Technika tworzyw sztucznych - Witamy na stronie Thermoplastic

Komentarze

Transkrypt

Technika tworzyw sztucznych - Witamy na stronie Thermoplastic
Te c h n i k a t w o r z y w s z t u c z n y c h
Spis treści
Systemy magazynowania pasywnego strona 58- 61
Systemy magazynowania pasywnego strona 58- 59
Bezpieczeństwo przy magazynowaniu materiałów niebezpiecznych strona 60- 61
Konstrukcje stalowe strona 62- 69
Konstrukcje stalowe strona 62- 67
Budowa maszyn strona 68- 69
Technika tworzyw sztucznych strona
4- 9
Od pomysłu do sukcesu strona
4-5
Podstawa naszego sukcesu strona
6-7
Aktywni na całym świecie strona 70- 71
Inowacyjnie i w stronę klienta strona
8-9
Planowanie i projektowanie strona 72- 73
Budowa rurociągów strona 74- 75
Montaż u klienta strona 76- 77
Zbiorniki cylindryczne i prostopadłościenne strona 10- 19
Zbiorniki skrojone na miarę strona 10- 11
Zbiorniki cylindryczne strona 12- 15
Zbiorniki prostopadłościenne strona 16- 19
Magazynowanie i przetwarzanie chemikaliów Serwis i montaż Logistyka strona 70- 77
strona 78- 83
Bezpiecznie do celu strona 78- 79
Transport specjalistyczny strona 80- 83
strona 20- 37
Bezpieczeństwo w kontakcie z mediami agresywnymi strona 20- 23
Jakość to bezpieczeństwo Uprawnienia i certyfikaty strona 84- 85
Kompleksowe rozwiązania dla techniki magazynowania strona 24- 25
Instalacje napełniania zbiorników i przesyłu chemikaliów strona 26- 29
Stanowiska rozładunku chemikaliów strona 30- 31
Precyzyjny transfer i dozowanie chemikaliów strona 32- 33
Jesteśmy tam, gdzie jesteśmy potrzebni strona 86- 87
Wszystko zależy od odpowiednich proporcji strona 34- 35
Gerhard Weber Kunststoff-Verarbeitung GmbH strona 88- 89
Nadzór instalacji poprzez systemy sterowania strona 36- 37
Weber Polska Sp. z o.o. strona 90- 91
TWS Sp. z o.o. strona 92- 93
strona 38- 51
Weber Kunststoffhandel und –Verarbeitung GmbH strona 94- 95
Komponenty dla linii przygotowania wstępnego strona 38- 43
Vario Pool System GmbH strona 96- 97
Renowacja instalacji i zbiorników strona 44- 45
Horse-Pferdesportsysteme strona 98- 99
Komponenty dla techniki obróbki powierzchni strona 46- 49
Ochrona powierzchni i chemoodporne zabezpieczanie pomieszczeń strona 50- 51
Referencje strona 100 - 101
strona 52- 57
Kontakt strona 102 - 103
Linie przygotowania wstępnego | Komponenty dla techniki obróbki powierzchni Systemy oczyszczania powietrza Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń strona 52- 53
Absorpcja jako proces separacji strona 54- 55
Wyposażenie instalacji oczyszczania gazów odlotowych strona 56- 57
Grupa Weber strona 84- 85
strona 86- 99
w w w. we b e r - k u n s t s t o f f t e c h n i k . d e
2
3
Od pomysłu do sukcesu
oferującym innowacyjne rozwiązania w dziedzinie magazynowania i przetwarzania agresywnych substancji chemicznych.
W naszych zakładach poddajemy obróbce rocznie ponad 3.000
Firma Gerhard Weber Kunststoff-Verarbeitung GmbH została
ton materiału płytowego, co czyni nas jednym z największych
założona 01 października 1967 roku w Minden, Niemcy (Westf.).
producentów zbiorników i aparatów termoplastycznych w Eu-
Jesteśmy firmą rodzinną, która dziś prowadzona jest już przez
ropie.
drugie pokojenie. Wstępem do obróbki tworzyw sztucznych
była produkcja zbiorników z materiałów kompozytowych oraz
Gerhard
wykładanie powierzchni TWS. Od początku istnienia firmy do
przedsiębiorstwem wiodącym Grupy Weber, do której należy
grona naszych klientów zaliczały się znane przedsiębiorstwa
w sumie 7 przedsiębiorstw.
z wszystkich branż przemysłowych.
Nasz stały rozwój podyktowany jest wymaganiami rynku. Na
Weber
Kunststoff-Verarbeitung
GmbH
jest
chwilę obecną w Grupie Weber zatrudnionych pozostaje łacznie
Kilka lat po założeniu przedsiębiorstwa profil naszej działalności
ponad 500 pracowników.
został rozszerzony o obróbkę tworzyw termoplastycznych.
Razem wykorzystujemy synergię przedsiębiorczości i wspólnie
Dzisiaj, po 40 latach funkcjonowania, staliśmy się w wykwali-
dążymy do rozwoju naszych produktów i usług.
fikowanym producentem zbiorników z tworzyw sztucznych,
w w w. we b e r - k u n s t s t o f f t e c h n i k . d e
4
5
Podstawa naszego sukcesu
Oferujemy naszym klientom pełen zakres usług: planujemy,
W naszej codziennej współpracy z klientami i dostawcami kom-
konstruujemy oraz przeprowadzamy montaże oferowanych
petencje i zaufanie zajmują najwyższą pozycję. Zapewnienie
przez nas urządzeń. Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości jest
jakości jest najważniejszym punktem naszej codziennej pracy -
dla nas największym priorytetem. Wymagamy od siebie samych
pochodzenie naszych produktów oraz elementów wyposażenia
wysokiej odpowiedzialności, jak i pełnego zaangażowania na-
można w każdej chwili sprawdzić dzięki przejrzystej polityce za-
szych pracowników. Wieloletnia współpraca i lojalność naszych
kupowej.
pracowników wspierają konsekwentną realizację naszych celów
jakościowych.
Stosowane przez nas materiały spełniają najwyższe wymagania pod wzgledem odporności fizyko-chemicznej i podlegają
nieustającemu rozwojowi przy ścisłej współpracy z naszymi dostawcami
6
7
Inowacyjnie i w stronę klienta
Staramy się wychodzić na przeciw oczekiwaniom naszych klien-
Najważniejsze zalety tworzywa najnowszej generacji:
tów wprowadzając do naszej palety produktowej innowa-
} Możliwa
cyjne materiały. Od 2010 roku oferujemy absolutną nowość
pomniejszającego
w branży zbiorników z tworzyw sztucznych – materiał
} Magazynowanie substancji chemicznych wywołujących
najnowszej generacji: PE 100-RC.
redukcja
chemicznego
współczynnika
pęknięcia naprężeniowe (jak na przykład środki powierzchnio-
wo czynne lub tenzydy), po uprzedniej konsultacji z produZalety naszego produktu są niepodważalne, dlatego też już wiele
przedsiębiorst w zaleca użycie PE 100-RC. Na szczególną uwagę
} Podwyższone bezpieczeństwo pracy
zasługuje ponadprzeciętna odporność na powolną propagację
} Wolniejsza propagacja pęknięć, powstających na skutek
pęknięć wraz z żywotnością powyżej 8.000 godzin wg testu
FNCT (ang. Full Notch Creep Test).
} Najwyższa jakość na takim samym poziomie cenowym, jak
centem materiału
uszkodzeń mechanicznych
w przypadku PE 100
PE 100-RC dostępny jest zarówno w kolorze czarnym (przeznaczonym do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń), jak
i w kolorze niebieskim (wyłącznie do użytku wewnętrznego).
Materiał w kolorze niebieskim (PE 100-WK-B8000) z pozwoleniem DIBt oferowany jest wyłącznie przez naszą firmę.
Minimalna żywotność* tworzywa PE stosowanego do budowy zbiorników oraz instalacji
PE 63*
30 godzin
PE 80*
100 godzin
PE 100*
300 godzin
PE 100-RC*
8760 godzin
* DVS 2205-1 załącznik 6 (FNCT-Test)
8
9
Z b i o r n i k i s k r o j o n e n a m i a rę
Wykonujemy zarówno zbiorniki ze spawanych płyt termoplasty-
Nasze zbiorniki znajdują zastosowanie w najróżniejszych
cznych, jak również z materiałów kompozytowych – wybór opty-
gałęziach przemysłu. Należą do nich między innymi:
malnego materiału zależy od zadeklarowanych warunków pracy
} Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
urządzenia.
