Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów do oddziału

Transkrypt

Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów do oddziału
Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów do oddziału
międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 26
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu
na rok szkolny 2016/2017
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.); Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty
poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji
rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942); Zarządzenie Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27
stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017;
Zarządzenie Nr 5/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2016 roku w sprawie wykazu zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające
na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz
określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017 w województwie
dolnośląskim.
I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności – nie przystępują do sprawdzianu
predyspozycji językowych.
LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH
Nazwa olimpiady
Olimpiada Matematyczna
Gimnazjalistów**
Olimpiada
Matematyczna*
Olimpiada Języka
Angielskiego dla
Gimnazjalistów**
Ogólnopolska Olimpiada
Języka Angielskiego*
Olimpiada Informatyczna
Gimnazjalistów**
Olimpiada
Informatyczna*
Olimpiada Literatury i
Języka Polskiego*
Olimpiada Języka
Francuskiego
Olimpiada Języka
Białoruskiego*
Ogólnopolska Olimpiada
Języka Niemieckiego*
Olimpiada Języka
Rosyjskiego*
Olimpiada Języka
Hiszpańskiego*
Nazwy organizatorów olimpiad
przeprowadzonych w roku szkolnym
2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016**
Przedmiot
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji
Matematycznej w Warszawie
matematyka
Wyższa Szkoła Języków Obcych
im. Samuela Lindego w Poznaniu
język angielski
Stowarzyszenie Talent w Gdyni
informatyka
Instytut Badań Literackich PAN
język polski
PROF-EUROPE Stowarzyszenie
Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce
Uniwersytet Warszawski – Katedra
Białorutenistyki
Wyższa Szkoła Języków Obcych
im. Samuela Lindego w Poznaniu
Uniwersytet Warszawski Wydział
Lingwistyki Stosowanej
język francuski
Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
język białoruski
język niemiecki
język rosyjski
język hiszpański
1
Olimpiada Języka
Łacińskiego*
Olimpiada Biologiczna*
Olimpiada Chemiczna*
Olimpiada Filozoficzna*
Olimpiada Geograficzna*
Olimpiada Fizyczna*
Olimpiada Artystyczna*
Ogólnopolska Olimpiada
Historyczna*
Olimpiada Wiedzy o
Polsce i Świecie
Polskie Towarzystwo Filologiczne
w Warszawie
Polskie Towarzystwo Przyrodników
w Krakowie
Polskie Towarzystwo Chemiczne
w Warszawie
Polskie Towarzystwo Filozoficzne
w Warszawie
Polskie Towarzystwo Geograficzne
w Warszawie
Polskie Towarzystwo Fizyczne
w Warszawie
Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady
Artystycznej w Warszawie
Polskie Towarzystwo Historyczne
w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
język łaciński
biologia
chemia
filozofia
geografia
fizyka
historia sztuki lub
historia muzyki
historia
wiedza o
społeczeństwie
* Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U Nr 13, poz. 125 ze
zm.) w olimpiadzie organizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć laureaci
konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe, o których mowa w § 4 tego rozporządzenia, oraz
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny
program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.
** uprawnieni do przyjmowania w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d mają:
-tylko laureaci: Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Języka Angielskiego dla
Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, którzy otrzymali zaświadczenie do roku
szkolnego 2013/2014;
-laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Języka Angielskiego dla
Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, którzy otrzymali zaświadczenie w roku
szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.
LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH O ZASIĘGU
WOJEWÓDZKIM LUB PONADWOJEWÓDZKIM
1. Konkurs „zDolny Ślązaczek” w roku szkolnym 2013/14,
2. Konkurs „zDolny Ślązaczek” cześć polonistyczna w latach szkolnych 2014/15, 2015/16
