Nazwa przedmiotu Przyczyny i konsekwencje zmian klimatu Kod

Transkrypt

Nazwa przedmiotu Przyczyny i konsekwencje zmian klimatu Kod
Nazwa przedmiotu
Przyczyny i konsekwencje zmian klimatu
Kod ECTS:
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku:
Wydział Oceanografii i Geografii
Oceanografia
Instytut Oceanografii
Nazwa specjalności: Fizyka morza
Nazwisko osoby prowadzącej: prof. UG, dr hab. Jerzy Cyberski
Liczba godzin zajęć, 30 w tym:
Liczba punktów ECTS: 2
30 wykład
Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia
Rok i semestr studiów: II, 3
Status przedmiotu :
Język wykładowy:
fakultatywny
polski
Metody dydaktyczne: Wykład w formie prezentacji
Formy i warunki zaliczania
multimedialnej
przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi zalecane,
nie obowiązkowe: Oceanografia fizyczna, Meteorologia
ZałoŜenia i cele przedmiotu:
Poznanie czynników kształtujących funkcjonowanie systemu klimatycznego, historii
klimatu, procesów klimatotwórczych naturalnych i antropogenicznych, szczególnie
sytuacji nadzwyczajnych.
Treści programowe:
System klimatyczny globu ziemskiego, historia ziemskiego klimatu. Obserwowane
zmiany czasowo-przestrzenne wybranych parametrów meteorologicznych na globie.
Formy zmian klimatycznych. Czynniki klimatotwórcze stabilizujące naturalną
zmienność klimatu. Interakcja oceanosfery, litosfery i kriosfery – wymiana masy i
energii. Historyczne i współczesne formy cyrkulacji atmosfery i wód oceanicznych.
Czynniki wywołujące rozchwianie i zmiany klimatu egzogeniczne – astronomiczne
(zmiany na Słońcu, asteroidy, geometrii ekliptyki, ruchu obrotowego Ziemi,), oraz
endogeniczne – erupcje wulkaniczne, rozmieszczenie lądów, czynniki antropogeniczne.
Skutki zmian klimatu: zmiany składu atmosfery (H2O, CO2, CFCs, metan, ozon
stratosferyczny i troposferyczny), kwaśne deszcze, zmiany rozmieszczenia stref
klimatycznych na globie, intensyfikacja ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i
hydrologicznych (opady, huragany, śnieŜyce, susze, poŜary, powodzie, niŜówki,
stepowienie), wzrost poziomu morza, zatapianie nisko połoŜonych obszarów
przybrzeŜnych, nasilenie abrazji brzegów, pogorszenie komfortu klimatycznego
ekumeny, obumieranie raf koralowych, obniŜenie produkcji Ŝywności. Podejmowane
działania ograniczające czynnik antropogeniczny zmian klimatu. Porozumienia
międzynarodowe.
Umiejętności i kompetencje
Zrozumienie i umiejętność poprawnej interpretacji procesów kształtujących klimat w
ujęciu globalnym i lokalnym. Przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji
minimalizujących skutków zmian klimatu.
Wykaz literatury:
-podstawowej:
D.V. Hoyt, K.H. Schatten, 1997, The Role of the Sun in Climate Change, New York
Oxford, Oxford University Press, s 279
Z. W. Kundzewicz, P. Kowalczyk, 2008, Zmiany klimatu i ich skutki, Poznań, Kurpisz,
s.216
F.T. Mackenzie, J.A. Mackenzie, 1995, Our Changing Planet, An Introduction to Earth
System Science and Global Environmental Change, Prentice Hall, s.387
Zmiana klimatu 2007, Raport Syntetyczny, Międzyrządowy Zespół d. Zmian Klimatu,
WMO UNEP, Warszawa 2009, s 104
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf (czerwiec 2009)
http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-change-water-en.pdf (czerwiec 2009)
-uzupełniającej:
K. KoŜuchowski, 2005, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa, s.332
K. KoŜuchowski, 1998, Atmosfera klimat ekoklimat, PWN, Warszawa, s. 344
D. Martyn, 1995, Klimaty kuli ziemskiej, PWN, Warszawa, s. 360
T. Flannery, 2007, Twórcy pogody, CKA, Gliwice, s.336

Podobne dokumenty