} Przemysł chemiczny
Materiały termoplastyczne
Materiały kompozytowe
} Przemysł spożywczy
} PE
} PE-TWS
} Elektrownie i Elektrociepłownie
} PP
} PP-TWS
} Przemysł samochodowy
} PVC
} PVC-TWS
} Przemysł papierniczy
} PVDF
} PVDF-TWS
} Produkcja baterii
} PVDF-HP
} ECTFE-TWS
} Produkcja cementu
} ECTFE
} FEP-TWS
} Cynkowanie ogniowe
} PFA-TWS
} Cynkowanie ciągłe
} MFA-TWS
} Zakłady eloksalowe
Produkowane przez nas zbiorniki cylindryczne i prosto-
} Zakłady galwaniczne
padłościenne obejmują szerokie spektrum zastosowań –
począwszy od oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, aż po
Wyróżniamy się elastycznością, zarówno na etapie planowania, jak
magazynowanie i przetwarzanie agresywnych substancji chemicz-
i produkcji. Ponadto, jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klien-
nych. W zależności od warunków pracy urządzenia, jak na przykład
tom produkty o najwyższej jakości z zachowaniem konkuren-
temperatury lub medium, do budowy zbiorników wykorzystuje
cyjnej ceny.
się zarówno tworzywa termoplastyczne, jak i materiały kompozytowe. Nasza oferta obejmuje zarówno produkcję kompletnych
produktów, jak też ich montaż końcowy w miejscu instalacji.
10
w w w. we b e r - k u n s t s t o f f t e c h n i k . d e
11
Zbiorniki cylindryczne
Technologia, w jakiej wykonywane są zbiorniki cylindryczne, po-
Warianty budowy zbiorników:
dyktowana jest wymaganiami klienta oraz zagadnieniami tech-
} Z zespawanych płyt (termoplasty)
nicznymi. Państwa wymogi wynikające z ograniczeń na terenie
} Z rury nawojowej (termoplasty)
zakładów zostaną spełnione dzięki zaprojektowaniu indywidu-
} Z materiałów kompozytowych
alnego rozwiązania w oparciu o zadeklarowaną temperaturę
pracy
urządzenia,
rodzaj
magazynowanego
medium,
} zbiornik bez dachu
dobór wyposażenia dodatkowego oraz przy uwzględnieniu
} dach płaski
występujących obciążeń mechanicznych. Nasze produkty przy-
} dach skośny
stosowane są zarówno do użytku na zewnątrz jak i wewnątrz
} dach stożkowy
pomieszczeń. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania pra-
} dach eliptyczny
wie każdego zbiornika bezpośrednio u Państwa w zakładzie.
} dno płaskie
} dno skośne
} dno stożkowe
} dno eliptyczne
} zbiornik na stopach z tworzywa
} zbiornik zakotwiony w fundamencie
} zbiornik poziomy
12
13
Zbiorniki cylindryczne
W przypadku zbiorników procesowych wyposażenie dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe:
oraz sama konstrukcja zbiornika uzależnione są od danego przy-
} Urządzenia zabezpieczające i regulacyjno-pomiarowe
padku zastosowania urządzenia. Na przykład, przy projektowa-
} Optyczny wskaźnik stanu napełnienia
niu urządzenia z mieszadłem należy wziąć pod uwagę wiążące
} Pomoc ssawna
się z tym faktem obciążenia mechaniczne.
} Zawory poboru próbek
Przegląd stosowanych komponentów zbiornika:
} Izolacja
} Niezbędne króćce
} Drabina i podesty obsługowe
} Kołnierz/ -trawersa mieszadła
} Właz rewizyjny w dachu/w cylindrze
} Uchwyty transportowe
} Tabliczka znamionowa
14
15
Zbiorniki prostopadłościenne
Oferowane przez nas zbiorniki prostopadłościenne nadają
} z zespawanych płyt (termoplasty)
się zarówno do zastosowania na zewnątrz, jak i wewnątrz
} z materiałów kompozytowych
pomieszczeń. Konstrukcja zbiornika oraz jego wyposażenie
projektowane są tak, aby uwzględniały indywidualne wymogi
} zbiornik otwarty, z rantem
klienta oraz spełniały określone wymagania techniczne. Wy-
} zbiornik zamknięty (pokrywa nasadzana, pokrywa uchylna itp.)
bór konkretnego materiału konstrukcyjnego podyktowany
jest rodzajem magazynowanego medium oraz temperaturą
} dno płaskie
pracy urządzenia. Warianty oferowanych przez nas zbiorników
} dno skośne
prostopadłościennych:
} dno stożkowe
} Zbiornik na stopach
w w w. we b e r - k u n s t s t o f f t e c h n i k . d e
16
17
Zbiorniki prostopadłościenne
Elementy wyposażenia zbiorników pełnią różnorodne funkcje
} Skrzynia przelewowa/rynna przelewowa
w zależności od procesów produkcyjnych. Zaliczają się do nich
} Stopy
trawersy mieszadeł, kaskadowe przegrody działowe, konsole
} Uchwyty transportowe
pomp, wewnętrzne systemy orurowania itp. Są one optymalnie
} Tabliczka znamionowa
dopasowywane do danego procesu produkcji.
Wyposażenie dodatkowe:
Przegląd stosowanych komponentów zbiornika:
} Urządzenia zabezpieczające i regulacyjno-pomiarowe
} Niezbędne króćce
} Izolacja
} Kołnierz/ -trawersa mieszadła
} Drabina i podesty obsługowe
} Właz rewizyjny w dachu/w ścianie bocznej
} Przegrody działowe
} Studzienka zbiorcza
18
19
B ez p i e c ze ń s t wo w ko nt a kc i e z m e d i a m i a g re s y w ny m i
Nasze urządzenia zapewniają ich użytkownikom najwyższe
Dlatego każdy zakład, który przechowuje materiały niebez-
bezpieczeństwo pracy w codziennym kontakcie z mediami agre-
pieczne ma obowiązek zachować wszelką ostrozność. Instalacje
sywnymi. W trosce o człowieka i o środowisko spełniamy wyma-
należy tak użytkować, aby szkodliwe substancje nie przenikały
gania wszelkich przepisów i wytycznych mając także na uwadze
do wód gruntowych.
późniejszy rozwój.
Jako firma specjalistyczna, zgodnie z WHG, dostarczamy
Zgodnie z wymaganiami przepisów gospodarki wodnej (WHG)
kompletną technologię urządzeń jak i ich komponenty,
każdy z nas jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich
które w pełni spełniają odpowiednie wymagania prawne.
środków ostrożności w celu ochrony wody przed jej zanieczysz-
Optymalizacja procesów produkcyjnych pozwala obniżyć zużycie
czeniem oraz nadmiernym zużyciem.
energii oraz poprawić wydajność urządzeń, w efekcie czego
(wyciąg z WHG § 1a, punkt 2)
produkcja jest bezpieczna i efektywna.
w w w. we b e r - k u n s t s t o f f t e c h n i k . d e
20
21
B ez p ie czeń s t wo w kont akc i e z medi ami ag resy w nym i
W zależności od rodzaju magazynowanych czy też przetwarza-
} Dwuścienne
nych substancji chemicznych oferujemy różnorodne kompo-
nenty instalacji, które są indywidualnie dobierane w zależności
} Zbiorniki magazynowe i wanny zabezpieczające, materiał PP,
od ich przeznaczenia.
zbiorniki
magazynowe
(Vario-Liner),
materiał PE do odbioru zgodnie z prawem wodnym
PP-TWS, PVDF-TWS do odbioru zgodnie z prawem wodnym
Oferowane przez nas rodzaje zbiorników:
} Zbiorniki magazynowe i wanny zabezpieczające, z zespa-
Do magazynowania cieczy palnych, stanowiących zagrożenie
wanych arkuszy PE
dla wód pitnych, jak np. rozpuszczalniki stosuje się naziemne
Ogólne zezwolenie budowlane Z-40.21-7 (DIBt)
i podziemne zbiorniki stalowe.
} Poziome zbiorniki magazynowe, podziemne według
} Zbiorniki magazynowe i wanny zabezpieczające, materiał PE,
DIN 6608/1-2, wersja jedno- lub dwuścienna, z systemem
z rur produkowanych w technologii nawojowej
Ogólne zezwolenie budowlane Z-40.21-11 (DIBt)
} Poziome zbiorniki magazynowe, naziemne według
kontroli przecieków
DIN 6616/1-2, wersja jedno-lub dwuścienna , na podporach
} Zbiorniki magazynowe i wanny zabezpieczające, materiał
} Pionowe zbiorniki magazynowe, naziemne według
TWS, z wkładem PVC
DIN 6618/1-2, wersja jedno- lub dwuścienna, na podporach
Ogólne zezwolenie budowlane Z-40.11-271 (DIBt)
22
rurowych lub profilowanych
23
Kompleksowe roz wiązania dla techniki magaz ynowania
Projektujemy i dostarczamy kompletne parki magazynowe dla
W naszej ofercie:
handlu chemikaliami i przemysłu przetwórstwa chemicznego.
} Zbiorniki
magazynowe na media agresywne z odbiorem TÜV
i UDT
Do budowy urządzeń, przeznaczonych do magazynowania me-
} Stacje napełniania zbiorników/przepompowywania i rozładunku
diów stanowiących potencjalne zagrożenie dla wód, jakimi są na
} Kompleksowe orurowanie instalacji
przykład kwasy, zasady lub ich roztwory, zgodnie z listą mediów
} Stanowiska rozładunku chemikaliów (w zależności od wymagań
DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej w Berlinie) stosuje
się tworzywa termoplastyczne lub materiały kompozytowe.
} Sterowanie elektryczne i systemy pomiaru i regulacji
prawnych, również z odbiorem TDT)
Podczas projektowania uwzględniamy indywidualne wymagania
klienta. Konstruowanie i techniczna optymalizacja przebiegają
wspólnie z klientem.
