Zwierciadło w trumnie Bezradność przy grobie

Transkrypt

Zwierciadło w trumnie Bezradność przy grobie
26 kwietnia 2011
BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK III, NUMER 127
Zwierciadło w trumnie
On w swoim wielkim
miłosierdziu przez
powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził
nas do żywej nadziei.
o. Augustyn Pelanowski OSPPE
W EWANGELII ŚW . ŁUKASZA CZYTAMY , ŻE PIOTR PO WEJŚCIU DO PUSTEGO GROBU „SCHYLIWSZY SIĘ , UJRZAŁ SAME TYLKO PŁÓTNA. I WRÓCIŁ DO SIEBIE , DZIWIĄC SIĘ ” (ŁK 24,12). KIEDY SCHYLAMY GŁOWĘ ? DOZNAJĄC WSTYDU , LĘKU , UPOKORZENIA , SMUTKU . LUDZIE ZAROZUMIALI NIE SCHYLAJĄ GŁOWY , INNYCH
ZMUSZAJĄ DO TEGO . N IEWIARA MA NAJCZĘŚCIEJ SWOJE ZATRUTE ŹRÓDŁO W PARALIŻU ZAROZUMIAŁOŚCI .
BOHATEREM POWIEŚCI BERNANOSA „Z AKŁAMANIE ” JEST KSIĄDZ CENABRE, KTÓRY TRACI WIARĘ NA SKUTEK SAMOZADOWOLENIA Z WŁASNEJ DOSKONAŁOŚCI. STAJE SIĘ PUSTYM FUTERAŁEM PO UŚMIERCENIU
DUSZY ZAROZUMIAŁOŚCIĄ. K SIĄDZ C ENABRE UDAJE WIERZĄCEGO , PONIEWAŻ PRZYZNANIE SIĘ DO NIEWIARY SPOWODOWAŁOBY UTRATĘ PRESTIŻU .
Nie potrafi ugiąd karku, zawstydzony. Przypomniał mi się on, gdy zastanawiałem się nad
1 P 1, 3 tym Piotrowym schyleniem głowy. Podejrzewam, że ktoś taki jak ja może mied największe skłonności, by nie schylad głowy ku spojrzeniu w pokorze do grobu Chrystusa, bo spadkobierca apostołów dziedziczy też ich słabości, nie tylko przywileje. Najczęstszym tematem krytycznych uwag,
jakie kierował Jezus do swych najbliższych uczniów, była hipokryzja, czyli zakłamanie, którego
początek ukrywał się w sporach o pierwsze miejsce. Żaden nie chciał schylid głowy przed drugim.
Mam więc świadomośd, że jestem taki jak oni: skłonny do udawania, o twardym karku i z wątłą
wiarą.
Grecki tekst określił owe pochylenie się nad grobem słowem PARAKYPTO. Oznacza ono
nie tylko schylad się, ale też wnikad w coś, usiłowad coś pojąd z natężeniem wszystkich władz
umysłowych i zmysłowych. Słowa tego używa św. Jakub, gdy pisze o tych chrześcijanach, którzy
głęboko wejrzeli w prawo Ewangelii, pojęli jego ukrytą wolnośd. Przyrównuje ich do ludzi, którzy
spojrzeli w zwierciadło i nie zapomnieli tego, co zobaczyli, wprowadzając poznane prawdy w życie.
Dekorowałem kiedyś grób Paoski. Pośród białych kwiatów umieściłem autentyczną trumnę z lustrem ukrytym wewnątrz. Ludzie przychodzili pokłonid się Chrystusowi i ogarniała ich ciekawośd z powodu tej trumny. Nachylając się, natrafiali na własne odbicie. Nikt nie chce zobaczyd
siebie w trumnie, jak nikt nie przyjmuje oczywistości śmierci, która nas czeka. Jeśli jest coś takiego jak bezsens śmierci, to jaki sens ma życie? Po co się męczyd z dnia na dzieo z tysiącami problemów, chorób, lęków, a tym bardziej jaki sens ma staranie się o dobrobyt, naukę, miłośd, budowanie domu? Doprawdy śmierd stawia nas przed koniecznością wejrzenia o wiele głębiej w
siebie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, po co żyjemy? Tym bardziej śmierd Chrystusa
wskazuje, że odpowiedź na to pytanie nie będzie łatwa. Piotr, zobaczywszy puste miejsce po
zwłokach Chrystusa, wrócił do siebie. Wrócid do siebie samego to skooczyd z egzystowaniem
poza sobą samym, zacząd żyd prawdziwe, a nie udawad, że się żyje.
Bezradność przy grobie
o. Augustyn Pelanowski OSPPE
TRZY KOBIETY STOJĄCE PRZY PUSTYM GROBIE Z OLEJKAMI WONNYMI W ZACIŚNIĘTYCH DŁONIACH SPOGLĄDAŁY PO SOBIE ZE ZDZIWIENIEM I BEZRADNOŚCIĄ. N IE ZNALAZŁY CIAŁA JEZUSA, I TO WŁAŚNIE WYWOŁAŁO
OWĄ BEZRADNOŚD . KILKA LAT TEMU , BĘDĄC NA PEWNYCH REKOLEKCJACH , ZDARZYŁO MI SIĘ PRZEŻYD COŚ
