Grafika komputerowa - PHOTOSHOP, CORELDRAW

Transkrypt

Grafika komputerowa - PHOTOSHOP, CORELDRAW
Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na
organizację szkolenia - Grafika
komputerowa - PHOTOSHOP, CORELDRAW
Marcin Bednarczyk 27.10.2016
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza instytucje szkoleniowe
posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony
przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „
Grafika komputerowa- PHOTOSHOP, CORELDRAW" finansowanego z Funduszu
Pracy
1. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 13 A, 32-020 Wieliczka
2. Nazwa szkolenia: „ Grafika komputerowa- PHOTOSHOP, CORELDRAW"
3. Cel i zakres szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych
umiejętności obsługi programów graficznych Photoshop i CorelDraw;
praktyczne rozwiązania w celu samodzielnego wykonania podstawowych
projektów graficznych; wprowadzenie do grafiki komputerowej ; omówienie
interfejsu programu CORELDRAW; rysowanie obiektów; wypełnianie i obrys
właściwości i praca z kolorem; k opiowanie i usuwanie obiektów; praca
z tekstem; zaawansowane działania w CorelDraw; przygotowanie dokumentu
do druku; obszar programu PHOTOSHOP; praca z narzędziami do
zaznaczania; korekta obrazu; ustawienie okna pracy; p odstawy fotomontażu
i korekcji zdjęć; praca z tekstem w grafice rastrowej; filtry w Photoshopie,
kształt narzędzi, łączenie obrazów; profesjonalna obróbka zdjęć.
4. Miejsce realizacji szkolenia: do 25 km od siedziby PUP Wieliczka
5. Źródło finansowania szkolenia: Fundusz Pracy
6. Ilość osób mających uczestniczyć w szkoleniu: 1 osoba
7. Proponowana ilość godzin edukacyjnych szkolenia: min. 51 godzin edukacyjnych
(pakiet) (szkolenie powinno być realizowane w wymiarze co najmniej 25 godzin
zegarowych tygodniowo)
8. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: listopad 2016r.
9. Kryteria wyboru ofert: Podczas procedury wyłaniania instytucji szkoleniowej,
której zostanie zlecone przeprowadzenie szkolenia urząd pracy uwzględnia:
1. Dostosowanie zakresu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku
pracy zapotrzebowania na kwalifikacje;
2. Proponowana jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystanie
standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń
zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i
Polityki Społecznej;
3. Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług;
• Akredytacji Kuratorium Oświaty,
• certyfikatu systemu zarządzania jakością kształcenia wydany na podstawie
międzynarodowych norm i standardów,
4. Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu
szkolenia;
5. Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia(stanowisko komputerowe dla uczestnika) z uwzględnieniem bezpiecznych
i higienicznych warunków realizacji szkolenia;
6. Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskania
kwalifikacji
• zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu;
• certyfikat;
7. Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia:
• zapewnienie dla każdego uczestnika szkolenia samodzielnego stanowiska
podczas zajęć praktycznych;
8. Wewnętrzny nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia
• dodatkowa ankieta w trakcie trwania szkolenia;
1. Koszt szkolenia.
10. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy przygotować wg PROGRAMU
SZKOLENIA , który stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
Dodatkowo proszę o wypełnienie załącznika nr 2 – kosztorys szkolenia oraz
załącznik nr 3 – harmonogram szkolenia.
11. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty prosimy przesyłać do 04 listopada 2016 r. na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 13 A, 32-020 Wieliczka
lub na adres e-mail: [email protected]
Osoba do kontaktu: Katarzyna Przystał tel. 12 289 70 11
Załączniki
20102016 Kosztorys FP
20102016 Program szkolenia FP
20102016 Harmonogram FP