eLearning Papers 34 - Open Education Europa

Komentarze

Transkrypt

eLearning Papers 34 - Open Education Europa
Oktober 2013
g
n
i
n
r
a
e
L
e ers
p
a
P
4
3
Projekt przestrzeni do uczenia się i
innowacyjnych klas
Od redakcji
Projekt przestrzeni do uczenia się i innowacyjnych klas
W szczegółach
Podróż w czasie i przestrzeni - uczenie się historii w ruchu
Przestrzenie edukacyjne jako pobudzacze innowacyjnego rozwoju ekosystemu
Rytuał i rytm: interakcja z rzeczywistością rozszerzoną, poezją wizualną i opowiadaniem historii na ulicach L’Aquila
Wyzwania badawcze w nieformalnych społecznościach uczących się języków na portalach społecznościowych
W praktyce
Ułatwianie dostępu do cyfrowych bibliotek opartych o system m-DSpace
Projekt e-Learning Café realizowany na University of Porto: innowacyjne przestrzenie do uczenia się zwiększające
zaangażowanie uczniów w aktywną i grupową naukę
Nowy kierunek rozwoju ucznia. Angażowanie studentów w ukierunkowany na uczestników projekt krzesła szkolnego ze
stolikiem na miarę XXI w
Projekt usługowy, interakcyjny i przestrzenny sprzyjający aktywizacji i kreatywnemu uczeniu się
Przekładanie perspektywy użytkownika na projekt przestrzenny
Projekt ICT i klasy w modułach językowych CLCS na Trinity College Dublin
eLearning Papers jest publikacją portalu Komisji Europejskiej elearningeuropa.info, promującego wykorzystanie
technologii komunikacyjno-informacyjnych w ustawicznym kształceniu. Redakcja: P.A.U. Education, S.L.
Email: :editorialteam[at]openeducationeuropa[dot]eu, ISSN 1887-1542
Šajā žurnālā publicējamie teksti, ja nav norādīts citādi, ir pakļauti Creative Teksty publikowane w eLearning Papers, o ile nie
wskazano inaczej, podlegają licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych
2.5. Mogą one być kopiowane, rozpowszechniane, odtwarzane i wykonywane pod warunkiem, że wskazany zostanie
autor i czasopismo elektroniczne publikujące je, czyli eLearning Papers. Wykorzystanie komercyjne i prace za-leżne są
niedozwolone. Pełny tekst licencji jest dostępny na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Od redakcji
Projekt przestrzeni do uczenia się i
innowacyjnych klas
Na przestrzeni ostatnich kilku dekad nasze wyobrażenie dobrego środowiska do uczenia się uległo
zmianie. Instytucje edukacyjne stawiają czoła nowym wyzwaniom, związanym ze zmianom na skutek
rozwoju technologii w dziedzinie nauczania i uczenia się, globalizacji edukacji wyższej i zmian w klimacie
gospodarczym. Efektywne wykorzystanie zasobów staje się coraz bardziej istotne, gdyż mechanizmy
finansowania instytucji edukacyjnych są silniej ukierunkowane na rezultaty. Projektowanie przestrzeni
sprzyjającej zdobywaniu wiedzy przez samych uczniów jest istotną, a mimo to lekceważoną kwestią.
Musimy zatem na nowo określić, zaprojektować i przemyśleć wykorzystanie tej przestrzeni. Szkoły i
kampusy muszą być dobrze połączone z otaczającą je tkanką miejską i społecznością. Przestrzenie
do uczenia się powinny być inspirujące i stymulujące. Powinny one zachęcać do podejmowania
współpracy i angażowania się w edukację nieformalną oraz serendypność poprzez zapewnianie
zasobów umożliwiających organizację nieformalnych spotkań i funkcjonalnych dodatków działających
w cyberprzestrzeni. Jako że uniwersytety biją się o najlepszych studentów, posiadanie szerokiego
wachlarza usług obejmujących nie tylko stołówki uznaje się za istotną cechę atrakcyjnego kampusu.
W jaki sposób możemy polepszać i wspierać zrównoważony rozwój przestrzeni do uczenia się
i nauczania oraz praktyk związanych z edukacją, maksymalizując jednocześnie elastyczność i
użyteczność? Wybrane artykuły podkreślają istotę podejścia do projektowania środowiska do uczenia
się, skoncentrowanego na użytkowniku. Powszechnie przyjmuje się, że jakość projektowania wzrasta,
gdy w procesie projektowania uwzględnia się interesy stron zaangażowanych. Zatem brak udziału
uczniów i nauczycieli w procesie podejmowania decyzji związanych z projektowaniem ich środowiska
uczenia się i pracy byłby nieuzasadniony. Podejście skoncentrowane na uczniach może także
polepszyć skuteczność przestrzeni. Przykłady ilustrują, jak korytarze i stołówki podwajają możliwości
wykorzystania przestrzeni do pracy grupowej i uczenia się nieformalnego. Niech każda przestrzeń
stanie się przestrzenią do uczenia się!
