Człowiek – najlepsza inwestycja Załącznik. Wzór formularza

Transkrypt

Człowiek – najlepsza inwestycja Załącznik. Wzór formularza
Załącznik. Wzór formularza zgłoszeniowego na utworzenie punktu konsultacyjnego Olimpiady
Informatycznej Gimnazjalistów
W odpowiedzi na otwarty nabór na utworzenie punktu konsultacyjnego Olimpiady Informatycznej
Gimnazjalistów (OIG), zgłaszam swoją kandydaturę.
(stopień naukowy) Imię i nazwisko
Funkcja / wykonywany zawód
e-mail, nr telefonu
Miejsce zatrudnienia
Województwo
Doświadczenia z Olimpiadą
Informatyczną Gimnazjalistów
(udział uczniów, udział w
warsztatach dla Liderów, prace na
rzecz Komitetu okręgowego, itp.)
lub udział w innych projektach
związanych z nauką programowania.
Terminarz (ilość planowanych
konsultacji) i miejsce
Propozycje popularyzacji konsultacji
wśród nauczycieli w województwie
Koszty osobowe
Proponowany kosztorys
pozycja
zł brutto
do grudnia 2014
Człowiek – najlepsza inwestycja
Koszty organizacyjne
pozycja
zł brutto
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych na potrzeby projektu „Opracowanie i wdrożenie
kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym jednym z zadań jest Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów.
……………………………..
(miejscowość, data)
……………………………..
(podpis)
Człowiek – najlepsza inwestycja
Deklaracja utworzenia punktu konsultacyjnego
Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów
w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”
realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w którym jednym z zadań jest Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów.
Deklaruję możliwość utworzenia punktu konsultacyjnego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów
(październik-grudzień 2014 r.), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z
uczniem zdolnym” , którego wykonawcą jest Stowarzyszenie Talent (www.talent.edu.pl)
w szkole ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie wskazujemy Panią/Pana ………………………………………………………………………….................. jako
nauczyciela informatyki (instruktora) odpowiedzialnego za realizację zadania w szkole.
………………………………………………………………
podpis Dyrektora szkoły, data i pieczątka
Człowiek – najlepsza inwestycja

Podobne dokumenty