Seria dysz PF-1000

Komentarze

Transkrypt

Seria dysz PF-1000
Wy³¹czny Importer i Dystrybutor
w Polsce
Seria dysz PF-1000
Opis produktu/ zastosowanie:
Ma³e, pojedyncze, o sto¿kowatym kszta³cie,
regulowane dysze, powoduj¹ce minimalne
zak³ócenia strumienia.
Zaprojektowane do wykorzystania w
instalacjach, gdzie wymagana jest precyzja
pionu strumienia oraz trajektorii lotu wody.
Wykonane z obrabianego mosi¹dzu,
odlewanego br¹zu i odlewanego mosi¹dzu.
Uwagi:
Mniejsze otwory dyszy powoduj¹ wra¿liwoœæ
strumienia na wiatr i dlatego nale¿y je
stosowaæ we wnêtrzach, b¹dŸ na terenach
os³oniêtych. Wiêksze natomiast - powoduj¹
wiêksz¹ odpornoœæ strumienia wody na
dzia³anie wiatru, lecz tworz¹ wiêkszy i
g³oœniejszy rozbryzg strumienia.
PF-1009
PF-1010
B
B
AA
A
PF-1011
PF-1012
PF-1013
B
B
B
A
A
PF-1015
B
A
Dane techniczne:
BONITA sp.j. Stary Rynek 76, 61-772 Poznañ; tel. 61/852 32 84; fax 61/853 18 02; NIP: 778-11-98-643
Internet: http://www.bonita.com.pl; e-mail: [email protected]
A

Podobne dokumenty