K R A JO B R A Z

Transkrypt

K R A JO B R A Z
KRAJOBRAZ
Dział
Wymagania konieczne
(Dopuszczający)
Wymagania podstawowe
(Dostateczny)
Korzystając z pomocy nauczyciela,
uczeń:
- zna elementy przyrody i
krajobrazu,
- wyznacza podstawowe kierunki,
- wskazuje w terenie lub na
schematach elementy przyrody
ożywionej i nieożywionej,
- potrafi wyróżnić naturalne
składniki krajobrazu od
wytworzonego przez człowieka,
- wie jak człowiek wpływa na
krajobraz,
- wymienia elementy lasu. łąki pola
uprawnego jako składników
krajobrazu,
- podaje zmiany zachodzące w
przyrodzie związane z porami
roku,
- rozpoznaje podstawowe rośliny
lasu, łąki i terenów
zagospodarowanych przez
człowieka,
- wymienia podstawowe rośliny
uprawne i podaje ich
zastosowanie,
- wskazuje na mapie i planie legendę, skalę
i podstawowe znaki topograficzne,
rozróżnia szkic, plan, mapę,
- zna podstawowe pojęcia,
poszerzona o:
Uczeń:
- posługuje się
podstawowymi przyrządami
do obserwacji przyrody,
- podaje sposób
wyznaczania kierunków w
terenie,
- opisuje krajobraz
najbliższej okolicy,
- podaje sposoby
wyznaczania kierunku
północnego,
- stosuje polskie
i międzynarodowe skróty
kierunków świata,
- przelicza skalę na wymiar
rzeczywisty,
- potrafi przeliczać skalę na
wymiar rzeczywisty,
- posługuje się szkicem i
skalą,
- rozpoznaje drzewa po
kształcie liścia,
- rozpoznaje drzewa, krzewy,
rośliny zielne,
- rozpoznaje zmiany w
krajobrazie spowodowane
działalnością człowieka,
Ocena
Wymagania rozszerzające (Dobry)
poszerzona o:
Uczeń:
- wyznacza za pomocą kompasu
kierunki główne i pośrednie,
- zna elementy ukształtowania
terenu ,
- potrafi sporządzić notatkę
z obserwacji,
- potrafi wyjaśnić zależność między
długością cienia
a wysokością Słońca nad
horyzontem,
- wie od czego zależy widoczność
na widnokręgu,
- potrafi przedstawić skalę w
różnych postaciach,
- potrafi stosować skalę w
sytuacjach typowych,
- odczytuje plan miasta,legendę,
skalę,
- porównuje cechy zewnętrzne
roślin zielnych krzewów i drzew,
- potrafi wskazać korzyści z upraw
roślin i hodowli zwierząt,
- wskazuje pozytywne i negatywne
skutki działalności człowieka w
najbliższej okolicy,
Wymagania dopełniające
(Bardzo dobry)
Wymagania
wykraczające (celujący)
poszerzona o:
Uczeń:
- przedstawia walory
przyrodnicze najbliższej
okolicy,
- zapisuje wyniki obserwacji i
wyciąga wnioski,
- korzystając z planu planuję
trasę wycieczki,
- za pomocą kompasu i
obserwacji słońca
wyznacza kierunki ,
- wykonuje szkice terenu,
rysuje plany stosuje skalę,
- potrafi dowieść związki między
następstwem pór roku a
zmianami wysokości słońca
nad horyzontem,
- rozpoznaje formy terenu w
najbliższej okolicy,
- stosuję skalę w sytuacjach
nietypowych,
- potrafi wskazać i ocenić
korzyści wynikające z
upraw roślin i hodowli
zwierząt,
- rozpoznaje rośliny
najbliższej okolicy,
poszerzona o:
Uczeń:
- wyjaśnia
pochodzenie
regionalnych nazw
obiektów
przyrodniczych,
przedstawia i ocenia
walory krajobrazu
najbliższej okolicy,
- planuje i prowadzi
obserwację i
badania, zapisuje ich
wyniki oraz wyciąga
wnioski,
- potrafi zaplanować
wycieczkę po
najbliższej okolicy z
uwzględnieniem
najciekawszych
obiektów,
- proponuje sposoby
ochrony przed
dewastacją
naturalnych
składników przyrody,
POWIETRZE
Dział
Wymagania konieczne
(Dopuszczający)
Wymagania podstawowe
(Dostateczny)
Wymagania rozszerzające (Dobry)
Wymagania dopełniające
(Bardzo dobry)
Wymagania wykraczające
