s ttuiFl

Transkrypt

s ttuiFl
strtt
w
s ttuiFl
ll lutego- Swiut(ntl l)ziei Chorqto
Swiatowy Dzieri Chorcgo zosi,rl
ustanowionyprzezpapieialana PawlaII
13 maja 1992roku w liScicdo przewod
nicz4cegoPapieskiejRady ds. Duszpa
sterstwaSluzbyZdrowia kardynalaFiorenzo Angeliniego.Mialo lo mi€jscew
75. roczniceobjarviei fatimskichi w I l.
rocznicl zamachun! jego 4cie. Srviqto
jert obchodzone I I lutego kiridego roku.
Gl6wne cele Dnia Chorcgo to ko
niecznosa zapewnienia lepszej opicki chorym, dowa(oicio'vanie cierpienia chorych na plaszczyZnie
lud*iej, o
przedewszystkimduchowej,rvtlczenic
w duszpasterstwo
sllLzbyzdrowicrvspol
not chrzedcijaiskich,rodzin zakonnvch
oraz popieraniezaangazowania
rvoloDtariatuOddali6tnydo utytku norvezadasze
nie i wiatrolap przy wejiciu gl6rvnym do Szpitalaim. dr A. Sokolow
skiego
Do Szpitala im. Sokolowskiego
nie trzebajuZ wchodziapflez Oddzial
Ratunkowy.Po remoncie oddaliSmy
do uzytku nowe zadaszeniei wiatrolap z drzwiami automatycznymi.
Zadaszeniewykonaneiest w nowoczesnej technologii poliwqSlanowo - stalowej.Wiatrolapto konstruk
cia aluminiowo szklana.Wyposazonyjest w troje drzwi automatycznych,
kt6re chroniq Szpitalprzedutratqcie'
pla. Caloscidopelniaj+ nowe schody
PodnieSli krralifika.jcl
ItcnroDto(ld/ialu (lhirr'rgii og(tlnej
S z p i t r li n ) .I ) r , \ . s o k o l o $ s k i e g o .
'iil{a
renrollt Oddzi.rlu Chirur
sii Og6lncj.Oddrliinly juz do uz)'tku Odcinek A, rv kt6rym znajdujEsig
Chirurgiadla doroslychoraz Chirur
gia Dziccigca.
Chirurgiadla doroslych
skladasi9z sicdnriLr
salchorychz pel
nym wgzlenrsanitnrr)'m,dw6cb izolatekz lvgzlcnrsanitcrnymi salizabicgowel.ZDajduj4siQtu takie:lazienkai
toalel,vdostgpnedla chor''ch na w6z
k.tch, dyzurkl, pokoj socjahy oraz
kuchenkaoddziahwn.I)rzwi automa,
t),czneoddzielii OdciDekA od czg3ci
biurowej, w kt6rcj znojdujt siq: gabinet lekarski,sekrct.rriat
ipok6j ord)
natorc oftrz gabinetpiclqgniarkiod
Odcinek B jest jeszczezamknigry.
iego otwarcie planowane jest na koniec marca bieiqcego roku. Bgdq si9
tam znaidowalytrzy izolatki z pelnym
wfzlem sanitarnym, duia sala zabiegowa oraz dziewiei sal chorych.
ChiturgioOgolnapo rcnoncie
pokrlt€ granitemz chromowymi porgczami,dwi€ donice w kt6rych po,
sadzilismy drzewka oraz nowoczesne oiwietlenie metalohalogenkowe,
kt6re podkesla nowe wejscie wie-
k i O d d r i i l u I J i l o l o g i iN o w o r o d k i i N i e
Zetp6l Redokcli
Coda":
"Sursum
- S.Lewando$t<a,
redaktornacAlny
MoiuszWereszazyrtski,
K.Augustynialt
G.Mizen,
H.Kaczmarc4k,
E Szrom,
E.Mand4n
wsp6lprcca iadomoSciWah |4 skie'
"W
l u o b s e r w a c y j n oZ a k a i n e g oD z i € c i e c € go, Beata Klimek i Sylwia C6ra z OdL e k .m e d . R o b e r t B y w a l e c T d i l s p e c j r - K u r s s p e c j r l i s t y . T r ) 'z / r k r c s u , , O p i e k i d z i a l u A l e r g o l o g i iD z i e c i f c e jo . a z I r e n a
l i z a c r f z z a k r e s uc h o r d b r l c \ ! n g t r z n r c h . p r l i r l y $ r r . j \ ! s t ) . 7 n i u 2 0 0 7 u k o r i c z y - K u n c e w i c zz O d d z i a l u P e d i a t r y c z n e g o .
L€k. med. Katarzyna Mosiniak
T.aj
l a P . r n il a n i n a D 4 b r o w s k a ,p i e l f g n i a r k a
nowicz zdala ipccjrlizreie z zrkresu Izbv Przrlgi.
Pdni Anna Troianowska pieligniar
otolaryngologii.
K u r s r r i k r . s u s z c z e p i e i o . h r o D n y c h k a P o r a d D i A l e r g o l o g i c z n edj l a D z i e c i
Lek med Anna Lobow - Zigtecka zdr
u k o r i . z v l v l , i c l g F n ir k i : A l i c j a c a j d a , u k o n c z y l a , W a r s z t a t y s p i r o n ) e t r y c z n e
l a s p e c j a l i z a . j gz o k u l i s t y k i .
D o r o t a G r z e ( k o , A n g e l i k . rK o l y n a , K a podstawy, bledy, pulapki"
P i e l e g n i a r k a M o n i k a S t a n i c k n u T y s k u - l a r z l n a L i p i a k , , o a n t r a M a l e c z € k , E l ' Wszystkim se.decznie gratulujemy
l a t y t u l l i . e D c j a t dp i e l i g D i r r s t \ ! . .
zbieta Martin, Marzen. Po(piech z
().ldzi.lu htcrsy\!ncj teripij Dziecif
A P a n iE w i € C h u d y s p e c j a l i s t cdes . B H P
s p e c j a l i z a c j €z z . k r e s u o r g d r i , a c j i i 7 i e c j , M a r i o l a r u s z c z y k , M a g d a l e n a T y - s k l a d a m y g r a r u l a c j gz o k a z j i n a r o d z i n
r z 4 d z a n i au z y s k a l y P r n i l o a n n a D e r e
b u r s k a , D a n u l . r P i s a l s k a ,M a r z e n a P o
wnuczkj (chyba bldzie miala na imig
w e c k a i P a n i A n n a N o w . r k p i c l g g n i r r - r q b s k a , E l 2 b i e t a S r n i g i c l s k az O d r t z i a - Z t z i ^ )
Komornik-reaktywacja
O r ^ . ^ n i c l i \ b u . , t l u K o n s t ) t t 1 t y i D . nir s()i.h n.l.nx)!.1 z Nszclkr.gom.rj4tkui nc a podlegle szpitale,a nie odldadat trudne
go z 9 (it^ir
loi); r: \tJr(I1,,ni sluibe 7dn) nicz.lc2ni.od sItui.D (lhiniki) porviDniinr,! problemy na nastgprqkadencjg!
j.k
Korl'tarze sejmowe, jak ,awsr€ pehe
rft
prrrrknl(n\ f ,,r,1'n / irsnes,,nicl l f i n r i c r i . l i i r l l / t r i . n r / o o b o \ l i L y k u d o / i p e $ '
(t)o\5^thnclro
nicsr.
nifnir
kild.nrr
p.Lr.nl(nvi
n.rjl.psr.r
opr.kr
oii,v$'trnr}rh
dlskusji, ca tutai si9 zatrrynai.
Wra;.nic /iskoc/c,'ir
\virad
i(lnilnistritii
i
l../.nii
Szko(h
t)lko,
l.
publ.zn.
szpili
Kratkie
uslrlcnia,
roznrowaz zatroskanapmf
r,v)
urAdrik(nv
tubli.T
po
.dt)o$i.d7lrl.yih
^
slulbq
7(lu!ii
r.l
It
zrsrdltlurr
ler
setl
ler
zrNjtt
lvlko
sho
A.
