Ściagnij - Szkoła Podstawowa w Pieniężnie

Transkrypt

Ściagnij - Szkoła Podstawowa w Pieniężnie
NOW ON THE INTERNET !
CHECK IT OUT IN COLOUR !
www.sppieniezno.pl
WE WILL BE FINISHING SCHOOL IN A BIT
– GET READY TO GO ON HOLIDAY !
Issue 3 /4/ - June 2006
Nr 3 /4/-Czerwiec 2006
GALAXY editor: Szkoła Podstawowa w PienięŜnie /
Primary School in PienięŜno
English text: Piotr śukowski
Cooperation: Kamil Szwedko IVA, Ania Bieniuk, Kasia
Pawlukowicz, Marta Kowalewska, Renata Matuszewska
VI A, Wojtek Czapliński, Grześ Jarząbek, Kuba
Kiziński,
Issue
3
Daniela Kuzyk, Sandra Skrzypiec VI B, Weronika
Lawrenc, Kasia Kowalska, Magda Szkoda, Kasia Szymak
SPRING HAS GONE BUT SUMMER HAS COME, KIDS!
CHUBBY AND PLUMP ARE GOING ON HOLIDAY, SOON !
Hurray! Hurray!
It’s a holiday !
Summertime
smiles
for all pupils
and teachers !
...and mundial,
of course !
__________________________________
WALKING IN THE MOUNTAINS IS SOMETIMES
MORE DIFFICULT THAN YOU THINK…
Really?
What a lovely day
today, Bob...
Z ostatniej chwili... Zakończyła się 7 edycja konkursu języka angielskiego Test Oxford Plus ( wiosna
2006 ). Najlepszymi okazali się: Kasia Szymak z kl.VI C, Damian Teca z VI B oraz Marta Kowalewska z VI A .
G R A T U L U J E M Y !!!
REST IN THE WORLD
A summer vacatio
vacation
acation in Indonesia – how do they look like?
A summer vacation in Indonesia are short. They start on the15th of June and end on the15th of
July – just one month. During the vacation children usually help their parents in all kinds of work,
gathering rice or sowing the corn. Although they don’t go on special package holiday, they relax
during this time, but only at home. They do it after work - go swimming in the sea, have picnics on
the river or lake, play with other children and cook their Indonesian food.
.
After vacation children start going to school. They have classes till Sunday but the classes
only take place in the mornings – from 7 am till 1 pm. Afternoons are free – kids spend them with
their families at home.
The text was prepared by Kasia Kowalska, based on an exclusive interview
with Fr. Franciskus Laka, SVD, from Indonesia
Glossary:
rest – wypoczynek/ just – tylko/ all kinds of ...– wszystkie rodzaje.../ gathering rice – zbierając ryŜ/
sowing the corn – siejąc zboŜe/ although – chociaŜ/ package holiday – wakacje zorganizowane/
during – podczas/ on the river/lake - nad rzeką/jeziorem/ classes – zajęcia/ take place - odbywają
si
Animals on holidays
collect – zbierać/
travel – podróŜ/
K.Kiziński and S.Skrzypiec
just - właśnie/
piggy bank - skarbonka
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
2
MAKE A WORD
SCOOTER
JUNE
- 15 words
CHICK WINDSURFING
LESSON
BARBECUE
SUNBATHE
WANDERING
GO CLIMBING
SNOWMAN
HEAD
WEB
BODY
COLD
CUPBOARD CANOEING
GO SKIING
SUNGLASSES
SKATING
WATERSLIDE
HOLIDAY
HIT
QUESTION CLEAN
THERE
TALLBOY
GO SWIMMING
RIDE A BIKE
WARDROBE
ANSWER EXPEDITION
OFTEN DIVING
ARMCHAIR
JANUARY
K.Kowalska
HOT
ST. CLAUS
ASSOCIATIONS - SKOJARZENIA
SAND
QUICKLY
STOOL
Think of person and things characteristic of the countries presented below and match them:
Example: AUSTRALIA ----------boomerang, kangaroo, koala
1. BRITAIN
2. THE CZECH REPUBLIC
3. CHINA
4. EGIPT
5. FINLAND
6. FRANCE
7. HUNGARY
8. GERMANY
9. ITALY
10. JAPAN
11. KENYA
12. MEXICO
13. NORWAY
14. POLAND
15. RUSSIA
16. SPAIN
17. TURKEY
18. THE USA
A) corrida, flamenco, guitar
B) Copernicus, the Wawel Dragon, bigos
C) balalaika, sputnik, cosmonaut
D) the Coliseum, pizza, tarantella
E) the Big Ben, double-decker, fish & chips
F) kebab, gyros, youghurt
G) gulash, czardas, Rubik’s cube
H) mummy, pyramids, the Sphinx
I) fjord, igloo, anorak
J) baguette, cheese, the Eiffel Tower
K) coke, cowboy, Statue of Liberty
L) kung-fu, rice, rickshaw
M) knedlik, Skoda, Vaclav Havel
N) Bavaria, Claudia Schiffer, Porsche
O) sumo, sushi, origami
P) Nokia, Santa Claus, sauna
R) sombrero, tortilla, bullfights
S) elephant, safari, savannah
3
HUM
HUM
UR
R.Matuszewska
Two friends goes by train. Suddenly one of them pulls out