PODOBNEGO . C HCĄC UDZIELID KOMUNII ŚWIĘTEJ UCZESTNIKOM MSZY, PODSZEDŁEM DO TABERNAKULUM ,
ALE GDY JE OTWORZYŁEM I ZAJRZAŁEM DO WNĘTRZA, BYŁEM ZDZIWIONY , PONIEWAŻ OKAZAŁO SIĘ PUSTE .
KTOŚ PO PROSTU NA POPRZEDNIEJ MSZY ROZDAŁ WSZYSTKIE KOMUNIKANTY I CHYBA W POŚPIECHU ZAPO-
Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki
przy klasztorze
OO. Bernardynów
w Rzeszowie
MNIAŁ ZATROSZCZYD SIĘ O UZUPEŁNIENIE
CO UCZYNID .
ŚWIĘTEGO POKARMU. STAŁEM WIĘC BEZRADNY , NIE WIEDZĄC ,
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia w Bazylice
1910 – katecheza audiowizualna (od IX do VI)
Zapewne zarówno dla tych kobiet, jak i apostołów stojących przy grobie, brak ciała Jezusa
musiał byd faktem wstrząsającym. To, że ktoś umarł, można przeżywad, cierpiąc, ale to, gdy ktoś
przestaje istnied, gdy dematerializuje się jego ciało, albo znika w niewyjaśniony sposób, może
doprowadzid do dezorientacji graniczącej z szaleostwem. W pierwszych chwilach tego odkrycia
dramatem nie była już śmierd Jezusa, ale to, że On zupełnie zniknął, jakby Go nigdy nie było!
Nieobecnośd Boga jest przerażającym doświadczeniem. Każdy z nas byłby bezradny, gdyby
pewnego dnia okazało się, że „Bóg nie umarł”, tylko Go naprawdę nigdy nie było. Kto wtedy wytłumaczyłby nam sens naszych bezsensownych nocy? Kto wynagrodziłby cierpienie zadane ręką
niesprawiedliwą i nieukaraną? Kto wynagrodziłby szczęśliwszą nagrodą niż szczęście? Kto wydobyłby na jaw wszelkie ukryte zbrodnie i dał nadzieję na przyszłośd sięgającą poza śmierd? Jaki cel i
znaczenie miałoby wtedy w ogóle życie? Wydaje się, że owa niepokojąca bezradnośd mogła byd
wielką próbą, kuszeniem odbywającym się bez kusiciela. Bo obecnośd diabła, tak czy owak, jest
jakimś dowodem obecności Boga, ale gdy kuszeniem staje się pustka, pozbawiona nawet demonicznego szeptu, wszystko, co dotychczas miało miejsce, wydaje się iluzją. Niepewnośd kobiet
przy pustym grobie podobna jest do sytuacji, gdy ktoś zatrzymuje się na skraju przepaści i spoglądając w jej głębię, na próżno szuka dna; albo gdy ktoś patrzy w lustro i nie widzi odbicia swej twarzy; albo też budzi się w nocy i w ogóle nie czuje ciała. Podejrzewam, że potężniejszym ciosem niż
śmierd kogoś, kto nadawał nam sens życia, jest zupełne zniknięcie tej osoby. Niewiasty były przerażone nie umarłym Jezusem, tylko brakiem jego ciała. W pierwszej chwili zmartwychwstanie
mogło byd postrzegane jako coś gorszego niż śmierd. Zdarzają się takie chwile, w których wszystko traci znaczenie. Jesteśmy bezradni i pozbawieni wytłumaczenia tego, co się z nami dzieje. Bóg
nie tylko jakby znika z naszego życia, ale wydaje się byd Wielkim Nieistniejącym. Nie zniechęcajmy
się, jeśli coś nie dzieje się w taki sposób, jakbyśmy się spodziewali. Przetrwajmy zwątpienie i bezradnośd, oburzenie i strach. Nawet nie wiemy, jak takie chwile są nam potrzebne do uzupełnienia
kształtów naszej wiary, by stała się na miarę wiary Abrahama, a może nawet jeszcze większej?
Spotkania kooczą się około
g. 2130
Słowo Boże do medytacji
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia
10
19 – spotkanie modlitewno-formacyjne w salce
(wejście od kiosku klasztornego)
II wtorek miesiąca
1830 – przygotowanie do
Mszy świętej
1845 – Eucharystia w kaplicy
domowej klasztoru (wyłącznie dla członków Wspólnoty)
III lub IV wtorek miesiąca
Odpowiedzialni za
Wspólnotę
o. Wiktor Tokarski OFM
pasterz
tel. 17.853.34.95 w. 125
Barbara K.
lider
Wiesława M.
v-ce lider
Jacek F.
v-ce lider
Julka
animator diakonii muzycznej
Barbara S.
animator diakonii miłosierdzia
Danuta M.
animator diakonii modlitwy nieustannej







