Moduł specjalnościowy (2)

Transkrypt

Moduł specjalnościowy (2)
Moduł specjalnościowy (2) - HR BIZNES PARTNER
1/2
obowiązuje od: 2015/2016
karta modułu
Moduł E/ 9
numer modułu
Moduł specjalnościowy (2) HRBP
nazwa modułu
EKONOMIA II stopień
kierunek
II
rok
punkty ECTS
3
semestr
obligatoryjny
status
13
lider modułu
polski
jęz. wykładowy
dr I. Rafaląt
liczba godzin
kontaktowych
łącznie
42
ISTOTA I CELE MODUŁU
Krótki opis i katalog celów
Celem modułu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze wybranej specjalności - zarządzania zasobami ludzkimi.
STRUKTURA MODUŁU
Moduł E/ 9
numer kursu
kurs 1
kurs 2
Moduł E/ 9
Moduł E/ 9
kurs 3
nazwa kursu
Zarządzanie wynikami
Rozwój zawodowy
Rozwiązywanie konfliktów - warsztat
prowadzący
dr I. Rafaląt
mgr B. Dobińska
mgr E.Świergiel, dr A.Olejnik
punkty ECTS
5
5
3
Moduł E/ 9
kurs 4
WIEDZA
Student zna narzędzia i metody zarządzania wynikami, w
szczególności oceniania i motywowania pracowników; zna ideę,
etapy oraz dokumenty wykorzystywane w systemie zarządzania
wynikami/ przez cele.
Student zna narzędzia i metody zarządzania wynikami, w
szczególności oceniania i motywowania pracowników; zna ideę,
etapy oraz dokumenty wykorzystywane w systemie zarządzania
wynikami/ przez cele.
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii rozwoju
zawodowego w warunkach współczesnej organizacji.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii konfliktu,
rozróżnia konstruktywne i niekonstruktywne sposoby rozwiązywania
konfliktów.
Student potrafi dokonać analizy potencjału zasobów ludzkich
organizacji oraz określić jej wyniki.
Student analizuje i identyfikuje motywy rozwoju zawodowego w
ramach organizacji.
KE2_W8 Posiada pogłębioną
wiedzę w zakresie wybranej
specjalności,
zna narzędzia
KE2_W9
Posiada
wiedzę i
praktyczną, umożliwiającą
podjęcie pracy
zawodowej
lub
KE2_W8
Posiada
pogłębioną
wiedzę w zakresie wybranej
specjalności,
zna narzędzia
KE2_W9
Posiada
wiedzę i
praktyczną, umożliwiającą
podjęcie pracy
zawodowej
KE2_W9
Posiada
wiedzę lub
praktyczną, umożliwiającą
KE2_W8 Posiada pogłębioną
wiedzę w zakresie wybranej
KE2_W9 Posiada wiedzę
praktyczną, umożliwiającą
KE2_U12 Posiada praktyczne
umiejętności, umożliwiające
podjęcie pracy
zawodowej
w
KE2_U9
Posiada
umiejętność
formułowania praktycznych
wniosków użytecznych
dla
KE2_U12
Posiada praktyczne
umiejętności, umożliwiające
podjęcie pracy
zawodowej
w
KE2_U9
Posiada
umiejętność
Student dokonuje opisu oraz analizy podstawowych zagrożeń w
rozwoju zawodowym pracownika.
formułowania praktycznych
KE2_U9 Posiada umiejętność
formułowania praktycznych
wniosków użytecznych
dla
KE2_U12
Posiada praktyczne
Student konstruuje i wybiera optymalne techniki rozwiązywania
konfliktów.
umiejętności, umożliwiające
podjęcie pracy
zawodowej
ww
KE2_U10
Potrafi
pracować
zespole rozwiązującym
konkretne
zadania
z
zakresu
KE2_U12 Posiada praktyczne
Student wykazuje ciekawość poznawczą w poszukiwaniu możliwości
uczenia się i wykorzystywania jego efektów w różnorodnych
sytuacjach życiowych.
Student wykazuje gotowość do organizowania i kierowania pracą
zespołów.
Student rozumie znaczenie, stale rozwija i wykorzystuje zdolności
interpersonalne.
Student wykazuje jest zorientowany na pracę zespołową oraz
podejmuje się współpracy i współdziałania.