Chybickt
7
Akadernickiego
Szpitala ICincj
ficzf.go $e \\toclawiu. Bfdzie jak za\'szf" z
bliskiczdunri.Diu.\o Lsi! 2..4k). (;(ntl.rko
n ic ,,Unvi4/lin\: Nic\rcl\r lirbu.ulnic \!\t)o
er p)tiDir, rv.ttflnlos.i ir.\
'ri.r) fonulil
n r n i . rfl r / ) r )n r , , n i\ l o w c , n/,e I u l ) l i c z . ,si z l ) i wielka Fsjr i posrrjlceniem prosit o pomoc
jrk unikm..gr&u.D kom)rnil wl'h \!(r\
h l . r i . r ) n i t tl r k i e h s l ) . h l , | 1 r \ !j r k i n n i dh swoich alych pacjent6w.Czy slet€cznie
s z p i t r h? I ) ! l i n i . r . r p n , \ l \ / . . 1 ) n rl r u d n j r ' r s 1 cu.^slniq ot)r,)1ug,rt),\lt'r.rcs,, t)rr\ doslg ? SalaJakbyla sama,co trzy lata temq kilkotu scnalonn{ rliceminister, Prezes, kol%a z
ibdrrLiekl(4rJiln!. No borrk t() nr)lli\fe, /.
fie (1,,ir,\ll(n\ il,,,n\,tr!).h. Zl(len z \fzoz
Nlinisl.N\! Zln\\ir nj. fr/)f.li*\,,h, \i(l i n \ \ ' r r c . r \ $ i \ l ( f t i n i c i c s lr n i \ i n ! r i . l D \ ' , N..zelDej nady l-ekarskiej,aiqzki zawododr i sdNn !rd.srLj.r.!sie,.h(iab! brtul7o.h.irl.
$€, dzieDnihrze. Dyskuja. Dostojny spok6j
nr sklrlrrltl sporlzicrlrr rqJvkl ! l)h./fgo
o z c . ^ n i c n i e , , l r c i l r l (t't l \ i I j i ! ] i t l R ) . 2 n . lclli kolfni ,\lnrj\lurj. Z{I.\vi.r i pos()1. zdtnnzoDyciekistani, choa nie do koica na
ni t|u nL.h.k\Pcr.i (\sr!s.\ ) jc(lno,r'.Z
t.nNt uwrgrnri senator6w Dowiadujemy si9,
1:ovrer(i,, lern ?( lz\ l)?d'lr!vi.iclc llzil{lLrni
2c problcnr jcst, 2c jcst on powazny,chod nie
roTprNlicl,r7ed li\buril.nr $ oq(ll. \lnosih nic $skizuj.r.l. do cl.nr.nNn.go zr(nlno
o l i k i c r o ^ t r / v g r r i t . i ?e l 9 . . n r i n !n r ) r r i b r l o Nii|rri. koszt,n!d/j.rlilnoi.j sr\l.nN opi.ki rik birdzo, 2e peDsjenieagrctone (nieprai{Tdnnvoti. bf.rkuj. ok. .r0", oltcnrth n h
dr l), tc w $Dic to tylko mjew6dztso dolnorczt)roia\liele .'ic\ifrr lcnu. \r(ivr. z ini
r'iut)$) lur.lL, nr f,lkliJ (i lik$ i.if koD (l(n\rto trk pr/\ oboNi.rzkol..r.ni. \{sr!n- Slrploe,luhrskic ikidzkie I ze to tylko olc 12
li.h f.r i.nr{trl ! n il n.(' /.tl.gtoi.i ptilnjerych mld zl. PropozycjesA,ale rahmkow€ i niestetros.rs),incgo^pi{' $'rrl.8-rl k p.. |o r l.'
ti.h okRsu prz.ji.ktrL.go l)ilob\ l().^s ni
i ( l h r g i r \? \ i e , ) g , i i r i . / . r i r .i ' . 2 \ $ i i . i c k o r
ty nie do z.astosor'l1nia.
Najbardziejrozpaczliprr z,rilkui p $.i dootieki zdro
\'l] to ta, aby pieniqdze pnekazywaf wprost z
stytLrelrrego
s1)lneidl.rl.r7dcg,,? Illa niotc tojcsl rsunl
ZDrbilizowinI tclclirnrmi koiegrnvdr'
NFZ na rnchunki poszczeg6lnychpra€ownirehorow, rpclinn SIOIIOZU i ^itl^n$
r l o ^ p ) l r ! i r l i \ t u . . r l u , ,t . , r \ \ x s l , 7 o o
v
d
o
kow Niestet) malo realnei chyba po prostu
z
nielegalne.zaproszonyskladamszybkozredazi\odo${h $spolni. r kilkonrr prr)i.r.k]l- n,nrtrl,rcg(,Jinrl.jinuvrrir ?
liil|. dni rotu?ko\!!.h dyskusji,prdw gorriJ,q proporycjc nowego br/.mienia odpoDri prr$nikinn odl.rliinrv sir rullcksiini(l
mtr)s.emeg4ku.ii \!l,n.i \' lsTlall(n\.niLr d/nLi huv. n!lzir(]\v i trunry prcfozyL_jc wiedDiegopunllu w an. 60 ustawy o zrz-ach.
\.llulidzii
do no\lclizo$u.i rvliinie z Niala konsternacja,ktopodiwa c|% zywe zz.
kond)-cjilnrrdnnvejsztjtrl.. lik \1rd\r gdv
trrr.rcsoirdrie Prcsodnicr4.ego Konisji. Porv 100,1r 7sl.r\zilfnrNl)fu\ kc.gr.!ri.zLrr..r lrn.rt\\r\ l{Z.ftr un.nl! o ^rkl.rl.r.h ofic
klda rNri.
kosztyeg7!'ku.likonr,.i./fi (do.n 19ust.r kj r(lrnlottut \' .nl (r0 ^t(
frr\rkr trn6a do Biun Legislacrnego Senarvi"o ko rlrikr.h). lrk ffzcd i l.r) nrirl.nr \/.lby n..ris \rr.rctLr pn)..durr lik\r idi
rLr.l€st nNpeMo koDsqtucyjna,choana pew^z (nL s \/.lkif .g^kur j. rri okr.s rlo -l lit. no kontrowerqlna. Ale pzede wszys&im jesl
nr)7li\!i)ii \zit.ir rd/irl! !! fo\idrfnnL \.
nNkici Koni\ji ZJ ro\!lr. \\'n7.nj.(1.i. vu ro
Zifa tc. i.\l o.rr Nii.ic .nr logi ({o ^ll]isu \L i nDte d^rlit Ju2,prawie od nzr. PftEc.ez
$ rrz.vszyk)
nriarvq \'.rigu r).h krllnurNtu usl.trvr.o |,rno(\ |utrli./nr'i j rcslruklLur'/r It/id wla(nie z8lisa .rutopoprawki now€lizaostrtni.hdni \!i.l()knnni.. P,\t,)hrc(lyskuric, l i i \ ] r , , n t / l a k $ i . l n l l ) o i i , ) z N v i c s T . cji usrd\_1o ?o? ach do sejmu I A ten sejm po. i u q t / e k u . i i ' r . a \ f r ) . c s ! ' r s t r u k t u r ) z i . r i . trrh,,pr.pchii ustr$Tr{ jedn?no€ ! A wifc
. n . l i z r s . n l . n . t j , t r / e v c n i . r ' l l \ l r u , r , l ut,, )
nb2e.oi z tegob9dzie ? Powoli rozchodzimy
szuhvrnir prc(.(lcn!,n\,leleJinr\rnuil. Kl() O./!!vii.if Ni/ji lik$rli.ii rricDrusisi! zrerlj
r(^!r'. iL t)(trlinnr l)\i \'\'stir./rrrrnr .r
sil l,o sejnrie.Spokoj ?!r)4ko kjlku dziennikai.st w tvnr llvbunilf I Skhd \(l/i,nvski /.
