Pożegnaj wakacje a powitaj nowy rok szkolny

Komentarze

Transkrypt

Pożegnaj wakacje a powitaj nowy rok szkolny
GAZETKA UCZNIÓW GIMNAZJUM
IM. KAROLA MIARKI
W ŚWIERKLANACH
ROK SZKOLNY 2012/2013
GRAFFITI
Cena 2,00 zł
Pożegnaj wakacje a powitaj
nowy rok szkolny !
Wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem....
Życzymy Wam wszystkim na początek
Szkolnego roku – samych szóstek i piątek!
Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013
W poniedziałek 3 września o godzinie 9.00 uroczystą mszą
świętą rozpoczęliśmy rok szkolny. Oficjalnie zakończyły
się wakacje 
Jedni byli zadowoleni
z powrotu do szkoły,
inni zaś mieli smutne miny.
W sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie,
nauczyciele oraz rodzice. Pani Dyrektor Maria Rduch
powitali wszystkich serdecznie. Po krótkim programie
artystycznym w wykonaniu naszych uczniów oraz
omówieniu najważniejszych spraw organizacyjnych,
życzono wszystkim powodzenia i wielu sukcesów.
Aby poznać więcej szczegółów zapraszamy
do odwiedzania naszej strony internetowej
www.świerklny.edu.pl
O tym warto wiedzieć !
 „statut gimnazjum” znajduje się w bibliotece szkolnej, dostępny jest
również w sekretariacie i na stronie internetowej
 w klasopracowniach wywieszone są wymagania edukacyjne na
poszczególne oceny z danego przedmiotu
 przy szatni znajdują się najważniejsze informacje dot. pracy gimnazjum,
m.in. organizacja pracy gimnazjum, koncepcja pracy, roczny plan pracy,
program profilaktyki i wychowawczy, podsumowanie wyników nauczania
i zachowania oraz frekwencji, na tablicy ogłoszeń wywieszane są
zastępstwa i bardzo ważne informacje dotyczące pracy gimnazjum,
gazetka obok gabinetu pedagoga zawiera: informacje dot. adresów i tel.
instytucji wspierających szkołę i rodzinę, prawa i obowiązki, kary i
nagrody oraz i zasady oceniania zachowania
 w szkole działa również radiowęzeł, przez który podawane są ważne
komunikaty i ogłoszenia
 w szkole i wokół szkoły prowadzony jest monitoring- uczniowie, którzy
dokonają jakichkolwiek zniszczeń będą musieli naprawić szkody zgodnie z
postanowieniami zawartymi w Statucie
 każdy uczeń ma swoją szafkę, za którą odpowiada w ciągu 3 lat nauki,
gdy zgubi kluczyk musi go dorobić i w ostatnim dniu nauki zdać u
wychowawcy klasy, każdego ucznia obowiązuje zmienne obuwie
 ze względów bezpieczeństwa w czasie lekcji drzwi wejściowe do szkoły
mogą być zamykane- dyżur pełni pani woźna lub sprzątaczka, jest
również dzwonek przy drzwiach wejściowych,
 zabrania się podczas przerw wychodzenia na zewnątrz budynku szkoły, z
wyjątkiem dni pogodnych, kiedy uczniowie wychodzą bocznym wyjściem,
a rejon na podwórku jest objęty dyżurem.
 regulamin uczniowski określa jak powinien wyglądać strój uczniaregulamin nie zezwala na makijaż, farbowanie włosów i zbyt skąpy strój
 na wszystkie uroczystości i egzaminy obowiązuje strój odświętny
 oceny swojego dziecka można kontrolować w dzienniku elektronicznym
po opłaceniu abonamentu, na stronie www.dziennik.librus.pl
HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH I IMPREZ
OKOLICZNOŚCIOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
Lp. TERMIN
UROCZYSTOŚĆ
ODPOWIEDZIALNY
1.
3.09.2012 r.
Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2012/2013
Ewa Spandel –
opiekun SU
2.
Wrzesień
2012r.
