SZCZEGÓŁOWY PLAN "[email protected] w Wielkopolsce"

Transkrypt

SZCZEGÓŁOWY PLAN "[email protected] w Wielkopolsce"
SZCZEGÓŁOWY PLAN
XII ogólnopolskiego spotkania użytkowników i sympatyków systemu [email protected]
"[email protected] w Wielkopolsce"
Licheń Stary, 19-20.05.2015r.
Dzień pierwszy:
09:30 – 10:15 Rejestracja uczestników
Oficjalne rozpoczęcie konferencji.
10:15 – 10:30
Wystąpienia przedstawicieli patronów honorowych i organizatorów
Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej
oraz ich konsekwencje dla j.s.t.
- nowa rola [email protected] - zmiana sposobu przekazywania sprawozdań Rb-27zz i Rb-50 do
wszystkich dysponentów
- nowa rola BIP MF - zmiany sposobu uzyskiwania danych ze sprawozdań Rb-27 Urzędów
10:30 – 11:00
Skarbowych oraz danych o rocznym wykonaniu PIT
- czy w sytuacji gdy [email protected]/TREZOR nie działa grozi dyscyplina finansów publicznych za
niedotrzymanie terminu złożenia sprawozdań?
- najczęstsze błędy w sprawozdawczości rocznej, miesięcznej i kwartalnej
Prowadzący: Adam Głębski
Co nowego w systemie [email protected] ?
- pierwsze doświadczenia z wysyłki sprawozdań do TREZORa
- pliki XML sprawozdań Rb z podpisami elektronicznymi
- operacje przyspieszające prace
11:00 – 12:00 - reguły kontrolne
- zmiany w zakresie WPF
Nowe stare - czyli o czym warto pamiętać pracując z [email protected] ?
- przypomnienie istniejących od dawna ważnych funkcji i kreatorów
Prowadzący: Adam Głębski / Agnieszka Wolny
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
Integracja systemu [email protected] z systemem Trezor 3.0 w ramach procesu przekazywania
wybranych sprawozdań:
12:30 – 13:15 - co się dzieje ze sprawozdaniami pomiędzy Bestią a Trezorem
- jak wygląda proces ich akceptacji/odrzucania w Trezorze
Prowadzący: Robert Mroziński
Co czeka system [email protected] i inne systemy w przyszłości?
- Jednostki samorządu terytorialnego w ramach wybranych projektów administracji
13:15 – 14:00 rządowej składanych w perspektywie finansowej do roku 2020
- budowa Platformy e-Finansów Publicznych (e-Finanse Publiczne)
Prowadzący: Robert Mroziński
14:00 – 14:30 Przerwa kawowa
Przedstawienie rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
14:30 – 15:15 - prawny wymóg opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji
- jakie wymagania muszą spełnić strony internetowe JST
Prowadzący: Sylwester Fałkowski
"[email protected] w Wielkopolsce"
Licheń Stary, 19-20.05.2015r
15:15 – 16:15 Obiad
(Nie)bezpieczny urząd czyli o czym powinniśmy wiedzieć nie mając pojęcia o
informatyce:
- dlaczego konieczna jest rezygnacja z systemu Windows XP oraz starszych wersji SQL ?
- czy tylko dane osobowe muszą być chronione w systemach informatycznych?
16:15 – 17:00
- jak można stracić na własne życzenie środki z konta bankowego JST (przykłady faktyczne i
potencjalne)
- dlaczego ważna jest polityka bezpieczeństwa informacji?
Prowadzący: Dariusz Fałkowski
[email protected] jako narzędzie analityczne
- narzędzia do analizy WPF
17:00 – 17:30 - narzędzia do uzyskiwania gotowych analiz danych z Rb
- szczegółowość planowania budżetu a możliwości kreowania raportów
Prowadzący: Wojciech Kańczuga
19:30
Uroczysta kolacja
Dzień drugi:
08:00 – 10:00 Śniadanie
Sprawozdawczość budżetowa jednostek budżetowych w obszarze występujących w tym
zakresie nieprawidłowości – odpowiedzialność za czyny mające znamiona naruszenia
dyscypliny finansów publicznych:
- finanse publiczne a sprawozdawczość budżetowa w zarządzaniu jednostką
10:00 – 10:45
- sprawozdania budżetowe w jednostce budżetowej – odpowiedzialność kierownika
jednostki za sporządzanie sprawozdań budżetowych w powiązaniu z celem kontroli
zarządczej a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Prowadzący: Katarzyna Tyc
Finansowanie przedsięwzięć i inwestycji w WPF
- czyli jak skorzystać ze środków unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej by się
nadmiernie nie zadłużyć?
10:45 – 11:45
- wyłączenia z art. 243 w świetle dotychczasowych doświadczeń
- bezpieczne i niebezpieczne instrumenty finansowania inwestycji
Prowadzący: dr Arkadiusz Babczuk
11:45 – 12:15 Przerwa kawowa
Jak skutecznie usprawniać działanie JST w celu zwiększenia możliwości absorbcji
środków UE z nowej perspektywy 2014-2020
- Wspólna Metoda Oceny (CAF) jako narzędzie systemowego doskonalenia JST
12:15 – 13:00
- jak stworzyć skuteczną strategię rozwoju JST