(celujący)
Korzystając z pomocy
nauczyciela, uczeń:
- podaje skład powietrza,
podstawowe
właściwości powietrza,
- rozpoznaje stany
skupienia substancji,
- podaje przykłady
parowania,
- wyjaśnia , co to jest gaz
i mieszanina,
- rozpoznaje podstawowe
zjawiska
atmosferyczne,
- odczytuje wskazania
termometru,
- rozpoznaje zwierzęta
latające,
- odczytuje wskazania
termometru,
- podaje źródła
zanieczyszczeń
powietrza,
- wymienia urządzenia
pomiarowe,
- zna podstawowe
pojęcia,
poszerzona o:
Uczeń:
- udowadnia istnienie tlenu w
powietrzu,
- na podstawie schematu omawia
skład powietrza,
- wyjaśnia pojęcia gazu i
mieszaniny,
- rozpoznaje trzy stany skupienia
ciał,
- potrafi odróżnić składniki
pogody, które można zmierzyć,
od tych, które można
obserwować,
- prowadzi dziennik pogody,
- rozpoznaje chmury, rodzaje
opadów, określa kierunek wiatru,
- posługuje się termometrem,
barometrem deszczomierzem,
wiatromierzem,
- wyjaśnia jak wpływają zjawiska
pogodowe na życie codzienne,
- potrafi rozróżnić lot bierny od
aktywnego,
- potrafi podać sposoby ochrony
powietrza przed
zanieczyszczeniami w najbliższej
okolicy,
- wskazuje źródła zanieczyszczeń
powietrza w najbliższej okolicy,
poszerzona o:
Uczeń:
- potrafi przeprowadzić proste
doświadczenia dotyczące spalania i
parowania,
- wyjaśnia, jakie jest znaczenie tlenu dla
procesu spalania i procesów życiowych
organizmów,
- przedstawia doświadczenia
dotyczące procesu spalania,
- potrafi na podstawie schematu
wyjaśnić mechanizm powstawania
chmur,
- odczytuje prognozę pogody,
- potrafi zinterpretować mapę
pogody,
- rozpoznaje siłę i kierunek wiatru,
- wyjaśnia ,w których zawodach
prognoza pogody jest ważna,
- wyjaśnia jak pogoda wpływa na
niektóre organizmy,
- rozpoznaje ptaki i owady w
najbliższej okolicy,
- rozpoznaje rodzaje
zanieczyszczeń powietrza,
- wie co to są mieszaniny,
- odczytuje mapy pogody,
poszerzona o:
Uczeń:
- samodzielnie zapisuje
wyniki badań, prowadzi
doświadczenia wskazujące
obecność tlenu, dwutlenku
węgla i pary wodnej,
- wyjaśnia różnicę między
substancją czystą a
mieszaniną,
- ocenia przydatność
obserwacji i map
meteorologicznych ,
- przewiduje skutki załamań
pogody: suszy,
nadmiernych opadów,
silnych wiatrów i zbyt
niskich i wysokich
temperatur,
- porównuje budowę
zewnętrzną owadów i
ptaków,
- ocenia wpływ
zanieczyszczeń na
przyrodę ożywioną i
nieożywioną,
poszerzona o:
Uczeń:
- wyjaśnia zjawiska
meteorologiczne oraz
zależności między
nimi,
- przeprowadza proste
doświadczenia
dotyczące mieszanin,
zanieczyszczeń
powietrza i
dowodzących
występowanie w
powietrzu jego
składników,
- wyjaśni zjawiska
atmosferyczne oraz ich
zależności,
- przewiduję pogodę na
najbliższy czas,
- samodzielnie prowadzi
monitoring
zanieczyszczeń
powietrza, przewiduje
skutki wzrostu
zanieczyszczeń
powietrza,
WODA
Dział
Wymagania konieczne
(Dopuszczający)
Wymagania podstawowe
(Dostateczny)
Korzystając z pomocy nauczyciela,
uczeń:
- zna pojęcia : woda,
rozpuszczalnik, roztwór zawiesina,
- rozpoznaje stany skupienia wody,
- rozpoznaje opady i osady,
- wyjaśnia w jakich warunkach
woda zmienia stany skupiania,
- rozpoznaje przykłady zawiesin i
roztworów,
- zna rodzaje wód
powierzchniowych,
- rozróżnia naturalne i sztuczne
zbiorniki wód,
- wskazuje i nazywa wody
powierzchniowe okolicy,
- potrafi wskazać na planie i mapie
oraz nazwać wody
powierzchniowe w najbliższej
okolicy,
- rozpoznaje na schemacie rośliny i