śr – Dz 3,1-10
Ps 105
Łk 24,13-35
cz – Dz 3,11-26
Ps 8
Łk 24,35-48
pt – Dz 4,1-12
Ps 118
J 21,1-14
so – Dz 4,13-21
Ps 118
Mk 16,9-15
n – Dz 2,42-47
Ps 118
1 P 1,3-9
J 20,19-31
pn – Dz 1,3-8
Ps 40
Flp 1,20c-30
J 12,24-26
wt – Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab
Ps: Jdt 13
Kol 1,12-16
J 19,25-27
Intencje do modlitwy






Aby w naszej Wspólnocie panowała wzajemna miłośd i szacunek. O otwartośd na charyzmaty Ducha Świętego.
O dobre owoce katechez audiowizualnych i portalu żywawiara.pl
O rozwój diakonii uwielbienia i rozpalenie charyzmatów potrzebnych do posługi dla osób w niej
posługujących.
O wyzwolenie z sekty dla Marty.
W intencji Sergiusza – o ochronę przed działaniem złych duchów.
We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
Ogłoszenia
1.
2.
3.
4.
Kolejne spotkanie Wspólnoty odbędzie się 3 maja po Mszy świętej wieczornej, czyli około 19.30.
Wielkanocne spotkanie naszej Wspólnoty odbędzie się 9 maja o g. 18.00 w winnicy „Maria Anna”
w Wyżnem. Spotykamy się przy klasztorze OO. Bernardynów o 17.30, aby wspólnie pojechad do
Wyżnego
Kolejne spotkanie w cyklu katechez audiowizualnych odbędzie się wiec 10 maja. Gościd będziemy
Grzegorza Górnego (temat: „Chrystofobia”).
Zapraszamy do odwiedzania portalu www.zywawiara.pl!
www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  pogotowie wstawiennicze 884.170.280

Podobne dokumenty