rzv n ie.o 7:riDteresowanych
sP(nuow.hi.r.egi) lr\tr!DJlu b.uiro ,/elel
spraw* aleumiar!u,nrnlc,n (1ot){^1Vn\.h /nrid (qirDi7i.)j
. y . h i / \ i c k s / ( n t r i l n \ k i o l ] r . n uz i l o 2 y . i e l ko\lrnie. UsiiiadaDridnsobiez uigq,jak to
nI po\viZn)rnr)/nr $'(/ ,/c. \vbil.\, ,\lr
dobuc, 2eten problemju nie dotyczynas,narLrl konle,rl.rr l)rcTrit lirhu lu d() ltu\.i skl.go o Inrlr{ fl.r.(nr.t. lirk i.k $ gosfo
(lrr!. fon.p\!ni.
orzc./rDir ln).h! ulvliLrrr
upidl,,i.u!. (\!(1.$(i
s4rh witbrz\'skich szpitali,ze wlalnie po pra.../t!i vtitili
l)\r nr)le$t.1. nr nru\jlurrk.r(nut.r., m)1. ulJ lo\ff) ./!n,) lnn(/y \[' u/dro$ icnicnr rvie 1 lara.h Lltukriemy dlugi o ponad 6'0%,
mleiy j. po thstu zlikwkt(trL.rii ro orr..r.
eo poz\loli nrnr jc splacia,
i do znudznia pofr^(|ifLrnnnNi, l.rk p.rlr|o\.nric lik$kh.
Dit ttnN nhl. \r/rr.r. (.r nn.rl t{) b\i St(l .\in. .r)lf l.ori.ryi ilf u/l(nli(nicnr srpi. wlavinc u nas przezlen czasslowo ,,konwern.d fri\mr, r ni. sztit.l.nni ?).\\'l.nri. do
lili. l)tu..s lil\nl.r.ir fr)/rrr o(1f\fi(.ic eol. sji dlug(nv niDic sil lak modne medialnie
h i.duicmysif N t.r sfo\)b. 1. livbu.r l lion
n.r., .s^h|..- ,rhlr.s(,. .rL(/iNi(slenjc jcsr h kilklnaicic dni.lcszczetylko zycdiwaopiniu brlcgo (niestetyl) wi€cministra-,dlacz€st],tu.\invpr^ r.'kL.imn\1lr.i' \ril sit u/v
r . r 1 \ e h f j j . r \ 1 , ni 1\ l.n j r . c . ' e N . x t r (n) o \ n n )
. \ / \ k o n t r k o i r s h l ! . \ j n ( i i . it . k i . g { ) n ) ^ i i r so ni. nje nro$'i.ie, 2e tim u was tyle juz dot c . z n ) n rn i r / ! ( l / i . n I c \ l , r L k l L r \ 7 r ! itih . r l
^nrii. Iltrni boNienrzrn,/\4. i. tnib. prz)
bregodidro
\!ek shrTby/(1,,trli.rI szk,rh, z. dr,{dricnr
: i porrrot do domu A ,a kilka$r)rfni. o..rr.r
u.z.n i.r.!/.hr. rrlvlk) do .zc
Di(.jc dn i .ih Iblska znota doiviaduje si9,co
i l e p ) mi l L ) s l r l h u i , r . \ rt trr tl o k i l n \ . h , r i z v
ft, j.st egzeku.j. koDrornicTa,ile kosztujeteri'
\!islr'.h polrTel)\tblc.z.r.|. 1'j,/\ rci okrTii \.i fr/\.h( ,j\! szfilrli \kon.zl sieDiqo$l)
7d,on ii, , l / . . i . . \ r ) l ) . . f t n u \ i . n i i / r r r t u n i c k o n tir onkologi.zD.u dzieci,ite szpihlesEnaZpo rrz koltinv ohzr|, rir, ze shLTl).,
\ 1 \ t u r l i n o \ . i .l y ! l . l n i o k t r \ d h z . r i i n r $ t Dc (tvlko niekkire?).l* to dobrze,r€ ewers^reg,',hricicirca,r'cL, nru\i $lkMia si! llt
../\\!i!.tr.i.trry}tlknr\
rurlrrl sequel,,Komorniki Dienakrgq juz w
bo]. Tnxr(nnoi.iui ,n'/rnrlf.lr.r Trsi{l \ol
trrNi.pkrIs.
Dqtor)nku. r o rn!noi.' $r)b.. f'.n1. (\'1\ nr sr. r li.kl.n.j.r \yLrL.rrln\.h orgin(trr arloll.
p r 4 ? x d k up h \ ! n i . r r \ . j . l . r( 1 , ) . 9 / . k \ ! , r \ i . i . l \ l i j . h .L r , R \ r i , r n \{ / u i \ i ( , \ \ n n r i c ! l 7 i u l
dr n. med. Romana Sz€lemeir
i{
a
t!
Frl
re.B
't*"
a,
t-_l
t9
a
F
t!
no
Usiyszeliiny cenneslo\n/o
d
-
t,\Nt{i
:1
Ir.
lr\i,
F'
\
KiIka naworcczny.h ptzykazah
t N ty
Su"/ieto
fr
c
-ox^,to,no'oxo"'YYYY
jestbardzodu2e
Zapotrzebowante
na leczenie
anl<oloc1iczne
i hematologiczne
i staleroSnie.
Podobnie
na Oddziale
Onkologii
w szpitalu
Jal<iloscpacjent6w
im. dra A. sokoiowskieqo.
w ubieglymrol<u
byloichponad730,a prawiedwa
osdbsl<orzystalo
z usluqoddzialuChemioterapii
Dziennei.
rysiqce
lak widaebez
ani rusz.
onkologii
OddzialOnkologii
OddzialOnkologi.rny\\' pridTirrn i
ku 2003roku i{} (lzieknr),zostalzc sirrk'
tur Oddzialu (lho6l) \\t\'n!l,7nych
Szpitalainl. A. Sokokn{skicgo.lJowst.rl
na bazietz$r ,,kizekhcn atologicz
nlch i
k6rymi d)sponoNrli(ni\ od okolo le96
roku, leczEcp.r.jcnto\\'z rro$1ns{niuri
ukladowymi, narz:td(nlmi or.rz \cho
rceniamiuklirdukn\.iolr\'arczcgo
nieruz
R6wnLrcze$rie
z OrldziatemOnkolo
gicznyn utworzonos7elciokjikor\',v
Od
dzial Chcmiotcrrtii l)zicnnej.7 oddri.r
lami scislezrvi,lzrncst porrdnic spccialistyczne henrrtololii.zn.r(pocz.ttkowo,
tj. od roku l9lt6 zlokalizo\.rn.rr{ plzv
chodni przy ul. Bruvarntj a od gmdnia1990r- i{SzpitirhriIn ltr A. Sokolorvskie
(,2002
go) orazonkologiczn.r
ut\vorTonir
roku, tunkcjonujqca
od sq.znir 2003r
Naszobszrroddzialirvrniaob(iIrluie
terenbytegol\rojc\r(ntzt\!.r \\hll)17!skie c(n\r Znpotrzebo\\'anie
nr lcczcnicongo,liczqcegookolo 750 trs. nrieszkai k)logi.znc i hcnr.rtologicTne
w t)ln re
na oddziale dziennej (hemiarcrapii
jonie jest bardzodute i wciqi rosn*e o
czl'm (wicdczy6 mog4 przykladole cyfry:rv roku 2004w oddzialeonkologicz
nym leczono485 chorych,w 2005- 687,
a $'2006 714,w oddzialechemioterapii dzicDnejodporviednior1387,1680i
1913.W 2006 roku w poradni onkolo
gicznejpr7tjeto ll40 pacjent6wa w po,
- 1s30.
radni hematologicznej
'lakq
iloic chorychobstugrietrzech
spccj,rlistow:
Maria Romaiska,hematolog, pehiqca obowiEzkiordynatora,lo
lanta Blaszczyk-Mni€h i Anna Lukowiak-Sokolowskaonkolodzykliniczni.