Student rozumie znaczenie, stale rozwija i wykorzystuje zdolności
interpersonalne.
uwagi
inne aktywności
case study zespołowo
case study
indywidualnie
udział w dyskusji
prezentacja zadania
indywidualnego /
grupowego
projekty indywidualne
projekty zespołowe
test wiedzy
Adekwatny kurs
w ramach
modułu
ćwiczenia, zadania
ZOBACZ LEGENDĘ
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
praca pisemna (esej,
referat, itp.)
Zwarty opis efektu kształcenia
obszar
efektów
zaliczenie pisemne
odniesienie do
KIERUNKOWYCH
efektów kształcenia
sposoby weryfikacji efektów kształcenia
egzamin pisemny
opis efektu kształcenia
kurs realizujący dany efekt
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Sposób weryfikacji efektu kształcenia
Zarządzanie
wynikami
x
x
Zarządzanie
wynikami
x
x
Rozwój zawodowy
x
x
Rozwiązywanie
konfliktów warsztat
x
Zarządzanie
wynikami
x
x
x
Rozwój zawodowy
x
x
x
Rozwój zawodowy
x
x
x
Rozwiązywanie
konfliktów warsztat
x
umiejętności, umożliwiające
KE2_K1 Ma świadomość
poziomu swojej wiedzy,
KE2_K4 Potrafi pracować i
współdziałać w grupie,
KE2_K5 Reprezentuje
postawę przedsiębiorczą i
KE2_K3 Myśli logicznie i
analitycznie, jest zdolny do
KE2_K4 Potrafi pracować i
współdziałać w grupie,
KE2_K5 Reprezentuje
postawę przedsiębiorczą i
KE2_K3 Myśli logicznie i
analitycznie, jest zdolny do
KE2_K5 Reprezentuje
postawę przedsiębiorczą i
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
NAKŁAD PRACY STUDENTA
nazwa kursu
Zarządzanie wynikami
struktura nakładu pracy
liczba godzin kontaktowych
w tym:
wykład
ćwiczenia
e-learning
laboratorium
seminarium
warsztat praktyczny
wizyta studyjna
inne…
konsultacje
zaliczenia, egzaminy
Rozwój zawodowy
14
14
4
8
1
1
lektoraty
liczba godzin kontaktowych
w tym:
wykład
ćwiczenia
e-learning
laboratorium
seminarium
warsztat praktyczny
wizyta studyjna
inne…
konsultacje
zaliczenia, egzaminy
Rozwiązywanie konfliktów - warsztat
14
14
4
9
1
lektoraty
liczba godzin kontaktowych
w tym:
wykład
ćwiczenia
e-learning
laboratorium
seminarium
warsztat praktyczny
wizyta studyjna
inne…
konsultacje
zaliczenia, egzaminy
14
14
14
lektoraty
0
liczba godzin kontaktowych
w tym:
wykład
ćwiczenia
e-learning
laboratorium
seminarium
warsztat praktyczny
wizyta studyjna
inne…
konsultacje
zaliczenia, egzaminy
0
lektoraty
praca własna studenta
111
praca własna studenta
111
praca własna studenta
61
praca własna studenta
łączny nakład pracy studenta
125
łączny nakład pracy studenta
125
łączny nakład pracy studenta
75
łączny nakład pracy studenta
0
Moduł specjalnościowy (2) - HR BIZNES PARTNER
nazwa kursu
Zarządzanie wynikami
2/2
Rozwój zawodowy
Rozwiązywanie konfliktów - warsztat
0
Adekwatne metody
Adekwatne metody
METODY DYDAKTYCZNE
Adekwatne metody
Adekwatne metody
prezentacja multimedialna
case study
analizy zespołowe
prezentacja multimedialna
dyskusja grupowa
odgrywanie ról
case study
ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących
odgrywanie ról
WYMAGANIA WSTĘPNE I FORMALNE
Które moduły/kursy powinien zaliczyć student przed rozpoczęciem
kursu
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu:
strategiczne zzl.
Które moduły/kursy powinien zaliczyć student przed rozpoczęciem kursu
.Student powinien posiadać wiedzę z zakresu: strategiczne
zzl.
Które moduły/kursy powinien zaliczyć student przed
rozpoczęciem kursu
Które moduły/kursy powinien zaliczyć student przed
rozpoczęciem kursu
student powinien posiadać podstawową wiedzę z
zakresu komunikacji międzyludzkiej.
