świętokrzyskie co? gdzie? kiedy? / świętokrzyskie region what?

Transkrypt

świętokrzyskie co? gdzie? kiedy? / świętokrzyskie region what?
ŚWIĘTOKRZYSKIE –
CO? GDZIE? KIEDY?
ŚWIĘTOKRZYSKIE REGION –
WHAT? WHERE? WHEN?
1
Świętokrzyskie –
Co? Gdzie? Kiedy?
Świętokrzyskie Region –
What? Where? When?
Koncerty, festiwale, jarmarki, pikniki, rajdy i zawody sportowe to festynowa codzienność, zwłaszcza
w wiosenno-letnim okresie. Ogólnokrajowym standardem promocyjnym stały się też dni miast, gmin,
miejscowości.
Wydawnictwo, które trafia do Państwa rąk,
o tej właśnie świąteczno-imprezowej codzienności
traktuje. Ale nasza, świętokrzyska oferta jest niecodzienna i wyjątkowa. Bo Świętokrzyskie to magiczny
i pełen energii region, to miejsce, w którym zwykłe
festynowe atrakcje nabierają innego wymiaru.
Tu, jak niemal nigdzie indziej w Polsce, historia,
tradycja i lokalna kultura splatają się ze współczesnością. Bo tylko tutaj – w Maleńcu, Sielpi, Starej Kuźnicy,
Starachowicach – ożywają zabytkowe zakłady i maszyny z czasów Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.
Tu, na ziemi pełnej śladów przeszłości, samodzielnie
można wykonać naczynia gliniane, wypleść koszyk
czy „po myśliwsku” obrobić kości lub kamienie i być
świadkiem historycznych wytopów ołowiu czy żelaza.
Niesamowite odkrycia i wrażenia smakowe zapewnią
niby powszednie truskawki, śliwki i jabłka przyrządzone według starych, tradycyjnych receptur. Kto z Państwa zna kasioki, byki, pasternocka, spyroka, kto kosztował bomb świętokrzyskich, pokrzywianki czy galopującego w ziołach królika? Świętokrzyskie smaki
naprawdę smacznie smakują… Mało wprawionym
w rycerskim fachu trudno będzie dorównać sprawnością zbrojnym, ale na zamkach w Ujeździe, Szydłowie czy Sandomierzu mogą podczas rycerskich potyczek spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku, ujeżdżaniu czy nawet fechtunku. Prawda, że niecodzienne to i wyjątkowe.
A podobnych rarytasów i ekscytujących zaskoczeń należy spodziewać się niemal na każdym kroku. Bo tak jak wyjątkowi są ludzie i przyroda naszego regionu, tak wyjątkowe są świętokrzyskie festiwale, imprezy plenerowe, zawody sportowe oraz miejsca, gdzie się odbywają: zamki, pałace, dwory, kościoły, muzea, parki.
Niniejsze wydawnictwo zawiera informacje
o wybranych, najciekawszych imprezach turystycznych,
sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, które odbędą się
w Województwie Świętokrzyskim w 2009 roku.
Mamy nadzieję, że staną się one – prócz naturalnych przyrodniczych i turystycznych atrakcji – dodatkową zachętą do odwiedzenia Świętokrzyskiego.
Concerts, fairs, festivals, rallies and sports competitions make up for feast daily presence in spring/
summer period in particular. Besides, days of towns,
communes, places have become national promotion
standard.
The publication you are holding in your hands
deals with such holiday - celebration daily presence.
But our, Świętokrzyskie offer is unusual and exceptional since Świętokrzyskie is a magical and vital region,
a place where ordinary festival attractions gain a different dimension.
Here, as almost nowhere else in Poland, history, tradition and local culture interweave with present
day. Since only here - in Maleniec, Sielpia, Stara Kuźnica, Starachowice there are historical plants and machinery from the times of Old-Polish Industrial Centre.
Here, in the land full of remains of the past, one can
model a clay pot by his own, weave wicker basket or
as a Neolithic hunter work bones or stones and be a
witness of lead or iron smelting. Seemingly ordinary
strawberries, plums and apples prepared in old, traditional recipes will be a source of incredible cuisine discoveries for a visitor. Do you know what kasioki, byki,
pasternocka, spyroka are? Who has ever tasted Świętokrzyskie Bombs, nettle soup or a rabbit dashing in
herbs? Świętokrzyskie tidbits are really tasty … Novices in knighthood could hardly match the experts with
their skills but during knights’ tournaments in castles
in Ujazd, Szydłów or Sandomierz they can try their forces in archery, horse riding and even fencing. Indeed,
it is unusual and exceptional.
And one may expect similar attractions and
excitements at every turn. Since Świętokrzyskie festivals, open-air events, sports events and places where
they are held – castles, mansions, churches, museums
and parks - are as exceptional as people and nature of
our region.
This booklet contains information on chosen,
the most interesting tourist, sporting, recreational
and cultural events which would take place in Świętokrzyskie Region in 2009.
We do hope they would be – beside natural attractions – additional incentive to visit Świętokrzyskie Region.
Zapraszamy!
2
You are most warmly invited!
Świętokrzyskie – Co? Gdzie? Kiedy?
Świętokrzyskie Region – What? Where? When?
SPIS TREŚCI / CONTENS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Świętokrzyskie – Co? Gdzie? Kiedy?
Ogólnopolski Majowy Rajd Świętokrzyski
Klasztorna Majówka w Rytwianach
Ogólnopolski Rajd „Nad Kamienną”
Piknik Archeologiczny „Rydno” – Rydno k. Skaryska-Kamiennej
Jarmark Świętokrzyski na Świętym Krzyżu
Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem w Busku-Zdroju
Międzynarodowy Półmaraton Świętokrzyski w Bukowej
Piknik Archeologiczny „Żelazne Korzenie” w Starachowicach
Turniej Rycerski o Szablę Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego
w Ujeździe
XVII Wytopki Ołowiu w Tokarni
Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski
Jarmark u Starzecha w Starachowicach
Dzień Świętokrzyskiej Truskawki w Bielinach
Ogólnopolski Piknik Gombrowiczowski
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Spotkania z Kulturą Żydowską w Chmielniku
Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie
„Pod urokiem czarownicy – wyprawa po ziele świętego Jana”
Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni
Świętokrzyski Piknik Jurajski w Bałtowie
Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego w Szydłowie
Święto Kielc
Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego w Sandomierzu
Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach
Chałupkowe Garncynki w Chałupkach k. Morawicy
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz
w Busku-Zdroju
Kuźnice Koneckie w Sielpi, Maleńcu i Starej Kuźnicy
Odpust w Klasztorze Pokamedulskim w Rytwianach
Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi
VIII Supermaraton Pieszy na 100 km „Konecka Setka”
Święto Śliwki w Szydłowie
IX Sielpia eXterme Maraton
Wojewódzkie Święto Jabłkobrania w Obrazowie
Leśna Apteka w Rytwianach
Ogólnopolski Rajd Pieszy „Szlakami kultury, szlakami Cystersów”
Konecka Ryba w Maleńcu
Festiwal „Muzyka w Sandomierzu”
Hubertus Świętokrzyski w Tokarni
Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych NURT
Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach
Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach
Muzeum Narodowe – Pałac Biskupów Krakowskich
Muzeum przy ul. Orlej 3 w Kielcach
Świętokrzyska Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Muzeum Wsi Kieleckiej
Dworek Laszczyków w Kielcach
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Świętokrzyskie Region What? Where? When?