W oddziale onkologicznym pra
cllji) ponadto pielggn'arki:Katarrrna
Leksowska-Osiiska (oddzialowa od
11.2006r,n'czesniejfunkcjg t9 sprawo
rvata,r6wnoczejniedla dwoch oddzia
l6w interDistycznegoi onkologicznego lolanta Baliec, czyniqcto z wielkim
oddanien i sercem),Mariola Blaszczyk
(odcinkor{a). zabiegowaDanuta Ho,
unvorzenieosrodkaradioterapii(co bedzicfo2rd.rnyn dopeinieniem,pozwoli na kon4neksorveleczeniepacjent6w
nr lniejscui skrociczasoczekiwaniana
lc.zcniccncrgiipromienista).
I
-\;ff
:
.:
:
PonAntoniPolonshz hlawy 6anej w oakoe EKG.kbte wykanDje
pielegniatko Ludw ika Waitkawi ak
Bozennl'nl\.
dyl Daleckn(\./eini!i
lak, oL)ccni!frr.uir..r $ toird,ri o,rl(r
logicznci),SyhLi.r Krzvzriska, lzabe
la Ku\rrycz luDirk, Ircna sorrn, F:w.r
Sukiennik,lolanla \\hclawck, Ludr!ika
$bjtkorvi.rk, lrfl \vrorek, \ f(nr(t,,i
hc .,lobgi,:/!rciFlrtr Bicnick of.V \.rlo
rv.rKrvsq'n.rl'a.uh, \\ o.ldzi.rlcchcnrio
tcf.rplidri.nnc firl.rnL.rf
ki: Wiolettr Chnrielewskr,
Halim l.r koirsk.'.
Nns/irpr,r(.r/r^rrh $\
rlo ocerlirr.t pvcu s rzt
tuir.f.h n.rsx 0\llrrrr.h[r
t.r.b l{cgion.rlr!.hlir)nsL,l
l.rnl(trr(ls t)rrlol(igli | {tr
EmilicFilip.zvk (lisari
i ds. hcnr,rrologiiI, l)roj.
df h.rl).Kazi rierza Kulicz
kowskicgo:Lr/n.rli,i/ ()(l
(ltnri
\1,r,rd,,,
drirl,)(lp(tr!il(l,r
I 1 "r c l c r . n . \ j r o { r s L ) b u/ l
Irfr\(nr.l /it rr{lrri()n\ s
lr.r\zvrno(l(l,,L.rle
i.n f11i1.
slon.rlnv,d,n,ru. r vrzk,,l,'
n\r Prir.Lrr.l(\
nrcDrr /rir!r7r\\rr)rer)r 11h
dol)r.r.ic7Lo.hor\.h.liil.r./
k1 jcst zbrt :uezLLplr
prrrrrcl
l.l(.rI\ki Ifr\(i.rl(,1)\
\ic l.'/.r.
prrYn.'inrnifi(l\t,.1, \r..i,,
ffi;
:
t
L
listor onlo1(rgi her .rtolog,
tvm brklzici, r. srtir.rl uzv
skal zgrrtg n,r iloirLrtl,rranic
Ii.{f.r rd(nIrrsofonri.\.1. no
\r,./.\n\, /g,,(tnf / urriinYnri 5io\ r' o odd/ iotawaKarcoyno
L" kro",;-6;rk"
z paclentkqAtfrcdqLasoQ.
r vrloguti oddzrrl rrrtlolo
gi.znI i .|if 'rSii onlolosi.z
nrj, i ( pl.rrifi.n
I
c
t
;
wkonptecie
ptowie
onkatasiczneso
t'I
r:
..
jestichco najmniei
szpitalu
chaciazw l<a2dym
zabiegoweqo.
oddzialu
ro serce
anestezjolog6w
'
siqclrogilekarzyzabiegowc6w,
kilkato jednakna nim l<rzy2ujc4
i
pielggniarek
anestezjoloqiczny.ch
pietgqniarel<
instrumentariuszel<,
radiolog6w,
naitrudnieiszy
dnwiamirealizuie
za zaml<niglymi
po^ociicrego,l<t6ry
persond.lu
terapii,tabieqoperacyjnv.
element
Blok Operacyiny
Tutaj codzicnniel:lcz.tsil nowe S p c cj a l i s l , vzcne
trendy operacyjne,rodzE sif norve go S?pit.rlainr.
techniki zrieczulcnia, wrze tycrc drr Alfred.r Soszpitalne,chot jego gl(il\'ni bobatc
Pi.r
rowie czgsto dh s'!oicb Pacjcot(1 dziclnicl
pozostajqrnoninrot{i. U' SS.Z. iln
St. Batoregoblok operacyjnyis!nie'
ty|:hmiirstpoj.r
ie od kilkudziesiqciulat idysPoDuje
trzema salamioPcracyjnymi.Wyko- rvily sit oddziirlarvn€iolonywano tu zlbicgi oPeracyjnez za' ly
gii
z
ordynrt{)
dziecigcej'
og6lnej.
kresu chirurgii
renr
Bogdanem
ortopedii,ortopedii urazowei urolo
gii. W 2003 r. kicdy to Pan Dyrektor Rutkiewi€zem,
dr n- med. Roman Szelemeiwziqi urologii z or
na swoje barki trud restrukturyza_
celcDl maszenr Obe
cji trzechszpi!alit{rlbrz,vskich
(co
lindq, a rL 1005
uchroni
ich rychlegoPot.]czenia
Pielqgniarko
_ Sebielec
twonaMickiewicz
pEgotowqe doWcy mikrcskoo
lo dwa z nich przccl nierviltplirv,vm
uslug
bankructwem),zakresnirsz,v.h
sty€znezabiegi operacyjnetj. usu
Po
ztnienil.
sig
znacznie
Przcoicsie oddziai chirufgii szczlkowo-twarzo
pecherzamoczowegoI utwoniu oddzial6w ortoPeclii urrzlNcl' rLej z ord,vnatorcmKrzysztofem Bu- njecie
rzelrie pgcherza jelitowego, endo
chirurgii 0g6lDej idziecigccj do jakie|n.
Przy ol- skopowe usuwanie guz6w Prostaty i pgcherza moczowego, krlrszebrzymrm
nie kamieni w moczowodachmeto_
zaangrzo
dq endoskopowq, powypadkowe re
konstrukcje kosci twarzy polqczo'
ko6ci,usunigcia
ne z przeszczepami
krtani przy jednoczesnymzaloieniu
8o Personc- protezy glosowej, Precyzyine operalu i kLtucie cje przy uzyciu mikroskopu wykony'
wane na uchu Srodkowymoraz wiezale, wieleinnych specialistycznych
biegow ktorych rocznie wykonujemy
1300 pracujqctylko na jedna zmiarzya zespo ng. Blok operacyjnystanowispecjal'
ry oPer.rcy) ne miejsceszpitalaw kt6rym winno
sif wykonywaa zabiegi oPeracyjne
w jak najwilkszeiiloici
trafi.l wyko' bezpiecznie,
i jak najtnniej.W z\\'iqzktt z PowYz'
[email protected]
mq MolgatzatoDziwokiprzy
cc specjali- szymjak 16wniezwychodzEcnaprze-
ffi
EbE,,
l , ( i r r / . 1 , i , . r i r J : / . , t L r\ / f L t . r . r f r r
n i r r ! l r r r ( ( l \ . / L i \ / . i 1 r r ! l r r i L i r r rr r r \ L , r l !
rr\
n.rhl(ilLLff.,r,r
r\fr
.\1 rri!l!/ir\
i
\\ \/r.Ll . l..ifL. L,i
| \ .\.r riL.,'\.'f
i.!
'r'r'.
:rr.!1\!/rrr'.'il
r , r i L L i o r L ' 1 . , , 1 , , r, , 1 , .
. nrsr Nlilgo,/rt. I)/i\')lti
1 , 1 !, , r i L : . L r
, l !r I r \ ! r l
!\.rr.rri! r.r l).rrr/tr Lr(l
.lt'rFidi
5klo1l.$.ln
. lrnd Sko\nrn
tr! r'r I ,,il.L l
r i L L , r . L 1 . , : , . 1 ,.
