DEKLARACJA PRZYJĘCIA STUDENTA NA PRAKTYKĘ

Transkrypt

DEKLARACJA PRZYJĘCIA STUDENTA NA PRAKTYKĘ
Załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk studenckich
na Wydziale Zarządzania i Marketingu
DEKLARACJA PRZYJĘCIA STUDENTA NA PRAKTYKĘ
Imię i nazwisko studenta: ........................................................................................(litery drukowane)
Nr albumu: ............................................................................................................................................
Rok, tryb i kierunek studiów: ................................................................................................................
Termin rozpoczęcia praktyki: ................................................................................................................
Czas trwania / liczba tygodni: ...............................................................................................................
Nazwa podmiotu gospodarczego lub instytucji, w której ma być realizowana praktyka:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zainteresowania zawodowe: .................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Umiejętności: .........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................
data i podpis studenta
Akceptacja kandydatury studenta
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na odbycie praktyki zawodowej przez studenta / studentkę:
................................................................................................
.............................................................
pieczęć Zakładu Pracy
1
Niepotrzebne skreślić
.............................................................
pieczęć i podpis reprezentanta Zakładu Pracy

Podobne dokumenty