All-Polish May Świętokrzyski Rally
Monastery May Day Fete in Rytwiany
All-Poland Rally „Nad Kamienną”
Archeological Picnic „Rydno” – Rydno near Skarżysko-Kamienna
Świętokrzyski Fair on Święty Krzyż
International Busko Folklore Meeting in Busko-Zdrój
International Świętokrzyski Half-Marathon in Bukowa
Archeological Picnic „Iron Roots” in Starachowice
Knight Tournament for Krzysztof Baldwin Ossoliński
Sword in Ujazd
XVIIth Lead Smelting in Tokarnia
All-Poland Świętokrzyski Scout Rally
At Starzech Fair in Starachowice
The Day of Świętokrzyski Strawberry in Bieliny
All-Poland Gombrowicz Picnic in Ostrowiec
Świętokrzyski
Meetings with Jewish Culture in Chmielnik
Children Culture Festival in Pacanów
„Enchanted by a Witch – St. John herb Quest”
Świętokrzyski Farm Tourist Fair in Tokarnia
Świętokrzyski Jurassic Picnic in Bałtów
Knight Tournament for The King Kazimierz
Wielki Sword in Szydłów
Kielce Holiday
Knight Tournament for Zawisza Czarny Sword in Sandomierz
Scout Festival of School Youth in Kielce
Chałupkowe Garncynki (Pottery fair) in Chałupki near Morawica
International Krystyna Jamroz Music Festival in Busko-Zdrój
Koneckie Blacksmiths’ in Sielpia, Maleniec and Stara Kuźnica
Church Fair in Post-Camaldolese Monastery in Rytwiany
Dymarki Świętokrzyskie (Furnaces) in Nowa Słupia
VIIIth Foot Super – Marathon on 100 km distance „Konecka Setka”
Plum Day in Szydłów
IXth Sielpia eXterme Marathon
Regional Feast of Apple Picking in Obrazów
Forest Pharmacy in Rytwiany
All-Poland Hiking Rally „Routes of Culture, routes of Cistercians”
Konecka Fish in Maleniec
Festival „Music in Sandomierz”
Świętokrzyski Hubertus in Tokarnia
All-Poland Independent Survey of Documentary Forms NURT
Oskar Kolberg Świętokrzyskie Philharmonic in Kielce
Żeromski Theatre in Kielce
National Museum – The Palace of Cracow Bishops
The Museum Orla 3 in Kielce
Świętokrzyskie Gallery of Modern Art “Zachęta”
The Palace of Cracow Bishops – National Museum in Kielce
The Museum of Kielce Village
Laszczyk Family Manor House in Kielce
Regional Public Library in Kielce
Regional Community Centre in Kielce
3
Ogólnopolski Majowy Rajd Świętokrzyski 29 kwietnia – 2 maja 2009
All-Polish May Świętokrzyski Rally 29 April – 2 May 2009
Ogólnopolski Majowy Rajd Świętokrzyski jest największą imprezą turystyki kwalifikowanej w Polsce pod względem ilości
tras i liczby uczestników. Organizowany siłami społecznymi Oddziału PTTK im. Jerzego Głowackiego w Starachowicach, nieprzerwanie od 1955 roku, w czasach PRL był alternatywą dla pochodów pierwszomajowych.
Uczestniczący w rajdzie turyści mają do wyboru czternaście tras pieszych oraz dwie trasy rowerowe. Są też trasy jednodniowe - piesze i rowerowe. Prócz odkrywania uroków Świętokrzyskiego jedną z niewątpliwych atrakcji rajdu są noclegi w stodołach.
Po całodziennym przebywaniu na łonie natury nocleg na sianie to świetny relaks i przygoda, zwłaszcza dla zamkniętych na co
dzień w murach mieszczuchów.
Organizator:
Oddział PTTK im. J. Głowackiego
ul. Krywki 1, 27-200 Starachowice
tel. 041 274 62 68
All-Polish May Świętokrzyski Rally is the biggest tourist event in Poland concerning number of routes and participants. It
has been organized by volunteers of Branch of PTTK of name of Jerzy Głowacki in Starachowice, since 1955, and in the times of
Communism it was an alternative for the May Day march.
The participants may choose among fourteen foot routes and two bike routes. There are also one-day routes – foot and bike.
Apart from discovering the beauty of the region, one of the unquestionable attractions of the Rally is that its participants are accommodated in barns. After whole day in the open country a night on hay is a great adventure especially for students daily locked up within schools’ walls.
Organizer:
J. Głowacki Branch of PTTK
ul. Krywki 1, 27-200 Starachowice
Phone +4841 274 62 68
stopka redakcyjna
4
5
Kuźnice Koneckie w Sielpi, Maleńcu i Starej Kuźnicy
Klasztorna Majówka w Rytwianach 3 maja 2009
Monastery May Day Fete in Rytwiany 3 May 2009
„Klasztorna Majówka” jest tradycyjną imprezą kulturalno-patriotyczną, organizowaną już po raz piąty, dla upamiętnienia
położenia kamienia węgielnego pod budowę eremu kamedulskiego (1 maja 1624 r.). Festyn ma charakter rodzinny i corocznie
gromadzi na terenie klasztoru zarówno mieszkańców Rytwian, jak i licznie przybywających tu turystów. Całodniowa impreza jest
połączona z ciekawą prezentacją dziedzictwa i historii tego wyjątkowego miejsca. W programie m.in.: zwiedzanie zabytkowego
klasztoru, degustacja potraw regionalnych i giełda przepisów kulinarnych, tradycyjne „Podchody rowerowe” i „Bieg klasztorny”
o puchar Wójta Gminy Rytwiany oraz część muzyczno-artystyczna.
Organizator:
Diecezjalny Ośrodek Kultury i Edukacji „Źródło”
ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany
tel. 015 864 77 95
www.pustelnia.rytwiany.opoka.info
„Monastery May Day” is a traditional cultural-patriotic event organized for the fifth time already to commemorate laying
the foundation stone of Camaldolite Monastery (1 May 1624). It has a family character and gathers annually on the grounds of
the Monastery both the inhabitants of Rytwiany as well as tourists. The whole-day event includes an interesting presentation of
history and heritage of this exceptional place. It includes among other things: sightseeing of historical building of the Monastery, savouring regional dishes and a fair of recipes, traditional „Bike Hare and Hound” i „Monastery Race” for the Rytwiany Borough
Leader Cup and concerts and exhibitions.
6
Organizer:
Diocese Centre for Culture and Education „Source”
ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany
Phone +4815 864 77 95
www.pustelnia.rytwiany.opoka.info
3 maja 2009, Końskie, lipiec 2009 – Maleniec, Sielpia
Koneckie Blacksmiths’ in Sielpia, Maleniec and Stara Kuźnica
3 May 2009, Końskie, July 2009 – Maleniec, Sielpia
Wstępem do wakacyjnego przedsięwzięcia promocyjnego, którego głównym złożeniem jest wyeksponowanie zabytów
techniki i tradycji przemysłowych powiatu koneckiego będzie majowy festyn w Końskich. Imprezy plenerowe planowane są
w Maleńcu na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego, w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi oraz jedynej w Polsce,
napędzanej przez czynne koło wodne kuźnicy z miechami i młotem, w Starej Kuźnicy. Atrakcją imprezy jest niezwykle barwny
i interesujący program artystyczny, wzbogacany rekonstrukcjami wydarzeń historycznych.
