101 IZS 2016 CZ III opis przedmiotu obudowa

Komentarze

Transkrypt

101 IZS 2016 CZ III opis przedmiotu obudowa
CZĘŚĆ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV: 44212000-2 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
Rozdział I: Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa obudowy chodnikowej specjalnej z kształtownika V36 lub TH 70/36
ze stali S480W lub 17MnV7 lub z innych kształtowników i z innej stali równoważnych dla Lubelskiego
Węgla „Bogdanka” S.A. do magazynów w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie w okresie 18 miesięcy od dnia
zawarcia umowy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 niżej wyszczególnione zadania:
Zadanie 1 Odrzwia specjalne obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPZS, ŁPPZS, ŁPrP, ŁPrPw i ŁPS/C – w
ilości 8 000 ton,
Zadanie 2 Kształtownik V36 lub TH 70/36 prosty, – w ilości 560 ton.
3. Poszczególne ilości wyrobów dla każdego z Zadań określone powyżej stanowią zakres podstawowy
zamówienia w ramach tego Zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zakresu
zamówienia w ramach każdego z Zadań (tj. zamówienia dodatkowych ilości wyrobów ponad zakres
podstawowy określony dla każdego z Zadań) o 25% zakresu podstawowego dla danego Zadania - w
przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb zakładu górniczego prowadzonego przez Zamawiającego
(Prawo Opcji). Skorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji polegać będzie każdorazowo na przesłaniu
Dostawcy przez Zamawiającego kolejnego zamówienia okresowego (lub kolejnych zamówień okresowych)
na ilości wyrobów przekraczające podstawowy zakres zamówienia w ramach danego Zadania."
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania. W obrębie
poszczególnych zadań nie dopuszcza się składania ofert nie obejmujących całego zakresu przedmiotu zamówienia
określonego w tym zadaniu.
Rozdział II: Wymagania ogólne:
1. Dostarczana obudowa wykonana będzie z kształtownika typu V 36 zgodnego z normą PN-H-93441-3: 2004 pt.
„Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco dla górnictwa. Część 3: Kształtowniki typu V. Wymiary.” lub z
kształtownika typu TH 70/36 zgodnego z normą DIN 21530 oraz DIN 21530-2.
2. Dopuszcza się odrzwia obudowy z kształtownika wykonanego wg normy równoważnej. Przez kształtownik
wykonany wg normy równoważnej należy rozumieć kształtownik posiadający parametry fizyczne, mechaniczne i
wymiarowe w odniesieniu do kształtownika o którym mowa w ust. 1, zapewniające pełną kompatybilność z
elementami pomocniczymi (strzemiona do łączenia elementów odrzwi, rozpory międzyodrzwiowe, stopy
podporowe) stosowanymi obecnie do obudowy wykonanej zgodnie z ww. normami, a także w zakresie możliwości
współpracy w jednych odrzwiach elementów z kształtownika V-36 według PN, TH 70/36 według normy DIN i
oferowanego kształtownika równoważnego.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy wywalcowany ze stali S480W wykonanej zgodnie z Normą PN-H84042:2009 lub stali 17MnV7 wykonanej wg. „Karty materiałowej” stanowiącej załącznik nr 6. Parametry
wskazane w ww. normie i „Karcie” materiał musi posiadać w wyrobie gotowym dostarczanym do Zamawiającego.
4. Dopuszcza się inne równoważne gatunki stali, z których może być wykonany kształtownik odrzwi, o co najmniej
takich samych własnościach mechanicznych i antykorozyjnych nadający się do zastosowania w obudowach
górniczych. Parametry wytrzymałościowe oraz własności antykorozyjne stali badane w wyprodukowanym wyrobie
(przedmiocie zamówienia) nie mogą być gorsze niż odpowiednio dla stali S480W i 17 MnV7. Przedmiot
zamówienia, który będzie wykazywał własności mechaniczne i antykorozyjne gorsze niż posiada stal S480W
wykonana zgodnie z Normą PN-H-84042:2009 lub stal 17MnV7 wykonana zgodnie z „Kartą materiałową”
stanowiącą załącznik nr 1, będzie przez Zamawiającego traktowany jako wadliwy i wówczas Dostawca będzie miał
obowiązek wymiany na produkt nowy wolny od wad. Do każdej dostawy musi być dostarczane świadectwo odbioru
3.1 wg. PN-EN 10204:2006 lub DIN EN 10204 lub równoważnej w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia.