24
25
Instalacje napełniania zbiorników i przesyłu chemikaliów
W procesie budowy instalacji do napełniania zbiorników maga-
Zachowanie bezpieczeństwa pracy danej instalacji obliguje do
zynowych uwzględniamy Państwa indywidualne wymagania.
stosowania takich komponentów, jak:
Modernizacja, a także budowa nowych instalacji wymaga kom-
} Pomiar ciśnienia powietrza (proces opatentowany)
petentnego doradztwa i wszechstronnego serwisu. Materiały
} Rozpoznawanie medium (proces opatentowany)
do budowy rurociągów, zawory i uszczelnienia dobierane są
} Sygnalizacja alarmowa przepełnienia i przecieków
w zależności od odporności wobec określonego medium.
} Swobodne ustawianie zaworów
} Załączenie chipem magnetycznym lub kluczem
} Ogrzewanie i izolacja
Aktywna ochrona zbiornika poprzez system rozpoznawania
rodzaju medium i ciśnienia powietrza pozwalają na uniknięcie
błędów podczas napełnienia i chronią przed uszkodzeniami
zbiornika i rurociągu.
26
27
Instalacje napełniania zbiorników i przesyłu chemikaliów
Konstruowanie naszych instalacji przebiega na podstawie in-
Warianty wykonania określane są między innymi na podstawie:
dywidualnych ustaleń w zakresie procesów napełniania, jak
Sposobu mierzenia przepływu
na przykład w wyniku określenia wagi lub ilości.
} Mierzenie przepływu za pomocą przepływomierza indukcyj
nego lub miernika skrzydełkowego
Produkt końcowy procesu napełniania determinuje jego prze-
} Technika pomiaru ciężkości
bieg całościowy oraz wpływa na liczbę połączeń z instalacją
} Pomiar gęstości (Coriolis)
napełniającą. Także tutaj klient określa stopień automatyzacji instalacji – od obsługi manualnej po obsługę w pełni
Sposobu sterowania zaworami:
zautomatyzowaną.
} Elektryczne
} Pneumatyczne
Napełnianie cystern wymaga stosowania się do specjalnych
wytycznych w zakresie bezpieczeństwa. Optymalizacja procesu
Skroplona para oraz agresywne opary są oczywiście odprowa-
ma niezwykle istotne znaczenie dla personelu obsługującego
dzane z systemu a następnie neutralizowane.
urządzenia. Specjalna konstrukcja schodów i zabezpieczeń
przed upadkiem oraz mocowania przewodów zapewniają dobrą
kontrolę wzrokową instalacji i zwiększają bezpieczeństwo pracy.
28
29
S t a n o w i s k a ro z ł a d u n k u c h e m i k a l i ó w
Nasze rozkładane wanny przechwytujące oraz powierzchnie
} Składa się z wolnostojącej konstrukcji ramowej, przystoso-
rozładunkowe stanowią elastyczną alternatywę dla daw-
wanej do zamocowania wanny przechwytującej, wciągarki
nych stanowisk rozładowczych. Są one przystosowane do
linowej, szafy napełniającej (od 1 do 5), ścian chroniących
wszystkich zbiorników transportowych. Oferowane przez nas
rozwiązanie charakteryzuje oszczędność miejsca oraz minimali-
} Składana wanna przechwytująco-zabezpieczająca, zbudowa-
zacja nakładów pracy na instalację, przy zachowaniu wszelkich
wymagań prawa wodnego wg WHG. Oferujemy naszym klien-
} Materiał: PE 100-RC
przed rozpryskiem oraz jednostki sterowania.
na zgodnie z dopuszczeniem budowlanych Z-40.22-254 DIBt
tom systemy o najwyższej jakości sprawdzonej przez TÜV, które
nadają się zarówno do użytkowania na zewnątrz jak i wewnątrz
Uwaga! Na terenie Polski rozładunek powinien być prowadzony
pomieszczeń oraz do obsługi których wystarczy tylko jedna oso-
za pomocą urządzenia służącego do napełniania i opróżniania
ba.
(w skrócie UNO). Zgodnego z wymaganiami dotyczącymi
Stanowisko rozładunku„WK-FLEXLINE“
napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w świetle
} dla cieczy niepalnych, zagrażającym wodom powierzch-
Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006r.
Dz.U. Nr 181, poz. 1335. Urządzenia UNO znajdziecie Państwo w
niowym, według listy mediów 40-1.1 DIBt
} wymiary
30
stanowiska:1800x4000x3500
mm
(w
pozycji
naszej ofercie.
rozłożonej) 1800x1500x3500 mm (w pozycji złożonej)
31
Precyzyjny transfer i dozowanie chemikaliów
Dostarczamy instalacje pompowania i dozowania do dokładnego
Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniają:
przesyłu chemikaliów. Instalacje mają budowę kompaktową i są
} System ochrony pracy na sucho
łatwe w konserwacji. Są one instalowane jako kompletny ele-
} Sondy przecieków w wannie przechwytującej
ment konstrukcyjny a następnie testowane w miejscu ich in-
} Czujniki temperatury i ciśnienia
stalacji. Do standardowego wyposażenia zapewniającego ciągłą
i bezpieczną obsługę należą np. zawory ciśnieniowe, tłumiki
Wolny dopływ medium do pompy jest zapewniony poprzez ste-
pulsacyjne zawór bezpieczeństwa oraz przyrządy regulujące
rowanie manualne, półautomatyczne lub automatyczne.
i blokujące.
32
33
Wszystko zależy od odpowiednich proporcji
Przy konstrukcji instalacji mieszających istotną rolę odgrywa
Wydajność i stopień zautomatyzowania instalacji mieszających
właściwy dobór materiału oraz komponentów w oparciu
uwarunkowane są przez następujące komponenty:
o przeznaczenie danej instalacji.
} Komory wagowe wraz z elektroniką analizującą
} Technikę zaworową
Oferowane przez nas instalacje mieszające znajdują zastosowa-
} Kontrolę temperatury
nie w procesach rozcieńczania oraz mieszania różnych substancji
} Wydajność pomp doprowadzających i odprowadzających
chemicznych, na przykład przy produkcji środków czyszczących.
} Sterowanie procesem
} Pomiar gęstości wraz z kompensacją temperatury
Na Państwa życzenie rozplanujemy kompleksową instalację
z konkretnym przyporządkowaniem wszystkich produktów,
Dla optymalizacji procesów pracy możliwe jest przygotowanie
zbiorników do mieszania i zbiorników do magazynowania.
koncepcji w pełni zautomatyzowanego sterowania połączonego
z systemem gospodarki materiałowej w Państwa zakładzie.
Uruchomienie zaworów, pomp i mieszadeł następuje w trybie
ręcznym lub automatycznym zgodnie z wcześniej ustalonym algorytmem pracy układu.
34
35
Nadzór instalacji poprzez systemy sterowania
W zakresie układów sterowania elektrycznego dysponujemy
półautomatyczne lub automatyczne sterowanie i kontrola stacji
własnym zespołem specjalistów oraz współpracujemy z kom-
pomp i dozowania można bezproblemowo zintegrować.
petentnymi partnerami mającymi wieloletnie doświadczenie
w zakresie budowy tego typu urządzeń.
Zastosowanie systemów sterowania w celu automatyzacji,
jak na przykład system SIMATIC Basis, zapewnia stalą kontrolę
Sterowanie kompletną instalacją obejmuje zarówno montaż
wszystkich elementów instalacji i pozwala osiągnąć najwyższe
wymaganych prawnie urządzeń kontrolnych i systemów sygnali-
bezpieczeństwo użytkowania i efektywność pracy instalacji.
zacji, jak również pojedynczych komponentów, na przykład stacji
Do obszarów sterowania należą:
pomp lub dozowania.
} Określenie i ocena stanów napełnienia
} Zarządzanie ilością
Przepisy gospodarki wodnej wymagają kontroli zbiorników
} Zarządzanie recepturami
magazynowych, instalacji magazynowania, instalacji HBV,
} Kontrola temperatury
rurociągów itp. Instalacje DFÜ wskazujące na przykład ekstremal-
} Pomiar ciśnienia\gęstości
ne stany napełnienia, pojawiające się usterki lub służące do spra-
} Zabezpieczenie i sterowanie napędów
wdzania ogólnych stanów instalacji umożliwiają stałą kontrolę
} Urządzenia sygnałowe dla ostrzeżenia przed przeciekami
bezpieczeństwa pracy i funkcjonalności instalacji. Manualne,
36
i przepełnieniami
37
Komponenty dla linii przygotowania wstępnego
Ciężkie trawersy, duże elementy konstrukcyjne, surowe warunki
Całościowy projekt instalacji do obróbki wstępnej obejmuje
pracy – nasze zbiorniki prostopadłościenne zostały zaprojekto-
zarówno elementy juz istniejące, jak również takie, które należy
wane specjalnie do takich zastosowań.
dopiero zaplanować. Istotne jest, aby odpowiednio wcześnie
W stałym kontakcie z naszymi klientami projektujemy i przy-
włączyć je w całkowitą koncepcję projektu (plan budynku,
gotowujemy
wnioski o uzyskanie niezbędnych zezwoleń itp.)
indywidualne
koncepcje
wyposażenia
dla
różnorodnych linii i procesów przygotowania wstępnego. Na-
Elementy wyposażenia:
sze zbiorniki znajdują zastosowanie na przykład jako wanny
} Wymienniki ciepła wraz z kolektorami wody ciepłej
do odtłuszczania, wytrawiania, usuwania powłoki malarskiej,
} Podpory trawersy
} Płyty ochronne dna
płukania, topnikowania lub obróbki końcowej.