zwierzęta wodne,
- rozpoznaje rośliny wodne oraz
zwierzęta ( ryby, płazy, gady, ptaki i
ssaki),
- podaje źródła zanieczyszczeń
wód powierzchniowych,
- zna podstawowe definicje,
poszerzona o:
Uczeń:
- podaje przykłady roztworów i
zawiesin,
- określa warunki konieczne do
zmian stanów skupienia,
- rozumie jakie są przyrodnicze
następstwa skraplania,
topnienia i parowania,
- rozróżnia naturalne i sztuczne
cieki i zbiorniki wodne,
- rozpoznaje wybrane gatunki
roślin i zwierząt,
- potrafi przyporządkować rośliny i
zwierzęta do środowisk, w którym
żyją,
- potrafi podać cechy
przystosowania płazów do życia
w środowisku wodnym i
lądowym,
- rozpoznaje płazy,
- wskazuje źródła
zanieczyszczeń wody w
najbliższej okolicy,
- potrafi rozpoznać cechy wody
zdatnej do picia,
- podaje cechy przystosowania
zwierząt do życia w wodzie
Ocena
Wymagania rozszerzające (Dobry)
poszerzona o:
Uczeń:
- potrafi sporządzić roztwory,
- wskazuje różnicę pomiędzy
stanami skupienia,
- porównuje środowisko wodne z
lądowym,
- prowadzi proste doświadczenia,
potwierdzające wpływ różnych
czynników na przebieg procesu
rozpuszczania,
- wyjaśnia mechanizm i
powstawanie opadów i osadów,
- porównuje środowisko wodne i
lądowe,
- wyjaśnia rolę zbiorników
wodnych w przyrodzie,
- posługuje się kluczami w
rozpoznawaniu roślin i zwierząt
wodnych,
- proponuje sposoby ochrony
wody przed
zanieczyszczeniami,
- określa stan czystości wody po
występujących organizmach,
- uzasadnia potrzebę ochrony
organizmów wodnych,
Ocena
Wymagania dopełniające
(Bardzo dobry)
Wymagania wykraczające
(celujący)
poszerzona o:
Uczeń:
- potrafi określić
podstawowe
właściwości cieczy,
gazów i ciał stałych,
- samodzielnie prowadzi
doświadczenia i
udowadnia , że
niektóre artykuły
spożywcze zawierają
wodę,
- potrafi wyhodować
kryształy soli,
- ocenia znaczenie
roślin dla organizmów
żyjących w wodzie,
- sporządza katalog wód
powierzchniowych,
- potrafi wyjaśnić jakie
organizmy są wskaźnikami
czystości wody,
- przewiduje skutki
nadmiernego
zanieczyszczenia wód
poszerzona o:
Uczeń:
- potrafi sporządzić katalog
okolicznych wód
powierzchniowych i
określić stan ich
czystości oraz źródła
zanieczyszczeń,
- określa cechy cieczy ,
gazów i ciał stałych
przeprowadzając własne
doświadczenia,
- przeprowadza
doświadczenia mające
na celu uzyskać
roztwory, zawiesiny i
odzyskać ich pojedyncze
substancje,
- określa stan czystości
wód,
- proponuje sposoby
ochrony wody przed
zanieczyszczeniami,
SKAŁY I GLEBA
Dział
Wymagania konieczne
(Dopuszczający)
Wymagania podstawowe
(Dostateczny)
Korzystając z pomocy
nauczyciela, uczeń:
- wyjaśnia pojęcia krystalizacja,
krzepnięcie, skała, minerał i
gleba,
- podaje przykłady skał,
minerałów i rodzajów gleb w
najbliższej okolicy,
- odróżnia ciała stałe od cieczy i
gazy,
- wskazuje próchnice jako
warstwę najbogatszą w
składniki odżywcze dla rośli i
zwierząt,
- podaje przykłady
zastosowania różnych
rodzajów skał,
- zna organizmy żyjące w
glebie,
- podaje źródła zanieczyszczeń
gleby,
- podaje definicję i je wyjaśnia
poszerzona o:
Uczeń:
- potrafi rozróżnić skały,
- potrafi wyjaśnić i podać
cechy ciał stałych,
- wyróżnia skały na
postawie ich spoistości,
- opisać proces
powstawania gleby,
- zna główne warstwy
gleby,
- zna budowę i funkcję
korzenia,
- wskazuje na podstawie kret
dżdżownicy i turkucia
podjadka przystosowanie
organizmów do życia w
glebie,
- wskazuje źródła