FORMY I KRYTERIA ZALICZENIA
ocena końcowa
zaliczenie
ocena końcowa
zaliczenie
ocena końcowa
zaliczenie
ocena końcowa
Adekwatne formy zaliczeń
Procent wpływu na
ocenę końcową
Adekwatne formy zaliczeń
Procent wpływu na
ocenę końcową
Adekwatne formy zaliczeń
Procent wpływu na
ocenę końcową
Adekwatne formy zaliczeń
informacje o zawartości merytorycznej, metodach, kryteriach zaliczenia, itp.
test wiedzy
ćwiczenia, zadania
30 test wiedzy
70 ćwiczenia, zadania
Procent wymaganej wiedzy dla uzyskania oceny:
bardzo dobry >90%
dobry plus 81%-90%
dobry 71% - 80%
dostateczny plus 61%-70%
dostateczny 51% - 60%
niedostateczny <50%
30 ćwiczenia, zadania
70
Procent wymaganej wiedzy dla uzyskania oceny:
bardzo dobry >90%
dobry plus 81%-90%
dobry 71% - 80%
dostateczny plus 61%-70%
dostateczny 51% - 60%
niedostateczny <50%
100
Procent wymaganej wiedzy dla uzyskania oceny:
bardzo dobry >90%
dobry plus 81%-90%
dobry 71%-80%
dostateczny plus 61%-70%
dostateczny 51%-60%
niedostateczny <50%
Procent wpływu
na ocenę
końcową
Procent wymaganej wiedzy dla uzyskania oceny:
bardzo dobry >90%
dobry plus 81%-90%
dobry 71%-80%
dostateczny plus 61%-70%
dostateczny 51%-60%
niedostateczny <50%
CELE EDUKACYJNE KURSU
Skatalogowane cele kursu
1.Student zdobędzie i pogłębi wiedzę z zakresu oceniania i
motywowania pracowników.
2.Student będzie umiał definiować oczekiwania względem
kompetencji i efektów, diagnozować je i tworzyć rozwiązania
systemowe pozwalające na podejmowanie adekwatnych do potrzeb
działań związanych z rozwojem i podnoszeniem wyników.
3. Student pozna narzędzia zarządzania wynikami.
4. Student zdobędzie umiejętności w zakresie konstruowania
koncepcji zarządzania przez cele, tworzenia modeli kompetencyjnych
i projektowania oceny okresowej pracowników.
Skatalogowane cele kursu
Po zakończeniu kursu student powinien:
• rozumieć indywidualne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju
zawodowego w środowisku pracy;
• analizować podstawowe teorie rozwoju zawodowego ;
• dostrzegać i analizować czynniki psychologiczne i organizacyjne
wpływające na rozwój i kształtowanie kariery zawodowej pracownika ;
• wykorzystać w praktyce nowoczesne instrumenty i metody planowania
rozwoju kadr.
Skatalogowane cele kursu
Skatalogowane cele kursu
1/ Student rozumie znaczenie procesów interpersonalnych dla
efektywnego funkcjonowania zespołu; 2/ rozpoznaje i analizuje
podstawowe style reagowania w sytuacjach konfliktowych;
3/ dostrzega i analizowuje czynniki psychologiczne i
organizacyjne wpływające na rozwój konfliktów zwłaszcza w
środowisku pracy ;
4/ wykorzystuje w praktyce skuteczne instrumenty i metody
skutecznego rozwiązywania konfliktów i efektywnego
negocjowania.
TREŚCI PROGRAMOWE
Zakres merytoryczny kursu
1. Miejsce systemu zarządzania wynikami w systemie oceny i
motywacji.
2. Zarządzanie wynikami jako proces integrujący zzl ze strategią
organizacji.
3. Idea systemu zarządzania wynikami.
4. Relacje zarządzania wynikami z zarządzaniem przez cele,
zarządzaniem kompetencjami oraz system oceny i rozwoju
pracowników.
5. Rola zarządzania wynikami w budowaniu zaangażowania i
motywacji pracowników, a także ich lojalnej postawy wobec
organizacji.
6. Etapy funkcjonowania systemu zarządzania wynikami.
7. Dokumenty wykorzystywane w systemie zarządzania wynikami.
8. Kompetencje menedżerów i rozmowy z pracownikami jako baza
systemu.
