Asystent rodziny - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Transkrypt

Asystent rodziny - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63-249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE
„ASYSTENT RODZINY”
Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na
asystenta rodziny.
Adresaci
Studia przeznaczone są w szczególności dla pracowników socjalnych oraz absolwentów kierunków
studiów: praca socjalna, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie, psychologia, zainteresowanych
pogłębianiem wiedzy z zakresu diagnozy problemów współczesnej rodziny, psychologii rodziny i
różnorodnych form pomocy rodzinie.
Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni, prawnicy oraz osoby z
wieloletnim doświadczeniem w zakresie pracy z rodziną.
Plan studiów
•
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa
•
Wybrane elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
•
Elementy psychologii rozwojowej
•
Prawne podstawy pracy asystenta rodziny
•
Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
•
Analiza własnych możliwości i ograniczeń w pracy asystenta rodziny
•
Metodyka pracy asystenta rodziny
•
Charakterystyka i analiza potrzeb i problemów rodziny
•
Planowanie pracy z rodziną
•
Warsztat umiejętności interpersonalnych
•
Wsparcie rodziny z niepełnosprawnością
•
Wspomaganie rozwoju dziecka
•
Mediacje w rodzinie
•
Warsztat umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
•
Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
•
Edukacja zdrowotna
•
Interwencja kryzysowa w rodzinie
•
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
•
Pielęgnacja niemowląt i dzieci
•
Instytucjonalne wsparcie rodziny w środowisku lokalnym
•
Etyka pracy asystenta rodziny
•
Praktyka zawodowa
Czas trwania
•
dwa semestry
•
230 godzin
•
14 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych
w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów
prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie
oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z dwóch egzaminów przedmiotowych:
•
Analiza własnych możliwości i ograniczeń w pracy asystenta rodziny
•
Interwencja kryzysowa w rodzinie
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Koszt uczestnictwa
około 1500 zł/semestr
Doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – 15 lat
Liczba zrealizowanych i zakończonych studiów podyplomowych – 85 edycji
Liczba absolwentów studiów podyplomowych – 3.010 osób
1

Podobne dokumenty