3. Konkurs „zDolny Ślązaczek” cześć matematyczna w latach szkolnych 2014/15, 2015/16
4. Konkurs „zDolny Ślązaczek” - język angielski w roku szkolnym 2015/16
5. Konkurs „zDolny Ślązaczek” - język niemiecki w roku szkolnym 2015/16
LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH O ZASIĘGU
PONADREGIONALNYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
1. Olimpiada matematyczna Gimnazjalistów.
2. Olimpiada informatyczna Gimnazjalistów.
3. Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.
2
II. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych
zawodach w roku szkolnym 2015/16 w województwie dolnośląskim.
1. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
Lp.
1.
Nazwa konkursu
Ogólnopolski Konkurs
historyczny im. majora
Marka Gajewskiego „Losy
żołnierza i dzieje oręża
polskiego”
Organizator
Małopolski Kurator
Oświaty
w porozumieniu
z Dolnośląskim
Kuratorem Oświaty
Zasięg
Edycja
Tytuł
krajowy
2013/14
2014/15
2015/16
laureaci
finaliści
2. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla uczniów
szkół podstawowych:
Lp.
Nazwa konkursu
Zasięg
Edycja
1.
Konkurs „zDolny Ślązaczek”
wojewódzki
2013/14
2.
Konkurs „zDolny Ślązaczek” cześć polonistyczna
wojewódzki
2014/15
2015/16
3.
Konkurs „zDolny Ślązaczek” cześć matematyczna
wojewódzki
2014/15
2015/16
4.
Konkurs „zDolny Ślązaczek” - język angielski
wojewódzki
5.
Konkurs „zDolny Ślązaczek” - język niemiecki
wojewódzki
Tytuł
finaliści
2015/16
2015/16
3. Konkursy wiedzy i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły:
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nazwa konkursu
Ogólnopolski konkurs
„Ojczyzna
Polszczyzna”
Ogólnopolski Festiwal
Obrazu
Konkurs Historyczny
„Losy Polaków na
Wschodzie w latach
1939 – 1956”.
Konkurs Historyczny
„Od Solidarności do
Trzeciej
Organizator
Zasięg
Stowarzyszenie
Ojczyzny Polszczyzny
krajowy
Technikum nr 15
im. Marii SkłodowskiejCurie we Wrocławiu
krajowy
2015/16
miejsca 1-3
wojewódzki
2013/14
2014/15
2015/16
laureaci
wojewódzki
2013/14
2014/15
2015/16
miejsca 1-3
Dolnośląski
Kurator Oświaty
Szkoła Podstawowa
nr 17 we Wrocławiu,
Gimnazjum nr 14
Edycja
2013/14
2014/15
2015/16
Tytuł
laureaci
finaliści*
3
Rzeczpospolitej”.
we Wrocławiu,
Liceum
Ogólnokształcące nr XIII
we Wrocławiu
Konkurs Historyczny
Szkoła Podstawowa
„Znam historię
5.
Nr 93 im. Tradycji Orła wojewódzki 2015/16
Polskich symboli
Białego we Wrocławiu
narodowych”,
X Dolnośląski Przegląd
Dolnośląski
6.
Pieśni i Piosenki
wojewódzki 2015/16
Kurator Oświaty
Patriotycznej
Konkursy wiedzy i
Podmioty działające
7.
powiatowy 2015/16
artystyczne
na terenie szkół
*) finaliści etapu krajowego rozumiani jako laureaci etapu wojewódzkiego
miejsca 1-3
laureaci
miejsca 1-3
4. Zawody sportowe organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły:
Lp.
Organizator
Dyscypliny
1.
Zawody sportowe
organizowane przez
światowe i europejskie
federacje sportowe
2.
Zawody sportowe
organizowane przez
polskie związki
sportowe
3.
Zawody sportowe
organizowane przez
Szkolny Związek
Sportowy
4.
Zawody sportowe
organizowane przez
jednostki samorządu
terytorialnego i gminne
związki sportowe
Zawody indywidualne
i zespołowe:
aerobik, akrobatyka sportowa,
badminton, biathlon, bieg na
orientację, bieg przełajowy,
gimnastyka, hokej, jeździectwo,
judo, kajakarstwo, karate,
kolarstwo, kręglarstwo,
lekkoatletyka, łucznictwo,
łyżwiarstwo, mini koszykówka,
mini piłka nożna, mini piłka ręczna,
mini piłka siatkowa, piłka siatkowa
plażowa, narciarstwo, pływanie,
pływanie synchroniczne, skoki do
wody, snowboard, sporty
motorowe, sporty saneczkowe,
sporty wrotkarskie, strzelectwo
sportowe, szachy, szermierka,
taekwondo, taniec sportowy, tenis,
tenis stołowy, unihokej,
wioślarstwo, zapasy, żeglarstwo.
Zasięg
Tytuł
międzynarodowy
miejsca
1-10
krajowy
wojewódzki
miejsca
1-5
1-3
wojewódzki
miejsca
1-3
powiatowy
miejsca
1-3
Przeliczanie na punkty w/w osiągnięć wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej
1.Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 pkt.
4
2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej –4 pkt,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej –3 pkt.
3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.
5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 pkt,
b) krajowym – 3 pkt,
c) wojewódzkim – 2 pkt,
d) powiatowym – 1 pkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.
5

Podobne dokumenty