} Stopy wyrównawcze
} Rurociągi
W ramach naszych usług wykonujemy:
} Systemy napełniania i opróżniania
} Pokrywy
} Wanny obróbki wstępnej
} Czujniki temperatury
} Rurociągi
} Obudowę i wentylację instalacji
} Zbiorniki magazynowe
} Pompy
} Instalacje doprowadzania, składowania i odprowadzania kwasów
} Wentylatory wraz z instalacją oczyszczania powietrza
} Montaż
} Instalacje mieszania powietrzem lub by-pass
} Rozruch
} Kanały wentylacyjne wzdłuż wanien
} Renowację starych urządzeń
} Barierki zabezpieczające
} Konserwację
oraz wiele innych w zakresie naszej dostawy.
w w w. we b e r - k u n s t s t o f f t e c h n i k . d e
38
39
Komponenty dla linii przygotowania wstępnego
Podpory trawersy i elementy pomocnicze z PE lub PE zbrojone-
W celu zapewnienia ochrony personelowi obsługującemu
go stalą służą do odpowiedniego ustawienia trawersy. Konstruk-
instalację oraz zabezpieczenia elementów instalacji przed agresy-
cja zbiornika uzależniona jest między innymi od ciężaru i liczby
wnym powietrzem odlotowym przeprowadzamy kompleksowe
punktów podparcia trawers. Obciążenia muszą być przejmo-
pokrywanie pomieszczeń tworzywem sztucznym. Pozostające
wane i uwzględnione w obliczeniach statycznych zbiornika.
w pomieszczeniu powietrze odlotowe zostaje bezpośrednio
Główne zalety materiału PE to przede wszystkim możliwość
odessane i odprowadzone przez system płuczek.
łatwego czyszczenia (gdyż powierzchnia materiału jest gładka),
Cała powierzchnia pomieszczenia zostaje jednolicie pokryta
szczególna wytrzymałość na uderzenia (także przy niskich tem-
materiałem PE, co też, dzięki właściwościom tego materiału, wy-
peraturach), odporność chemiczna, odporność na działanie pro-
klucza ryzyko powstawania pęknięć oraz naprężeń.
mieni UV oraz zezwolenie DIBt.
40
41
Komponenty dla linii przygotowania wstępnego
Oferowane przez nas różnorodne typy zbiorników całkowicie
Zamiast zewnętrznego pokrycia PE rama stalowa może być także
pokrywają spektrum zapotrzebowania cynkowni ogniowych
pokryta powłoką chemoodporną o grubości 500µm. Wyma-
i przemysłu rurowego.
ga to jednak dodatkowego zabezpieczenia linii przygotowania
Możliwe są następujące warianty wykonania:
wstępnego tacą przechwytującą.
} Wkład z PE /zbrojenie stalowe/okładzina zewnętrzna z PE
Budowa zbiornika z PP jest identyczna, jak w przypadku
} Wkład z PP /zbrojenie stalowe/okładzina zewnętrzna z PP (na
zbiorników z PE. Zbiornik z PP jest przez nas stosowany tylko
w szczególnych przypadkach lub na specjalne życzenie klienta.
specjalne życzenie klienta)
} Wkład z PE/ zbrojenie stalowe z powłoką odporną na kwasy,
grubość powłoki 500µm
Zbiornik z PE/TWS lub z PP/TWS składa się z wkładu z tworzy-
} Wkład z PP/ zbrojenie stalowe z powłoką odporną na kwasy,
wa termoplastycznego z powłoką z TWS, wsporczej konstrukcji
stalowej jako elementu statycznego oraz z zewnętrznej warstwy
grubość powłoki 500µm (na specjalne życzenie klienta)
} Wkład z PE/ zbrojenie stalowe /powłoka zewnętrzna z TWS
TWS naniesionej na stalowe zbrojenie.
} Wkład z PP/ zbrojenie stalowe /powłoka zewnętrzna z TWS
(na specjalne życzenie klienta)
Oferowane przez nas zbiorniki prostopadłościenne z PE znajdują
od wielu lat zastosowanie w najróżniejszych procesach przygo-
Oferowane przez nas zbiorniki z PE składają się, w zależności
towania wstępnego. Dzięki otwartości na innowacje obecnie
od wymagań, z wkładu PE, stalowej konstrukcji wsporczej jako
mamy także do dyspozycji materiał najnowszej generacji, PE 100-
elementu statycznego, jak i z zewnętrznego pokrycia PE. Wkład
RC. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom
i powłoka zewnętrzna są ze sobą mocno zespawane, co wyklu-
zbiorniki o najwyższej odporności chemicznej, o bardzo wyso-
cza przedostawanie się agresywnych mediów do zbrojenia.
kiej odporności na uderzenia, które mogą powstawać wskutek
obciążeń mechanicznych. Oferujemy zbiorniki w kolorze czarnym i niebieskim (RAL 5005).
42
43
Renowacja instalacji i zbiorników
Za pomocą planu renowacji opracowujemy kompleksową
Do zakresu naszych usług należą:
koncepcję przywrócenia niezawodności instalacji do obróbki
} Zabezpieczanie podłoża wanny
wstępnej. Na tle innych producentów wyróżnia nas elastyczność
} Naprawy poszczególnych zbiorników (wykafelkowane niecki,
działania, która gwarantuje terminowość prac renowacyjnych
oraz optymalizację kosztów inwestycji na etapie jej planowania.
Wewnętrzne wkłady (również dwuścienne)
}
zbiorniki stalowe, zbiorniki z TWS itp.)
} Modernizacja
} Pokrywanie nową warstwą chemoodporną
} Wymiana poszczególnych zbiorników
} Doposażenie zbiornika magazynowego
} Obudowa instalacji
} Renowacja rurociągów
} Modernizacja całej instalacji
} Prace konserwacyjne i czyszczenie
44
45
Komponenty dla techniki obróbki powierzchni
Nasze ponad 40 letnie doświadczenie w budowie urządzeń dla
Jesteśmy w stanie zaoferować następujące warianty wykonania:
branży obróbki powierzchniowej przekłada się na wysoką jakość
} PP
oraz żywotność naszych produktów.
} PP-TWS
Przy planowaniu komponentów instalacji wychodzimy naprze-
} PE
ciw wymogom środowiska naturalnego.
} PE-TWS
W ten sposób spełniamy najbardziej rygorystyczne wymaga-
} PVC-TWS
nia urzędowe. Na dobór odpowiedniego materiału zbiornika
} PVDF-TWS
wpływa zarówno rodzaj medium, jak i temperatura, co określa
} ECTFE-TWS
statykę urządzenia.
} Stal KO
} Stal kwasoodporna
} Izolacja cieplna
w w w. we b e r - k u n s t s t o f f t e c h n i k . d e
46
47
Komponenty dla techniki obróbki powierzchni
Elementy dostawy:
} Wymienniki ciepła
} Obudowy instalacji
} Płyty ochronne dna
} Pompy i filtry
} Instalacje mieszania powietrzem lub by-pass.
} Systemy zabezpieczające przed przepełnieniem
} Systemy napełniania i opróżniania
} Układy kaskadowe
} Instalacje wentylacyjne
} Wentylatory wraz z instalacją oczyszczania powietrza
} Pokrywy
} Systemy zraszające.
} Wanny przechwytujące
48
49
Ochrona powierzchni i chemoodporne zabezpieczanie pomieszczeń
Kontakt z chemikaliami podlega przepisom dotyczącym kontak-
Cechy charakterystyczne okładzin z tworzyw termoplastycznych:
tu z materiałami groźnymi dla wód (VAwS). Dlatego konieczne
} Wysoka odporność na korozję
jest aby całe podłoże było szczelne pod względem przenikalności
} Brak długiego czasu schnięcia betonu (co jest bardzo ważne
płynów.
przy pracach związanych z przebudową)
} Brak podatności na powstawanie pęknięć
Pojawienie się nieszczelności może prowadzić do uszkodzeń
} Możliwość natychmiastowego użycia po zakończeniu
konstrukcji a w najgorszym przypadku do zanieczyszczenia
montażu
środowiska naturalnego. Okładziny powierzchni lub elementy
} Możliwość wysokich obciążeń mechanicznych
ochronne konstrukcji z tworzyw termoplastycznych zapewniaj
} Krótki czas montażu
trwałą ochronę przed korozją wywołaną działaniem kwasów,
zasad lub innych substancji żrących. Dlatego też stosujemy
Oferujemy także okładziny ochronne powierzchni z takich
materiały wyłącznie dopuszczone przez Niemiecki Instytut Tech-
materiałów jak TWS, stal KO lub stal kwasoodporna.
niki Budowlanej (DIBt).
