nr.. G..LtLrn h F.td UrqL tu $c`

Komentarze

Transkrypt

nr.. G..LtLrn h F.td UrqL tu $c`
INNOWACYJNA
COSPODARKA
L. Dz.lOl/Oln0l3
Poaun. I lipcr2013 r
Do wszf, stkich Wykoniwc6w
Dolyczy:
po.lirnwrnir prretrrgowcgo rr
PN 13n6,4013 -
brdrnir
geotogiczne.
lnstyul Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk poaariskie Cenrrm Superkomf,urerowo-Si€ciowe.
zgodnie z an. 92 ust. I ustawy Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr I t3, poz. 759 z porn. zrn.),
dalej ustawa Pzp, informuje, ze w ww. postfpowaniu
Wykonawcy
!g$glglqD!!!!
oferta:
5:
Firms Geologicznr Bsrtosz Felkel Ulszuh crs S.C.
ul. R. Drewsa 7.
6 |
{06 Poaai
Koszt am6wienia wynosi: 34.194,00 zl brutto.
Termin wykonania: 14 tygodoi.
Wykonawca
Firm.
Ceotogiczna Bsnosz Felket Urszuh
w posQpowaniu ordz uzystal najwyzsz4liczh
cuj
puntl6r w kr),terium
S.C., spelnia warunki
udzialu
oceny ofen.
Poni2ej zestawienie ofen wedlug kolejnoici ich skladania:
Numer
oferty
Nazwa (firma) i adrcs Wykonawcy
Cena bnrtto
Arc.dis Sp. z o.o.
ul. Pulawsta 182. 02{70 Warszawa
2.
3.
5.
6.
7.
GEOPROCRAM Wojcle.h Atrdrrejewski
ul. Fordodska I10, 85-739 Bydsoszcz
PrrcdsigbioEtwo Geologlcztro Wicrtnicz. PAWLAK
ul. Wolbromska 7, 03-680 Wanzawa
PROGEOL Uslugi Ccologiczne Jrn S?rtni.k
ul. Broniewski€go 19, 97-400 Belchalbw
nr.. G..LtLrn h
!r & Diqwlq ?, 6r{06
G.Ko - Wrcchw
M
F.td UrqL
tu $c'
ul. Krucza | 00/7. 53-4 I 2 Wroclaw
CT Proiekt Sp. z o.o. & Co. sK
ul. Parkowa 4, 62-080 Tamowo Pode6m€
Umowa w spm\,vie zam6wienia publicznego moze zosrai zawarta od dnia
I
Teimin
realiz cji
Suma
0,00
10,79
20,79
|
5C.18
I I.67
7 t
41.96
10,00
5l,96
to.tl
44,99
A0
10,00
rore
34,41
I0,00
M,4l
50.20
20,00
10,20
,05
liocr 20lJ r.
Z powataniem
_ Z ca Pernonro!nrt a
uyret roR In.ryrutu d/: PCSS
dt tnz
Ad'er dl0
!md* lokrrr
tnrtrrr:r (h!mi Broo'0dnl(rrei PIN 6t.701 lornorj.
lumer l0nr0
8l{
Eoljr
5.1
0dd?rol
to'!0r0(yinr
*
uI
o0r00riu 10
,
\orl0N!(i?00
l2lu
M
Strcinskt
por00i!lh (citrun t!pr|k0mgutr|0*o.Sie(
oe
0 lt?1 0000 3it5 6600 1008,
tif
i7100.02.062

Podobne dokumenty