Organizator:
Starostwo Powiatowe w Końskich
ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
tel. 041 372 41 34
www.powiat.konskie.pl
The May Fair in Końskie is an introduction to a holiday promotional event. Its main aim is to exhibit old technical objects and
industrial tradition of the region. Open-air events will be held in Maleniec on the grounds of Old Smelting Plant, in The Museum
of Staropolskie Industrial Centre in Sielpia and in the only one smithy in Poland driven by water propulsion wheel with bellows
and hammer in Stara Kuźnica. There is a very attractive artistic program enriched with reconstructions of historical events.
Organizer:
Local Government in Końskie
ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
Phone +4841 372 41 34
www.powiat.konskie.pl
7
Ogólnopolski Rajd „Nad Kamienną” 8 – 9 maja 2009, Michałów k/Majkowa
All-Poland Rally „Nad Kamienną” 8 – 9 May 2009
XLIV Ogólnopolski Rajd Świętokrzyski Metalowców „Nad Kamienną” zgromadzi na pełnych walorów przyrodniczych i geologicznych okolicach Majkowa, szkolne i klubowe drużyny rajdowe oraz turystów indywidualnych. Trasy piesze jedno- i dwudniowe
oraz trasa autokarowa zbiegają się na centralnym ognisku turystycznym w Michałowie k. Majkowa. Rajd wiedzie przez ziemie,
które przez wieki należały do Opactwa Cystersów w Wąchocku. W XVIII i XIX w. na okolicznych terenach, pomiędzy dzisiejszym
Skarżyskiem-Kamienną oraz Starachowicami, swą działalność w zakresie górnictwa, kopalnictwa oraz hutnictwa i hydrologii
prowadził Stanisław Staszic. Za jego czasów, m.in. na terenie dzisiejszego Majkowa, Parszowa, Mostek i Rejowa, powstawały
liczne kopalnie rud żelaza, huty, fryszerki, kuźnice i odlewnie – pierwsze zakłady wchodzące w skład Staropolskiego Okręgu
Przemysłowego.
Organizator:
Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej
ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 041 253 15 42
XLIVth All-Poland Metal Workers Rally „Nad Kamienną” gathers in geologically and naturally attractive Majkowa surroundings school and club rally teams and individual tourists. There are one- and two-days routes and bus route meet by the central
tourist camp fire in Michałów near Majków. The Rally routes run through the lands used to belong to Cistercian Monastery in
Wąchock for ages. In XVIII and XIX Centuries Stanisław Staszic carried out a range of activities on fields of mining, metallurgy and
hydrology between to-days Skarżysko-Kamienna and Starachowice. In his times many of iron ore mines, ironworks, forges and
casting shops were established near Majków, Parszowa, Mostek and Rejowa, – the first works being a part of Old-Polish Industrial
Centre.
Organizer:
Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej
ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Phone +4841 253 15 42
Piknik Archeologiczny „Rydno” – Rydno k. Skarżyska-Kamiennej
8 – 10 maja 2009, Wąchock w pobliżu Rezerwatu Archeologicznego Rydno
Archeological Picnic „Rydno” – Rydno near Skarżysko-Kamienna
8 – 10 May 2009, Wąchock near Archeological Reserve Rydno
Piknik Archeologiczny Rydno odbywa się od 2005 i jest poświęcony epoce kamienia – czasom, kiedy Rydno było swoistą
„stolicą” Europy Środkowej. Celem Pikniku jest możliwie pełne przybliżenie uczestnikom wiedzy o życiu prehistorycznych mieszkańców Rezerwatu. W programie znajdują się prelekcje, prezentacje, pokazy, wystawy na temat Rezerwatu Archeologicznego
Rydno, wytwarzania i zastosowania „krwicy” – barwnika mineralnego otrzymywanego z hematytu i narzędzi z krzemienia
czekoladowego, rekonstrukcje chat-ziemianek różnych typów z epoki kamienia, prezentacja rekonstrukcji ubiorów, pokazy i samodzielne próby: obróbki skóry, kości i rogu, plecionkarstwa, tkania, wytwarzania naczyń glinianych, przyrządzania „prehistorycznych” potraw, strzelania z łuku oraz pokaz pracy archeologów. Imprezie towarzyszą liczne konkursy.
Pierwszy dzień imprezy (08.05 – piątek) będzie przeznaczony dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej,
pozostałe (09.05 – sobota i 10.05 – niedziela) dla osób indywidualnych, rodzin, środowisk związanych z archeologią, itp.
The Archeological Picnic Rydno is held since 2005, and is dedicated to Neolithic Period – the time when Rydno was a kind
of „capital” of Central Europe. Its aim is introduce, as thoroughly as possible, the knowledge of way of life of ancient inhabitants
of the area. The program includes lectures, presentations, exhibitions concerning Archeological Reserve Rydno, preparation and
usage of „krwica” – mineral dye from hematite and brown flint tools, reconstruction of Neolithic dugout huts of various types,
presentation of clothing reconstruction, demonstration during which a visitor can try to process leather, bone and horn, weaving,
pottery, „prehistoric” cuisine show, archery and presentation of archeological works. There are numerous competitions during the
event.
The first day of the event (08 May – Friday) will be dedicated to young people and children, the next ones (9 May – Saturday and 10 May – Sunday) for individual visitors, families, circles of people connected in any way with archeology etc.
8
Organizatorzy:
Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach
ul. Kielecka 3, 27-200 Starachowice
tel./fax 041 275 52 44
http://www.starachowice.pttk.pl/
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku
ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock
tel. 041 271 50 33
Organizers:
Inter-school Branch of PTTK in Starachowice
ul. Kielecka 3, 27-200 Starachowice
Phone/Fax +4841 275 52 44
http://www.starachowice.pttk.pl/
Municipal-Commune Culture Centre in Wąchock
ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock
Phone +4841 271 50 33
9
Jarmark Świętokrzyski na Świętym Krzyżu 17 maja 2009
Świętokrzyski Fair on Święty Krzyż 17 May 2009
Jeśli chcecie cofnąć się w czasie o tysiąc lat i na własnej skórze przekonać się, jak groźne były wtedy świętokrzyskie demony,
w jaki sposób pierwsi mnisi na Świętym Krzyżu przepędzili czarownice, spróbować co jedli wtedy mieszkańcy naszego regionu, to
koniecznie musicie wybrać się na Jarmark Świętokrzyski na Świętym Krzyżu. Organizatorzy zawsze gwarantują zarówno coś dla
ducha (Msza Święta), jak i dla... ciała. Na turystów czekać będą kramy bednarskie, kowalskie, garncarskie, zielarskie, rzeźbiarskie,
kamieniarskie, stolarskie, pszczelarskie, a także stoiska z dewocjonaliami. Jak to zwykle na jarmarku, nie zabraknie też ludowych
zespołów muzycznych i tanecznych.
Organizator:
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 041 344 54 29, 041 342 13 07
www.powiat.kielce.pl
If you want to get back in time and on your own skin find out how dangerous were regional demons, how the first monks on
Saint Cross chased away witches, taste old cuisine of our region, you must see the Świętokrzyski Fair on Święty Krzyż. Organizers
guarantee something spiritual (Holy Mass) as well something ... worldly. Tourist would be able to visit coopery, blacksmiths’,
pottery, sculptors’, stoneworkers’, apiarian, carpenters’ and devotional objects stands. As usual there will be some traditional
music concerts and dance shows.