50
51
O c z ys zcz an i e g azów odl o tow yc h z z ani ec z yszc zeń
Naszym celem jest skuteczne i ekonomiczne usuwanie
surowców z gazów odlotowych, lub z technologicznego proce-
zanieczyszczeń, zanim zostaną wyemitowane do atmosfery.
sowego punktu widzenia - gdy wskazane zanieczyszczenie w ga-
W projektowaniu i budowie instalacji oczyszczania gazów od-
zach nie jest pożądane w kolejnych etapach procesu.
lotowych, w pierwszej kolejności muszą zostać uwzględnione
Zarówno płuczki mokre jak i odpylacze mokre wytwarzane są
obowiązujące normy i regulacje prawne, przy możliwie
z odpowiednio dobranych tworzyw termoplastycznych, odpor-
dużej efektywności procesowej i ekonomicznej. Wymaga to
nych na działanie zarówno mediów agresywnych jak i tempera-
zaangażowania wielu działów inżynierii oraz wszelkich możliwych
tury.
środków zgodnie z najnowszym stanem techniki.
Nasze aparaty wykorzystywane są w następujących branżach
Z analizy źródła emisji wynikać może usuwanie różnych
przemysłu:
zanieczyszczeń (aerozole, zanieczyszczenia gazowe, lub oba za-
} Ochrona środowiska
}Obróbka powierzchni
nieczyszczenia razem), nasza oferta obejmuje zarówno płuczki
} Przemysł samochodowy
}Przemysł energetyczny
mokre (absorbery) jak i odpylacze mokre (skrubery). Urządzenia
} Recykling
}Kompostownie
te zapewniają redukcję zanieczyszczeń do ustalonych przez pro-
} Przemysł chemiczny
}Przemysł półprzewodnikowy
ducenta lub obowiązujących przepisów wartości granicznych
} Przemysł farmaceutyczny
}Przemyśł energii solarnej
różnorodnych substancji szkodliwych.
} Oczyszczalnie ścieków
Nasze aparaty znajdują również zastosowanie w procesach, gdzie
z ekonomicznego punktu widzenia wskazane jest odzyskanie
52
w w w. we b e r - k u n s t s t o f f t e c h n i k . d e
53
Absorpcja jako proces separacji
Absorbery są to aparaty, których zadaniem jest wytworzenie
w każdym przypadku.
i ciągłe odnawianie powierzchni międzyfazowej kontaktu gaz-
Podczas gdy absorbery służą do usuwania gazowych substancji
ciecz oraz stworzenie korzystnych warunków fizycznych dla pro-
szkodliwych, odpylacze mokre mogą służyć do usuwania cząstek
cesów przenikania masy. Proces absorpcji jest typowym proce-
aerozolowych. W odpylaczach mokrych strumień zapylonego gazu
sem przenikania masy, w którym w układzie gaz –ciecz zachodzi
jest oczyszczany wskutek kontaktu z cieczą. W wyniku odpylania
wędrówka składników z jednej fazy do drugiej. W naszym przypad-
cząstki aerozolowe przechodzą do cieczy w której wytwarza się za-
ku niepożądane zanieczyszczenia gazowe przedostają się do cie-
wiesina. Separacja ciała stałego z zawiesiny często umożliwia nam
czy absorbującej. Do cieczy tej w zależności od potrzeb dodawane
jego ponowne wykorzystanie.
mogą być środki chemiczne, zarówno w celu jej neutralizacji jak
W celu zmniejszenia emisji kropel cieczy w gazach odlotowych
i łatwiejszego usunięcia zanieczyszczeń.
wykorzystujemy również odkraplacze których zasada działania
W celu wytworzenia możliwie dużej powierzchni międzyfazowej,
opiera się na czysto mechanicznym wydzielaniu uderzeniowo –
na której odbywa się proces przenikania masy, wykorzystuje się
inercyjnym. Wydzielanie kropel w odkraplaczu następuje w wyni-
różne warianty wykonania absorberów oraz elementy wyposażenia:
ku bezpośredniego zderzenia z przegrodą, tego typu urządzenia
wypełnienie, systemy zraszające. Dobór technologii w jakiej wy-
znajdują zastosowanie zarówno w absorberach jaki i odpylaczach
konany jest absorber uzależniony jest od konkretnej aplikacji.
mokrych.
Niezależnie od tego czy aparat wykonany jest w wersji pozio-
Oferowane odkraplacze dostarczane są również w tym przypadku
mej czy pionowa- oferujemy Państwu optymalne rozwiązanie
z różnorodnymi komponentami.
54
55
Wyposażenie instalacji oczyszczania gazów odlotow ych
Nasza oferta, oprócz samych urządzeń służących do oczysz-
} Zbiorniki i instalacje dozowania
czania gazów odlotowych, zawierać może również kompletne
} Tłumiki
wyposażenie technologiczne instalacji oczyszczania gazów.
} Rurociągi technologiczne
Wyposażenie przesyłowe:
Wyposażenie AKPiA:
} Kanały wentylacyjne
} Sterowanie instalacji
} Zawory i klapy
} Pomiar przepływu i strumienia objętości
} Wewnętrzne wykładziny w istniejących kanałach wentylacyj-
} Pomiar stanu napełnienia
nych
} Pomiar wartości pH wraz z regulacją
Transport medium:
} Pomiar przewodnictwa
} Wentylatory
} Pomiar redox
} Pompy obiegowe i dozujące
} Ogrzewanie, chłodzenie, izolacja
Wyposażenie dodatkowe:
} Stały pomiar substancji szkodliwych\ kontrola własna emisji
} Zbiorniki zasilające, zbiorniki magazynowe i zbiorniki
przechowywania medium
} Wanny bezpieczeństwa
Stopień zautomatyzowania instalacji uzależniony jest od Państwa
oczekiwań, w naszej ofercie znaleźć można podstawowy układu
sterowania ręcznego, aż do układu automatycznego.
56
57
Systemy magazynowania pasywnego
Wszystkim klientom mającym na co dzień stały kontakt z sub-
Jako zakład specjalistyczny według §19I WHG wspieramy
stancjami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla środowiska
Państwa działalność w:
naturalnego doradzamy zastosowanie systemów bezpiecznego
} Bezpiecznym magazynowaniu materiałów stanowiących
magazynowania chemikaliów.
potencjalne zagrożenie dla środowiska i człowieka
} Stworzeniu przejrzystego i czystego miejsce pracy
Oferowane przez nas rozwiązania stanowią niezawodne zabezpieczenie przed ewentualnymi przeciekami agresywnych
Zakładem specjalistycznym według § 19I WHG jest zakład, który:
substancji chemicznych do podłoża lub wód gruntowych.
} Posiada odpowiednie urządzenia oraz wyspecjalizowany
personel
Instalacje technologiczne muszą być tak zaprojektowane
} Jest członkiem uznawanej organizacji Kontroli Dóbr i Nadzoru
i
niezawodne
Budowlanego i ma zawartą umowę z Organizacją Nadzoru
potencjalne
Technicznego.
użytkowane,
przechwytywanie
aby
umożliwiały
substancji
szybkie
stanowiących
i
zagrożenie dla wód gruntowych (wyciąg z VAwS § 3, rozdz. 2)
w w w. we b e r - k u n s t s t o f f t e c h n i k . d e
58
59
Bezpieczeństwo przy magazynowaniu materiałów niebezpiecznych
Każdy zakład jest zobowiązany do zachowania szczególnej
} Przepisy dotyczące gospodarki wodnej (WHG) – zawierają
ostrożności podczas magazynowania i przetwarzania sub-
ustalenia dotyczące ochrony i wykorzystywania wód
stancjami szkodliwych dla środowiska. Urządzenia należy tak
użytkować, aby szkodliwe substancje nie przedostały się do
} Wytyczne dotyczące substancji szkodliwych (GefStoffV)
wody pitnej.
– regulują kwestię ochrony wód gruntowych w przypad-
powierzchniowych i wód pitnych
ku urządzeń do magazynowania przetwarzania substancji
Regulujące powyższą kwestę przepisy ustanawiają ścisłe wytycz-
stanowiących potencjalne zagrożenie dla wód gruntowych,
ne w zakresie planowania:
na podstawie wytycznych prawa wodnego WHG
} Przepisy dot. instalacji (VAwS) – przepisy danego landu
} Wytyczna bezpieczeństwa zakładowego (BetrSichV) – regu-
odnośnie określonych urządzeń do magazynowania prze-
luje konieczne środki, które należy podjąć w celu zapewnienia
twarzania substancji stanowiących potencjalne zagrożenie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
60
dla wód gruntowych
61
Konstrukcje stalowe
Obok obróbki tworzyw sztucznych działalność Grupy Weber sku-
Konstrukcje stalowe wykorzystywane do budowy hal magazy-
pia się również na produkcji konstrukcji stalowych. W naszych
nowych i produkcyjnych
nowoczesnych zakładach produkcyjnych w Minden i Golenio-
Grupa Weber posiada wieloletnie doświadczenie i posiada
wie produkujemy konstrukcje stalowe znajdujące zastosowanie
wszystkie potrzebne licencje i certyfikaty umożliwiające
w najróżniejszych branżach przemysłu.
realizację dużych obiektów.