Mike Keppell, dyrektor wykonawczy i profesor, Australian Digital Futures Institute, University
of Southern Queensland
Tapio Koskinen, www.openeducationeuropa.eu/en/elearning_papers, przewodniczący rady
naukowej
ng
i
n
r
eLeaers 4
3
Pap
eLearning Papers • ISSN: 1887-1542 • www.openeducationeuropa.eu/en/elearning_papers
n.º 34 • Październik 2013 • PL
2
W szczegółach
Podróż w czasie i przestrzeni - uczenie się historii w ruchu
Autorzy
Alexander König, M.A.
Landesinstitut für
Pädagogik und Medien
Daniel Bernsen
Schulaufsichtsbezirk
Koblenz
Eichendorff-Gymnasium
Koblenz
Tags
Urządzenia mobilne umożliwiają uczniom, a także historykom amatorom odszyfrowanie ruin budowli,
symboli itp. poprzez ułatwianie dostępu do dodatkowych informacji. Innymi słowy urządzenia mobilne wzbogacają rzeczywistość: Ujawniają one historyczną wartość topograficznych miejsc i powierzchni. Niniejszy artykuł dostarcza pomysłów na uczenie się zorientowane na problem i projekt z
wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Autorzy podejmują próbę opracowania koncepcji nauczania mobilnego w trakcie lekcji historii, koncentrując się na kwestii mobilności, aby przekroczyć
granice klasy szkolnej w celu nauczania historii poza murami szkoły. Mobilne nauczanie historii
jest ukierunkowane na produkt. Uczniowie tworzą różne, innowacyjne formy wspólnie tworzonych produktów takich jak pojemniki geocache lub cyfrowe opowiadania. Produkty te pomagają
w rozpoczęciu dyskusji o historii wśród uczniów, ale także mogą stanowić ważny element życia i
aktywności społecznej przy korzystaniu z portali społecznościowych do nauki historii. Co więcej, mobilne uczenie się historii ułatwia uczniom zrozumienie debat publicznych o tematyce historii, polityki,
kultury, pamięci i tożsamości.
Pełny tekst: http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/asset/In-depth_34_1.pdf
nauka historii, dydaktyka
historii, nauczanie historii,
technologia edukacyjna,
nauka mobilna
Autorzy
M. Markkula
Aalto University
P. Lappalainen
Aalto University
K. Mikkelä
Urban Mill Innovation
Platform
Przestrzenie edukacyjne jako pobudzacze innowacyjnego
rozwoju ekosystemu
Niniejszy artykuł stanowi analizę przestrzeni edukacyjnych jako szerokich koncepcji, traktując je
zarówno jako abstrakcję, jak i fizyczne miejsca i zasoby wspomagające nauczanie na poziomie jednostki, organizacji i regionu. Naszymi dwoma równoległymi perspektywami są podejście „z góry na
dół“ (Strategia Europa 2020) i „z dołu do góry“ (uczenie się i innowacyjność jednostek). Przestrzeń
do uczenia się, jako koncepcja abstrakcyjna szczególnie dotyczy wymiaru niefizycznego przestrzeni
generowanej przez współpracę ekspertów. Czerpie ona z kultury modernizacji modelu współpracy
na zasadzie potrójnej helisy stosowanej w środowisku edukacyjnym oraz jakości interakcji pomiędzy
klasą a przedstawicielami branżowymi zarówno poprzez utrudnianie, jak i ułatwianie osiągnięcia lepszej synergii pomiędzy badaniem, edukacją i innowacją, a także różnych inicjatyw skupiających się na
kreatywności i odkrywczości w zakresie przedsiębiorczości.