zanieczyszczeń gleby oraz jej
ochrony,
Ocena
Wymagania rozszerzające (Dobry)
poszerzona o:
Uczeń:
- dokonuje podziału skał i podaje ich zastosowanie,
- podaje przykłady krystalizacji i krzepnięcia z
życia codziennego oraz prowadzi
doświadczenia,
- gromadzi kolekcję skał,
- charakteryzuje procesy glebotwórcze, zna
profil gleby oraz zależność skały macierzystej z
typem gleby,
- zna warunki panujące w glebie,
- zna żyzność gleby i planuje działania w celu
poprawienia jej żyzności,
- wyjaśnia znaczenie gleby dla życia roślin,
- wskazuje skutki i przyczyny niszczenia gleby,
- posługuje się kluczem do oznakowania roślin
i zwierząt żyjących w glebie,
- rozumie jaką rolę odgrywają organizmy
żyjące w glebie,
Wymagania dopełniające
(Bardzo dobry)
Wymagania
wykraczające (celujący)
poszerzona o:
Uczeń:
- potrafi wskazać minerały
obecne w skałach,
- ocenia żyzność gleby na
podstawie profilu,
- rozpoznaje gleby
najbliższej okolicy,
- porównuje cechy
zewnętrzne organizmów
żyjących w glebie i
oceniają ich rolę,
- wskazuje przyczyny i
skutki niszczenia gleby,
- podają różne rodzaje
rekultywacji gleb,
poszerzona o:
Uczeń:
- ocenia wpływ
podłoża skalnego i
gleby na rozwój
korzeni,
- rozpoznaje na
podstawie cech
zewnętrznych skały,
- usystematyzowaną i
podpisaną kolekcję
skał prezentuje i
przedstawia ich
zastosowanie,
- przewiduje skutki
zanieczyszczeń gleb
i prowadzi
monitoring,
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
Dział
Wymagania konieczne
(Dopuszczający)
Wymagania podstawowe
(Dostateczny)
Korzystając z pomocy
nauczyciela, uczeń:
- wymienia cechy
organizmów żywych,
- podaje różnice między
samożywnością i
cudzożywnością,
- zna budowę rośliny,
- wyjaśnia do czego
służą nasiona, kwiaty ,
liście i łodygi,
- wymienia sposoby
rozsiewania nasion i
samodzielnie je wysiewa,
- wyjaśnia znaczenie
roślin leczniczych,
- rozpoznaje pospolite
rośliny zielne i lecznicze,
drzewa i krzewy,
- rozpoznaje kręgowce i
podaje przykłady,
- podje przykłady
zwierząt hodowlanych i
wymienia zasady
opieki nad nimi,
- zna definicje i je wyjaśnia,
poszerzona o:
Uczeń:
- wskazuje różnicę pomiędzy
organizmami roślinnymi a
zwierzęcymi,
- wyjaśnia na czym polega
samożywność i
cudzożywność, podaje
przykłady organizmów,
- wyjaśnia jakie znaczenie
dla roślin mają nasiona,
kwiaty i liście i jaką pełnią
funkcję,
- wyjaśnia na czym polega
proces zapylenia kwiatów i
jaką rolę odgrywają owady,
- podaje główną funkcje liścia i
podaje przykłady liści
przekształconych,
- potrafi posłużyć się
kluczem do oznakowani
roślin,
- rozpoznaje kręgowce,
opisuje i podaje grupy,
- rozumie znaczenie hodowli
zwierząt,
- wyjaśnia , dlaczego nie wolno
pozyskiwać do hodowli dziko
żyjących zwierząt,
Ocena
Wymagania rozszerzające (Dobry)
poszerzona o:
Uczeń:
- wyróżnia i opisuje cechy
wspólne roślin nasiennych,
- opisuje cechy organizmów
żywych wskazując
podobieństwa i różnice
między roślinami a
zwierzętami,
- rozpoznaje elementy budowy
kwiatu i rozmieszczenia liści,
- rozpoznaje typy kwiatostanu i
owocu,
- rozróżnia i opisuje drzewa
najbliższej okolicy
rozpoznając po liściach ,
korze koronie i owocach,
- wymienia różne typy owoców,
- zbiera i opisuje rośliny,
zakłada zielnik,
- opisuje i przeprowadza
obserwację kręgowców w okolicy,
- ocenia znaczenie kręgowców
w hodowli dla człowieka,
- potrafi określić w jakim
środowisku żyją wybrane
kręgowce,
Wymagania dopełniające (Bardzo dobry)