I , r r r . r , r , . , r ' l L r ,rr, r r r
/ . r f . \ f l . f . r ,r l . L . h , , \ \ , r
( , 1. r r - \ ' / \ . r . r ! r t ' . 1
, . r l l , r i r l , , , L i ! r . L ,\r r, r r
.
,1..
l\Lon., Siebielt. lli(li!\ir/
! r,i![.r:jjili
L:if!:]1.r
/ . r 1 , . - , , : r r , , f,
.,\L
. \ l i l s o r / . 1 . r\ l . , n r o \\ 1 .
f , , r . r I r , ,r . '
ii1\r/fi!i\
r.r lrlri
.t1. .'\\ r ,\ 'i
iL,
j
.
/
1
,
.
!
/
i
t
r
L
Lr
i
\
r! r
.r
. \ 1 ! i r ( r r L . ri L \ : . . r .
. IJ bir.
\.
1.,\in,,\i.
t,!:!::r.1 .. ,,1
r r , r , , , 1 r , r r r L r . rL. r, L .
'
llr
)rrd l!.rrr
| \ ! r r.ir..r
r\1 L
i,1r!:|,rr /.,,r rL \\.,,,'
r ' r L , t . r . L L : , . rr r . r
.J\ir.Li r f,,., ,,, .Lt rl!!,r ,,,.r L,!
,, .L/
\r,/rl ,,! ( /r L \,!rr ltiil\insli
Itl(l$ igr s/r nt.ulskr. \\'rn(li
Ii,,
1rs llll3(irlrtr
l)/i$t)lii
r alskr orrr l)orolr K,rd/ir)ll'.r
?
r,
\
i;::i:'i'::,",f
:,i,::;:
::; :;:t" up,",n,,i
rt
fi\(,
{
t
!!'
P e rs o | f 1 L / , r ! n f ' r . L \ I
FSrrr.
Rocznte
udzielajcl
nawetponad1a Lysigcy
porad,z ichpomocykozystajq
pacJenci
praklycznie
z calegoDolneqa
5laskc.
Stonowiq
wa2neuzupelnienie
Ieczenta
olerowanego
przezwalbrzysl<ic
szpitale.
Przychodnie SpecjaIistyczne
Przychodnia Specjalistyczni dln
Dzieci i Mlodziezl rirok.jonujc t)r7t
Specjalistycznynr
ZespoleOpieki Zdrcwotnej nad Matkt i Dzieckiem\'\,irl
brzychu. Obejnulc 1)rzichodrric AlcrSologicznt dh l)zic.i, Ilrr,vchodni.c
Nefrologicznqdla Dzic.i, Prrvcbodnif
Neurologiczn.ldla l)zieci oraz Chortjb
Zakalnych dla I)zieci (rrlieici sic on.r
przy odporviedDinroddzi:rle).N.\ sta
le pracuj{ w nich tfzl pjclgni.[ki oriT
kadralekarskazeszpitalnlcb oddziaiorr
Rocznieudzielija ponnd l0 tysiecyporad specjalist,vcznych
dla ludnoicj z te
renu calegoDolncgo Sleska.NajNifcej
os6bjest ocz''lviiciez regionurvatbrzy
skiego.Nie sQto prcjenci bezpoarednn)
zwiqzaniz naszlln szpitalcnr.W katdcj
z przychoclnip]zrmlrit) doSwiadczeni
specjali6cize sta2cm odpowiadaj4c,vnr
potrzebommlodtch pacjcnt6\,.
i
t
i
r
i
I
IF
- -
eutq opiekqtekarki,Danuty- G;!"r wiinie;;G'
.
,
|
.
a ',
t|
|
./
nqta e^ipoodminBlra(vinoI
"elggnto\la
Pedoto PtremyrtawFe4s.hprzypapierkowej
robocie
I
5. z"p e tren,o..r; r,-.--
a Ptltz I brb'\
Spe.lah'tlaz al'-ttraloat D'tut
p
D.teIe
* a Annd rraj
,"qnio,r.;,;'"
t,:i:^"lf:,u
;;i;;o
?vhan z walb'tv(ha
t na\la
2..-
-T,.:1ffi
TzvnPsieonaPaulhkalwdIb|,y.h.lpaoc^'nqaprJkaprctq.]nia|kiEhszafiln'kiejA|PondniNeftoloE.znej
Latapracyw szpitalumijajq,a naszakadracoraz
jubileusze
bardziejdoiwiadczona...
Jubileusze,
J u b i l e u s T eS
. lpilal itlr. S. Ilil(neqo
W dniu llutego br. Tgotlni. I \liclol.l
niE tradycj{ rvrtczlliinr\ kNirl! i f.nriit
kowe dploDry a2 frico\!nrkoDr sfc.j.ili
stycznegoSzpitrli Zcsl)k)ncso inr. Sl.h
na Batorego,ktorry przepri.o\lili 10, 15,
30, J5 i 10 lat. hrbilcusz.]0 lc.ir f(r.r /r
wodowej obchod,il O(lrn.rtor oddTi.lu
Chor6b Welvnitrznlch II lck. !rcd. Jerz)
Prrytulecki.
W gronie jubihkn{ byh r(nvnicl l}\'rckr(r
WalbrzyskichSzpitrli mgf Nlfiola Dudziak, (wiqtuj.tcaju bilcusr l0lxr tri.!.
Nasi jubilnci!
40 l:rt pracy:
l.lerzy Przlule.kj
ord\'rato.
5. h\. Iliclc.ki tjcl{gDiirki
6. i\hlsorr.rtr l)itrrusirli pi.ltgnirrkl
7 . \ \ t n ) D i k . r( , i l f j c l c q r i i r k r
8. l.ili.nnr str yh tj.l{gni.rki
9. Il.Ibiri (lrrnfrk.r t)iclrlnj.ukx
1 0 .1 l t . t \ k i j . r i l n \ L s k r s . l ( r l r
12.\\'icsh\'l.isruk ki.fo\'..i nosrowy
ll. l).!na/ (;()fc.li (.inspcktrr
l{} lal fra.\ |
l. Ilirnrli l)!dziik dyr.kl(t
2- I)oroli Nrn)l!zrk
l J j c l r g D i r r k io d
l.\lolen.ltzctk
piclfgnr. rodd,irkr!.|
4 . Z o l l . r( ; R ) D r i d ? k . rl i e l c s n r r r k i
5. Fltfr'(lieil(\r.r
ol).ri1{)r sprrglu koDr
6. r\rrrr i\lik pi.lqgniirk.r
7. l(cDrtr Parys picl|gDirrkd
8. Nlitgorzit. Rosiak- piellgniarka
9. E$i ll(ig fielggniark.l
l 0 . l t r e s aI J i l . h t e . h D i kr r g
ll. l{r.h.h Pi.r7l.l,r r.i.(rdl(r'kr mcdycTna
I2. lerc!i Opilkr \iDit.fiu\/
ll. linilir Sic.rl'dck srl(nli
\\rsrrnkrm ul)iht(Jnr ^.2!Dri $'ielu dal
sTrch s!l.cs(nL isrt)srtrkr'ii z \'\'kon)$.r
n.l l)r.t.r ir il rlulo sr.zt!.ii i towodzcnix
r. Bogumita Kelm
2. CzeslarvPolniak
30 lecie
l JoliDta Dziubala
2. LeszckJankoilski
3. IlenrykKoropczuk
4. AleksaDderKrakoiyski
5. UrszulaLipka
7. Gr.zyDa Sokolowska
8. Grazyn. Sznlczynska
35latprr.y:
r. IreDaKudrykie\!iez p.o oklyn.t{r'
2, Urszula\\'xlDi.zck \l insp.inor
30lat pracy:
l. LeszekMajkowski z cr kitrorvnikr u.r
kladu rehabilita.ji
2. KrystynaB.r)h qcruror \|rrclu i(rn
lOl \i(l ]l.rlkl il)ric.liicnr
l 5 l e ( i . p r . r . r o l ) . h o J z il , . r n i A l i . i r ( ; a j d a l. Tcresalllitek
2. BogustawaGajb
l ) i r l l u r i r rk i O J J z i . r l u1 n t e , r \ r ' w nlre) r r
3. Brrbara Jnnowska
l 0 l c . i . p f r . \ ' o l ) e h , ! | z iU r s z u h( l $ D i a k 4. MxlgorzataKtek
5. Maria Ortorvski Kruzeiyska
tn.'trLuik Irby l,rzri!.
