FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU

Transkrypt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
„FRYZJERMANIA – METAMORFOZY FRYZJERSKIE”
dane uczestnika
Imię i nazwisko / nazwa salonu …………………………………………………………...
Adres ……………………………………………………………
Kod pocztowy i miejscowość ……………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………
nr telefonu ……………………………………………………………
dane dotyczące pracy konkursowej
Imię i nazwisko fryzjera/fryzjerki ……………………………………………………………
Imię i nazwisko modela/modelki ……………………………………………………………
Imię i nazwisko fotografa …………………………………………………………...
oświadczenie uczestnika
Wyrażam zgodę na bezterminową i nieodpłatną publikację na wszelkich polach eksploatacji
wszystkich wizerunków powstałych w związku z moim udziałem w Konkursie Fryzjermania.
Podpis uczestnika ……………………………………………
oświadczenie modelki
Wyrażam zgodę na bezterminową i nieodpłatną publikację na wszelkich polach eksploatacji
wszystkich wizerunków powstałych w związku z moim udziałem w Konkursie Fryzjermania.
Podpis modelki ……………………………………………
oświadczenie fotografa
Wyrażam zgodę na bezterminową i nieodpłatną publikację na wszelkich polach eksploatacji
wszystkich wizerunków powstałych w związku z moim udziałem w Konkursie Fryzjermania.
Podpis fotografa ……………………………………………
REGULAMIN KONKURSU FRYZJERMANIA –
FRYZJERSKIE METAMORFOZY
§1 Postanowienia Ogólne
Definicje:
Konkurs – prowadzony jest pod nazwą: Fryzjermania –
fryzjerskie metamorfozy
Uczestnik – fryzjer zgłaszający swoją pracę do Konkursu
Konkurs jest prowadzony pod nazwą Fryzjermania –
fryzjerskie metamorfozy i w dalszej części Regulaminu
będzie zwany także Konkursem.
1.Organizatorem konkursu Fryzjermania – fryzjerskie
metamorfozy jest Firma Devis Sp.z o.o. ul. Dzierżonia 2A,
55-200 Oława, wydawca strony www.modnewlosy.pl
2.Konkurs jest organizowany w cyklu rocznym
3.Konkurs przeznaczony jest dla fryzjerów – dalej zwanych
Uczestnikami
4.Przedmiotem konkursu jest wykonanie metamorfozy
fryzjerskiej zgodnej z obowiązującą tematyką
5.Zwycięska metamorfoza wyłoniona zostanie przez jury w
składzie: Małgorzata Babicz, Jaga Hupało, Marta
Kucharczyk
6.Do przeprowadzenia Konkursu zostanie wykorzystana
przez Organizatora strona internetowa pod adresem
www.modnewlosy.pl
§2 Przedmiot konkursu
Celem Konkursu jest zaprezentowanie metamorfoz
najlepszych polskich fryzjerów. Jurorzy wyłonią tego, który
ich zdaniem w pełni rozumie idee metamorfozy i trafionej
zmiany.
§3 Czas trwania konkursu edycja 2015
Konkurs zostanie przeprowadzony w edycji rocznej i
składa się z trzech etapów: eliminacji, udziału w programie
„Fryzjermania" oraz finału.
- Eliminacje : wybór stylisty według harmonogramu
- Udział w programie Fryzjermania: program będzie
nagrany w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyniku Konkursu w
studio Modnych Włosów (Oława, ul. Żeromskiego1)
- Finału.
§4 Etapy konkursu
1. Eliminacje - eliminacje polegają na wykonaniu pełnej
metamorfozy uwzględniającej: strzyżenie, koloryzację,
stylizację zgodnie z tematem Konkursu. Metamorfoza
powinna być dopasowana do osobowości i cech urody
modelki. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy
wykonać zdjęcia modelki przed i po metamorfozie, zdjęcia
z backstage'u i ekipy, pobrać formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej www.modnewlosy.pl. Po prawidłowym
wypełnieniu formularza, należy odesłać formularz wraz ze
zdjęciami na adres: [email protected]
2.Wytyczne do zdjęć:
- zdjęcie przed i po stylizacji powinno przedstawiać
postać modelki w pozycji stojącej. Kadr powinien
obejmować fryzurę modelki: od góry powinien
przedstawiać fryzurę u dołu kończyć się na linii bioder, bez
widocznych nóg.
- zdjęcia z backstage'u oraz zdjęcia ekipy mogą być
wykonane dowolnie
- dane techniczne: pojedyncze zdjęcie nie może być
mniejsze niż 1 MB i nie większe niż 2 MB, format jpg.
Po pozytywnym zweryfikowaniu poprawności zgłoszenia,
Organizator wyśle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na
adres e-mail, z którego zgłoszenie zostało wysłane. O
uznaniu, że zgłoszenie zostało złożone w terminie
decyduje data i godzina nadesłania zgłoszenia.
