Płed ogranicza szansę na rozwój zawodowy? – raport Zielonej Linii

Transkrypt

Płed ogranicza szansę na rozwój zawodowy? – raport Zielonej Linii
Płed ogranicza szansę na rozwój zawodowy? – raport Zielonej Linii
Z badania, jakie w listopadzie przeprowadzili konsultanci Zielonej Linii wynika, że niemal połowa
ankietowanych klientów infolinii urzędu pracy uważa, iż płed ogranicza możliwośd rozwoju
zawodowego.
45% ankietowanych jest zdania, że płed ma znaczenie w przypadku rozwoju zawodowego. Mężczyźni
są nadal lepiej oceniani i wynagradzani na rynku pracy, co wiąże się także z łatwiejszym dostępem do
wyższych stanowisk kierowniczych. Przeciwnego zdania jest 43% ankietowanych, którzy uważają, że
płed nie ma wpływu na rozwój kariery zawodowej.
Konsultanci Zielonej Linii postanowili sprawdzid jak aktualnie wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy.
W efekcie badao okazało się, że ponad połowa ankietowanych dostrzega problem dyskryminacji płci
na rynku pracy – taką opinię wyraziło aż 52% respondentów. Okazało się, że mężczyźni nadal zajmują
uprzywilejowana pozycję w życiu zawodowym. Wynika to w znacznym stopniu z głębokiego
zakorzenienia stereotypów w polskim społeczeostwie. Funkcjonowanie fałszywych przeświadczeo,
związanych z rolą kobiet w życiu zawodowym, potwierdza aż 80% badanych.
Z przeprowadzonych badao wynika, że najsilniej zakorzeniony w Polakach stereotyp, to obraz „Matki
Polki”, czyli kobiety, która poświęca się innym, starając się godzid obowiązki zawodowe z domowymi,
bardzo często zapominając o sobie – aż 30% ankietowanych w ten sposób postrzega kobiety w
Polsce. Niemal tyle samo respondentów jest przekonana o głębokim ugruntowaniu stereotypu
gospodyni domowej. Oba przeświadczenie niosą zbliżony przekaz: miejsce kobiety jest w domu, a
nawet jeśli pracuje ona poza nim, to powinna łączyd obowiązki zawodowe z rodzinnymi, przejmując
bardzo często na swoje barki cały ciężar utrzymania domowego ogniska. Ankietowani uznali także, że
kobietom trudniej jest pogodzid role społeczne z zawodowymi (niemal 2/3 badanych).
Co ciekawe, respondenci przyznali, że płed nie ma znaczenia w przypadku zarządzania firmą. 74%
badanych uznało, że jest to cecha co najmniej drugorzędna w przypadku prowadzenia biznesu.
Podobnie ankietowani uznali także, że przedsiębiorczośd i zdolnośd do podejmowania ryzyka nie
zależą od płci.
Zdaniem respondentów Zielonej Linii, kobieta może równie dobrze, co mężczyzna, sprawdzad się na
stanowisku kierowniczym – płed nie ma tu żadnego znaczenia zdaniem 74% ankietowanych.
Podsumowując wyniki badania, można dojśd do wniosku, że kobiety nadal w znacznym stopniu są nie
tylko niedoceniane, ale niekiedy wręcz dyskryminowanie na rynku pracy, czego przejawem może byd
np. gorsze wynagrodzenie czy pozycja zawodowa. Mimo coraz wyższej świadomości umiejętności
zawodowych kobiet, problemem okazują się stereotypy, które zafałszowują obraz kobiecej
przedsiębiorczości.
Infolinia dla klientów: 19524
[email protected]
ul. Cieszyoska 3a, 15-371 Białystok
Tel.1: 85 74 81 626
Tel.2: 85 74 81 627
fax 85 74 81 629
Pełne wyniki badania wraz z wykresami i różnymi typami stereotypów, jakie obciążają sytuację
zawodową Polek można znaleźd na portalu: www.zielonalinia.gov.pl
Joanna Niemyjska (Zielona Linia)
Infolinia dla klientów: 19524
[email protected]
ul. Cieszyoska 3a, 15-371 Białystok
Tel.1: 85 74 81 626
Tel.2: 85 74 81 627
fax 85 74 81 629

Podobne dokumenty