3.ladwiga Nejn n Iirlq!.i,u k.r
4. BarbaraHopck piclggniarkroddri,rlrr.r
S/l,ilrl iIr. l)r,\. Si)lolo\sliicSo
l0 l..ic
6. UrszulaDyDrko\lsku s.rlo\'.r
7. Anna Wr6bloLskr
kiti^v.ik
dri.rlu
25lal pracv:
l. Elzbieta
Ru.inskr Sri\z.RnLskr li.
2. IwonaLe(niko$sk ti(lfgniirki od
3. Mariawojrkowiuk ti(lrgni.Ik.
4. Ew.rAugusryDjik fiflfgnifk,r
7. Bozcu Sigdd
8. Ilirbara Wideika
e. Andrzej ZajAc
20 - lecie
l. WaldctnarBrygier
2. Guegorz Ksit)rkiewicz
/
I
I
fir
4. Irena Klek - Lybacka
s. ktant. Olfdcr
Wszystkim bardzo
s€rdecznie gratr'lujcmy!
kiedyS,
2e
pisarz,poeLa
i krytyksztukipowiedzial
anqielsl<i
JohnRuskin,
nGmsiestai.".Tamqdra
naqrodapra(y to, czynty:ozwala
,Najwy2sza
poprzezstatywysilek,
przydajesensupracywtelulntlzi,l<t6rzy
mal<syma
podnoszq
zawodowqi ludzkq.
swojclrrur.rrto5i
tak2eintelel<tualny
w Szpitaluim Batorego
Rok2OO7
pod znakiemspecjaIi zacjipielqgniarek
To barrlz0 iruinr'srczcg6lnic w Liczb) tc ciesz.)z jnnegojcszczepo
zanodirch,litorlch gknrn,vn celenr wodu. Emigr.r.jr z.robk('w.rdotkntjcst nicsicnicpomoc) i nynr.\{ pro
tr w b.r(tzo islotnlnr stopniuzauody
fesjachmedrczn).h rra to znncze lnfcl!.rnc. N.r r)1rku foi si{ '!prost
W zakre
nie zcsadniczccz,vnDo(ci
slulb0
sach
wych ka2dego prrcott
nik{ jest unrieszczoDi
z.rpiso obouirlzku podnoszeniaswoichlllalifich.. Nie
kacji ?awodo!v)
inaczejjcst lt przlipod
ku pielggniarek.Cz,v to
jednak t,vlkosLrchvz.rpis
dopctniajtc,v ko,iplctLr
w,vnag.rriprlcodrrvcl ?
Czy mozc koniecznoaai
k$ ili
ch9apodnoszeni.r
fikacjiza$'0d(x!).h,ht(j'
fe przeklirdrj.tsieNprosl
na jrkosa codricn'rci
pr:\cy, ktdrtj ctektcnr
naj\\,.rrnicjsz)
m jesr (t,,
bro drugiego c,l{x\ ich.r
? Tak $i.rini! poslrrcgai;! sw{jj wrsilck piclt
gniarki Szpit.rl.rinr Il.r
lorego, ktore I()rpoczl
ly spccjalizaciri podci
mujE naukg nir liuls.rch
k\\'a
specj.rlir.rc),j,t).b,
l i l l k a c v j nc)b . O b c . n i e$
szpitalupf.rcujf 1.1I t)ie
l9gni;trki,\\ tYnr8 }ricl!
gniarck tosi.r(i.rspcci.r
lizrcjf z Org;r,riz.r.iii Z.rrztl(lrinii. od rtf.rk.)ln).h olclt plvnrlcychcto
Polskiz innv.h krrj(i$ Unii l.uft)Pcj'
W trakcic |.rulii jcst nastcpnvch:l
(Picl{gninfsl(1)
zrcho
skici,
kusz,rcvchni!pl'r(jw,r)\\'rlnie
pielgg,ri.rrch
lcpszvnri r.rrLrnk.rnri zatrudnienio
lvawcz€, epi(lenrioll,gicznt,opcrr
cyjne,pcdirtr).znc L kt6fe $ bic/tl |ri2 tc, lil(jre olfruic nxizinr.rslolb.r
cyn roku przislturi.tdo cgz.rnrin(nf. z(lro\ ir. \\'iele(,s(tbrdeo dorvahrsi9
na rvyjazd i wybory te trzeba szano!vaa. Nalezy jednak z tym wilkszym
szacunkiem podchodzii do tych kolczarek, ktore chcq pracowad w na-
szych szpit.lach, a te,
kt6re dodatkowo widzq
koni€czno(t podnoszenia swoich kwalifikacji,
ponosz4cprzy tym realne
koszta,nalezypodziwiaC
tym bardziej. Spelnianie
ambicji zawodowych w
tym przypadku jest jak
najbardziej poz?dane i
pozytywny
ma wyrQcznr€
wydiwigk. Pozwala bowiem na stale doskonalenie swojego warsztatu
i koncentrowaniesig na
lepszymwypelnianiucodziennych obowi4zk6w.
Zdanie egzaminuspecializacyjnegojest dla kaidej pielegniarki wielkim
wydarzeniem,traktowanym w k.tegorii osobistych sukces6w.Uhonowyirowaniespecjalistek
szym wynagrodzeniem
winno bya naturalnym
sposobem wdzigcznoici i uznaniapracodawcy dla swoichnailepszych
pracownik6w wszystkim pielgSniarkom,kt6rc rv tyln roku przystqpiqdo egzaminu paristrvowego
w Warsz wie 2yczvmypolamaniapidra i bedziemy
lrzymirikcirki.
Graiyna Mizera
Xl o96lnopolskiesympozjum,,Profilaktyka
i zwalczaniezaka2eriszpitalnych"(cz.1)
Odbylo sig w Warszawie(15 17 li2006r.) i bylo miejscemobrad
.dla wielu zawod6wslutby zdrowiaoraz
Tu spolkalisig profesoro
trowackomdrki nablonkowegardlai po- Streptococcus
p)og€nes
wodowaainwazjglotyskakrwi, skedpo BAI - zakar€niarot€ri.lu biomedycznego
pokonaniubarierykrew m6zgmog4 HAP szpitalnezapateniaptuc(HcAPwyzasiedlat
OUN (opony).Do inwazjilo nik4Acez kontaltu zaslutbt zdrowia)
'wie,
docenci.dokorzy. lekarze,mikro- iyska krwi, a nastgpnieopon przez te RZP - respnatorow€zapaleniepluc (VAP z
pielggniarki,laboranci,pra- drobnoustrojemoZetakie dochodzii z a"c)
cownicysterylizacjii inni irainteresowani ogniskzakaz€nia
w innychnarz?dach,SIRS zesp6logolnoustrojowei
reakcji?aaktualn?tematykqzakazedszpi np.stawy,'
Palnej
Na tak wiele temat6w trzy dni
NadalAltualne:
ARDS- zaburcniahemodynamicae
i dysi dezynfekcja
rqk pozosta tunkcjapluc
,,Higiena
ium zdawalosigzblt k6tkie. w
dniu przedstawionozrgrd- je nadalnajmniej
kosztowryn,latwo
do- CRBSI- akatr€niaodcewnikowe,
u pacjenz zakresudiagnostykimi-krobiolo- stQpnym
i najbardziejskuteczryrrn
postg- t6wz kaniulami
donacz),niowymi
i nadzorunadzakazeniami
szpi' powaniemprowadz4cymdo ogranicze TC - KomitetTechniczny
216ds.€hemiczDrugi dzietl rzecq,widcie alar
nia czgstoSci
wystgpowania
nosicielstwanych srodk6wdezFfekyinychi antr€pi zakaieil'
tycznych,
w k6rym powotano
odpowiednie
genach ,,alar'
NieTylkoMRSA:
(GR)
tzw.GrupyRobocze
mowych' - ich
sipsk6t
O Cz''m Nalety Pamiftad:
,CorazczeiciejpojawiajAcy
VRE mowi o zakairniachw)'wolanych
,,Nadz6rnad zalqreniani szpitalnyl postgpowamu ptzez wankomycyno-oporne
enteroko- mi powinienmiecdlaraker ciqgv,opiew szpttalu oraz ki (ziarenkowceGram-dodatniewcho- rad si9 na codzieniych informacjachz
dotyczyl
za- dzqcew sklad floty f:oiologic tE przf- OtL&ial6wod pielggniarek/lekatzy
16zgadniei z de- wodu pokarmowego
i pochwy).S4drob nikowych, lekarzy prowa&qcych, cozynfekcji i ste- noustroramio niskiej chorobotw6rczo- &iennej a.naliziewlnik6w badari mije wielooporno3d
ryli?acji wnz Sci,alecechuje
na an- kobiologicznychi antybiotykoterapiiu
z o.enq rtryka tybiotyki i chemioterapeutyki.Rezer- pacjent6wszpitala.Dobra kontrola zaz\iqzanelo
z wuaremszczepowopornychmogq byi kairi w dobrlan szpitalui wpoka war(szpi- toif wspolcz,.nnik6wepidemiologiczi szpitaln).mi. Dziei trzeci to zwier.gta
hodowlane
i Srodowisko
intenrywnejlerapiii zakaiei szpi talnei pozaszpitalne).
