Formularz rejestracyjny dla kandydatów

Transkrypt

Formularz rejestracyjny dla kandydatów
FORMULARZ REJESTRACYJNY
NA EGZAMINY CAMBRIDGE ESOL
(dla kandydatów indywidualnych)
NAZWISKO .....................................................................................................................................................
IMIĘ/IMIONA .................................................................................................................................................
DATA URODZENIA ......................................................................................................................................
NUMER DOWODU OSOBISTEGO/LEGITYMACJI..................................................................................
ADRES KORESPONDENCYJNY
ULICA ...............................................................................................................................................................
KOD POCZTOWY ............................... MIASTO ..........................................................................................
TELEFON .............................................. ADRES E-MAIL .............................................................................
EGZAMIN, NA KTÓRY MA BYĆ DOKONANA REJESTRACJA
KET
PET
FCE
CAE
CPE
TKT1
TKT2
TKT3
ICFE
ILEC
YLE (Starters)
YLE (Movers)
YLE (Flyers)
BEC (Preliminary)
BEC (Vantage)
BEC (Higher)
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem egzaminów Cambridge ESOL i godzę się
na wymienione w nim warunki. Oświadczam jednocześnie, iż zawarte w niniejszym formularzu dane
osobowe są zgodne ze stanem faktycznym.
UWAGA: Poprzez podpisanie tego oświadczenia, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie oraz
przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Regent College Examination Centre w Elblągu do
celów związanych z administracją egzaminów Cambridge ESOL
………………………………….……….
………………………………….……….
CZYTELNY PODPIS
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
WYPEŁNIA CENTRUM EGZAMINACYJNE
NUMER KANDYDATA ....................................... / .......................................... / ..........................................
PODPIS PRACOWNIKA CENTRUM ..........................................................................................................

Podobne dokumenty