Protokół Zarządu Nr 61/11 z dnia 23 stycznia 2012 r.

Komentarze

Transkrypt

Protokół Zarządu Nr 61/11 z dnia 23 stycznia 2012 r.
Protokól Nr 61/12
z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego
w dniu 23 stycznia 2012 r.
Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie
przy Placu ~iastowskim 2, w'godz. 13.00 -14.00.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Marek Gajos - Starosta
2. Grzegorz Lyczko - Wicestarosta
3. Waclaw Kwiek- czlonek Zarzadu
4. KazimierzPakulski -.czlonek Zarzadu
5. Andrzej Szyndlar - czlonek Zarzadu
Ponadto w Dosiedzeniu uczestniczvii:
p. Beata Sadowska - Skarbnik Powiatu
p. Tomasz Lechki- Sekretarz
p. EwaKulik- Radca Prawny
.
p. Katarzyna Staron - inspektor w Wydziale Rozwoju, Promocji,Kulturyi Sportu
p. Magdalena Górak-Kaleta - inspektor w Wydziale Rozwoju, Promocji, Kulturyi Sportu
p. AlicjaKamecka - inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Spolecznych
(Lista obecnosci
stanowi zalacznik
nr 1 do protokolu).
Otwarcia posiedzenia dok.onal Pan Starosta
przedstawil porzadek posiedzenia.
witajac uczestników
spotkania.
Nastepnie
Porzadek Dosiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjecie proponowanego porzadku posiedzenia.
3. Wniosek o przesuniecie z rezerwy budzetowej srodków na wklad wlasny do programu AnimatorMoje Boisko Orlik2012.
.
4. Wniosek PTTK Rokita o dofinansowanie Powiatowego Finalu Ogólnopolskiego Konkursu
Turystyczno- Krajoznawczego.
5. Wniosek KHS Rokita o Clofinansowanieorganizacji oraz zakupu nagród dla laureatów Plebiscytu
na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera, Dzialacza i Nadziei roku Gminy Brzeg Dolny za
2011r.
6. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zorganizowanie spotkania noworocznego dla
seniorów.
7. Wniosek dyrektora ZSO w Wolowie w porozumieniu z dyrektorem ZSZ w Brzegu Dolnym oraz
nauczycielami wychowania fizycznego o zorganizowanie i sfinansowanie przejazdu druzyny
uczniów na pólfinalB eliminacjimiedzypowiatowychchlopców.
8. Rozpatrzenie oraz przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji
Technikum dla Doroslych w Zespole Szkól im.Tadeusza Kosciuszkiw Wolowie.
9. Rozpatrzenie oraz przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zamiaru stopniowej
likwidacji Liceum Profilowanego dla Doroslych w Zespole Szkól im. Tadeusza Kosciuszki w
Wolowie
10. Rozpatrzenie oraz przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmiany budzetu Powiatu
Wolowskiegona rok 2012.
11. Sprawy rózne.
12. Zamkniecie posiedzenia.
Ad.2 Przyjecie proponowanego
porzadku posiedzenia.
Proponowany porzadek posiedzenia zostal przyjety przez czlonków jednoglosnie
Na posiedzenie przybyla p. Magdalena Górak-Ka/eta
Ad.3
o przesuniecie
z rezerwy budzetowej srodków
programu Animator - Moje Boisko Orlik 2012.
Glos zabrala p. Magdalena Górak - Kaleta, która omówila w/w wniosek.
Wniosek
na wklad
wlasny
do
Do 16 lutego 2012r. mozna skladac wnioski w ramach projektu pilotazowego "Animator programu Moje Boisko ORLIK 2012r." Powiat Wolowski bral udzial w zeszlorocznej edycji tego programu
(boisko Orlik przy Zespole Szkól Zawodowych w Brzegu Dolnym). W jego ramach moglismy zatrudnic
dwóch animatorów/trenerówsrodowiskowych, których zadaniem bylo zoorganizowanie zajec
sportowych na tym obiekcie.
W 2011r. z boiska miesiecznie korzystalo ponad 1500 osób w róznym wieku - poczawszy od szkoly
podstawowej do osób doroslych (zarówno osoby indywidualne jak i grupy zorganizowane). W ramach
zajec organizowane sa turnieje pilki noznej, siatkowej, tenisa ziemnego, koszykówki. Animatorzy
1
1..-
prowadzili równiez zajecia podczas wakacji, i wlasnie w czasie wakacji z boiska korzystalo najwiecej
osób, szczególnie dzieci. Jest to o tyle wazne, ze mialy one zorganizowany czas i miejsce, w którym
mogly zajac sie czyms ciekawym.
Zajecia odbywaly sie w godzinach popoludniowych przez 7 dni w tygodniu od 1 marca do 30
listopada.
"
.