Enterokoki
najczg nychcz€stoprzedstawia
go w zlym Swiew anestezjologii,
a nastgpnie?a- Sciejw).wotujqzakaZenia
dr6g moczo- de w porownaniudo iednosteknieobigz kliniki posocznic w oparciu o wych,zapaleniawsierdzia,zakai€nialo, tych tak czulymi rzeteln''rnnadzorem,a
iyska naczyniowego,
akaZenia otrzew- wigc nie wyk^zujqc',rnw)sokich wskaZ.shrdiumprzpadk6w'l
'Ibk wiele
os6b, opinii, poglqd6w nejorazrzadkozakaieniask6ryi tkanek nikdw epidemiologicznych.
Jednaksapo tobym6c poznaa,
zgltbia,a na- migkkich.Drogiszerzenia
sieVREobej- mokontrola pozostaie naiwainieFzym
ie"rozpracowaaproblemyna wla rnuj4personelmedycznywspdlnydlapa dla szpitalairddlem wiedzyo wlasnych
podw6rku. Wybranezd:rnia.opi- cjent6wnp.aparatdo mierzenia
cisnie- klopotachi slaboiciachl'
s€ntencje
z obradXI sympozjuml
Diaorazjrodowiskosali,na kt6rei znaj
PoznahaneProcery:
Inne WFaienia:
dujesigpacjentz VREI'
,,Tworzeniebiofilnu iest zloZonym
'nwazine zakatenie uwatamy
Dla przpomDienia,a mote blii- i wielostopniowymprocesemi zacho"Z^
k6re rozwija si9 w fizjologicznie szegopoznanla:
wan w kilku fazach.Mechanizmemzamieis(ach
organizmu.
Mianem HELICS
ICU europeiski
prognmzakazenpocz?tkowuj?cymproces powstawania
naiczdciej okreslrmy inwdTyjnq szpitalnych
biofilmu na powierzchnibiomaterialdw
jest adh€zjado ich powierzchni.Zalemeningokokowq(lChM), inwa' ZMO akaa.id miejsca
operowanego
(lChP) EO- steryliracjn
chorobgpneumokokowq
llenkienetylenu
iy ona od wielu cz)'nnikdw m.in. wlawywolaneprzezStreptococcus
py' STERRAD SystenrSteryliacjiPlarnowejSciwoicifiryczno-chemicznei
samejpoWiele innych bakteryjnychpasterylizacja
niskolemperaturona
wierzchni, skladnik6w powiendrriojest tak2eodpowiedzialnych
za ZOIT akaaDia w oddzialachintens}^,r'- wych komdrek bakeryjnych poiredniq?u zakaienia.Z.rrownomeningo- nejtenpii
czecychw adherencji(bialkapovrierzchjak i pneumokokisAcz€stoprzyczy- 'l SS wstrz:]stoksycznywywolanyprzezSta- niowe Sluz),skladnikowkrwi splaszczaj?cychpowierzchnigwszczepu:'
nosicielstwanosogardlowego
skqdw
sltuaciachsAw staniepene- STSS wstr4s toksycznyrvlaolnny pzez
(ciqsdarszyw ndqpnyn nmen!)
Z Nowym Rokiem,Swie2ymkroki€fir,
czyliw barchanachdo Europy
Goni.tc pfrc(lr!'czof.rinieslorne
g o m i r l c a ,c h c q c c g ou n i k n q c ' n u d
nej rehabilitrcji wp.rdlcnr z.r zdrspcrorvanvDKubusien rlo brudorr
nikir. Iuz go rDi.rlcln.r.zcpilcm sit
Jego n)1ono
'!ej bluzy, n.r
z oddzirlu
g r e . . . p. o r } ( n {
a
rek z bruLlnl
b i e l i z n qi u d e
rzylcm glol'11
pnchnLlci
w
szpit.rln.t posadzkg. Ilit
lec uciekt, 1a
owej lsni4cej
podlodze patrzylem met
n.1 rzeczy!'i
stosa. lioch!
tro.h9 olrutv
chc.
talnd
mii, prl'bowtl
Iem poNolut-
Nl(jj
c7ynv.
rozbiegrnr
kicn bloczku
.
{ hdo,rLdo! om
cbyba.Zc naszekoleZankipod swoje
kuse lirtuszki czasemtakoweubieraiE.
Kolnierzyki biale - stare wr6cito. Po kr.jtkim okresie naz)'wa("biania dyrcktorowmenedzerami
bol
glorvl,
le
kotnierzyki"
nie
myl
z
maklerem
iaki!
szelki)nasi prynclpalorfie lub (jak twierdziprofesorMiodekw stosunku"
do kobietwlasciwe
byloby okre5lenie)pryncypalkiwr6cili do szpitalnychfartuszk6w(tych
Fartuchy dla dla lekarzynie dla stuzby).Chociat
lekarzy
tro
chybatroszkgsig czepiam,
wszakZe
ch9 strachoddai caly czasokreSlasig nas terminem
do fralni, kiedys SluzbaZdrowia.
Kaftany przymusowei barchacil po pol roku, nowe to zrozumiale,bo przecieZw
rle bez guzik6w, ka2dymz nasjest trochgwariata
z ctykictkt Frau
Krzyt6wki - co3 dla duszy.Jak
lvlil1cr i dzn{nynl jut ordynator rczwi.4zeWzyzdwkQ,
to jq pierzemy.
Rozwiqzuje
i? potem
na plecach. Po asystent,potem panie pielggniarkii
paniesalowe.Iak ju, nie widaalitemoich
sporlniach
r€k, to dostajepan Gienio i podpal
porri'k.rl przc'z la niq kupkgzgrabionych
lisci.Wtedy krzyi6wki kasujemyze stanuoddr K... Sniesz dzialu'l
nic rv,vgl.1drl,
bo
Napieriniki- hmmmmmmmmm
chlopirltrz niego .. no wla(nie...napierSnik
to chyba
nie to samo,co biustonosz.
