Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Transkrypt

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
...……...............................
(miejscowość, data)
Sąd Rejonowy w ....................................
(miejscowość)
Wydział ............. Rodzinny i Nieletnich
(numer)
Powód: ......................................................................................................................................
(imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania)
Pozwani:
1. ......................................................................................................................................
(imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania dziecka)
2. ......................................................................................................................................
(imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania matki)
POZEW
o zaprzeczenie ojcostwa
Powód wnosi o:
I. Ustalenie, iż małoletni/-a pozwany/-a .....................................................................................
(imię i nazwisko)
urodzony/-a dnia ................................................... w ..................................................................
(dokładna data: dzień, miesiąc, rok)
(miejscowość)
jako syn/córka pozwanej .............................................................................................................
(imię i nazwisko matki)
nie jest dzieckiem powoda ..........................................................................................................
(imię i nazwisko powoda)
II. Zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania sądowego wg
norm przypisanych.
Uzasadnienie
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................
(podpis własnoręczny powoda)
Załączniki:
- odpis aktu urodzenia dziecka
- odpisy pozwu i załączników ( w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania)

Podobne dokumenty