W zwiazku z pozytywnymi efektami,'jakie niesie realizacja projektu i jak widac z powyzszych danych z
ogromnym zapotrzebowaniem na zajecia, proponuje kontynuacje programu.
Na animatorów proponuje zglosic dwie osoby, podobnie jak w roku ubieglym: Pan Józef Szabowski
oraz Pan Mieczyslaw Pyrek. Pozwoli to zachowac ciaglosc zajec oraz je urozmaicic. O zgloszenie
dwóch
animatorów
poprosila
równiez
Pani Malgorzata
Staniszewska
-
dyrektor
szkoly,
która
upowazniona byla do podpisywania comiesiecznych harmonogramów, dokonywania wizytacji zajec
oraz zatwierdzania dziennika. pracy. O wspólpracy z tymi animatorami wyrazala sie bardzo
pozytywnie.
Aby móc wziac udzial w projekcie w 2012.r. nalezy zapewnic kwote 9000 zl (i jest to 50 %
wymaganego wkladu wlasnego), pozostala kwote pokryje Ministerstwo Sportu i Turystyki ze srodków
Funduszu Rozwoju Kultury FizYGzneji bedzie to 9 000 zl .
W dziale 926 - Kultura fizyczna w paragrafie 92695 -pozostala dzialalnosc, wydzial dysponuje kwota
tylko 2 000 zl. Pozostale srodki - 6 000 zl przeznaczone sa:
·
·
5 000 zl - dotacje w ramach otwartych konkursów ofert oraz
1 000 zl dotacje dla gmin.
W zwiazku z powyzszym konieczne jest o przesuniecie z rezerwy budzetowej kwoty 9 000 zl na wklad
wlasny projektu, a wspomniane wyzej 2 000 zl, o pozostawienie na organizacje/wspólfinansowanie
stalych imprez sportowych: turniej tenisa stolowego, turniej pilki siatkowej, rajd rowerowy.
Podczas projektowania budzetu na r.ok2012 Pani Justyna Tracichleb - Kierownik Wydzialu Rozwoju,
Promocji. Kultury i Sportu uwzglednila w/w kwote w planie z przeznaczeniem na wklad wlasny
projektu, jednak ostatecznie kwota ta nie zostala zapisana w budzecie na 2012r.
Warto podkreslic, ze na podstawie umowy nr 1799/1242/0RLlMZl10 na dofinansowanie Orlika
zawartej 25 pazdziernika 2010r. w § 13 pkt 3 beneficjent, czyli powiat, zobowiazuje sie do zatrudnienia
trenera srodowiskowego na okres co najmniej 10 lat po oddaniu obiektu do uzytku.
Ad.4
Wniosek PTTK "Rokita" o dofinansowanie Powiatowego Finalu Ogólnopolskiego
Konkursu Turystyczno- Krajoznawczego.
Glos zabrala p. Magdalena Górak - Kaleta, która omówila w/w wniosek.
Zarzad Oddzialu Miejskiego PTTK "Rokita" zwrócil sie z prosba o dofinansowanie Powiatowego Finalu
Ogólnopolskiego Konkursu Turystyczno- Krajoznawczego. Konkurs odbedzie sie 13 kwietnia 2012r. i
wezma w nim udzial szkoly ponadpodstawowe z terenu Powiatu Wolowskiego.
Ad.5 Wniosek KHS "Rokita" o dofinansowanie organizacji oraz zakupu nagród dla
laureatów Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera, Dzialacza i Nadziei
roku Gminy Brzeg Dolny za 2011r.
Glos zabrala p. Magdalena Górak - Kaleta, która omówilaw/wwniosek.
KHS Rokita zwrócil sie z wnioskiem o dofinansowanie organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów
Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera, Dzialacza i Nadziei roku Gminy Brzeg Dolny
za 2011r. Rozstrzygniecie Plebiscytu nastapi 18 lutego 2012r.
Posiedzenie opuscila p. Magdalena Górak-Kaleta
Na posiedzenie przybyla p. Katarzyna Staran
Ad.G. Wniosek
o udzielenie
wsparcia
finansowego
na zorganizowanie
noworocznego dla seniorów.
Glos zabrala p. Katarzyna Staron, która przedstawila tresc powyzszego wniosku.
2
spotkania
Rok 2012 ogloszony zostal Miedzynarodowym Rokiem Osób Starszych oraz Solidarnosci
Miedzypokoleniowej, w zwiazku z tym warto by bylo, aby grupa spoleczna skupiajaca seniorów
zostala w nalezyty sposób doceniona oraz zauwazona.
Powiat wraz z Powiatowym Centrum Medycznym 3 lutego 2012 r. organizuje spotkanie noworoczne
dla seniorów z Powiatu Wolowskiego. Na spotkaniu ?eniorzy zostana poinformowani o nowo
powolanej osobie, która bedzie reprezentowac interesy osób starszych w powiecie -Koordynatorze ds.