Pełny tekst: http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/asset/In-depth_34_2.pdf
Tags
przestrzeń do uczenia się,
trójkąt wiedzy, innowacyjne
ekosystemy, potrójna helisa,
wpływ społeczny
ning
r
a
e
eL ers
Pap
34
eLearning Papers • ISSN: 1887-1542 • www.openeducationeuropa.eu/en/elearning_papers
n.º 34 • Październik 2013 • PL
3
W szczegółach
Autor
Giuliana Guazzaroni
Università Politecnica delle
Marche, Italy
Tags
Rzeczywistość rozszerzona,
mapowanie emocjonalne,
edukacja mobilna,
inteligentne miasto,
wszechobecne uczenie się,
performatywa absolutna
Autor
Katerina Zourou
Sør-Trøndelag University
College
Tags
media społecznościowe,
nauka języka, uczenie się
nieformalne, nauka grupowa
Rytuał i rytm: interakcja z rzeczywistością rozszerzoną,
poezją wizualną i opowiadaniem historii na ulicach L’Aquila
Mobilne urządzenia inteligentne i aplikacje wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną mogą
zilustrować punkty dostępowe do nawigacji po mieście, odkrywania różnych warstw rzeczywistości,
oferować różne sposoby narracji geografii miejskiej i odkrywać środowisko rzeczywiste. Może to
być emocjonalna podróż, w której znane nam miejsca przedstawiane są z niezwykłych perspektyw.
Przemieszczanie się pomiędzy rzeczywistością a światem wirtualnym, zaproszenie do odkrywania
przestrzeni publicznych. Wystawy zatytułowane „Poezja ulicy w rzeczywistości rozszerzonej” są
miejskimi ścieżkami mającymi przybliżyć ludzi (np. uczniów, mieszkańców, turystów itp.) do sztuki i
inteligentnych technologii w trakcie, gdy ci zajmują się innymi czynnościami. W niniejszym artykule
omówiono format „Mapowanie emocjonalne rozszerzonych miejsc w muzeum” (EMMAP) w
drodze ewaluacji próby, którą przeprowadzono w L’Aquila (Włochy).
Pełny tekst: http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/asset/In-depth_34_3.pdf
Wyzwania badawcze w nieformalnych społecznościach
uczących się języków na portalach społecznościowych
W jaki sposób projekt społeczności uczących się języków na portalach społecznościowych ma wpływ na
metodę przeprowadzania badań opartych na dowodach? W tym artykule przeprowadzono analizę
stopnia, w którym projekt dostępności danych i ich posiadania wpływa na czynności badawcze
i wyzwania, które czekają badaczy, którzy obejmują takie społeczności jako przedmiot swojej
analizy. W celu zilustrowania takich wyzwań spośród wszystkich typów nieformalnych społeczności
uczących się języków na portalach społecznościowych weźmy za przykład te społeczności, które
zorganizowane są w formie web 2.0. Najbardziej znane z nich to Babbel, Busuu i Livemocha. Badanie
to pokazuje napięcia pomiędzy z jednej strony, potrzebą w większym stopniu opartym o dowody
zrozumienia nie do końca odkrytego obszaru uczenia się dzięki serwisom społecznościowym, a z
drugiej strony, przeszkodom w takich ćwiczeniach naukowych. Na koniec omówiłem kwestię tego,
jak to napięcie wpisane jest w aktualny krajobraz globalnych działań badawczych, które mają na celu
zadbanie o większą liczbę otwartych, transparentnych i ukierunkowanych na uczestników struktur
umożliwiających wymianę danych i badania w grupie.
Pełny tekst: http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/asset/In-depth_34_4.pdf
ning
r
a
e
eL ers
Pap
34
eLearning Papers • ISSN: 1887-1542 • www.openeducationeuropa.eu/en/elearning_papers
n.º 34 • Październik 2013 • PL
4
W praktyce
Ułatwianie dostępu do cyfrowych bibliotek opartych o
system m-DSpace
Autorzy
Isaias Barreto da Rosa
Institute of Informatics,
Tallinn University
David Ribeiro Lamas
Institute of Informatics,
Tallinn University
Tags
Obecnie na świecie znajduje się o wiele więcej telefonów komórkowych niż komputerów. Dotyczy to
również państw rozwijających się. Stąd też analiza wyzwań, z którymi spotykają się użytkownicy w
tych krajach w kwestii dostępu do publikacji drukowanych, a także obecnych już wyzwań związanych
z dostępem do zasobów ICT takich jak komputer czy Internet. Mobilny dostęp do cyfrowych bibliotek
może stanowić dobrą alternatywę. Niniejszy artykuł omawia projekt aplikacji ułatwiającej dostęp
do cyfrowych bibliotek opartych na systemie DSpace przy wykorzystaniu podejścia projektowego
skoncentrowanego na użytkowniku. Tego typu aplikacje integrują w sobie interfejsy mobilne,
sieciowe i desktopowe, mając na celu z jednej strony zapewnienie alternatywnych mechanizmów
umożliwiających dostęp do bibliotek w krajach rozwijających się za pomocą urządzeń mobilnych, a z
drugiej strony ułatwienie korzystania z bibliotek cyfrowych w celach edukacyjnych.