Brak świadectwa odbioru będzie traktowane jako wada wyrobu.
5. Wykonawca musi w ofercie zadeklarować, czy będzie dostarczał obudowę z kształtownika V, czy TH czy z innego
równoważnego kształtownika oraz wskazać rodzaj stali. Wykazanie równoważności w przypadkach oferowania
innych kształtowników lub innych materiałów niż wskazane wyżej leży po stronie Wykonawcy. Stwierdzenie jej
braku na etapie oceny ofert skutkować będzie odrzuceniem oferty, a na etapie dostawy obudowy, uznaniem dostawy
za niezgodną z umową. W przypadku, gdy Wykonawca będzie oferował przedmiot zamówienia z kształtownika
według norm równoważnych zobowiązany jest przedstawić opinię techniczną wydaną przez specjalistyczną
jednostkę certyfikującą wymienioną w Załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia
2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1003)
potwierdzającą poprawną współpracę w jednych odrzwiach elementów z kształtownika V-36 i oferowanego,
potwierdzoną badaniami stanowiskowymi co najmniej na złączach prostych, wg PN-G-15000/11:1991 pt.
„Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Kształtowniki korytkowe proste -Badania złącz”
1
6. Wybór wielkości odrzwi i odmiany dokonywany będzie każdorazowo w zamówieniach okresowych. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość dokonywania zamówień poszczególnych elementów odrzwi (niekoniecznie kompletnych
odrzwi).
7. Każdy element odrzwi obudowy będzie znakowany (cechowany) w sposób trwały w widocznym miejscu, zgodnie z
warunkami technicznymi, przy czym znakowanie to musi obowiązkowo zawierać znak identyfikacyjny producenta,
oraz oznaczenie rodzaju stali.
8. W warunkach intensywnych obciążeń przez górotwór odrzwi zabudowanych pod ziemią, kształtownik V i TH
powinien ulegać długotrwałym i daleko idącym odkształceniom plastycznym. Niedopuszczalne jest nagłe
przerywanie ciągłości kształtownika (jego pękanie). Wystąpienie takich przypadków Zamawiający będzie traktował
jako wadę obudowy.
9. Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień okresowych (najczęściej miesięcznych) w terminie
maksymalnym do 40 dni od daty wpłynięcia zamówienia (kryterium podlegające ocenie ofert).
10. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone wyroby na okres 24 miesięcy.
Rozdział III. Wymagania szczegółowe do Zadania 1 pt. Odrzwia specjalne obudowy chodnikowej typoszeregów
ŁPZS, ŁPPZS, ŁPrP, ŁPrPw i ŁPS/C”
1. Przedmiotem zamówienia są odrzwia specjalne obudowy chodnikowej obejmujące 5 typoszeregów,
wyszczególnionych w poniższej tabeli.
Lp.
Nazwa
odrzwi obudowy
1.
Odrzwia obudowy zamkniętej
specjalnej
ŁPZS
2.
Odrzwia obudowy zamkniętej
specjalnej podwyższonej
ŁPPZS
3.
Odrzwia obudowy
łukowo-prostej
ŁPrP/Ł
ŁPrPZ/Ł
ŁPrP/K
ŁPrPZ/K
Odrzwia obudowy
łukowo-prostej wzmocnionej
ŁPrPw
4.