Seniorów oraz jego uprawnieniach. Dodatkowo seniorzy uczestniczyc beda w specjalnie
przygotowanym przez Powiat oraz PCMkoncercie Noworocznym wraz z poczestunkiem.
W zwiazku z realizacja tego zadania niezbedne jest udzielenie wsparcia fin?lnsowego z rezerwy
budzetowej w wysokosci 600 zl brutto.
Prezes PCM p. Jolanta Klimkiewicz ze swojej strony zorganizuje poczestunek oraz wesprze
organizacje koncertu kwota w wy~ok.osci 600 zl.
Posiedzenie opuscila p. Katarzyna Staran
Na posiedzenie przybyla p. Alicja Kamecka
Ad.7
Wniosek dyrektora ZSO w Wolowie w porozumieniu z dyrektorem ZSZ w Brzegu
Dolnym
oraz
nauczy.cielami
wychowania
fizycznego
o zorganizowanie
i
sfinansowanie
przejazdu
druzyny
uczniów
na
pólfinal
B
eliminacji
miedzypowiatowych chlopców. halowej pilce noznej.
Glos zabraja p. Alicja Kamecka, która przedstawila tresc powyzszego wniosku.
Dyrektor Zespolu Szkól Ogólnoksztalcacych w Wolowie, w porozumieniu z dyrektorem Zespolu Szkól
Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz nauczycielami wychowania fizycznego, zwraca sie z prosba o
zorganizowani i sfinansowanie przejazdu druzyny uczniów na pólfinal B eliminacji miedzypowiatowych
chlopców, który odbedzie sie dnia 01.02.2012 r. w Olawie. Powiat Wolowski reprezentowac beda dwie
dziesiecioosobowe druzyny chlopców z ZSO w Wolowie i ZSZ w Brzegu Dolnym. Prosze o pozytywne
rozpatrzenie prosby.
Ad.8 Rozpatrzenie oraz przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zamiaru
likwidacji Technikum dla Doroslych w Zespole Szkól im. Tadeusza Kosciuszki w
Wolowie.
Glos zabrala p. AlicjaKamecka, która przedstawila tresc w/w uchwaly wraz z uzasadnieniem.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) do zadan powiatu nalezy wykonywanie zadan publicznych o
zakresie ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej.Z koleiart. 12 pkt 8i tej ustawy okresla, ze do
wylacznej wlasciwosci rady powiatu nalezy podejmowanie uchwal w sprawach majatkowych powiatu
dotyczacych tworzenia, przeksztalcania i likwidacjijednostek organizacyjnych oraz wyposazania ich w
majatek.
Art. 5c pkt 1 Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 ze zm.) okresla, ze w przypadku szkól i placówek prowadzonych przez jednostki
samorzadu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzacego okreslone wart. 59 ust. 1
oraz - wykonuje rada powiatu.
Zadania te, to odpowiednio wart. 59 ust. 1 likwidacja szkoly z koncem roku szkolnego. W ramach tych
dzialan "Organ prowadzacy jest obowiazany, co najmniej na 6 miesiecy przed terminem likwidacji,
zawiadomic o zamiarze likwidacji szkoly: rodziców uczniów, wlasciwego kuratora oswiaty oraz organ
wykonawczy jednostki samorzadu terytorialnego wlasciwej do prowadzenia szkól danego typu."
W Technikum dla Doroslych obecnie nie ma uczniów ksztalcacych sie w tej szkole w zwiazku z tym
nie zachodzi obawa pozbawienia mozliwosci kontynuowania przez nich edukacji w tej szkole.
3
-
Ad.9 Rozpatrzenie oraz przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zamiaru
stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego. dla Doroslych w Zespole Szkól im.
TadeuszaKosciuszkiw Wolowie.
.
Glos zabrala p. Alicja Kamecka, która przedstawila tresc w/w uchwaly wraz z uzasadnieniem.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) do zadan powiatu nalezy wykonywanie zadan publicznych o
zakresie ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Z kolei art. 12 pkt 8i tej ustawy okresla, ze do
wylacznej wlasciwosci rady powiatu nalezy podejmowanie uchwal w sprawach majatkowych powiatu
dotyczacych tworzenia, przeksz~al!:aniai likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposazania ich w
majatek.
Art. 5c pkt 1 Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 ze zm.) okresla, ze w przypadku szkól i placówek prowadzonych przez jednostki
samorzadu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzacego okreslone wart. 59 ust. 1
oraz - wykonuje rada powiatu. .
