Zmiana portu dla Terminal Services (RDP)

Transkrypt

Zmiana portu dla Terminal Services (RDP)
This page was exported from - Adam Kucza
Export date: Thu Mar 2 20:13:53 2017 / +0000 GMT
Zmiana portu dla Terminal Services (RDP)
Jak wiecie, standardowy port RDP (pulpit zdalny) to 3389. W przypadku gdy zachodzi potrzeba zmiany tego portu, np. ze wzgl?du
na wi?ksze bezpiecze?stwo, b?d? w celu przej?cia pakietów prze firewall, warto ten port zmieni?.
B?d?c zalogowanym jako administrator serwera, uruchamiamy Edytor rejestru:
menu Start -> Uruchom -> Regedit
Nast?pnie zmieniamy wpis znajduj?cy si? w drzewie
KEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlTerminal ServerWinStationsRDP-TcpPortNumber
Zmiana numeru portu oraz restart serwera powinno rozwi?za? problem.
W razie niejasno?ci podaj? linki do artyku?ów na stronie Microsoftu:
http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0041_01.mspx] http://support.microsoft.com/kb/187623/pl]
Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com
| Page 1/1 |

Podobne dokumenty