a sandwich and starts eating. His friend says:
.- Don’t eat so noisy or else you will be thrown out by ticket
inspector
- Why?
- Can’t you see a notice: ‘’Transport of caustic materials is
forbidden’’?
Dwaj koledzy jadą pociągiem. Nagle jeden z nich wyciąga kanapkę i
zaczyna jeść.
- Nie jedz tak głośno, bo konduktor Cię wyrzuci.
- Dlaczego?
- Nie widzisz napisu ,,Zabrania się przewozić materiałów Ŝrących’’?
*************************************
W.Lawrenc
Maliniak’s wife is carefully listening to a doctor’s advice.
– You need a lot of rest, bath, fresh air, and you have to be worn
warmly.
In the evening she is telling her husband about the visit :
- Honey, the doctor said that I have to go on holiday on the Canaries,
go in the mountains and then I have to buy a fur coat…
śona Maliniaka uwaŜnie słucha rad doktora.
- Potrzebuje pani duŜo wypoczynku, kąpieli, świeŜego powietrza no i
trzeba się ciepło ubrać.
Wieczorem opowiada męŜowi o wizycie.
- Kochanie, doktor powiedział, Ŝe muszę pojechać na wakacje na
wyspy Kanaryjskie ,jechać w góry, a potem muszę mieć futro...
***************************************
A flee says to the other one :
- Where have you been on holiday?
- On Crete…
Mówi pchła do pchły :
- Gdzie byłaś na wakacjach?
- Na Krecie...
***************************************
K.Szwedko
- How long does a mouse live?
- It depends on a cat…
- Jak długo Ŝyje mysz?
- To zaleŜy od kota…
***************************************
- Honey, how should I dress for the picnic?
- Quickly…
- Kochanie, jak powinnam się ubrać na ten piknik?
- Szybko...
***************************************
K.Szymak
Your girlfriend looks stunning in her new clothes.
– They aren’t new clothes, this is my new girlfriend.
- Twoja dziewczyna wygląda w tych nowych ciuchach zachwycająco
- To nie są nowe ciuchy, to nowa dziewczyna.
***************************************
M.Szkoda
- Jenny, are you sleeping?
- No, I’m not.
- So lend me 10 zloty.
- I’m sorry but I’m already sleeping…
- Jenny, śpisz?
- Nie
- To poŜycz mi 10 złotych.
- Przepraszam, ale juŜ śpię…
***************************************
4
Taken from English
tests...
,, SZKOLNY WĘDKARZ’’
I fish school in June.
Ja łowię szkołę w czerwcu.
,,U DR WYRWIZĘBA’’
Dave, open your mouse – said a dentist.
Dave, otwórz mysz – powiedział dentysta.
,,SMACZNEGO !!!’’
At the dinners I normally wash coca-cola down
with potatoes.
W czasie obiadów zazwyczaj popijam coca –colę
ziemniakami.
ZNANY-NIEZNANY
What is an unknown object?
This is the object which isn’t known…
Co to jest nieznany obiekt?
Jest to obiekt, który nie jest znany...
GRZYB Z JADALNI
Opposite the bedroom and dining room is the
mushroom.
Naprzeciwko sypialni i jadalni jest grzyb.
OZZY WAS BORN…
Conjugate ‘I was born’ in singular.
1. I was born
2. You were born
3. He/she/it/was born
4. Ozzy Osbourne
MAJA GÓRĄ
My favourite month is 26th Maya.
Moim ulubionym miesiącem jest 26-ta maja.
KRZESŁO BLOND
Martha has got beautiful blonde chair.
Marta ma piękne krzesło blond.
ZACOFANI KANIBALE
Some cannibals never use forks.
Niektórzy kanibale nigdy nie uŜywają widelców.
TŁUMACZ, śE S(Z)OK...
Translate: Can I have a bottle of orange juice?
Przetłumacz: Czy mogę prosić o butelkę soku
juicowego?
Przetłumacz: Co za bałagan! Gdzie jest moja
lewa skarpetka?
Translate: What a mess! Where is my left shock?
WÓŁ - AKTOREM
Translate: I find Sandra Bullock an excellent
actor.
Przetłumacz: UwaŜam Sandrę Wół za znakomitego aktora.
POMIDORY
How much are tomatoes?
They are 1$ behind kilo.
Po ile są pomidory?
Po dolarze za kilogramem.
SOLVE THE REBUS
↸ ↸ 5
LABYRINTH
M.Szkoda
’’Strangers in the night’’
W.Czapliński
It depends on the
moon...
Are you afraid of
the dark, Steve?
Good news! Good news! Good news! Good news! Good news!
Zaraz
przydzwonię
tym
telefonem...
Ale ‘siarski’
garniturek...
KIDS! The funniest proposals of speech bubbles are already chosen.
The winner is Kamil Szwedko! Congratulations!
In the next issue of GALAXY: TEACHER’S DAY !!!
6

Podobne dokumenty