Ale, ale
eurekawiem... gdy practjQ razemz
jak{S pongtnapielqgniarkq
to nieIrartuchy dla jednokrotnicbezwolnie,
bezwiednie
sluiby
cieka rvzrok pada na okolice, ktdre przypozwolilybymi
t e , 1 a k d l u g o kryte napierinikiem
sklrpit sit na wykonywaneipracy.To
przypadlofi 40 letnich chlopcdw,no
bic hcrb.rtg rru
c6i takajestmfskanatura.
szklankgpo niej
A na dobry, spokoiny,zasluiounrYi. Slu2b.rw n) seD,nie ma jak przylulli zrn?czonc oczfta clo Pachnacegoczystego
po
brvkana,
k,1 Siennikai nrigdzyprzyjgciami
koleit.r.h \ic oblapujc. n,ychpacjent6rvna dyzurze,otulony
Koklry
cickax'e czv man,v w Szlafrok Sukienny marzyao wanr stini. Iu.h(,N.? lt n.rib.trLlzicj kacjacb
na seszelach.
nic nrotnir $)pr.ra \\' n.'szcj pr.rlni.
,\le po kolei:
BandaZe no lo jestem w sta
nie zrozu,rrica.
osz.ztdnoici,zmnicjszrnie koszt(nL.Ptxlobnie kon4rresv,
,iijl'"x",x,
l!n
n r m S p i sb i e
l i z n yl
uzlek
ze Drnicrrdo\n\ i rricczrricu(nie.h
niqt), pomvililenr si9c, le doirlg do
sicbic przl ok.rzri .ick.N\'cjlektulv. spraKlzil! sii nr ilcrgologii
Wzi.llem do rik sfis rzcczorrrj ....
Kalcson; to icd)nr rzccz,kto
wasz ukochanymagisterrehabilitacii
Szpital Zespolonyim. S.Batorego
kompletnic nrnic z.rlk.rlo.(lzetir)lo r.r sl.r(i.r ll.rsIne7.r\zn nr picdcsta]
podsumowania
z poczqtkiem
nowegoroku dokonujemy
zdaneh
Jak zvvykle
ju2 roku i ich wptywuna bie2qcq kondycjqflnansowqfrmy.
minionego
w ksiqgowej
nomenklatune
slu2ydo tegocelubilansorazrachunek
zysk6w
i strat.
maograniczony
Lychsprawozdah
zakres
i podlegaznieksztalceniu
Jednakwymowa
pnezkt6rqdochodzono
2eniepokazuje
cho(bypnezfal<t,
do prezentacii
,,drogi",
osiqgniqty
ch liczb.
Czasna bilans
Pn edewszystkimwynik
Przekazujqcnajbardziejistotne informacje niezbgdnedo oceny s)tuacji eko
nomicznej w minionym roku zaczngod
wyniku tuarsowego. Od 2003 roku trwa
niezakl6conawsp6lpracamiedzy naszlryni
trzema szpitalamii od tego cilasuwszyst
kie zamierzone dzialania prowadzg do
wsp6lnegoosiegnieciadodatniego w),ni
ku finansowego,innlani slowy do osi?gni9ciazysku.
P.zyjete zmiany or
gani?-aqjne, bie4ce mo
nitorowanie zu+ia materiat6w poczynione inwe
stycje w obiekach szpitalnych spowodowatyistotne
ogra.niczeniakosztow przy
r6wnoczesnychstrmniach
zarz?dzajqcychSzpita.lami
o pozyskiwanie dodatko
wych lrodel przychod6w.
Czlnniki te ialy wp\$,
na to, ie w 2006 roku dodatni wynik finansowyzostalosiagni9ry
Dlaczego dodatni wynik finansowy
jest tak po4danq miar? sukcesdrv?Bo ma
bezpoSrednizwipek z rozwojem Szpitali
i czyhajQqmizagroieniami,a przy tym
pozwala na finansow4 wzglgdnq niezaletnoia. Osi€ni9ty zysk jest ta.kzelqra
zem, te czasdary Szpitalom na rcstruk
tur'zacjg, w lym r6$'nie2 z mocy ustalrry
z dnia 15 L:wietnia2005r o pomocypublicznej i restruktury/icji publicznych7.:r
ktad6w opieki zdrowotnej, zostal dobrze
wykorzystany.
Przl?omnij my. W dw6ch Szpitalach
komornicy,,zrbierali"wynagrodzrniaz
Narodowego Funduszu Zdrowia, z kont
bankowych, robili zajgcia na aktywach
trwalych. Zadluzenie w trzech Szpita'
lach stanowilorvartosc71,7Drlnzl.,ztego
ZUSy i podatkito 31,3mln zl.a, ponad ki emerltalno rentowe,zawiemlasiQw
40mln zt.swoichnaletnoicizasprzedane kwocie ponad 18 mln zlotych.Aktualtowaryi uslugimialopo 170wierzycieliw nie do zaplaceniaz tegodlugu pozostaje
katdymz nasrychSzpitali.
kwotaokolo I ,7 mln. zl. NalezypodkrePrzedstawioneliczby starowi?ceo slia,ie obecnystanzobowi4zain rzecz
wieloletnifi zadluieniu,sam)m wyglq ZUSjestsku&iemnie tylko ptzezn czedem powoduj.lzrwr6t glowy,a jednak nia na splatgSrodkdwpieniginychuzy
udalosig.Proces.,wycho&enia
z zzdluie- skanychw w),niku programurestruktunia" przybralw ubiegb'rnrcku widoczne rt"zl.cji z poi^lczl<tz Banku Gospodarefeky,byl rolizowary z uwzglgdnieniem stwa Kraiowego.Pieniqdze,kdre pomechanizmuredulcji zadtuzenia,
w wy' zwoli\ splacit znaczniedlug pochoniku czegoSzpitalomzo dzity r6wniei ze Sp6lki Sanitasi Orgastal,,odpuszczony"
dlug nu Zaloiycielskiego.
w tacznejw)rokoici 34s
n1lnzloiych.
ResFukturfa€ja Ewa
Zmniejszenie wieZgodnie z Uchwalq Zarz4d! \Nololetniego, ogromne jew6dztwa DolnoSlqskiegoakceptui?ca
go zadluZenia w w),ni
tre6i Progra.rnu
Resft.Ltur)%qi, Szpitaku umorrcnia to nie ko- lom z BatoregozostalapElznanadotacja
niec osiag'i*. Zadhte- nasplatfzobowiQzad
wobecZUS
Dieuleglo zmniejszeniu
Szpitalim. S. Batoregootrzymal2
takze poprzez dokona- 395t)8. zl.
niesplary
I tak:
. Do I 5 grudnia 2006r. splaconowszystkie zawarte ugody restrukturyzacine
z wierzycielanriSzpitali.Bylo to moi
liwe do rykonania przy pomocy Sp6lki Sanitas,ktora jak wcze(niejinformo
wrno, zostatapowolanado oddluzenia
walbrzyskichSzpitalii pozyskalana ten
cel kred)'t bankowy,kt6ry Szpitalebeda
splacatw odroczonymterminie.
. Do kofc.r 2006roku zaptacononalezne pracownikom odsetki za zwlokg w
zaptacie!v przeszloSciniektorych wynagrodzeD,
. Na biezqcorealizorvane
sqna rzeczpra
cownik6walc€le iwiadczeniaz ZakladowegoFunduszuSwiadcze'i
Socjalnych.
. Pozostriapo unrorzeniuczgic dlugu
objfta restrukhrryzacj{,kt6q Szpita'
le musialy zaplaciaZUS owi za sklad
SZOZnadMatk4i DzieckiemotrzymalT325lys.zl.
Motna by wyliczadjesz.z€sukesy
minionegoroku i zachwycaa
sigosiqgnigt).rni liczbami,gdybynie ,dopadaly"nas
bier4ceproblemy
Te problemyto oczfrista kompozycjapotrzebi moifiwosci.Jedmt kierowaniesigzasad4,
t€ przyjgerozwiganiapowinnyzapewniirealizacjg
naloionychzajest
dan
najlepszlmsprzl,rnierzedcem
do
osiagnifciacelu- splatyistniE?rychdlugdw i zapobieganie
ich nrnoi€niu.Ta determinacjapozwoli,i€ bezobawbgdziemy patrzecw przyszloSt,
t? blislq i perspektywiczne nawet w6wczas, kiedy
znacznqcz$ii w)?racowa.nej
nadwlatkifinansowej(zysLx)b7dzi'emypeEznaczai
nasplatgked)t6w i poiyczek
Cit6wnalciggowa