9. Błędy w procesie zarządzania wynikami firmy.
Zakres merytoryczny kursu
Zakres merytoryczny kursu
1. Rozwój osobowości zawodowej. Fazy rozwoju zawodowego.
Psychologiczne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju zawodowego.
Typologia osobowościowa a decyzje zawodowe.
2. Teorie rozwoju zawodowego. Psychologiczne teorie wyboru zawodu –
Roe, Super, Holland. Psychologiczne czynniki wyboru i rozwoju kariery
zawodowej. Teorie kariery zawodowej.
3. Socjalizacja do pracy. Praca w życiu człowieka jako źródło kryzysów.
Zagrożenia rozwoju zawodowego.
4. Cele i formy rozwoju zawodowego. Uzupełnianie brakujących
kwalifikacji. Zwiększanie stopnia samodzielności i poziomu kompetencji na
stanowisku. Poszerzanie treści pracy. Awanse. Zwiększanie efektywności.
Przeciwdziałanie rutynie i monotonii. Planowanie rozwoju pracownika.
5. Stadia rozwoju kariery. Uwarunkowania psychologiczne i organizacyjne
karier. Zawód-praca-kariera. Dynamika zmian w funkcjonowaniu
współczesnych organizacji
6. Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania zawodowego kobiet i
mężczyzn.
7. Psychologiczne teorie męskości kobiecości a tożsamość zawodowa.
Stereotypy zawodowe. Kobiecy i męski styl zarządzania.
8. Coaching jako narzędzie i instrument rozwoju zawodowego we
współczesnej organizacji.
1. Rozwiązywanie konfliktów. Zasady konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów. Formy skutecznego zakończenia
konfliktu. Diagnoza stylu rozwiązywania konfliktów
2. Prawidłowa komunikacja w sytuacji konfliktów. Asertywność
jako kompetencja ułatwiająca skuteczne rozwiązywanie
konfliktów. Style zachowań a skuteczność komunikacji w sytuacji
konfliktu.
3. Asertywne komunikowanie. Cechy zachowania uległego,
agresywnego i asertywnego. Zalety zachowania asertywnego.
Techniki zachowania asertywnego. Asertywna komunikacja
werbalna. Asertywna komunikacja niewerbalna.
Zakres merytoryczny kursu
WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ
Zalecane pozycje literatury
Zalecane pozycje literatury
Zalecane pozycje literatury
Zalecane pozycje literatury
literatura podstawowa
literatura podstawowa
literatura podstawowa
literatura podstawowa
1. G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i
osobista, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa
2014.
2. K. Wąsowska-Bąk, D. Górecka, M. Mazur, Assessment.
Development Center, Wydawnictwio Helion, Gliwice 2012.
3. K. Padzik, Ocena pracowników. Nowa generacja narzędzi do oceny
pracowników w nowym ujęciu klasycznego modelu kompetencji,
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
literatura uzupełniająca
1. M. Juchnowicz i inni, Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami
ludzkimi. Wyd. Poltext, Warszawa 2010.
2. T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna
Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
3. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje,
red nauk. M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2014
4. E. Masłyk-Musiał, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
5. J. Wieczorek, Efektywne zarządzanie kompetencjami. Tworzenie
przewagi konkurencyjnej firmy, Ośrodek Doradztwa Doskonalenia
Kadr Sp. zo.o., Gdańsk 2008.
1. A. Kopera, Indywidualne plany rozwoju - sposób na przyciągnięcie
wartościowych pracowników, Wyd. Wiedza i Praktyka, 2016.
2. M.Rapacka-Wojdat, Jak budować efektywne ścieżki rozwoju, Wyd.
Wiedza i praktyka, 2016.
3. D.Kukla, W.Duda, Poradnictwo zawodowe, Difin 2016.
literatura uzupełniająca
1. M.Suchar, Modele karier, C.H.Beck, 2010.
1. F.Bohm, S.Lauren, Rozwiązywanie konfliktów. Praktyczny
poradnik dla pracodawców i menedżerów, Wydawnictwo BL Info
2014.
2. T.Witkowski, S.Chełpa, Psychologia konfliktów. Techniki
radzenia sobie ze sporami, Wydawnictwo Biblioteka Moderatora,
Wrocław 2015.
literatura uzupełniająca
1. Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów. Praktyka
radzenia sobie ze sporami, MODERATOR, Wrocław 2008.
2. Doherty N., Guyler M., Mediacje i rozwiązywanie konfliktów w
pracy, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
literatura uzupełniająca