10
Organizer:
Office of District Authorities in Kielce
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Phone +4841 344 54 29, +4841 342 13 07
www.powiat.kielce.pl
Piknik Archeologiczny „Żelazne Korzenie” w Starachowicach 20 – 22 maja 2009
Archeological Picnic „Iron Roots” in Starachowice 20 – 22 May 2009
Odcięcie się od cywilizacyjnego pędu i odnalezienie się w atmosferze i realiach zamierzchłej epoki towarzyszy niemal
wszystkim uczestnikom Pikniku Archeologicznego. Impreza ma na celu przybliżenie bogactwa kultury materialnej i duchowej
ludzi zamieszkujących ziemie polskie w okresie wpływów rzymskich. W zaaranżowanej osadzie sprzed dwóch tysięcy lat znajdą
się liczne warsztaty rękodzielnicze. Prezentowane będą: kowalstwo, garncarstwo, tkactwo, farbiarstwo, obróbka kości i rogu,
złotnictwo, plecionkarstwo, zielarstwo i wiele innych. Pokazane zostaną także sposoby wytopu żelaza w piecach szybowych typu
kotlinkowego. Widzowie naocznie przekonają się, jak wyglądało budowanie pieca, jego załadunek, sam wytop, wreszcie rozbicie
dymarki, a oglądając walki legionistów rzymskich z barbarzyńcami, sami będą mogli wziąć lekcje fechtunku czy strzelania z łuku.
Organizator:
Muzeum Przyrody i Techniki
ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice
tel. 041 275 40 83
www.ekomuzeum.pl
Almost all participants of Archeological Picnic come here to set free from civilization rush and feel the atmosphere and
reality of ancient times. The aim of the event is to introduce a visitor with richness of material and spiritual culture of inhabitants
living on the Polish territory during Roman influences. In the reconstructed settlement there will be various workshops from 2000
years ago. Among other crafts there will be blacksmith’s, pottery, weaving, dyeing, bone and horn processing, goldsmiths’, wicker
shop, and herbal medicine stalls. There will be also a show of iron smelting in an ancient furnace. The visitors will be able to see
with their own eyes building of the furnace, loading, smelting and then breaking it to get pig iron. Watching armed clashes of
Roman legionaries with barbarians they would be able to get a lesson of fencing or bow shooting.
Organizer:
The Museum of Nature and Engineering
ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice
Phone +4841 275 40 83
www.ekomuzeum.pl
11
Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem w Busku-Zdroju 23 – 24 maja 2009
International Busko Folklore Meeting in Busko-Zdrój 23 – 24 May 2009
Turniej Rycerski o Szablę Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego w Ujeździe
29 – 31 maja 2009
Knight Tournament for Krzysztof Baldwin Ossoliński Sword in Ujazd
29 – 31 May 2009
Coroczny przegląd i konkurs kapel, instrumentalistów, śpiewaków i obrzędów ludowych, wyłonionych w eliminacjach wykonawców, którzy sięgają w swojej twórczości do kultury ludowej. Najlepsza kapela otrzyma nagrodę Radia Kielce im. Piotra
Gana, a soliści lub zespoły śpiewacze nagrodę im. Haliny Szelestowej. W Busku-Zdroju goszczą też wykonawcy z zagranicy – m.in.
z Węgier, Ukrainy, Danii, Szwecji, Białorusi, Litwy. Stało się niepisaną tradycją Spotkań, że niezależnie od występów konkursowych odbywają się nieformalne koncerty w Parku Zdrojowym. W parkowych alejkach można będzie spotkać kapele rżnące od
ucha do ucha dla fanów folkloru, przygodnych widzów i kuracjuszy.
Organizator:
Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego
ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce
tel. 041 361 24 10, fax 041 361 83 81
www.wdk-kielce.pl
12
Turniej rycerski na zamku w Ujeździe o szablę Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego odbywa się od 1997 r. Co roku w czasie
trwania turnieju toczone są walki wg określonych przepisów z zachowaniem drobiazgowo przestrzeganego rytuału, a zmagający się konno lub pieszo, pojedynczo lub grupami rycerze wykazują niebywałą sprawność fizyczną i umiejętność władania bronią.
Prócz popisów rycerskich na zamku Krzyżtopór można zobaczyć profesjonalnie wykonywane tańce z epoki a także dobrze zjeść.
Niezwykle widowiskowym zakończeniem imprezy jest inscenizacja bitwy z wojskami szwedzkimi oraz pokaz – rozświetlających
Krzyżtopór – ogni sztucznych.
It is an annual survey and competition of bands, musicians, singers and traditional ceremonies of finalists of the competition who reach to folk culture. The best band will be honoured of Kielce Radio Competition Piotr Gan Prize, and solo performers
and bands of singers, The Halina Szelestowa Prize. There will be some performers from abroad – from Hungary, Ukraine, Denmark, Sweden, Byelorussia, and Latvia. It became the Meeting tradition to held some unofficial sessions in the Spa Park. In park
alleys there will be some bands who would pump away for the folklore fans, onlookers and spa patients.
Organizer:
Regional Józef Piłsudski Cultural Centre
ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce
Phone +4841 361 24 10, Fax +4841 361 83 81
www.wdk-kielce.pl
Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Iwaniskach
ul. Rakowska 4, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 16 07
e-mail: [email protected]
Knight Tournament in knight castle in Ujazd for sword of Krzysztof Baldwin Ossoliński has been held since 1997. Every year
for two days the fights are held with certain rules and strict rituals, and foot or mounted knights, single or groups show enormous
fitness and skill in wielding their arms. Along with knights show in Krzyżtopór castle a visitor can watch professional dances from
the period and have a good meal. The climax of the event is a picturesque staging of the battle with Swedish army and illuminating whole Krzyżtopór fireworks display.
Organizer:
Communal Culture Centre in Iwaniska
ul. Rakowska 4, 27-570 Iwaniska
Phone +4815 860 16 07
e-mail: [email protected]
13
Międzynarodowy Półmaraton Świętokrzyski w Bukowej 30 maja 2009
International Świętokrzyski Half-Marathon in Bukowa 30 May 2009
Międzynarodowy Półmaraton Świętokrzyski im. red. Mieczysława Kalety rozgrywany na dystansie 21,1 km to najbardziej
prestiżowa w regionie impreza biegowa. Rozgrywana jest na dość trudnej, pagórkowatej trasie, która stanowi dodatkowy magnes
przyciągający do Bukowej znanych maratończyków i długodystansowców. Corocznie Półmaratonowi towarzyszy otwarty Młodzieżowy Festiwal Biegowy im. Jana Toborka (na dystansach od 50 m do 2 km) oraz wyśmienita pogoda i wspaniali kibice na trasie.
Prócz sportowego, impreza ma charakter rozrywkowy: z występami lokalnych zespołów muzycznych i tradycyjną dyskoteką.
Organizatorzy:
Ognisko TKKF „Bukowia” w Bukowej
29-105 Krasocin
tel. 041 388 91 27, 041 388 91 06, 0604 936 911
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29 -100 Włoszczowa
tel. 041 39 44 950 (-951), fax 041 39 44 965
www.powiat-wloszczowa.pl
Mieczysław Kaleta International Świętokrzyski Half-Marathon held on a distance of 21,1 km is the most prestigious running
competition in the Region. It is played on relatively difficult, hilly route which attracts to Bukowa the top of national marathon
and long-distance runners. Every year the Marathon is accompanied by open Jan Toborek Youth Running Festival (on 50 m to 2 km
distances) as well as beautiful weather and sport fans on routes. Beside sport events there are also entertaining character with
concerts of local music bands and a disco.