Oznaczenie
typoszeregu
Nr rysunku
wg dokumentacji
Zamawiającego
Nr rysunku
wg dokumentacji
GIG
PBW- 001.00
BG-1238.00
PBW- Ł.003.00
PBW- K.003.00
BG-1493.00
Odrzwia obudowy specjalnej
ŁPS/C
PBW-002.00
typoszeregu C (5-elementowe)
ŁPZS/C
2. Dokumentacje wyszczególnionych w tabeli typoszeregów odrzwi wraz z rysunkami wykonawczymi, warunkami
technicznymi wykonania oraz instrukcjami stosowania, są własnością Zamawiającego i załączone zostały do
niniejszego opisu, jako Zał. 1-5.
3. Odrzwia obudowy będące przedmiotem dostaw mogą być wykonane według załączonej dokumentacji lub innej
równoważnej będącej własnością Wykonawcy.
4. Odrzwia wykonane według dokumentacji równoważnych muszą spełniać następujące kryteria:
a/ Wykonane muszą być z kształtownika i materiału zgodnie z wymaganiami ogólnymi wyszczególnionymi w
Rozdziale 2.
b/ Poszczególne typoszeregi odrzwi wyszczególnione w tabeli zawierać muszą co najmniej te same wielkości
odrzwi, o tych samych ilościach elementów i wymiarach elementów (długość i promień gięcia), oraz z nie
większą dopuszczalną tolerancją wymiarową niż w załączonych dokumentacjach odrzwi obecnie stosowanych.
c/ Wskaźniki nośności odrzwi wykonanych według dokumentacji równoważnych będą nie mniejsze niż
odpowiadające im wskaźniki dla odrzwi wykonanych według dokumentacji wyszczególnionych w tabeli.
d/ Do łączenia elementów odrzwi przewidziane zostaną do zastosowania strzemiona dwujarzmowe wzmocnione,
analogiczne jak w odrzwiach według załączonych dokumentacji.
e/ Zakres zastosowania i warunki stosowania odrzwi równoważnych określone w dokumentacji Wykonawcy
(dokumentacja rysunkowa, instrukcja stosowania producenta) nie będą wprowadzać dodatkowych wymagań i
ograniczeń w ich zastosowaniu w stosunku do wymagań i ograniczeń istniejących w odniesieniu do odrzwi
według załączonych dokumentacji.
f/ Odrzwia wykonane według dokumentacji równoważnej muszą zapewnić pełną kompatybilność z elementami
pomocniczymi (strzemiona do łączenia elementów odrzwi, rozpory międzyodrzwiowe, stopy podporowe)
stosowanymi obecnie, a także w zakresie możliwości łączenia elementów odrzwi dotychczasowych i
równoważnych w jednych odrzwiach.
5.
2
g/ Dokumentacje równoważne uwzględniać muszą możliwość odzysku odrzwi w procesie likwidacji wyrobisk i
wtórne użycie odzyskanych elementów odrzwi po dokonanej regeneracji lub korekcie kształtu, na zasadach
przewidzianych w dokumentacjach zamieszczonych przez Zamawiającego.
5. Wraz z ofertą Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:
a/ dokumentacje rysunkowe wszystkich typoszeregów odrzwi, na podstawie których będą wytwarzane i dostarczane,
b/ warunki techniczne wykonania wyrobu, zawierające między innymi: materiał, sposób znakowania, sposób
kontroli jakości,
c/ instrukcje stosowania odrzwi obudowy zawierające między innymi wskaźniki nośności odrzwi oraz inne zapisy
wyszczególnione poniżej w punkcie 8 niniejszych wymagań szczegółowych,
d/ deklaracje zgodności wyrobów zawierającą potwierdzenie zgodność z dokumentacją techniczną i warunkami
technicznymi oraz posiadanie wymaganych przez zamawiającego wskaźników nośności. Deklaracja zgodności
musi zawierać zapis potwierdzający spełnienie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zakładu
górniczego, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
e/ wzór deklaracji zgodności dostawy lub innego dokumentu potwierdzającego, że dostarczony wyrób jest zgodny z
warunkami zamówienia oraz umowy i SIWZ,
f/ w przypadku, gdy Wykonawca będzie oferował przedmiot zamówienia według norm równoważnych
zobowiązany jest dostarczyć te normy i ewentualne inne dokumenty wykazujące równoważność.