Sprzątanie Świata
Katarzyna Baranek
3.
13.09.2012 r. Dzień Gimnazjalisty
Wychowawcy klas I, II
koordynator Iwona
Barchańska
4.
26.09.2012 r. Europejski Dzień Języków Obcych
Nauczyciele języków
obcych, koordynator
Magdalena Holesz
5.
12.10.2012 r. Dzień Edukacji Narodowej
Samorząd Uczniowski
6.
16.10. 2012
r.
Anna Mika
7.
18.10.2012 r. Dzień Patrona połączony z wizytą
gości z programu Comenius
Ewa Wojcieszek –
koordynator, Lidia
Michalska, Hanna
Wieczorek
8.
9.11.2012 r.
Dzień Niepodległości
Krystyna Klocek, Ewa
Wojcieszek
9.
6.12.2012 r.
Mikołajki
Wychowawcy klas
Samorząd Uczniowski
Dzień Papieski
10. 21.12.2012 r. Spotkanie opłatkowe dla uczniów
Wychowawcy klas
11. 21.03.2013 r. Powitanie wiosny
Samorząd Uczniowski
12. 30.04.2013 r. Dzień Ziemi
Katarzyna Baranek
13. 30.04.2013 r. Święto Konstytucji 3 Maja
Iwona Barchańska,
14. czerwiec
2013
Wszyscy nauczyciele,
koordynator – Joanna
Hauder, Sylwia
Masłowska
Szkolne Dni Promocji Zdrowia i
prezentacja projektów
Julia Gruszczyk
15. 25.06.2013 r. „Gimnazjalne prezentacje” –
uroczystość dla rodziców i
Cabała, Joanna
uczniów-obowiązuje strój galowy. Jastrzębska
16. czerwiec
2013r.
Akademia w wykonaniu uczniów
klas III podczas komersu.
Wychowawcy klas III –
koordynator Tomasz
Pieczka
Wychowawcy klas II,
17. 28.06.2012 r. Uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2012/2013. Pożegnanie koordynator: Maria
klas III
Skrobol
Uwagi:
Harmonogram turniejów, konkursów, zawodów,
wyjazdów do teatru, kina jest opracowany
na zespołach przedmiotowych:
humanistycznym,
matematyczno – przyrodniczym,
językowym.
Organizacja roku szkolnego 2012/2013
w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach
I półrocze trwa od 3 września 2012r. do 18 stycznia 2013 r.
II półrocze trwa od 19 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2013r.
1.
Rozpoczęcie roku szkolnego
3 września 2012 r.
2.
Informacyjne zebranie z rodzicami
12 września 2012 r.
3.
Konferencja RP zatwierdzająca
organizację pracy szkoły
Konsultacje z rodzicami
12 września 2012 r.
4.
pierwsze środy nstp. miesięcy:
3.10.2012, 7.11.2012, 5.12.2012,
6.03.2013, 8.05.2013, 5.06. 2013
(od godz. 16:00 – 17:00); w razie
potrzeby można zorganizować
zebranie z rodzicami
5.
Test sprawdzający wiadomości
uczniów klas I
6 listopada 2012 r.(część
humanistyczna: j. polski, historia)
7 listopada 2012 r. (część
matematyczno-przyrodnicza:
matematyka, przyroda)
8 listopada 2012 r. (część z języka
angielskiego)
6.
Wychowawcy informują rodziców w
formie pisemnej o przewidywanych
ocenach niedostatecznych za I
półrocze
do 14 grudnia 2012 r.
7.
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2012 r.
8.
Próbny egzamin gimnazjalny
grudzień 2012 r. /styczeń 2013 r.
dla klas III
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka angielskiego
9.
Poinformowanie uczniów i ich
9 stycznia 2013 r.
rodziców o przewidywanych ocenach
klasyfikacyjnych za I półrocze i
wystawienie ocen
10.
Konferencja klasyfikacyjna za I
półrocze
16 stycznia 2013 r.
11.