14
Jarmark u Starzecha w Starachowicach
30 – 31 maja 2009, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach
At Starzech Fair in Starachowice
30 – 31 May, The Museum of Nature and Engineering in Starachowice
Cykliczny, dwudniowy festyn rodzinny odbywający się w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Pokazy twórców
regionalnych, giełda minerałów, prezentacje artystyczne to tylko niektóre z licznych atrakcji Jarmarku u Starzecha, który kończy
zwykle okazały pokaz ogni sztucznych.
Organizator:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. Borkowskiego 4, Starachowice
tel. 041 276 09 06
www.powiat.starachowice.pl
Cyclic, two-day family fair held in the Museum of Nature and Engineering in Starachowice.The display of regional artists, minerals
fair, artistic presentations are only a few of many attractions of At Strzech Fair usually climaxed with firework display. Organizer:
Office of District Authorities in Starachowice
ul. Borkowskiego 4, Starachowice
Phone +4841 276 09 06
www.powiat.starachowice.pl
Organizers:
TKKF Centre „Bukowia” in Bukowa
29-105 Krasocin
Phone +4841 388 91 27, +4841 388 91 06, +48604 936 911
Regional Powiat Administration in Włoszczowa
ul. Wiśniowa 10, 29 -100 Włoszczowa
Phone +4841 39 44 950 (-951), Fax +4841 39 44 965
www.powiat-wloszczowa.pl
15
Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski 4 – 7 czerwca 2009, Góry Świetokrzyskie
All-Poland Świętokrzyski Scout Rally 4 –7 June 2009, Świetokrzyskie Mountains
Organizowany od 50 lat Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski jest najstarszą harcerską imprezą turystyczną w Polsce.
Co roku ponad 800 zuchów , harcerzy, instruktorów i seniorów wędruje szlakami turystycznymi poznając piękno i historię Świętokrzyskiej Ziemi.
To szczególny rajd i szczególni ludzie, którzy go tworzą i którzy do dziś z sentymentem wspominają czas wędrówek i szczególnych przyjaźni. Coś magicznego jest w ,,Świętuchu”, że przez 50 lat spotykają się na nim harcerskie pokolenia: wędrując, wspominając, śpiewając i bawiąc się znakomicie na jego trasach. Trasach, które są bardzo różne zarówno pod względem turystycznym
jak i programowym. Trasach, na których każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy na kolejny 51 Harcerski Rajd Świętokrzyski.
Organizatorzy:
ZHP Chorągiew Kielecka
ul. Sienkiewicza 25, 25-007 Kielce
tel. 041 344 65 55
www.kielecka.zhp.pl
Komenda Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Starachowicach
ul. Harcerska 4 27-200 Starachowice
tel./fax 041 274 75 23
Held for 50 years All-Poland Świętokrzyski Scout Rally is the oldest scouting tourist event in Poland. Every year over 800 Cubs
and Brownies, scouts and instructors and seniors wander on tourist routes discovering the beauty and history of Świętokrzyski Region.
It is a special rally with special people creating it who recollect their previous walking tours and friendships. There is something magical in ,,Świętuch”, as it is called, that is an event when for 50 years gathers all scouts generations who hike, recall
previous rallies, sing and have fun on its routes. The routes vary regarding level of difficulty and program of the walk. Everybody
can find something interesting there. We invite for another, 51st Świętokrzyski Scout Rally.
16
Organizers:
ZHP Kielce Regiment
ul. Sienkiewicza 25, 25-007 Kielce
Phone +4841 344 65 55
www.kielecka.zhp.pl
Stanisław Staszic ZHP Troop Headquarters in Starachowice
ul. Harcerska 4 27-200 Starachowice
Phone/Fax +4841 274 75 23
XVII Wytopki Ołowiu w Tokarni 7 czerwca 2009, Muzeum Wsi Kieleckiej, Tokarnia
XVIIth Lead Smelting in Tokarnia 7 June 2009, The Museum of Kielce Village, Tokarnia
Impreza ma na celu prezentację dziedzictwa kulturowego regionu, szczególnie nawiązuje do trwającej siedem wieków
tradycji chęcińskiego górnictwa kruszcowego, związanego z wydobyciem i wykorzystaniem rud metali kolorowych.
Głównym punktem imprezy jest wytop ołowiu i bicie pamiątkowych medali na specjalnie do tego przygotowanym piecowisku pod nadzorem prof. Ireneusza Suligi z AGH w Krakowie. Wytopowi ołowiu towarzyszy pokaz pędzenia dziegciu i starożytnego
garncarstwa.
Podczas całodniowej imprezy dla uczestników przygotowany jest szereg dodatkowych atrakcji: występy zespołów folklorystycznych i folkowych, pokazy obrzędowe, interaktywne pokazy tradycyjnych rzemiosł: bednarstwa, łupania gontów, garncarstwa,
stolarstwa, plastyki obrzędowej, plecionkarstwa, zabawkarstwa, pokazy i kiermasz sztuki ludowej, przejażdżki konne, bryczką i na
kucyku, zwiedzanie ekspozycji i wystaw czasowych, prezentacje i degustacje kuchni regionalnej, dla dzieci i młodzieży „Dawne
gry i zabawy ludowe”, kiermasz handlowy oraz szereg innych atrakcji. Impreza odbywa się w Parku Etnograficznym w Tokarni.
Organizator:
Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-013 Kielce
tel. 041 344 92 97, 041 344 50 06
www.mwk.com.pl
The aim of the event is to present cultural heritage of the region and seven-centuries tradition of Chęciny ore mining of
non-ferrous metals.
The main attraction of the event is a display of lead smelting and minting of special medals on pre-prepared post supervised by
Professor Ireneusz Suliga from AGH in Cracow. There will be also a show of wood tar weaving and ancient pottery.
During whole-day event visitors can experience several various attractions: traditional and folk bands concerts, ancient
rites show, interactive show of traditional crafts: coopery, making shingles, pottery, carpentry, ritual art, plaiting, toy making,
displays and fair of folk art, horse riding, in horse-drawn carriage and on ponies, visiting exhibitions, presentations and tasting of
the regional cuisine for children and youth „Old folk games and plays”, and a sale. The event takes place in Ethnographical Park in
Tokarnia.
Organizer:
The Museum of Kielce Village
ul. Jana Pawła II 6, 25-013 Kielce
Phone +4841 344 92 97, +4841 344 50 06
www.mwk.com.pl
17
Dzień Świętokrzyskiej Truskawki w Bielinach
Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie 12 –14 czerwca 2009
Children Culture Festival in Pacanów 12 – 14 June 2009
7 czerwca 2009, stadion sportowy w Bielinach
The Day of Świętokrzyski Strawberry in Bieliny
7 June 2009, Sports stadium in Bieliny
„Dzień Świętokrzyskiej Truskawki” to bardzo smakowity… festyn rodzinny. Dzień Truskawki to możliwość zasmakowania
tego owocu u progu sezonu truskawkowego, zabawa przy różnych stylach muzyki, spotkanie z tradycją i duchem Gór Świętokrzyskich. Część artystyczną kończy dyskoteka pod gwiazdami.