3.Selekcja nadesłanych prac i wyłonienie Stylisty
poszczególnych edycji: prace zostaną zakwalifikowane
zgodnie z harmonogramem:
Stylista Wiosny - prace nadsyłane od 01.03.2015 do
30.04.2015
Stylista Lata - prace nadsyłane od 12.05.2015 do
30.06.2015
Stylista Jesieni - prace nadsyłane od 08.07.2015 do
30.09.2015
Stylista Zimy - prace nadsyłane od 13.10.2015 do
30.11.2015
Przesłanym zdjęciom automatycznie zostają nadane
numery. Dzięki temu oceniające je jury nie będzie miało
możliwości sprawdzenia, kto jest autorem danego zdjęcia.
Prace zostaną wysłane do 3-osobowego Jury, w skład
którego wchodzą: Małgorzata Babicz, Jaga Hupało i Marta
Kucharczyk, którzy wybiorą najlepszego Stylistę danej
edycji. W przypadku rezygnacji z członkostwa w jury
jednego lub kilku z jego członków Organizator ma prawo
na jego miejsce wskazać nowego jurora lub jurorów.
4.Udział w programie „Fryzjermania": nagrodą dla
Stylisty każdej edycji będą zestawy kosmetyków i narzędzi
fryzjerskich oraz prezentacja Stylisty w programie
telewizyjnym „Fryzjermania". Każdy program przybliży
sylwetkę stylisty i pokaże tajniki jego pracy nad nową
metamorfozą (z uwzględnieniem makijażu i stroju).
Metamorfoza będzie wykonana w studio Modnych Włosów
(Oława, ul.Żeromskiego1).
5.Finał: pod koniec roku, na podstawie metamorfoz
wykonanych przez Stylistów internauci wezmą udział w
głosowaniu. Tym samym spośród finalistów każdej edycji,
wybiorą tego, który ich zdaniem jest autorem najlepszej z
metamorfoz. Zwycięzca otrzymuje tytuł Stylisty Roku.
REGULAMIN KONKURSU FRYZJERMANIA –
FRYZJERSKIE METAMORFOZY
§5 Zasady Konkursu dla Uczestników
1.Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie fryzjerzy,
którzy przed przystąpieniem do konkursu:
- zarejestrują swój salon na www.modnewlosy.pl
- wypełnią poprawnie formularz zgłoszeniowy
- dołączą zdjęcia metamorfozy (przed, po, ekipy
uczestniczącej przy metamorfozie, zdjęcia z backstage`u)
- wyślą
formularz
ze
zdjęciami
na
adres
[email protected]
2.Udział w Konkursie jest bezpłatny
3.Uczestnik może zgłosić do Konkursu w danym miesiącu
tylko jedną metamorfozę.
4.W przypadku nadesłania przez Uczestnika kilku zgłoszeń
pod uwagę będzie brane tylko jedno, z najwcześniejszą
datą wysłania
5.Uczestnik nie może zgłaszać prac, które uczestniczyły w
innych konkursach.
6.W konkursie nie mogą brać udziału prace zgłoszone do
poprzednich edycji Fryzjermanii
7.Do momentu ogłoszenia wyników Uczestnik ma
całkowity zakaz publikacji prac nadesłanych do Konkursu
na wszystkich polach eksploatacji.
8.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i
osoby współpracujące z Organizatorem oraz członkowie
najbliższej
rodziny
pracowników
i/lub
osób
współpracujących z Organizatorem.
9.Redakcja zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania
pracy do Konkursu w przypadku niezgodności z
przedmiotem konkursu i niniejszym regulaminem.
§6 Postanowienia końcowe
1.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym
udzieleniem prawa do audialnego i wizualnego utrwalania
przebiegu i efektów pracy (w tym końcowej stylizacji)
fryzjerów reprezentujących salony fryzjerskie (uczestników
konkursu) oraz do wykorzystania przez Organizatora tych
utrwaleń (audio, video, audiovideo w całości lub
fragmentach), danych osobowych oraz wizerunku
fryzjerów reprezentujących salony fryzjerskie (uczestników
konkursu)
utrwalonego
podczas
konkursu,
na
następujących
polach
eksploatacji:
publikacja,
rozpowszechnianie w Internecie oraz w innych środkach
przekazu w tym telewizji, prasie drukowanej w zakresie
związanym z promocją konkursu, informowaniem o jego
przebiegu oraz reklamą i promocją Organizatora.
2.Zgłoszenie się do konkursu stanowi jednocześnie
akceptację niniejszego regulaminu.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w
niniejszym regulaminie bez podania przyczyny, o czym
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na stronie:
www.modnewlosy.pl
4.Organizator nie odsyła materiałów przysłanych na
konkurs.
5.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu
w każdym terminie bez podania przyczyn.
6.Organizator nie przewiduje procedury reklamacyjnej.
7. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie
internetowej
www.modnewlosy.pl

Podobne dokumenty