Zakres naszych usług obejmuje:
} Konstrukcje stalowe do zbiorników prostopadłościennych
(zbiorniki stalowe oraz zbiorniki ze stali szlachetnej)
} Elementy wyposażenia dodatkowego do zbiorników
} Budowa konstrukcji stalowych znajdujących zastosowanie
w branży hodowlanej koni
} Konstrukcje stalowe wykorzystywane do budowy hal maga
zynowych i produkcyjnych
} Konstrukcje do maszyn spawalniczych, wykorzystywanych
przy obróbce tworzyw sztucznych
} Indywidualne konstrukcje stalowe
62
w w w. we b e r - k u n s t s t o f f t e c h n i k . d e
63
Konstrukcje stalowe
Wszystkie zbiorniki prostopadłościenne wymagają zazwyczaj
Paleta naszych produktów obejmuje także następujące elemen-
wzmocnienia zbrojeniem stalowym. Oferujemy konstrukcje
ty wyposażenia:
malowane chemoodpornie, ocynkowane, pokryte tworzywem
} Drabiny
sztucznym lub ze stali kwasoodpornej. Konstrukcje osiągają wy-
} Bariery zabezpieczające
miary do 40 m długości, 10 m szerokości i 7 m wysokości.
} Podesty obsługowe
W naszej ofercie znajdują się zarówno zbiorniki stalowe jak
} Platformy
i zbiorniki wykonane ze stali kwasoodpornej.
Oferowane przez nas elementy wyposażenia przyczyniają się do
zapewnienia większego bezpieczeństwa w miejscu pracy.
64
65
Konstrukcje stalowe
Oferowana przez nas linia „Horse-Pferdesportsysteme“ uzupełnia
Konstruujemy i budujemy na całym świecie
naszą paletę produktową o wysokojakościowe komponenty
} Urządzenia do treningu koni
dla branży hodowli koni. Produkowane przez nas konstrukcje
} Stajnie zewnętrzne
stalowe znajdują zastosowanie przy budowie stajni, jak też są wy-
} Urządzenia do aqua treningu
korzystywane są jako elementy nośne konstrukcji treningowych.
} Boksy dla koni
Wszystkie produkty z linii „Horse-Pferdesportsysteme“ są
} Bramy
konstruowane we współpracy z hodowcami oraz zgodnie
} Okna
z wytycznymi FN. Szeroka wiedza techniczna połączona
} Drzwi (boksów i stajni)
z doświadczeniem w zakresie hodowli koni gwarantuje naszym
} Ogrodzenia
klientom wysoką jakość oras sukcesy zawodowe.
} Ujeżdżalnie
66
67
Budowa maszyn
Naszą technikę maszynową rozwinęliśmy sami przy pomocy
} Urządzenia do spawania orbitalnego rurociągów i kanałów
wieloletniej współpracy z różnymi producentami półproduktów.
Wszystkie maszyny są przystosowane do obróbki najpowszech-
} Urządzenia do spawania podporowo- odwiertowego
niej występujących tworzyw termoplastycznych, takich jak PE
} Zaginarki do tworzywa
o średnicach wewnętrznych od 1200 mm do 2400 mm
100-RC, PP-H, PP-B, PP-R, PVC-U, PVC-RI i PVDF. Aby móc zapewnić
absolutną precyzję wykonania, przy produkcji naszych ma-
Konstruujemy, dostarczamy i montujemy kompletne instalacje
szyn zwracamy szczególną uwagę przede wszystkim na solidną
wraz z techniką sterowania. Na indywidualne życzenie klienta
konstrukcję, przy jednoczesnym zachowaniu wytycznych DVS.
budujemy także indywidualne taśmy produkcyjne, zawierające
Oferujemy
większą liczbę komponentów.
} Zgrzewarki doczołowe do obróbki płyt o wymiarach standar
dowych od 3 m, 4 m i 5 m oraz o grubości do 80 mm
} Automaty do spawania orbitalnego cylindrów
} Urządzenia do spawania liniowego
68
69
Aktywni na całym świecie
Jako oferent kompletnych instalacji rozwijamy nasze usługi ser-
Zakres naszych usług obejmuje:
wisowe w oparciu o dogłębną znajomość oferowanych przez
} Dostawę i posadowienie zbiorników
nas produktów oraz wieloletnie doświadczenie w dziedzinie
} Motaż zbiorników u klienta
obróbki tworzyw termoplastycznych i kompozytowych. Dzięki
} Montaż rurociągów technologicznych
temu zapewniamy wysoką jakość usług montażowych.
} Instalację urządzeń odprowadzających zanieczyszczone po
wietrze oraz stanowisk napełniania, opróżniania i dozowania
Na miejscach budowy naszych instalacji pracuje stale ponad 40
} Obudowe pomieszczeń/zabezpieczanie powierzchni
montażystów, których w razie potrzeby możemy wspomóc per-
} Modernizację zbiorników i przestarzałych instalacji
sonelem z naszych zakładów produkcyjnych.
} Wykonywanie powłok z TWS
} Montaże specjalne
} Systemy sterowania elektrycznego
} Rozruch
} Konserwację
w w w. we b e r - k u n s t s t o f f t e c h n i k . d e
70
71
Planowanie i projektowanie
Nasze usługi inżynieryjne obejmują opracowanie kompleksowe-
Rozruch
go projektu i są świadczone od momentu planowania instalacji,
Po zakończonym montażu nasz fachowy personel dokonuje
aż do momentu jej rozruchu.
wszelkich prac mających na celu zapewnienie bezpiecznej
pracy instalacji.
Planowanie
Nasza kadra inżynieryjna przygotowuje projekty zbiorników,
Dokumentacja
instalacji oraz indywidualnych rozwiązań technicznych przy
Zgodnie z otrzymanym zleceniem zapewnimy Państwu
uwzględnieniu specyfiki klienta oraz przy uwzględnieniu uprzed-
wymaganą dokumentację techniczną. Właściwa dokumentacja
nio określonych parametrów technicznych.
jest istotnym elementem bezpiecznej pracy urządzenia. Zawiera
bowiem opis cech produktu oraz wytyczne co do jego jakości.
Realizacja projektów
Realizacja projektu w ścisłej współpracy z inwestorem oraz
Rozwój
w koordynacji z podwykonawcami oraz urzędami państwowymi
Dzięki stałemu podnoszeniu jakości naszych produktów oraz
zapewnia terminowe i profesjonalne wykonanie zadania.
poszerzaniu naszej oferty produktowej zapewniamy wysoką
jakość techniczną oraz niezawodność oferowanych przez nas
Konstruowanie
Podczas
rozwiązań.
konstruowania uwzględniamy wszystkie wytyczne
w zakresie aktualnych wymogów technicznych, standardów
bezpieczeństwa i przepisów prawnych.
72
73
Budowa rurociągów
W zależności od indywidualnych wymagań klientów przepro-
Zgodnie z przepisami gospodarki wodnej(WHG) w obsza-
wadzamy montaże rurociągów zarówno wewnątrz jak i na
rach niechronionych konieczne jest zastosowanie rurociągów
zewnątrz pomieszczeń. Przy podejmowaniu decyzji o sposobie
dwuściennych Rozwiązanie to jest obligatoryjne w miejscach
montażu duże znaczenie mają między innymi odporność chemi-
pracy oraz w obszarach ruchu.
czna, temperatura, ciśnienie i wydajność przesyłowa.
Rurociągi dwuścienne wykonywane są z następujących
Tutaj używa się następujących materiałów:
materiałów:
Tworzywa termoplastyczne
Materiały kompozytowe
} PVC/PVC
} PE/PE
} PE-HD
} PE/TWS
} PP/PP
} PP/PE
} PP
} PP/TWS
} PVC/PE
} PVDF/PE
} PVC-U
Oferujemy także przesyłowe rurociągi ciśnieniowe oraz inne
} PVC-C
konstrukcje specjalne. Do ich budowy stosujemy rury, armaturę
} PVDF
i kształtki znanych producentów światowych.
Nasza oferta jest uzupełniana poprzez rurociągi ze stali zwykłej
oraz stali szlachetnej.
74
75
Montaż u klienta
Prace montażowe planujemy wspólnie z klientem oraz inny-
W przypadku konieczności przeprowadzenia prac montażowych
mi wykonawcami prac budowlanych na obiekcie. Warunki ra-
w istniejących już budynkach, które nie posiadają wystarczająco
mowe na miejscu budowy i terminy przebiegu kolejnych prac
dużych otworów i dróg transportowych, istnieje konieczność
wymagają odpowiednio wcześniejszego uzgodnienia z kierow-
przetransportowania
nikiem projektu oraz odpowiedniej koordynacji czasowej.
w częściach i zmontowania, ewentualnie zespawania ich
zbiorników
i
elementów
instalacji
w miejscu eksploatacji. W warunkach ograniczonej przestrzeni
Aby
optymalnie
wykorzystać
niezabudowaną
jeszcze
powierzchnię budynku, a także pracujące na miejscu budowy
prace montażowe wymagają stosowania niestandardowych
rozwiązań.
dźwigi, ustawienie i montaż wielkogabarytowych zbiorników
i elementów instalacji należy przeprowadzić przed ostatecznym
wykończeniem budynku.