Od roku 2004 Świętu Truskawki towarzyszą Mistrzostwa Świata w Szypułkowaniu Truskawek. Zawody mają prawdziwie międzynarodowy i sportowy charakter, a polegają na dokładnym i jak najszybszym odszypułkowaniu 2 kg dorodnych truskawek.
Organizatorzy:
Urząd Gminy w Bielinach
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
tel. 041 302 50 94 wew. 218
www.bieliny.pl, e-mail: [email protected]
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bielinach
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
tel. 041 302 50 94, wew. 218
e-mail: [email protected]
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
tel. 041 302 50 94, wew. 206
e-mail: [email protected]
„The Day of Świętokrzyski Strawberry” is a very tasteful … family fair. The Day of Strawberry gives a chance to taste the
berry at the beginning of season, fun with various kinds of music, meetings with tradition and proverbial spirit of Świętokrzyski
Mountains. The artistic part is concluded with a disco beneath the stars.
Since 2004 the Strawberry Feast is accompanied by The World Championships In Strawberry Stemming. It has a true international
and sports character – the task is to stem 2 kilos of ripe strawberries as precisely and as fast as possible.
18
7. Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2009, jak zwykle, będzie świętem wszystkich dzieci, które będą mogły udać się
w podróż do krainy wyobraźni. Pomogą w tym: Spotkania Mistrzów Teatru, Spotkania Mistrzów Muzyki i Ogólnopolski Konkurs
„Przygody Koziołka Matołka – Niemcy” oraz akcje: plastyczna, humorystyczna czy głośne czytanie literatury dziecięcej – tym
razem niemieckich autorów. Młodzi widzowie będą mogli obejrzeć wystawę ilustracji Janosch oraz Helme Heine – niemieckich pisarzy i ilustratorów bajek dla dzieci. Sami będą mogli także spróbować swoich sił jako rysownicy w Zakątku Uśmiechniętego Dziecka. Będzie też stoisko z klockami Cobi oraz uroczysta premiera książki „Przygody Koziołka Matołka” w formacie XXL.
Organizator:
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
ul. Słupska 31, 28-133 Pacanów
tel. 041 376 50 88
www.pacanow.eu
The 7th Festival of Children Culture Pacanów 2009, as always will be a feast of all children and their trip to the world of imagination. The Meetings of Masters of Theatre, The Meetings of Music Masters and All-Poland Competition „Adventures of Koziołek
Matołek – Germany” and art and humour actions and aloud reading of literature – this year German literature – will enable this.
Young viewers will be able to see an exhibition of Janosch and Helme Heine – German writer and illustrators of fairy tales. They
also would be able to try their drawing skills in The Corner of Smiling Child. There will be also a stand with Cobi blocks and ceremonial premiere of XXL format of the book „Adventures of Koziołek Matołek”.
Organizer:
Koziołek Matołek European Fairytale Centre
ul. Słupska 31, 28-133 Pacanów
Phone +4841 376 50 88
www.pacanow.eu
Organizers:
The Local Commune in Bieliny
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
Phone +4841 302 50 94 int. 218
www.bieliny.pl, e-mail: [email protected]
Communal Sports and Culture Centre
in Bieliny
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
Phone +4841 302 50 94, int. 218
e-mail: [email protected]
Society „Local Active Group –
Around Łysa Góra”
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
Phone +4841 302 50 94, int. 206
e-mail: [email protected]
19
Ogólnopolski Piknik Gombrowiczowski w Dołach Biskupich 19 – 21 czerwca 2009
All-Poland Gombrowicz Picnic in Doły Biskupie 19 – 21 June 2009
W Ostrowcu Świętokrzyskim, a nie jak jeszcze rok temu na terenie dawnej fabryki tektury w Dołach Biskupich nazwanej przed wiekiem na cześć małego wówczas Witolda, Witulinem, odbędzie się Piknik Gombrowiczowski – impreza plenerowa o charakterze otwartym i zasięgu ogólnopolskim. Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja regionu związanego z dzieciństwem i twórczością Witolda Gombrowicza. Coroczne konkursy literackie, wystawy fotografii, happeningi, występy teatrów ulicznych, turniej szachowy czy rajd samochodów terenowych „Gombrajd”
to idealna droga włączenia wiedzy o życiu i dorobku literackim, autora „Pornografii”, „Ferdydurke” czy „Trans-Atlantyku”
w proces edukacyjny zarówno mieszkańców Ostrowca jak i licznie przybywających tu fanów jego twórczości.
Organizator:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 041 247 65 80
www.mck.ostrowiec.pl
On the grounds of closed cardboard factory in Doły Biskupie near Kunowo, named a century ago by little Witold, Witulin,
there is held Witold Gombrowicz picnic – a open-air event of national range. The main aim of the event is to promote the region
connected with childhood and artistic literary work of Witold Gombrowicz. Annual literary contests, photographic exhibitions,
happenings, street theatre performances, chess tournament or off-road vehicles rally „Gombrajd” is the ideal way of introduction
to the knowledge on life and work of the author of „Pornography”, „Ferdydurke” or „Trans-Atlantic” both for citizens of Ostrowiec
as well as numerous fans of his work.
20
Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni 21 czerwca 2009
Świętokrzyski Farm Tourist Fair in Tokarnia 21 June 2009
Organizer:
Municipal Culture Centre
ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Phone +4841 247 65 80
www.mck.ostrowiec.pl
Podczas imprezy w Parku Etnograficznym w Tokarni prezentują się Gospodarstwa Agroturystyczne z Regionu Świętokrzyskiego. Głównym punktem programu jest giełda agroturystyczna pn. Swojskie klimaty i świętokrzyskie smaki, podczas której
stowarzyszenia oraz gospodarstwa agroturystyczne promują swoją ofertę pobytową oraz posiadane atrakcje.
W części artystycznej imprezy prezentują się zespoły folklorystyczne i folkowe, zespoły obrzędowe. Imprezie towarzyszą
degustacje potraw regionalnych, prezentacje gmin, interaktywne pokazy tradycyjnych rzemiosł i sztuki ludowej, pokazy dawnych gier i zabaw ludowych, pokaz pieczenia chleba i podpłomyków, prezentacja dawnych maszyn rolniczych, przejażdżki konne,
zwiedzanie skansenu i szereg innych atrakcji.
Organizator:
Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-013 Kielce
tel. 041 344 92 97, 041 344 50 06
www.mwk.com.pl
During the event in Ethnographical Park in Tokarnia there are presented tourist farms from Świętokrzyski Region. The main
attraction of the program is farm tourism fair named Native vibes and Świętokrzyskie tastes, when various societies and tourist
farms present their offers and attractions.
The artistic part of the event present traditional and folk music bands, and bands performing traditional rites. The event is
accompanied by savouring of the local cuisine, presentations of local communities, interactive displays of crafts and folk art, performances of old games and sports, baking of bread and pancakes, exhibition of old agricultural machines, horse riding, visiting
of open-air ethnographic museum and many other attractions.
Organizer:
The Museum of Kilece Village
ul. Jana Pawła II 6, 25-013 Kielce
Phone +4841 344 92 97, +4841 344 50 06
www.mwk.com.pl
21
Spotkania z Kulturą Żydowską w Chmielniku 21 czerwca 2009, Chmielnik
Meetings with Jewish Culture in Chmielnik 21 June 2009, Chmielnik
„Spotkania z Kulturą Żydowską” to próba odtworzenia dawnego wyglądu i klimatu żydowskiego miasteczka przyczyniająca
się do wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodzenia, jego dziedzictwem kulturowym oraz wieloletnim procesem przenikania się kultur.