Pełny tekst: http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/asset/From-field_34_1.pdf
mobilne biblioteki cyfrowe,
DSpace; edukacja, państwa
rozwijające się
Autorzy
Dr. Pedro Neto
Andrea Vieira
Lígia Ribeiro
Maria Pinto
Universidade do Porto
Tags
innowacyjne przestrzenie
do uczenia się, e-learning,
nieformalne, fizyczne
przestrzenie do uczenia się
ning
r
a
e
eL ers
Pap
34
Projekt e-Learning Café realizowany na University of Porto:
innowacyjne przestrzenie do uczenia się zwiększające
zaangażowanie uczniów w aktywną i grupową naukę.
Niniejszy artykuł stanowi raport z realizowanego projektu badawczego, którego liderami są University
of Porto i grupa badawcza Centre of Spatial Representation and Communication, z centrum badawczorozwojowego Wydziału Architektury tego uniwersytetu (FAUP), którego celem jest opracowanie
projektów i badań hybrydowych środowisk przestrzennych: ośrodków e-learningowych. Naszym
głównym celem jest zaprezentowanie i omówienie znaczenia projektu E-Learning Café realizowanego
przez U.Porto i udane wdrożenie jego programu, skupiając się na fizycznych przestrzeniach do uczenia
się, umożliwiających połączenie interakcji społecznej ze zróżnicowanymi działaniami pedagogicznymi
i kulturowymi. Dowiedziono, że wszystko to ma pokrewny wymiar dla osób pracujących lub
studiujących na U. Porto i stanowi dowód otwartości uniwersytetu na społeczeństwo.
Pełny tekst: http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/asset/From-field_34_2.pdf
eLearning Papers • ISSN: 1887-1542 • www.openeducationeuropa.eu/en/elearning_papers
n.º 34 • Październik 2013 • PL
5
W praktyce
Autor
Andrei J. Dacko
Hopewell High School
Tags
stolik szkolny, projekt
inkluzywny, ułatwienie
dostępu, osiągnięcia
uczniów, uczenie się
Nowy kierunek rozwoju ucznia. Angażowanie studentów w
ukierunkowany na uczestników projekt krzesła szkolnego ze
stolikiem na miarę XXI w.
Krzesła szkolne ze stolikami bywają zazwyczaj niewygodne i uczniowie za nimi nie przepadają.
Poszukiwania patentowe z wykorzystaniem terminu „krzesło ze stolikiem” dowodzi, że w dzisiejszych
czasach uczniowie siadają na dokładnie tych samych krzesłach ze stolikami z twardymi siedzeniami
z plastiku, przykręconymi do metalowej ramy, z warstwą poliuretanu wysokociśnieniowego, co ich
rodzice czy dziadkowe pół wieku temu w roku 1953. Gdy pięciu największych producentów mebli
szkolnych w Stanach Zjednoczonych zapytano o badania stanowiące podstawę projektów ich mebli,
odpowiedzią było, że nie ma żadnych badań, a oni sami przyjęli filozofię produkcji uniwersalnej
(Parcells 1999). Aby położyć kres uniwersalnym projektom dla środowiska edukacyjnego, artykuł ten
przedstawia szczegółowy raport dotyczący podejścia do projektu ukierunkowanego na uczestników,
przyjętego przez klasę o profilu technicznym ze szkoły średniej Hopewell High School w stanie
Virginia w USA w celu opracowania nowego projektu jako alternatywy dla tradycyjnego krzesła ze
stolikiem. Projekt ten stanowił część zmagań tej klasy w programie Lemelson-MIT InvenTeams
w roku 2010. Z przekonaniem, że uczniowie powinni mieć zapewnione optymalne warunki do
aktywnego i dynamicznego uczenia się, zespół przy projekcie wykorzystał podejście ukierunkowane
na uczestników, co miało na celu umożliwienie wprowadzenia innowacji w projektowaniu wygodnych
krzeseł ze stolikami dla uczniów, które można dostosować do potrzeb użytkowników i których ruchy są
ergonomiczne i przyjazne dla zdrowia, a w rezultacie zapewniają lepsze warunki do nauki. Zwrócono
także uwagę na osiągnięte w trakcie procesu projektowania i produkcji tych mebli kamienie milowe,
pokonane wyzwania i nawiązane kontakty.
