apel do mieszkańców

Transkrypt

apel do mieszkańców
APEL
W bieżącym roku (do dnia 17 sierpnia) na terenie powiatu chełmskiego powstały
63 pożary na polach uprawnych podczas zbioru płodów rolnych i 402 pożary traw
na nieużytkach. Łącznie w rolnictwie odnotowano 491 pożarów.
Powstało także 14 pożarów lasu. Komenda Miejska w Chełmie odnotowała łącznie
752 pożary
Tak dużej ilości pożarów na terenie powiatu chełmskiego nigdy dotychczas nie
notowano.
Najczęściej przyczyną tych pożarów była nieostrożność osób przy posługiwaniu się
ogniem otwartym. Jednym słowem przyczyną tych zdarzeń była ludzka
niefrasobliwość i bezmyślność.
Pożary suchych traw oraz ściernisk i słomy po kombajnie częstokroć
rozprzestrzeniały się na zboże „na pniu”, inne uprawy, a także na obszary leśne
i obiekty budowlane.
Dalszym przejawem niefrasobliwości i braku zapobiegliwości jest lokalizowanie
stert i stogów w bezpośrednim sąsiedztwie lasów, dróg publicznych i zabudowań.
Tak duża liczba pożarów generuje potężne straty w gospodarce rolnej i leśnej,
a także duże koszty prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych. Należy pamiętać,
że koszty tych akcji pokrywane są z budżetu państwa i budżetów poszczególnych
gmin, czyli są to koszty ponoszone tak naprawdę przez nas wszystkich.
Dla dobra ogółu społeczeństwa powiatu wszyscy chełmscy strażacy apelują
o zachowanie rozsądku i rozważne używanie ognia otwartego.
W celu zmniejszenia ilości pożarów, które częstokroć prowadzą do tragedii ludzkich
a czasem nawet utraty dorobku całego życia przypominamy kilka podstawowych
zasad:
1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących
czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia
działania ratowniczego:
a) rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej
warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo
sąsiednich obiektów;
b) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki
sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;
2
2. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również
w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności
mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:
a) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela
lub zarządcę lasu;
b) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych
do pobytu ludzi.
3. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:
a) stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych
i innych z napędem;
b) wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie
potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się
pożaru.
4. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów
rolnych oraz ich transportu jest zabronione.
5. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca
omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.
6. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza
powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.
7. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące
odległości:
a) od budynków wykonanych z materiałów:
o palnych - 30 m,
o niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;
b) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;
c) od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;
d) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;
e) od lasów i terenów zalesionych - 100 m;
f) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.
8. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej
2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
9. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie.
W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo
sprawdzać ich temperaturę.
10. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł.
W przypadku jeżeli dojdzie do spowodowania pożaru przewidziana jest w Kodeksie Karnym
kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 a jeżeli następstwem pożaru jest śmierć
człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia
wolności od lat 2 do 12.
Oprac. i druk. Z,R.

Podobne dokumenty