Podczas „Spotkań z Kulturą Żydowską” prezentowane są wystawy: ceramiki, rzeźby, fotografii i malarstwa. Na uliczkach
wokół rynku rozstawione są stylowe stoiska z artykułami spożywczymi charakterystycznymi dla kuchni żydowskiej (m.in. pieczywo), a w Domu Kultury serwowane są potrawy m.in.: gęś pieczona, kugiel, ryba, ciulent. Na chmielnickim Rynku odbywają
się występy i prezentacje dzieci i młodzieży chmielnickich szkół (przedstawienie teatralne n. t. świąt żydowskich oraz pokaz tańców do ludowej muzyki żydowskiej). W programie także koncerty zespołów klezmerskich, w tym m.in. zespołu „Chmielnikers”.
Organizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy Chmielnik
Pl. Kościelny 5, 26-020 Chmielnik
tel. 041 354 32 73
www.chmielnik.com
Chmielnickie Centrum Kultury
ul. Starobuska 10, 26-020 Chmielnik
tel. 041 354 23 97
www.chmielnickie.ck.prv.pl
„The Meetings with Jewish Culture” is a try to recreate former look and character of a Jewish town which help to strengthen
the bonds with the place of birth its cultural heritage and many-years of cultures merging.
During „The Meetings with Jewish Culture” we present exhibitions: pottery, sculpture, photography and painting. On the
narrow streets around the market square there are set stylish stalls with some characteristic Jewish groceries (bread), and in
Community Centre a visitor can taste various dishes: roasted goose, kugiel, fish, ciulent. Youth and children performances and
shows are held on the Chmielnik market square (plays on Jewish holidays and dances to Jewish traditional music). There are also
concert of klezmer bands including „Chmielnikers”.
22
Świętokrzyski Piknik Jurajski w Bałtowie 26 – 28 czerwca 2009, JuraPark w Bałtowie
Świętokrzyski Jurassic Picnic in Bałtów 26 – 28 June 2009, JuraPark in Bałtów
Świętokrzyski Piknik Jurajski to moc atrakcji dla dorosłych i dzieci. Do tej pory na Pikniku Jurajskim wystąpili: artyści teatrów
ulicznych, tancerze irlandzcy i szkoccy, pojawili się średniowieczni rycerze, którzy dali wspaniały pokaz gier, zabaw i walk z epoki.
Ponadto na Pikniku Jurajskim czeka zawsze mnóstwo innych ciekawych zdarzeń: spływ tratwami, występy zespołów ludowych
oraz oczekiwane przez uczestników występy gwiazd estrady. Na jurajskich piknikach występowali m.in.: Doda, Bożena Dykiel,
AnDreo & Karina, Zakopower czy Agnieszka Frykowska.
Organizator:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”
27-423 Bałtów 55
tel. 041 264 12 93
www.baltow.info
Świętokrzyski Jurassic Picnic is a plenty of attraction for children and adults. On the picnic there have been many various
performers – street theatre actors, Irish and Scottish dancers, and medieval knights who gave an exquisite show of sports, plays
and single combats. Furthermore during the Jurassic Picnic there are always many other interesting events: rafting, concerts of
traditional music bands, as well as awaited concerts of music celebrities. Among other artists Doda, Bożena Dykiel, AnDreo & Karina, Zakopower or Agnieszka Frykowska performed during Jurassic Picnic.
Organizer:
Society of Development Bałtów Commune „Bałt”
27-423 Bałtów 55
Phone +4841 264 12 93
www.baltow.info
Organizers:
Municipal and District Authorities of Chmielnik
Pl. Kościelny 5, 26-020 Chmielnik
Phone +4841 354 32 73
www.chmielnik.com
Culture Centre in Chmielnik
ul. Starobuska 10, 26-020 Chmielnik
Phone +4841 354 23 97
www.chmielnickie.ck.prv.pl
23
Święto Kielc 27 – 28 czerwca 2008, Kielce
Kielce Holiday 27 –28 June 2008, Kielce
Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego w Szydłowie
27 – 28 czerwca 2009, plac Zamkowy w Szydłowie
Knight Tournament for The King Kazimierz Wielki Sword in Szydłów
27 – 28 June 2009, Zamkowy Square in Szydłów
Kielce są kulturalnym sercem Regionu Świętokrzyskiego. To ważny ośrodek, w którym przez cały rok odbywają sie imprezy przyciągające tysiące ludzi spragnionych kultury i rozrywki na wysokim poziomie. Kulminacją jest cieszące się od lat niezmiennym powodzeniem „Święto Kielc”. To doskonała okazja do uczestnictwa w różnych formach rozrywki, od koncertów z udziałem gwiazd polskiej piosenki, poprzez wystawy prac kieleckich twórców, festyny, pokazy, po zawody sportowe. Każdy znajdzie
coś dla siebie w bogatej ofercie dwóch kieleckich teatrów, filharmonii, kilku muzeów, galerii, licznych domów kultury i klubów
studenckich.
Organizator:
Urząd Miasta Kielce
Rynek 1, 25-303 Kielce
tel. 041 367 60 00, fax 041 344 27 63
www.um.kielce.pl
Kielce is cultural heart of Świętokrzyskie Region. It is an important centre with many events held all through the year
drawing visitors who yearn for high-level culture and entertainment. For many years the main event enjoying unchanging popularity is „Święto Kielc”. The perfect opportunity to participate in various forms of entertainment from concerts of Polish music
stars through exhibitions of Kielce artists, fairs, displays and sporting events. Everybody would find something interesting in the
offer of two theatres, Philharmonic, several museums, galleries, some students’ and community centres.
24
Organizer:
Kielce Municipality
Rynek 1, 25-303 Kielce
Phone +4841 367 60 00, Fax +4841 344 27 63
www.um.kielce.pl
W ostatni weekend czerwca Szydłów na chwilę wraca do czasów średniowiecza. Królują rycerskie potyczki, pokazy umiejętności, napady zbójców, rabunki. A wszystko pośród zapachu prochu i płonącej strzechy. Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego rozgrywany jest tu na pamiątkę zwycięskiej potyczki wojsk króla Kazimierza Wielkiego z ówczesnym panem tego
miejsca, zbójem Szydło. Kwiat rycerstwa polskiego zjeżdża licznie do Szydłowa, by na placu zamkowym sił i krwi nie szczędząc
w turnieju bojowym stoczyć walkę o zamek i miecz Króla Kazimierza Wielkiego. Oprócz zbrojnych atrakcji turnieju będą też pokazy rzemiosła dawnego i regionalnego oraz smakołyki kuchni regionalnej.
Organizatorzy:
Gminne Centrum Kultury w Szydłowie
ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów
tel. 041 354 53 13
Urząd Gminy w Szydłowie
ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów
tel./fax 041 354 51 25
www.szydlow.pl
In the last weekend of June Szydłów goes back for couple of days to the Middle Ages. There are knights’ armed combats,
skills show, brigands’ raids, plundering. And everything enveloped in smell of cordite and burning thatch. Knight Tournament for
The King Kazimierz Wielki Sword in memory of victorious skirmish between knights of King Kazimierz Wielki and the landlord
of the castle, a robber named Szydło. The flower of Polish chivalry arrive in great numbers to Szydłów castle and spare nor effort
nor blood to fight in combat tourney on tilt yard for castle and sword of King Kazimierz Wielki. There are also displays of old and
regional crafts and some tidbits of regional cuisine.