- CAF w służbie wieloletniego prognozowania finansowego
Prowadzący: dr Jarosław Matla
Instrukcja kancelaryjna w praktyce
- popełniane błędy, tryb tradycyjny a EZD,
- korzyści wynikające z wdrożenia trybu EZD,
- problemy urzędów wynikające ze zmieniających się przepisów
13:00 – 13:45 Problemy szczególne (dokumenty sporządzane w systemie BeSTia – WPF
i sprawozdania)
- co jest oryginałem dokumentu a co kopią
- jak archiwizować dokumenty sporządzane w systemie [email protected]
Prowadzący: Sylwester Fałkowski
"[email protected] w Wielkopolsce"
Licheń Stary, 19-20.05.2015r
13:45 – 14:00 Przerwa kawowa
Legislator + BeSTia + Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- co można uzyskać z połączenia tych narzędzi dla komunikacji na styku JST - organy
14:00 – 14:45
nadzoru?
Prowadzący: Piotr Jegorow
14:45 – 15:00 Oficjalne zakończenie konferencji
15:00 – 16:00 Obiad
WYKŁADOWCY:
Adam Głębski - członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Łodzi
Agnieszka Wolny - starszy informatyk w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
Robert Mroziński - menadżer z ponad 25 letnim doświadczeniem, niezależny ekspert do spraw zarządzania i
restrukturyzacji, specjalizuje się w zarządzaniu projektami oraz doradztwie dla zarówno firm państwowych i
prywatnych jak i organizacji administracji rządowej i samorządowej. Realizował wiele projektów w zakresie poprawy
efektywności, wdrażania nowych struktur organizacyjnych i nowoczesnych systemów zarządzania, tworzenia strategii
rozwoju, budowy systemów informatycznych, budowy społeczeństwa cyfrowego, modelowania procesów oraz
przygotowywania i realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich.
Wojciech Kańczuga - Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu
Katarzyna Tyc - ekonomistka, absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracownik samorządowy, były
pracownik wydziału finansowego w urzędzie miasta, obecnie inspektor ds. kontroli w urzędzie miasta.
Dariusz Fałkowski - starszy informatyk w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie; wieloletni praktyk i trener
systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego "[email protected]"; członek zespołu testowego systemu
„[email protected]” przy regionalnych izbach obrachunkowych; członek zespołu do spraw eksploatacji i rozwoju
informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego przy Ministerstwie Finansów;
członek kapituły konkursu „Przejrzysta strona BIP”, organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji (2011 r.); wykładowca w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (2013-2014);
Sylwester Fałkowski - starszy specjalista ds. wdrożeń i wykładowca w firmie Sputnik Software; zajmuje się szeroko
pojętym wdrażaniem systemów teleinformatycznych w administracji publicznej (systemy ewidencyjne, finansowoksięgowe, podatkowe, ESP). Specjalista w zakresie systemów elektronicznego obiegów dokumentów i zagadnień z
tym powiązanych (instrukcja kancelaryjna, kpa, ustawa o informatyzacji, KRI, bezpieczeństwo informatyczne); trener
w projekcie „Innowacyjny urzędnik atutem państwa”; - koordynator prac wdrożeniowych i szkoleniowych w projekcie
„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w latach 2013-2014;
dr Arkadiusz Babczuk - zastępca Dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego
Samorządu Terytorialnego
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
doświadczony wykładowca akademicki, ekspert zewnętrzny sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej. Uczestnik licznych konferencji naukowych krajowych i zagranicznych, autor ponad 150 publikacji
naukowych z zakresu nauk o finansach, zwłaszcza finansów publicznych.
dr Jarosław Matla - Ekspert, konsultant i trener międzynarodowy; autor i lider programów zarządzania i przywództwa
("Leading at the Frontline" - Lizbona, Monachium, Warszawa: 2000-2002; Zarządzane zespołem i rozwojem
pracowników: autorski program szkoleń dla Lubelskiego Parku Technologicznego, 2009); od 2006 współrealizator
projektów PO Kapitał Ludzki (ok. 100 samodzielnych wdrożeń doskonalenia urzędów administracji samorządowej i
rządowej); trener krajowy projektu „Regionalna Strategia Innowacji Woj. Świętokrzyskiego; Asesor Lubelskiej Agencji
Wspierania Przedsiębiorczości;
Piotr Jegorow - Wiceprezes Zarządu firmy ABC PRO

Podobne dokumenty