Lekka wyprawa tynkowa FERMACELL

Transkrypt

Lekka wyprawa tynkowa FERMACELL
Karta Charakterystyki Produktu
zgodnie z 91/155/UE lekka wyprawa tynkowa FERMACELL HD
Data druku: 27.07.2005
Zmieniono dnia: 27.07.2005
Strona 1 / 3
1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa
Informacje o produkcie / Nazwa handlowa
Lekka wyprawa tynkowa FERMACELL HD
Producent:
Xella Trockenbau-Systeme GmbH, Dammstraße 25, D 47119 Duisburg
tel.: 0800 - 5235665, fax: 0800 - 5356578
Informacji udziela: Xella systemy suchej zabudowy Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Migdałowa 4,
PL 02-796 Warszawa tel: 022-645 13 38(9), fax: 022-645 15 59, [email protected]
2. Skład / Informacje o składnikach
Zaprawa sucha / świeża składająca się ze spoiw mineralnych i dodatków
Składniki niebezpieczne
Wodorotlenek wapnia, udział: < 20% numer CAS: 1305-62-0, symbol(-e): Xi, R 36, 38
Cement portlandzki, udział: < 20% numer CAS: 65997-15-1, symbol(-e): Xi, R 36, 38, 43
Numery identyfikacyjne
Wodorotlenek wapnia: 215-137-3 (nr EINECS)
Cement portlandzki: 266-043-4 (nr EINECS)
Wskazówki dodatkowe
Zastosowanie zdania R 43 zależy od zawartości chromianu w cemencie (TRGS 613).
3. Identyfikacja zagrożeń
Nazwa zagrożenia
Nie dotyczy
Szczególne zagrożenia dla człowieka
Nie dotyczy
4. Pierwsza pomoc
W przypadku kontaktu ze skórą
Nie dotyczy
W przypadku kontaktu z oczami
Spłukać wodą.
5. Postępowanie w przypadku pożaru
Odpowiednie środki gaśnicze
Zaprawa nie jest palna. Do gaszenia pożarów w otoczeniu używać suchych środków gaśniczych.
7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie
Postępowanie z preparatem
Transportować w zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach.
Magazynowanie
Chronić przed wilgocią, magazynować w suchych miejscach.
8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
Parametry kontroli niebezpiecznych składników w miejscu pracy
Nr CAS
Nazwa substancji Rodzaj
Wartość
Jednostka
Preparat z punktu 2
graniczna wartość pyłu 5
mg/m3
Podaną wartość zaczerpnięto z list obowiązujących podczas tworzenia tego dokumentu (np. TRGS
900 dla Republiki Federalnej Niemiec).
Osobiste wyposażenie ochronne
Przestrzegać ogólnych przepisów BHP, przestrzegać przepisów Związku Stowarzyszeń Zawodowych
(wydawnictwo ZH 1/134 Związek Główny Stow. Zaw.)
Ochrona dróg oddechowych
W razie powstawania pyłu nosić maskę gazową.
Ochrona rąk
Nie dotyczy
Ochrona oczu
Nie dotyczy
Ochrona ciała
Nie dotyczy
9. Właściwości fizykochemiczne
Postać:
Zapach:
proszek
bez zapachu
Gęstość nasypowa:
Rozpuszczalność:
ok. 0,82 kg/l
< 3 g/l
Barwa:
szara
Wartość pH:
11,5 - 13
10. Stabilność i reaktywność
Substancje, których należy unikać
Nie dotyczy
11. Informacje toksykologiczne
Toksyczność ostra
Nie dotyczy
Toksyczność podostra do chronicznej
Nie dotyczy
Doświadczenie z ludźmi
Przy dotrzymaniu wymagań z punktu 8 zagrożenia nie są znane.
Data druku: 27.07.2005
Zmieniono dnia: 27.07.2005
Strona 2 / 3
Dodatkowe wskazówki toksykologiczne
Nie dotyczy
Doświadczenia z ludźmi
Przy bezpośrednim kontakcie grozi podrażnienie oczu.
Reakcja alergiczna na środek konserwujący CMIT/MIT (izotiazolin)
12. Informacje ekologiczne
Działanie toksyczne na środowisko
Nie wolno dopuszczać do przedostawania się zaprawy w sposób niekontrolowany do wód. Zakłócenia
w wyniku wzrostu wartości pH.
13. Postępowanie z odpadami
Produkt
Po zebraniu na sucho jest nadal możliwy do użycia. Resztki zwilżyć, pozostawić do stwardnienia i
oddać na wysypisko gruzu budowlanego.
14. Informacje o transporcie
Nie jest wymagane żadne oznakowanie
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
Znakowanie wg dyrektyw UE
Zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG dotyczącą klasyfikacji, pakowania i znakowania substancji
niebezpiecznych (zmieniona dyrektywą 93/21/EWG) zaprawa lekka FERMACELL nie wymaga
oznakowania.
Przepisy krajowe
Klasa zagrożeń wody: 1 (klasyfikacja własna)
16. Inne informacje
Brak
Wyłączenie odpowiedzialności
Zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki Produktu informacje są zgodne z dzisiejszym stanem
naszej wiedzy. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody i roszczenia, które powstaną wskutek
postępowania z produktem, jego transportu, magazynowania lub usuwania. Niniejszą Kartę
Charakterystyki Produktu należy stosować wyłącznie do produktu wymienionego powyżej. Jeśli
produkt ten będzie stosowany jako składnik innych produktów, informacje w niniejszej Karcie
Charakterystyki Produktu mogą być niewiążące.
Dział wystawiający niniejszą Kartę Charakterystyki Produktu
Dział Jakości.
Osoba do kontaktów
dr Christiane Wickel, tel.: +49 (0)5381/76-242
Niniejsza karta zawiera 3 strony.
Data druku: 27.07.2005
Zmieniono dnia: 27.07.2005
Strona 3 / 3

Podobne dokumenty