Zebranie z rodzicami informujące o
postępach w nauce i zachowaniu
23 stycznia 2013 r.
12.
Konferencja podsumowująca
działalność Rady Pedagogicznej za I
półrocze
23 stycznia 2013 r.
13.
Ferie zimowe
11 lutego 2013 r. – 24 lutego
2013 r.
14.
Wiosenna przerwa świąteczna
28 marca 2013 r. – 2 kwietnia
2013 r.
15.
Zebranie informacyjne z rodzicami
3 kwietnia 2013 r.
16.
„Drzwi otwarte” dla uczniów kl. VI i
ich rodziców dot. rekrutacji do
gimnazjum
kwiecień 2013 r.
17.
Egzamin gimnazjalny:
- część humanistyczna
23 kwietnia 2013 r.
- część matematyczno-przyrodnicza
24 kwietnia 2013 r.
- część z języka angielskiego
25 kwietnia 2013 r.
Egzamin dodatkowy:
3 czerwca 2013 r.
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
4 czerwca 2013 r.
- część z języka angielskiego
5 czerwca 2013 r.
18.
Test kompetencji dla uczniów klas II
- część humanistyczna
8 maja 2013 r.
- część matematyczno-przyrodnicza
9 maja 2013 r.
- część z języka angielskiego
10 maja 2013 r
19.
Wychowawcy informują rodziców w 24 maja 2013 r.
formie pisemnej o przewidywanych
ocenach niedostatecznych na koniec
roku
20.
Poinformowanie uczniów i ich
17 czerwca 2013 r.
rodziców o przewidywanych ocenach
rocznych i wystawienie ocen
21.
Konferencja klasyfikacyjna - roczna
24 czerwca 2013 r.
22.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
28 czerwca 2013 r.
24.
Ferie letnie
29 czerwca 2013 r – 31 sierpnia
2013 r.
25.
Konferencja podsumowująca
działalność dydaktycznowychowawczą w gimnazjum w roku
szkolnym 2011/2012
28 czerwca 2013 r.
26.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych
zostaną podane do wiadomości
do 30.09.2012 r. po
zaopiniowaniu przez RR i SU
Wyżej podane terminy z przyczyn niezależnych mogą ulec zmianie, co
zostanie podane do wiadomości.
Podstawa prawna:
- rozp. MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
- rozp. MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U.
Nr 83, poz. 562, z późn. zm.
- art.63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr
256, poz. 2572, z późn. zm.)
- Statut Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach.
Realizacja podstawy programowej:
18 tyg. I pół + 18 tyg. II pół =36 tygodni – rozpisać plan wynikowy, rozkład
materiału na 36 tygodni
Realizacja godzin z KN (art.42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
18 tyg. x 2 h = 36 godzin – I półrocze
18 tyg. x 2 h = 36 godzin – II półrocze
SAMORZĄD SZKOLNY
Wybory do Samorządu Szkolnego odbyły się pod
koniec roku szkolnego 2011/2012
PRZEWODNICZĄCA
ALEKSANDRA BENISZ
ZASTĘPCA
KLAUDIA KNURA
SKARBNIK
TOMASZ FELIS
KL.3D
KL.2B
KL.3C
Wybory uzupełniające do Samorządu Szkolnego na stanowisko
sekretarza odbędą się w październiku wyłącznie wśród uczniów
klas pierwszych.
A kiedy będziecie mieli ochotę na
chwilę relaksu. Zapraszamy do jego
aktywnej wersji – czyli wykopki.
ZIEMNIAKI… MNIAM!
Czy wiesz, że…?
Ziemniak to skrócona nazwa tej rośliny, pełna i prawidłowa
brzmi psianka ziemniak. Cały nadziemny pęd (łodyga, liście,
kwiaty ) są trujące. Zawierają trująca solaninę. Powoduje ona
poważne zatrucia pokarmowe, wykazuje też działania
rakotwórcze. Reszta, znanego nam kartofla, jest pyszna!

Podobne dokumenty