Wymagania wykraczające
(celujący)
poszerzona o:
Uczeń:
- wyjaśnia proces rozmnażania się roślin,
- wyjaśnia, dlaczego rośliny należą do
organizmów samożywnych,
- określa czynniki niezbędne do
przebiegu fotosyntezy,
- samo0dzielnie przeprowadza
doświadczenia ilustrujące znaczenie
liści dla roślin,
- wyjaśnia w jaki sposób rośliny wytwarzają
substancje odżywcze,
- potrafi wskazać miejsce tworzenia się owocu,
- rozpoznaje różne typy owocu i
przyporządkowuje je właściwym roślinom,
- wskazuje zależności między roślinami i
zwierzętami,
- wyjaśnia czym się różnią od siebie ryby,
płazy, gady, ptaki, ssaki,
- opisuje budowę zewnętrzną kręgowców
oraz wskazuje ich podobieństwa i różnice
podając ich cechy zachowań,
- uzasadnia konieczność ochrony gatunkowej
kręgowców,
- korzysta z kluczy do rozpoznawania roślin i
zwierząt,
poszerzona o:
Uczeń:
- analizuje cykl rozwoju roślin,
rozpoznaje rośliny nasienne,
samodzielnie gromadzi
kolekcje nasion, zakłada
zielnik, zgromadzone okazy
roślin, nasion, kwiatostanów i
liści opisuje
- samodzielnie przeprowadza
doświadczenia pokazujące
w jaki sposób rośliny
wytwarzają substancje
odżywcze,
- rozpoznaje rośliny lecznicze i
potrafi wskazać ich
zastosowanie,
- porządkuje świat kręgowców
zgodnie z systematyką
opisując budowę
zewnętrzną kręgowców
i wskazując na
podobieństwa i różnice,
przewiduje skutki
zmniejszania się przestrzeni
życiowej kręgowców i
uzasadnia konieczność ich
ochrony
CZŁOWIEK
Dział
Wymagania konieczne
(Dopuszczający)
Wymagania podstawowe
(Dostateczny)
Korzystając z pomocy
nauczyciela, uczeń:
- określa położenie miejsca
zamieszkania,
- podaje nazwę regionu w
którym mieszka starając się
ocenić jego atrakcyjność,
- podaje etapy rozwoju człowieka,
- potrafi wyjaśnić na czym
polega okres dojrzewania,
- rozumie potrzebę utrzymania
higieny osobistej,
- potrafi wymienić zachowania,
które zapobiegają wadom
postawy ciała,
- wyjaśnia zagrożenia
wynikające z uzależnień,
- wyjaśnia na czym polega
prawidłowe odżywianie,
- odróżnia produkty roślinne i
zwierzęce,
- potrafi estetycznie nakryć stół
i kulturalnie się zachować
poszerzona o:
Uczeń:
- posiada podstawowe
informacje o swojej
miejscowości i regionie,
- wskazuje na mapie swój
region i uzupełnia o nim
informacje,
- potrafi wymienić podstawowe
funkcje rodziny,
- potrafi podać cechy
charakterystyczne dla
szkolnego okresu
rozwojowego,
- rozumie konieczność dbania
o własną sylwetkę we trakcie
zabawy i nauki,
- rozumie na czym polega
prawidłowe i estetyczne
odżywianie,
- potrafi wskazać zmiany
biologiczne i psychiczne
zachodzące w okresie
dojrzewania,
- wie w jaki sposób
przechowywać żywność
Ocena
Wymagania rozszerzające (Dobry)
poszerzona o:
Uczeń:
- wyjaśnia funkcję rodzinne,
- podaje przykłady dziedzictwa
kulturowego swojego regionu
- potrafi określić czym jest tradycja i
dziedzictwo kulturowe
wymieniając tradycje
i obyczaje swojego regionu,
- potrafi wyjaśnić, na czym polega
dojrzewanie i jakie zmiany
zachodzą w tym okresie,
- wyjaśnia na czym polega higiena
nauki i pracy planując czas
odpoczynku i nauki,
- potrafi scharakteryzować
podstawowe składniki pokarmowe
ich funkcje wyróżniając produkty
pokarmowe bogate w wybrane
składniki,
- wyjaśnia znaczenie prowadzenia
zdrowego trybu życia,
- potrafi zaplanować różnego
rodzaju diety,
Wymagania dopełniające
(Bardzo dobry)
Wymagania wykraczające
(celujący)
poszerzona o:
Uczeń:
- ocenia region pod
względem walorów
