE
Uroczysty finał konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora dnia 9 lutego 2017 r.
Termin dostarczania prac konkursowych do dnia 16 stycznia 2017 r. w siedzibie
organizatora – w sali nr 6 (świetlica szkolna).
III CELE KONKURSU:
 kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata;
 wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach;
 rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi dziećmi,
przedstawicielami innej narodowości i rasy;
 zachęcanie do lepszego rozumienia i uszanowania odmiennych poglądów, sposobu życia;
 rozwijanie poczucia akceptacji siebie i swoich kolegów;
 rozwijanie wrażliwości na to, co w życiu piękne; różnorodność nacji, odmienna kultura;
 rozwijanie tolerancji wśród dzieci, przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom w ramach
programu „Bezpieczna szkoła”.
IV ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac z dołączoną informacją:
imię i nazwisko dziecka, wiek nazwa i adres przedszkola oraz imię i nazwisko opiekuna (rodzica
lub wychowawcy) wraz z jego adresem e-mail i telefonem.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych.
Odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
 dzieci 4- letnie (przedszkola) – praca plastyczna płaska. Przedmiotem konkursu są prace
plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik (kredki, farby, plastelina, bibuła,
wydzieranka, wyklejanka, materiały);
 dzieci 5 – i 6- letnie (grupy „0” - przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach) – praca
plastyczna płaska lub praca plastyczno – techniczna. Przedmiotem konkursu są prace
plastyczne płaskie z wykorzystaniem różnorodnych technik lub prace
plastyczno – techniczne, przedstawiające dzieci z różnych stron świata: lalki, pacynki,
kukiełki. Materiał wykonania: dowolny (z wyłączeniem materiału naturalnego tj. owoce
czy warzywa)
Kryteria oceny prac:
 wrażenia artystyczne;
 zachowanie tematu konkursu;
 uwzględnienie cech charakterystycznych dla narodowości danego kraju (kolor skóry,
strój, flaga);
 staranność wykonania;
 pomysłowość, wykorzystanie różnych materiałów;
V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Uroczyste ogłoszenie wyników, ekspozycja prac i wręczenie nagród odbędzie się
dnia 9 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Sportowych (godzina rozpoczęcia i ewentualne
zmiany zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z informacją o laureatach).
Organizator nie powiadamia indywidualnie laureatów, opiekunów ani przedszkoli i szkół.
Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronie szkoły www.lo12.szczecin.pl.
Powołane przez organizatora Jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów i nagrodzi
ich. Nagrody będą przyznawane w każdej kategorii.
Istnieje możliwość odbioru nieodebranych na uroczystości nagród w terminie 28 dni po
zakończeniu konkursu.
Organizator może przyznać specjalne wyróżnienia.
Organizator nie odsyła nadesłanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność
organizatora.
VI WARUNKI ODATOWE
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie konkursu.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
Do dnia 30 stycznia 2017 roku zostaną ogłoszone wyniki na stronie organizatora i na stronie
Portalu PLANETA SZTUKI.

Podobne dokumenty