Zadania te, to odpowiednio wart. 59 ust. 1 likwidacja szkoly z koncem roku szkolnego. W ramach tych
dzialan "Organ prowadzacy jest obowiazany, co najmniej na 6 miesiecy przed terminem likwidacji,
zawiadomic o zamiarze likwidacji szkoly: rodziców uczniów, wlasciwego kuratora oswiaty oraz organ
wykonawczy jednostki samorzadu terytorialnego wlasciwej do prowadzenia szkól danego typu."
W Technikum dla Doroslych obecnie nie ma uczniów ksztalcacych sie w tej szkole w zwiazku z tym
nie zachodzi obawa pozbawienia mozliwosci kontynuowania przez nich edukacji w tej szkole.
Posiedzenie opuscila p. Alicja Kamecka
Ad.10
Rozpatrzenie oraz przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmiany
budzetu Powiatu Wolowskiego na rok 2012. w sprawie zmiany budzetu Powiatu
Wolowskiego na rok ~012.
Glos zabrala p. Skarbnik, która przedstawila projekt w/w uchwaly wraz z uzasadnieniem.
Zwieksza sie planowane dochody ogólem o kwote 1 091 633,00 zl oraz planowane wydatki ogólem o
kwote 1 340 053,00 zl. W wyniku zmian prognozuje sie deficyt w kwocie 2276120,00
zl który
sfinansowany bedzie przychodami pochodzacymi z wolnych srodków z 2011r. o których mowa wart.
217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 276120,00 zl oraz z tytulu emisji obligacji w kwocie 1 000000,00
zl. Planowane przychody z tytulu emisji obligacji wynosza 2 000000,00 zl, planowane rozchody z
tytulu wykupu obligacji 1 000 000,00 zl
.
Zmiany po stronie dochodów i wydatków
Zwieksza sie dochody ogólem o kwote 1 091 633,00 w tym:
.
z tytulu planowanej dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Orlik 2012" planowana dotacja z budzetu panstwa 500 000,00 zl, z budzetu województwa 260 000,00
zl, oraz z budzetu gminy Wolów 228 000,00 zl
.
- z tytulu
.
- z tytulu dochodów wlasnych o kwote 638,00 zl (zwiekszenie budzetu po stronie
dochodów i wydatków Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno
Pedagogicznej w Wolowie, z tytulu otrzymanej premii za odbyty staz przez absolwenta w
ramach programu Junior
dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zakonczonego w 2011r. pn.
"Rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagajacych
zarzadzanie w Starostwie Powiatowym w Wolowie (RPO) w wysokosci 102995,00 zl
Zwiekszasie planowanewydatki biezacejednostekoswiatowychogólem o kwote 328412,00 zl, z
tytulu niewykorzystanych w 2011 roku srodków finansowych zgromadzonych na wydzielonym
rachunku dochodów. Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póznozm) srodki finansowe pozostajace na dzien 31 grudnia, na
rachunku samorzadowych jednostek oswiatowych prowadzacych dzialalnosc okreslona w ustawie z
dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oswiaty podlegaja odprowadzeniu na rachunek budzetu - Powiatu.
Wobec powyzszego dokonuje sie zmian w budzetach n/w jednostek:
1. Zespól Szkól Zawodowych w Wolowie 27 477,00 zl
2. Zespól Szkól im. Tadeusza Kosciuszki w Wolowie 114 941,00 zl,
4
L
'.
3. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wolowie 66 073,00
zl
4. Zespól Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 6 886,00 zl,
5. Zespól u Szkól Zawodowych w Brzegu Dolnym 14694,00 zl,
6. ZespólSzkólSpecjalnychw Wolowie72 471,00zl,
.
7. Powiatowego Zespolu Szkól 'l! Brzegu Dolnym' 4 107,00 zl
8. Zespól Szkól Ogólnoksztalcacych w Wolowie 21 763,00 zl
Zwieksza sie planowane wydatki inwestycyjne ogólem o kwote 1 011 000,00 z tego:
1.Na zadaniu inwestycyjnym pn." Moje boisko Orlik 2012" zwieksza sie planowane wydatki o
kwote 861 000,00 zl. Ogólem planowane naklady w wysokosci 1 216000,00 zl wynikaja z
wartosci kosztorysowej powiekszonej o koszty nadzoru. Dokumentacja techniczna wykonana
zostala w 2011 roku.
2. Na zadaniu pn. "Przebudowa budynku na potrzeby stolówki przy Zespole Szkól im. T.
Kosciuszki w Wolowie" zwieksza sie planowane wydatki o kwote 150 000,00 zl.
Ad.11
Sprawy rózne.
Wobec braku glosów w dyskusji przystapiono do kolejnego punktu.
Ad.12
Zamknlecie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porzadku p. Starosta zamknal posiedzenie Zarzadu.
Na tym protokól zakonczono.
Protokolant:
Czlonkowie:
JUSfSka
Marek Gajos
~
Grzegorz Lyczkq
Waclaw Kwiek
Kazimierz Pa
Andrzej Szyndlar
5