przyrodniczych i
historycznych,
- ocenia funkcje członków
rodziny sporządza drzewo
genealogiczne swojej
rodziny,
- wskazuje różnice między
dojrzałością biologiczną ,
psychiczną i społeczną,
- potrafi uzasadnić
konieczność troski o
higienę dla zachowania
zdrowia fizycznego i
psychicznego,
- określa znaczenie
składników odżywczych
dla organizmów
człowieka,
- planuje jadłospis,
- przygotowuje prostą
potrawę,
poszerzona o:
Uczeń:
- planuje wycieczkę po
regionie,
- organizuje wystawę
na temat ciekawych
okazów kultur
materialnej swojego
regionu,
- potrafi
scharakteryzować
kulturę, tradycję, i
obyczaje regionu w
którym mieszka
- wskazuje na
przykładach
znaczenie zachowań
asertywnych,
- potrafi udowodnić na
czym polega higiena
nauki i pracy
- udowadnia
szkodliwość używek,
OCHRONA ŚRODOWISKA
Dział
Wymagania konieczne
(Dopuszczający)
Wymagania podstawowe
(Dostateczny)
Korzystając z pomocy
nauczyciela, uczeń:
- podaje przykłady
chronionych roślin i
zwierząt,
- potrafi wymienić formy
ochrony przyrody,
- podaje zasady
zachowania się na
obszarach
chronionych,
- podaje obiekty i
obszary chronione w
najbliższej okolicy,
- wyjaśnia zasady
segregowania
odpadów,
- podaje źródła
zanieczyszczeń w
swoim regionie,
poszerzona o:
Uczeń:
- rozpoznaje chronione gatunki
roślin i zwierząt,
- wyjaśnia znaczenie pomnika
przyrody, parku narodowego,
rezerwaty przyrody,
- wyjaśnia potrzebę ścisłej ochrony
przyrody dla organizmów i
rezerwatów,
- rozumie, jakie działania są
dozwolone na terenach
chronionych,
- opisuje sposoby oszczędzania
energii,
- podaje przykłady odnawialnych i
nieodnawialnych zasobów
przyrody,
- odróżnia surowce wtórne od
pierwotnych oraz od odpadów
bezużytecznych,
- rozróżnia symbole ekologiczne,
Ocena
Wymagania rozszerzające (Dobry)
poszerzona o:
Uczeń:
- rozróżnia formy ochrony
przyrody,
- klasyfikuje rośliny i zwierzęta
chronione i sporządza ich spis,
- potrafi rozpoznać chronione
gatunki roślin i zwierząt w
swoim regionie,
- zbiera informacje na temat
objętych ochronom obszarów
regionu,
- wskazuje i charakteryzuje
pomniki przyrody, parki
narodowe i rezerwaty w
najbliższym regionie,
- wyjaśnia powody objęcia
ochroną wybranych gatunków
roślin i zwierząt,
- podaje przykłady działań
człowieka z oszczędzaniem
wody i energii
Wymagania dopełniające (Bardzo
dobry)
Wymagania wykraczające
(celujący)
poszerzona o:
Uczeń:
- ocenia stan środowiska w
którym żyje,
- udowadnia jakie znaczenie
mają obszary chronione na
zachowanie ciągłości gatunków
oraz ocenia ich skuteczność,
- prezentuje informacje na temat
najbliższego parku narodowego,
rezerwatu przyrody i pomnika
przyrody,
- potrafi wyjaśnić jaki wpływ
wywiera człowiek na przyrodę
- udowadnia zasadność
oszczędzania surowców
energetycznych, wody energii i
surowców naturalnych
proponując różne formy
oszczędzania
poszerzona o:
Uczeń:
- projektuje własny
rezerwat, park
narodowy lub pomnik
przyrody w najbliższej
okolicy i uzasadnia
swój wybór
- przygotowuje własną
prezentacje dotyczącą
ochrony gatunkowej
organizmów lub innej
formy ochrony
- proponuje działania na
celu poprawy stanu
środowiska,
- wskazuje
różnorodność walorów
środowiska
umożliwiający
wypoczynek,
Uczniowie
dyslektyczni
są oceniani za poprawność wykonania zadania a nie za staranność. Powinni rozumieć pojęcia a nie udzielać definicji.
Dokładnie i poprawnie przepisują notatki, rysują schematy, wykresy, tabele.

Podobne dokumenty