76
77
Bezpiecznie do celu
Oferowane przez nas usługi transportowe realizujemy w opar-
Nasz dział logistyki troszczy się o odpowiednie zarządzanie
ciu o własny, dobrze zorganizowany park samochodowy, liczący
wysyłkami i organizację transportów, w tym uzyskiwanie
obecnie 11 samochodów ciężarowych.
pozwoleń w porozumieniu z odpowiednimi organami decyzyjnymi, jak wydziały ruchu drogowego czy też jednostki policyjne.
Nasi kierowcy zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa
transportu,
właściwego
przewożonych towarów.
załadunku
oraz
rozładunku
Jesteśmy przygotowani do realizacji nietypowych zadań. W przypadku konieczności organizacji transportu ponadgabarytowego
nasz dział logistyki rozpoznaje, rozplanowuje oraz dokonuje pomiarów na trasie przejazdu.
w w w. we b e r - k u n s t s t o f f t e c h n i k . d e
78
79
Tr a n s p o r t S p e c j a l i s t y c z n y
Dzięki posiadanym przez nas pojazdom specjalnym przysto-
W celu zabezpieczenia produktów i materiałów wrażliwych na
sowanym do bezpiecznego przewozu naszych produktów do-
oddziaływanie niskich temperatur (takich jak PP) podczas trans-
starczymy Państwu nawet największe zbiorniki oraz elementy
portu zamykane naczepy mogą być ogrzewane.
instalacji.
Na wyposażeniu naszego parku samochodowego znajdują się:
W trosce o ochronę środowiska naturalnego nasze pojaz-
} Mostki kołowe (o wgłębionym profilu) rozszerzane i wysu-
dy odpowiadają najnowszemu stanowi techniki i spełniają
obowiązujące w Europie normy emisji spalin EURO-4. Część na-
wane teleskopowo
} Pojazdy niskopodwoziowe, teleskopowe
szych pojazdów spełnia także normę EURO-5 oraz EEV.
} Naczepa ładunkowa z plandeką z rozszerzanym dachem
} Samochód ciężarowy z pomostem podnoszącym i naczepą
krytą plandeką
} Samochód ciężarowy z płaską platformą bez burt i otwartą
naczepą
80
81
Tr a n s p o r t S p e c j a l i s t y c z n y
Nietypowe rozmiary zbiorników mogą sprawić, że transport
A30 oraz autostradą A7. Z portu śródlądowego w Minden
drogowy stanie się niemożliwy. W przypadku ograniczeń
dzięki skrzyżowaniu szlaków wodnych prowadzi najkrótsza
wynikających ze zbyt niskich mostów lub innych przeszkód
droga do Wezyry i Kanału Śródlądowego. Port kontenerowy
poszukujemy alternatywnych rozwiązań.
jest miejscem przeładunkowym, z którego prowadzą szlaki
komunikacyjne do dużych europejskich portów morskich
Nasz zakład produkcyjny z siedzibą w Minden, Niemcy charak-
i śródlądowych.
teryzuje się dogodnym położeniem logistycznym, dzięki czemu
jesteśmy w stanie zaoferować także transport nie tylko lądowy,
Nasz zakład produkcyjny z siedzibą w Polsce również charaktery-
ale i wodny. W naszym bezpośrednim sąsiedztwie przebie-
zuje się dogodnym położeniem logistycznym, przede wszystkim
ga autostrada A2 – najważniejszy ciąg komunikacyjny łączący
dzięki bliskości granicy polsko-niemieckiej oraz portu.
wschód z zachodem kraju oraz północ z południem, który
w bezpośredniej bliskości posiada połączenie z autostradą
82
83
Jakość to bezpieczeństwo
} Urząd Dozoru Technicznego
} Transportowy Dozór Techniczny
} Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład
Higieny
Jakość, wiedza techniczna i wyczucie rynku – oto, co nas wyróżnia.
} Niemiecki Związek Techniki Spawania (DVS)
Wiele naszych produktów posiada pozwolenia i ceryfikaty zna-
} Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH
nych instytutów. W celu zapewnienia wysokiej jakości naszych
} TÜV NORD Systems
produktów przeprowadzamy regularne kontrole zakładowe.
} TÜV NORD Anlagentechnik
} Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej, Berlin
} Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik
} VLAREM II Belgia
} GOST R
w w w. we b e r - k u n s t s t o f f t e c h n i k . d e
84
85
Jesteśmy tam, gdzie jesteśmy potrzebni
Globalizacja
Stale rosnące wymagania rynku prowadzą do stałego rozszerzania przez nas sieci dystrybucji.
Dzięki
rozbudowanej
sieci
sprzedaży
oraz
naszym
Jako gracz światowy czujemy się wszędzie, jak w domu. Ponieważ
przedsiębiorstwom partnerskim jesteśmy w stanie zaoferować
nasza wiedza techniczna oraz świadczone przez nas usługi budzą
naszym klientom współpracę oraz wsparcie na globalnym po-
międzynarodowe zainteresowanie, jesteśmy wszędzie tam,
ziomie.
gdzie potrzebują nas nasi klienci.
Serwis posprzedażowy
Sprzedaż i serwis na skalę światową
Pracownicy naszego działu sprzedaży oraz kierownicy pro-
Pod pojęciem serwisu rozumiemy kompetentne doradz-
jektów troszczą się o nienaganny przebieg realizacji zamówień
two. Ponieważ coraz więcej naszych klientów działa na rynku
u klienta. Często możemy zaoferować naszym klientom
międzynarodowym, zapewnienie im kompetentnego i odpo-
komunikację w ich ojczystym języku. Możecie Państwo na
wiedniego wsparcia jest dla nas niezwykle ważne. Dzięki naszym
nas polegać również w fazie planowania projektu, ponieważ
globalnym możliwościom oferujemy naszym klientom wymierną
charakterystyczne kwestie międzynarodowe nie są nam obce.
wartość dodaną.
86
87
G r u p a We b e r
W naszym zakładzie produkcyjnym z siedzibą w Minden, Niemcy
(Westf.) zatrudniamy około 250 pracowników.
Na powierzchni blisko 37.000 m² posiadamy kilka nowocześnie
1967 Gerhard Weber Kunststoff-Verarbeitung GmbH
wyposażonych hal produkcyjnych i magazynowych, dostosowa-
Minden
nych specjalnie do produkcji oferowanych przez nas wyrobów.
Całkowita powierzchnia produkcyjna, magazynowa i administra-
W naszych zakładach produkcyjnych poddajemy obróbce
cyjna wynosi około 12.000 m².
rocznie ponad 3.000 ton materiału płytowego, co czyni nas
jednym z największych producentów zbiorników i aparatów
termoplastycznych w Europie.
w w w. we b e r - k u n s t s t o f f t e c h n i k . d e
88
89
G r u p a We b e r
tworzyw sztucznych. Oprócz obróbki tworzyw profil działalności
spółki obejmuje także budowę konstrukcji stalowych.
Na działce o powierzchni około 65.000 m² powstał kompleks
1996 Weber Polska Sp. z o.o.
3 hal produkcyjnych (Zakład Tworzyw Sztucznych, Zakład Kon-
Goleniów
strukcji Stalowych oraz Zakład produkcji Rur Nawojowych).
Obiekty produkcyjne oraz administracyjne zajmują w sumie
Weber Polska Sp. z o.o., działająca do 23 grudnia 2010 roku pod
około 9.000 m² powierzchni. Zakład Konstrukcji Stalowych
nazwą Kunststoff- Technik Szczecin Sp. z o.o. , założona została
posiada około 3.000 m² powierzchni użytkowej, natomiast
w 1996 roku. Jako nasza zagraniczna „filia” firma Weber Polska
Zakład Tworzyw Sztucznych około 5.600 m².
poszerza nasze możliwości produkcyjne w zakresie obróbki
w w w. we b e r - p o l s k a . c o m
90
91
G r u p a We b e r
Firma TWS o powierzchni produkcyjnej obejmującej około
2.300 m² będzie jednym z największych i najnowocześniejszych
zakładów produkujących rury w technice nawojowej. Dzięki
najnowocześniejszemu parkowi maszynowemu będziemy
2011 Thermoplastic Winding Systems (TWS) Sp. z o.o.
w stanie produkować rury nawojowe o średnicy od
Goleniów
600 do 4200 mm. Wydajność instalacji wynosi do 650 kg/h dla
PE-HD i do 450 kg/h dla PP.