6. Z pierwszą dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty wymienione w pkt 5. poz. a/, b/, c/, d/, e/ i f/
wymagań szczegółowych.
7. Z każdą dostawą Wykonawca przekazywał będzie deklarację zgodności dostawy lub inny dokument, potwierdzający,
że partia wyrobu w dostawie jest zgodna z warunkami zamówienia oraz umowy i SIWZ, według załączonego w
ofercie wzoru (pkt 5 e/ wymagań szczegółowych).
8. W ofercie oraz w dokumentach dostarczonych z pierwszą dostawą zawarte muszą być następujące informacje i
zapisy:
a/ wskaźniki nośności obudowy dla poszczególnych typoszeregów i rozmiarów odrzwi,
b/ zapisy umożliwiające stosowanie połączeń dwustrzemionowych elementów odrzwi w przedmiotowych
obudowach,
c/ zapisy pozwalające na indywidualny sposób rozmieszczenia rozpór międzyodrzwiowych (inny niż co 1,2 m) w
przypadku stosowania wykładki mechanicznej z pojemników wypełnianych spoiwem szybkowiążącym.
9. Cena jednostkowa obudowy w zł/tonę dla wszystkich odrzwi i elementów musi być jednakowa.
Rozdział IV. Wymagania szczegółowe do Zadania 2 pt. „Kształtownik V 36 lub TH 70/36 prosty”.
1. Długość zamawianych elementów prostych z kształtownika V-36 lub TH 70/36 w ramach Zadania 2 może zawierać
się w przedziale od 3,0m – 6,0 m.
2. Kształtownik wykonany będzie z profilu górniczego V-36 lub TH-70/36 ze stali S480W lub 17 MnV7 lub
równoważnej z zachowaniem wymagań ogólnych wyszczególnionych w Rozdziale II.
3. W ofercie należy przedłożyć dokumenty (np. rysunek lub norma, posiadany certyfikat) na podstawie których
produkowany jest oferowany kształtownik oraz wzór deklaracji zgodności dostawy lub innego dokumentu,
potwierdzającego zgodność dostawy z warunkami zamówienia oraz umowy i SIWZ.
4. Z każdą dostawą Wykonawca przekazywał będzie deklarację zgodności dostawy lub inny dokument, potwierdzający
jej zgodność z zamówieniem
5. Dostawa odbywać się będzie na podstawie zamówień jednostkowych, przy czym minimalna ilość pojedynczego
zamówienia będącego przedmiotem dostaw do Zamawiającego będzie nie mniejsza niż 50 ton.
Rozdział V Uwagi końcowe:
1. Zamawiający zezwala na bezpośrednie wykorzystanie przez Wykonawców zamieszczonych dokumentacji
typoszeregów odrzwi (Załączniki 1-5) do ich produkcji dla potrzeb Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., objętych
niniejszym przetargiem.
2. Załącznik 6 może być wykorzystany wyłącznie dla celów informacyjnych.
Załączniki:
Zał. 1. Dokumentacja odrzwi ŁPZS według rys. PBW-001.00.
Zał. 2. Dokumentacja odrzwi ŁPPZS według rys. BG-1238.00.
Zał. 3. Dokumentacja odrzwi ŁPS/C według rys. PBW-002.00.
Zał. 4. Dokumentacja odrzwi ŁPrP według rys. PBW-Ł.003.00 i PBW-K.003.00.
Zał. 5. Dokumentacja odrzwi ŁPrPw według rys. BG-1493.00.
Zał. 6. Karta materiałowa” stali 17 Mn V7.
3