Nr wniosku: 171862, nr raportu: 11881. Kierownik (z rap.): dr hab

Transkrypt

Nr wniosku: 171862, nr raportu: 11881. Kierownik (z rap.): dr hab
Nr wniosku: 171862, nr raportu: 11881. Kierownik (z rap.): dr hab. Agnieszka Leszczyńska
Projekt dotyczył problematyki adaptacji przedsiębiorstw krajowych do zmian klimatycznych. W wyniku realizacji
projektu poszerzono wiedzę w zakresie teoretycznych aspektów adaptacji przedsiębiorstw do zmian klimatycznych oraz
ich rzeczywistych działań w tym obszarze. W szczególności przeprowadzono pogłębione badania literaturowe oraz
badania empiryczne. Badania literaturowe pozwoliły na przedstawienie szeregu propozycji klasyfikacyjnych oraz
terminologicznych dotyczących zmian klimatycznych w kontekście zarządzania organizacjami, w tym adaptacji,
podatności na zmiany klimatyczne, zdolności adaptacyjnej, ryzyk klimatycznych. Poszerzono wiedzę w zakresie rodzajów
ryzyk klimatycznych, źródeł działań adaptacyjnych, mechanizmów adaptacji. Na płaszczyźnie empirycznej
zweryfikowano zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych, określono zasadnicze źródła działań adaptacyjnych,
zidentyfikowano działania podejmowane przez przedsiębiorstwa krajowe. Uzyskane wyniki badań empirycznych
wskazują, że polskim przedsiębiorstwom w największym stopniu zagraża ryzyko prawne, wynikające z polityki
ograniczania emisji. W mniejszym stopniu są one narażone na ryzyko utraty konkurencyjności, ryzyko fizyczne oraz
ryzyko utraty reputacji, przy czym ryzyka te są odmienne w poszczególnych branżach. W odpowiedzi na ryzyka
przedsiębiorstwa podejmują działania technologiczne, proceduralne, strukturalne. Dominują zmiany technologiczne,
mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wpływające na poprawę efektywności energetycznej. Ich
źródłem są przede wszystkim regulacje prawne, odpowiedzialność społeczna oraz chęć poprawy wizerunku. Realizowane
działania oparte są na izomorfizmie koercyjnym, który wynika z formalnej presji. W przypadku braku wiedzy o
dostępnych zachowaniach, organizacje wykorzystują izomorfizm mimetyczny – modelują zachowania na wzór innych.
Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych zidentyfikowano także strategie klimatyczne przyjmowane przez
przedsiębiorstwa. Wyróżnione strategie (pasywna, kompensacyjna, hybrydowa, innowacyjna) wskazują na wielorakość
podejść do problemu adaptacji do zmian klimatycznych. Przedsiębiorstwa, które nie miały do czynienia z tym problemem
ograniczają się do inwentaryzacji emisji i definiowania celi redukcyjnych. Wraz z przechodzeniem w kierunku zachowań
bardziej aktywnych podejmowane są coraz szersze i zróżnicowane prace adaptacyjne.
Na podstawie przeprowadzonych badań teoretycznych i empirycznych zaproponowane zostały podstawy metodyczne
planowania i realizowania działań adaptacyjnych. Przedstawiona procedura obejmuje prace z zakresu diagnozowania
podatności przedsiębiorstw na zmiany klimatyczne, projektowania i wyboru działań adaptacyjnych, planowania ich
wdrożenia.
Realizacja projektu przyczyniła się do wzbogacenia nauk o zarządzaniu na płaszczyźnie poznawczej oraz
metodologicznej.

Podobne dokumenty