TWS jest spółką joint venture zawiązaną pomiędzy firmą AGRU
Kunststofftechnik GmbH (Bad Hall/Austria), firmą FRANK GmbH
Produkty firmy TWS będą sprzedawane bezpośrednio przez
(Mörfelden/Niemcy) a firmą Gerhard Weber Kunststoff-Verar-
Firmę FRANK i AGRU. Usytuowana nieopodal firma Weber Polska
beitung GmbH (Minden/Niemcy). Uruchomienie nowej fabryki
będzie ich bezpośrednim odbiorcą. Zakupywane w firmie TWS
planowane jest na wrzesień 2011 roku, od stycznia 2012 TWS ro-
półprodukty będą wykorzystywane przez Weber Polska np. do
zpocznie aktywną sprzedaż.
produkcji zbiorników magazynowych, płuczek, czy też budowy
rurociągów.
w w w. t w s - g o l e n i o w. p l
92
93
G r u p a We b e r
Firma Weber Kunststoffhandel und Verarbeitung GmbH
z siedzibą w Velten k. Berlina ugruntowała swoją pozycję wśród
nowych krajów związkowych jako przedsiębiorstwo dystrybucyjno-handlowe. Głównym profilem działalności firmy Weber
Kunststoffhandel und Verarbeitung GmbH jest sprzedaż płyt,
rur oraz armatury z tworzyw sztucznych znanych światowych
producentów. Założony w 2006 roku oddział firmy w Chemi1989 Weber Kunststoffhandel und –Verarbeitung GmbH
nitz, Niemcy pełni rolę centralnego dystrybutora na terenie
Velten (Berlin)
Saksonii i Turyngii. Optymalna gospodarka magazynowa oraz
kompetentna realizacja zamówień, oparta na bazie własnego
2006 Weber Kunststoffhandel und –Verarbeitung GmbH
systemu logistycznego, zapewniają klientom najwyższy poziom
Chemnitz
świadczonych usług.
Przedsiębiorstwa dysponują ponad 4.000 m² powierzchni magazynowej oferując szeroki wybór półproduktów dla branży budowy rurociągów oraz szeroki asortyment wyrobów z tworzyw
sztucznych znajdujących zastosowanie przy budowie urządzeń
i instalacji technologicznych.
w w w. w e b e r - k u n s t s t o f f h a n d e l . d e
94
95
G r u p a We b e r
basenów z utwardzonego PVC (wzmocnionego powłoką TWS).
Oferowane przez firmę VPS baseny spełniają najwyższe oczekiwania stawiane obiektom wellness, obiektom sportowym i rekreacyjnym. Wielkość czy też wyposażenie basenów nie stanowią
żadnego problemu.
Schody, ławki, leżanki, systemy hydromasażu itp. mogą zostać
wbudowane bezpośrednio w konstrukcję basenu.
1990 Vario Pool System GmbH
Wszystkie rodzaje basenów dostępne są w następujących
Minden
wariantach kolorystycznych:
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa handlowego Vario
Pool System GmbH jest projektowanie i sprzedaż ekskluzywnych
96
} Biały } Niebieski
} Srebrno-szary
} Piaskowy
w w w. v p s g m b h . d e
97
G r u p a We b e r
indywidualne rozwiązania dla hodowców koni oraz miłośników
sportów konnych. Różnorodna oferta obejmuje boksy dla koni,
konstrukcje treningowe oraz baseny treningowe aqua. Dzięki
linii Horse-Pferdesportsysteme firma Gerhard Weber Kunststoff-Verarbeitung GmbH oferuje swoim klientom kompletne rozwiązania konstrukcyjne wykorzystywane przy budowie
2002 Horse-Pferdesportsysteme
nowych, rozbudowie istniejących lub modernizacji starych stajni.
Minden
Ponadto, dzięki własnemu zapleczu konstrukcyjnemu przygotujemy dla Państwa koncepcje optymalnego zagospodarowania
Horse-Pferdesportsysteme jest odrębną linią palety produkto-
przestrzeni.
wej Gerhard Weber Kunststoff-Verarbeitung GmbH i obejmuje
w w w. p f e rd e b oxe n . d e
98
99
Referencje
Wyciąg z naszej listy referencyjnej
Hanke & Seidel GmbH & Co. KG
DE
HDO Galvano- und Oberflächentechnik GmbH
DE
HeidelbergCement AG
DE
Henkel Ecolab nv
BE
Honeywell Seelze GmbH
Nordmilch AG
DE
Ovivo Switzerland AG
CH
DE
Pentair Water Process Technology B.V.
NL
Hydro Aluminium Raeren NV
BE
Precimax Engineers Limited
IN
Johnson Diversy Europe BV
CH
Reinighaus Chemie GmbH & Co. KG
DE
Rheinzink GmbH & Co. KG
DE
Schloetter Ges. m.b.H.
AT
Seppeler Holding
DE
Akzo Chemicals GmbH
DE
Daimler Benz AG
DE
Joskin Polska Sp. z o.o.
PL
Audi AG
DE
Donauchem GmbH
AT
JSC ULBA Metallurgical Plant
KZ
Dürr Systems GmbH
DE
Jubail Chemical Industries Company
SA
Dyckerhoff AG
DE
Betpak Dala
KZ
Bierbaum Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG
DE
BMW AG
DE
Eisenmann AG
DE
BÜFA Chemikalien GmbH & Co. KG
DE
ELSI Stalkonstruktskiya AG
RU
Kesseböhmer GmbH & Co. KG
DE
SFL technologies GmbH
AT
Kopf Holding GmbH
DE
Siegener Verzinkerei Holding GmbH
DE
SMS Demag AG
DE
LPW Anlagen GmbH & Co. KG
DE
Smurfit Europa Carton GmbH
DE
Cemex Deutschland AG
DE
Fink Tec GmbH
DE
CG Chemikalein GmbH & Co. KG
DE
Frischli Milchwerke GmbH
DE
Malve nv
BE
Volkswagen AG
DE
Chemische Fabrik Wocklum Gebr. Hertin GmbH & Co. KG
DE
Fuji Photo Film B.V.
NL
Max Weishaupt GmbH
DE
VTA Engineering & Umwelttechnik GmbH
AT
Costain Ltd.
UK
MEA Gruppe
DE
CSC JÄKLECHEMIE GmbH & Co. KG
DE
Mosdorfer Verzinkerei GmbH
AT
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
DE
Wielka Brytania
Irlandia
Francja
Hiszpania
USA
Egipt
Holandia
Belgia
Luxemburg
Szwajcaria
Austria
Włochy
100
Wiegel-GruppeDE
Dania
Norwegia
Schwecja
Finlandia
Rosja
Ukraina
Łotwa
Litwa
Japonia
Indie
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Kuwejt
Arabia Saudyjska
Bułgaria
Słowenia
Polska
Niemcy
101
Kontakt
Weber Kunststoffhandel und –Verarbeitung GmbH
Horse-Pferdesportsysteme
Velten
Gerhard Weber Kunststoff-Verarbeitung GmbH
Am Jägerberg 1 | D - 16727 Velten
Mitteldamm 65a | D - 32429 Minden
Tel. +49 (0) 3304 / 20988-0
Tel. +49 (0) 5 71 / 9 56 05-8 26
Fax +49 (0) 3304 / 20988-270
Fax +49 (0) 5 71 / 9 56 05-8 96
Gerhard Weber Kunststoff-Verarbeitung GmbH
Weber Polska Sp. z o.o.
Chemnitz
[email protected]
Produkcja: Mühlendamm 28 | D - 32429 Minden
ul. Produkcyjna 5 | Łozienica | PL - 72-100 Goleniów
Bornaer Straße 205 | D - 09114 Chemnitz
www.pferdeboxen.de
Harkortdamm 32 & 53 | D - 32429 Minden
Tel. +48 91 / 4 81 79 00
Tel. +49 (0) 3 71 / 4 74-20 42
Administracja: Mitteldamm 65a | D - 32429 Minden
Fax +48 91 / 4 81 79 09
Fax +49 (0) 3 71 / 4 74-20 46
Magazyn: Harkortdamm 31 | D - 32429 Minden
[email protected]
Tel. +49 (0) 5 71 / 9 56 05-0
www.weber-polska.com
Fax +49 (0) 5 71 / 9 56 05-1 99
Weber Kunststoftechniek B.V.
Manege 13 | NL - 6662 WC Elst
[email protected]
Tel. +31 (0) 88 / 0 02 10 10
www.weber-kunststoffhandel.de
Fax +31 (0) 88 / 0 02 10 90
[email protected]
Thermoplastic Winding Systems (TWS) Sp. z o.o.
www.weber-kunststofftechnik.de
ul. Produkcyjna 5 | Łozienica | PL - 72-100 Goleniów
Vario Pool System GmbH
Tel. +48 91 / 4 81 79 00
Harkortdamm 31 | D - 32429 Minden
Fax +48 91 / 4 81 79 09
Tel. +49 (0) 5 71 / 5 05 57-50
[email protected]
Fax +49 (0) 5 71 / 5 05 57-60
Weber Nordic ApS
www.tws-goleniow.pl
[email protected]
Voelundsvej 12 | DK - 3400 Hilleroed
www.vpsgmbh.de
Tel. +45 (0) 70 23-66 77
[email protected]
www.weberkunststoftechniek.nl
Fax +45 (0) 70 26-94 99
[email protected]
www.weber-nordic.com
Zmiany techniczne zastrzeżone, stan z sierpnia 2011
102
w w w. we b e r - k u n s t s t o f f t e c h n i k . d e
Fotografie: Fotolia LLC } www.fotolia.de | Tanja Dörjes } www.tanja-doerjes.de | Stefan Overath } www.so-photo.de
103
Mitteldamm 65a, D-32429 Minden
Tel. +49 571 95605-0, Fax +49 571 95605-199
[email protected], www.weber-kunststofftechnik.de

Podobne dokumenty