Pełny tekst: http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/asset/From-field_34_3.pdf
Autorzy
Dipti Sonawane
Cresense OY
Teemu Leinonen
Aalto University
Tags
Biblioteka mobilna,
projekt usługowy, projekt
interakcyjny, projekt
przestrzenny, kreatywna
edukacja
ning
r
a
e
eL ers
Pap
34
Projekt usługowy, interakcyjny i przestrzenny sprzyjający
aktywizacji i kreatywnemu uczeniu się
W Finlandii biblioteki mobilne odgrywają istotną rolę w zapewnianiu usług bilbiotekarskich dla
mieszkańców przedmieść i wsi. Niniejszy artykuł opisuje projekt badawczy oraz jego rezultaty. Omawia
on rozwiązania usługowe, interakcyjne i przestrzenne dotyczące nowego autobusu bibliotekarskiego,
wybudowanego i uruchomionego przez miasto Espoo w lutym 2013 roku. Ostateczny projekt usługowy
dla autobusu bibliotekarskiego jest pustą, modułową i konfigurowalną przestrzenią, którą można
dostosować pod różne, konkretne zastosowania. W celu zilustrowania projektu zaprezentowano
model standardowego autobusu wraz z czterema wariacjami tematycznymi (gwieździste niebo, minikino, opowiadanie historii, ogrodnictwo).
Pełny tekst: http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/asset/From-field_33_4.pdf
eLearning Papers • ISSN: 1887-1542 • www.openeducationeuropa.eu/en/elearning_papers
n.º 34 • Październik 2013 • PL
6
W praktyce
Autorzy
Mirja Lievonen
Mikko Vesisenaho
University of Jyväskylä
Tags
Projekt przestrzenny, zmiana
kontekstu, perspektywa
użytkownika, przestrzeń
do uczenia się, edukacja
zawodowa
Przekładanie perspektywy użytkownika na projekt
przestrzenny
Szybkie wdrożenie innowacji ICT zmienia kontekst działań ludzkich i współpracy, uwzględniono również
instytucje edukacyjne. Zmiana kontekstowa rzuca wyzwanie paradygmatowi tradycyjnego projektu
przestrzennego, wyrażając potrzebę na narzędzia i podejścia stosowne dla ulepszonych praktyk ICT.
Przyjmujemy tutaj podejście ekologiczne, przedstawiające pracę w trakcie realizacji, dzięki któremu
mamy nadzieję na opracowanie narzędzia do uchwytywania i tłumaczenia perspektywy użytkownika
w celu zaprojektowania innowacyjnych przestrzeni do uczenia się dla potrzeb edukacji zawodowej;
jest to kwestia praktyczna. Stosujemy kombinację metod ilościowych i jakościowych. Poprzez
koncentrowanie się na praktykach lokalnych i perspektywie użytkownika w przemianie kulturowej
mamy nadzieję na świadome modernizowanie instytucji edukacyjnych w sposób sprawiający, że będą
one głębiej zakorzenione w uwarunkowaniach lokalnych i przemiana będzie tym samym w mniejszym
stopniu dekoncentrująca dla użytkowników. Stosowanie tego samego narzędzia w badaniach
powdrożeniowych do oceny wypływu zmian w układzie przestrzennym na kurs i uczenie się pomoże w
uzyskaniu wyników pomocnych przy projektowaniu hybrydowych instytucji edukacyjnych.
Pełny tekst: http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/asset/From-field_34_5.pdf
Autor
Vassiliki Antoniou
Trinity College Dublin
Tags
Nauka języków wspomagana
komputerowo, nauka
języków
Projekt ICT i klasy w modułach językowych CLCS na Trinity
College Dublin
Niniejszy artykuł omawia temat wspomaganej komputerowo nauki języków przez pryzmat
samodzielności ucznia. Opisuje pierwsze badanie ewaluacyjne, które przeprowadzono w Centre for
Language and Communication Studies (CLCS) na Trinity College w roku 2011 dotyczące potencjału ICT
w promocji samodzielności uczniów, w oparciu o wykorzystanie komputerów na kursach językowych
organizowanych przez CLCS. Przedstawiono metodę wykorzystaną przy tym badaniu wraz z krótką
ankietą i sprawozdaniem zawierającym dane z przeprowadzonych wywiadów, które mają na celu
zaprezentowanie ogólnego przeglądu opinii uczniów i nauczycieli na temat pracy z komputerem i
tego, jak wpływa ona na proces uczenia się języków. Na koniec wyciągnięto wniosku i sformułowano
sugestie dotyczące przyszłego rozwoju.
Pełny tekst: http://www.openeducation.eu/sites/default/files/asset/From-field_34_6.pdf
ning
r
a
e
eL ers
Pap
34
eLearning Papers • ISSN: 1887-1542 • www.openeducationeuropa.eu/en/elearning_papers
n.º 34 • Październik 2013 • PL
7

Podobne dokumenty