Umowa dwustronna zdjęć w systemie „za pozowanie”

Transkrypt

Umowa dwustronna zdjęć w systemie „za pozowanie”
Umowa dwustronna zdjęć w systemie „za pozowanie”
________________________
miejscowość, data
1. Zawarta pomiędzy ________________________________________ zwanym dalej Fotografem
i legitymującym się dowodem osobistym _______________________________________
wydanym ______________________________ przez ____________________________________
zamieszkałym
________________________________________________________________________________
a ____________________________________________________________ zwaną dalej Modelką
i legitymującą się dowodem osobistym _________________________________________
wydanym ______________________________ przez ____________________________________
zamieszkałą
________________________________________________________________________________
2. Umowa dotyczy Zdjęć, które wykona Fotograf pozującej Modelce w trakcie sesji fotograficznej.
Przez zdjęcia rozumie się także ich retusz i modyfikacje graficzne, których dokona Fotograf.
3. Sesja to wykonanie szeregu zdjęć w celu promowania działań Modelki i Fotografa. Dzięki sesji
obie strony zyskują doświadczenie i bezpłatne zdjęcia.
4. Krótki opis miejsca i treści sesji:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data przeprowadzenia sesji: _________________________________________________________
5. Modelka pozuje do zdjęć nieodpłatnie oraz ponosi koszta związane z ubezpieczeniem, fryzjerem,
kosmetykami i makijażem, chyba że tematyka sesji wymaga współpracy ze specjalistami z
powyższych dziedzin.
6. Fotograf ponosi koszty materiałów fotograficznych, wynajęcia studia wraz wyposażeniem,
obróbki zdjęć i zobowiązuje się do przekazania Modelce zdjęć w postaci elektronicznej (zapisanych
na nośniku CD lub DVD). Fotograf ponosi również koszty ewentualnej opieki profesjonalnego
fryzjera, wizażystki itp. na czas sesji.
7. Koszt dojazdu Modelki na miejsce, w którym odbyć ma się sesja ponosi strona inicjująca
projekt, czyli ta, która pierwsza wyszła z ofertą sesji zdjęciowej.
8. Dopuszcza się możliwość przekazania Modelce zdjęć poprzez Internet.
9. Niniejsza umowa zabrania jakiegokolwiek wykorzystania zdjęć zarówno przez Modelkę jak i
Fotografa w celach komercyjnych, w sensie sprzedaży osobom trzecim, bez zgody obydwu stron
niniejszej umowy.
10. Modelka ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać swe zdjęcia w celu prezentacji własnego
wizerunku, a w szczególności w katalogach i na stronach internetowych mających charakter
prezentacyjny, lecz nie komercyjny.
11. Punkt 9 niniejszej umowy nie obejmuje publikacji w mediach drukowanych lub internetowych,
gdzie dostęp do zdjęć Modelki lub bazy modelek wiąże się z opłatą ze strony oglądających, np.
poprzez zakup katalogu, przez SMS'y, system płatności kartami lub inne.
12. Fotograf ma prawo wykorzystać zdjęcia w celach prezentacji własnej twórczości, a w
szczególności na stronach internetowych i w folderach, prospektach dotyczących własnych prac,
wernisażach oraz wystawach. Modelka wyraża zgodę na nieodpłatne użycie jej wizerunku w celach
wskazanych w tym punkcie.
13. Wykorzystując zdjęcia Modelka zobowiązuje się do wskazywania/niewskazywania imienia i
nazwiska/ pseudonimu Fotografa w postaci:
__________________________________________________________
14. Wykorzystując zdjęcia Fotograf zobowiązuje się do wskazywania/niewskazywania imienia i
nazwiska/pseudonimu Modelki w postaci:
___________________________________________________________
15. Fotograf zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i
modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć. Jeśli Modelka samodzielnie przerobi
którekolwiek zdjęcie, musi uzyskać zgodę Fotografa przed jego publikacją.
16. Fotograf zobowiązuje się do przekazania modelce zdjęć oryginalnych pochodzących z sesji, jak
i ich wersji po obróbce, które Modelka będzie mogła wykorzystać w celach prezentacyjnych.
17. Fotograf zachowuje wszelkie prawa osobiste i majątkowe w ramach prawa autorskiego do
zdjęć w punktach nie uregulowanych niniejszą umową.
18. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest
przeznaczony dla Modelki, a drugi dla Fotografa.
19. Umowa jest zawarta bezterminowo, bez możliwości jej jednostronnego zerwania. Wszelkie
zmiany postanowień tej umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu.
20. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego RP.
Modelka
Fotograf

Podobne dokumenty