Organizers:
Commune Culture Centre in Szydłów
ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów
Phone +4841 354 53 13
Municipality Szydłów
ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów
Phone/Fax +4841 354 51 25
www.szydlow.pl
25
„Pod urokiem czarownicy – wyprawa po ziele świętego Jana”
28 czerwca 2009, chałupa w Kakoninie
„Enchanted by a Witch – St. John herb Quest”
28 June 2009, hut in Kakonin
Każdego roku w noc świętojańską w Kakoninie obok zabytkowej chałupy odbywa się niezwykła impreza. W świat magii
i czarów przenoszą uczestników piękne czarownice, zielarki i guślarki, słowiańskie bóstwa i demony. Można je spotkać podczas
wędrówki szlakami gier terenowych w Krainie Legend Świętokrzyskich. Impreza ma charakter rozrywkowo – edukacyjny: uczestnicy poznają historie i legendy związane z Górami Świętokrzyskimi, zaś wyprawę kończy sabat czarownic i wspólna biesiada przy
ognisku.
Organizatorzy:
Urząd Gminy Bieliny
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
tel. 041 302 50 94, e-mail: [email protected]
www.bieliny.pl
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bielinach
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
tel. 041 302 50 94, wew. 218, e-mail: [email protected]
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
tel. 041 302 50 94, wew. 206, e-mail: [email protected]
Every year on Midsummer Eve by the old hut in Kakonin there is held an exceptional event. The participants are transferred
into the world of magic and witchcraft by beautiful witches, herbalists and fortune-tellers with a little help from local demons
and deities. The can be met during walking through the routes of thematic open-air games In the Land of Świętokrzyskie Legends. This is entertainment – educational event – the participants are introduced with history and legends of Świętokrzyski
Mountains concluded with a coven and group feast by a camp-fire.
26
Organizers:
Local Government in Bieliny
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
Phone +4841 302 50 94, e-mail: [email protected]
Communal Centre of Sports and Culture in Bieliny
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
Phone +4841 302 50 94, int. 218, e-mail: [email protected]
Society „Local Active Group – Around Łysa Góra”
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
Phone +4841 302 50 94, int. 206, e-mail: [email protected]
Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego w Sandomierzu
oraz Jarmark Jagielloński 4 – 5 lipca 2009
Międzynarodowy Knight Tournament for Zawisza Czarny Sword in Sandomierz
oraz Jarmark Jagielloński 4 – 5 June 2009
Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa, który odbywa się rokrocznie w Sandomierzu obejmuje m.in. turnieje łucznicze, kusznicze, walki pieszych, walki na miecze i topory, turniej bardów i tancerzy wraz z dworskim
balem oraz parady dworu Księstwa Sandomierskiego i chorągwi wojsk sandomierskich. Są także pokazy taktyki i techniki walk,
XV-wiecznych formacji wojskowych: halabardników i pikinierów oraz artylerii dawnej. Turniejowi towarzyszą pokazy konne,
„żywe szachy” i muzyka z epoki, czyli wszystko to, co decyduje o klimacie czasów rycerskich. Tytularnym bohaterem turnieju jest
pochodzący z pobliskiego Garbowa najznakomitszy rycerz średniowiecznej Europy Zawisza Czarny.
Organizatorzy:
Urząd Miejski w Sandomierzu
Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
tel. 015 644 01 00, 015 644 01 71
www.sandomierz.pl
Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej
Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz
tel. 015 832 29 64
www.fkzs.pl
International Knight Tournament for Zawisza Czarny from Grabów Sword which is an annual event and includes archers
competitions, crossbow competition, foot soldiers armed combats, sword and battleaxe competitions, bards’ and dancers competition and court ball and parade of Sandomierz Principality Court and Sandomierz Company. There are also displays of tactics
and fencing techniques, 15th-century army regiments: halberdiers, pikemen and old artillery unit. There are also accompanying
horse parades, „live chess” and old music – everything that creates specific atmosphere during knight tournaments. Titular hero
of the tournament is born in nearby Garbów, the most distinguished knight of the Medieval Europe Zawisza Czarny.
Organizers:
Municipality Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
Phone +4815 644 01 00, +4815 644 01 71
www.sandomierz.pl
Foundation of Sandomierz Region Culture
Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz
Phone +4815 832 29 64
www.fkzs.pl
27
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju
Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach 13 – 26 lipca 2009
Scout Festival of School Youth in Kielce 13 – 26 July 2009
4 – 11 lipica 2009
International Krystyna Jamroz Music Festival in Busko-Zdrój
4 – 11 July 2009
Świeto muzyki poważnej, corocznie gromadzące wybitnych polskich i zagranicznych muzyków, dyrygentów i śpiewaków.
W programie festiwalu – którego patronką jest urodzona w Busku-Zdroju śpiewaczka Krystyna Jamroz – znajdują się koncerty
symfoniczne, kameralne, recitale mistrzowskie, gale operowe, operetkowe, oratoria i koncerty z muzyką lżejszego gatunku. Koncerty festiwalowe odbywają się w Buskim Centrum Kultury, Sanatorium Marconi, w kościołach Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i brata Alberta oraz na promenadzie parkowej.
Organizator:
Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
Al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 041 378 23 19
The annual festival of classical music gathering renown Polish and foreign musicians, conductors and singers. The program
of the Festival - which gained its name after singer Krystyna Jamroz born in Busko Zdrój – includes concerts of symphonic and
chamber music, masters recitals, opera and operetta galas, oratorios and concerts with a bit lighter music. The concerts take
place in Culture Centre in Busko, Marconi Sanatorium, in churches of Immaculate Conception of The Holy Virgin Mary and Brother
Albert’s church and on park promenade.
28
Organizer:
Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
Al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
Phone/Fax +4841 378 23 19
Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej to wakacyjne spotkanie solistów i zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych. Największa w Europie impreza artystyczna dla dzieci i młodzieży. Wypoczynek połączony z doskonaleniem umiejętności i zdobywaniem nagród festiwalowych Złotych, Srebrnych i Brązowych „Jodeł”. Festiwal to występy przed liczną widownią
i pobyt zakończony uroczystą galą laureatów. Impreza trwa nieprzerwanie od 35 lat a uczestniczy w nim corocznie od 1200 – 1800
osób z całego kraju oraz zespoły zagraniczne.
Organizator:
ZHP Chorągiew Kielecka
ul. Sienkiewicza 25, 25-007 Kielce
tel. 041 344 65 55
www.kielecka.zhp.pl
Scout Festival of School Youth in Kielce is a summer meeting of dance and traditional soloists and music bands. It is the biggest event in Europe for youth and children. It is recreation connected with perfecting skills and wining festival prizes – Gold,
Silver and Bronze „Jodeł” (fir). The festival includes performances in front of big audience and couple of days stay finished with
ceremonial gala with prizewinners. The event has been held continuously for 35 years with 1200 – 1800 participants from all over
the country and some foreign visitors.
Organizer:
ZHP Kielce Regiment
ul. Sienkiewicza 25, 25-007 Kielce
Phone +4841 344 65 55
www.kielecka.zhp.pl
29
Chałupkowe Garncynki w Chałupkach k. Morawicy 26 lipca 2009
Chałupkowe Garncynki (Pottery fair) in Chałupki near Morawica
26 lipca 2009
Doroczny festyn w etnograficznym Ośrodku Garncarstwa w Chałupkach. Wystawa wyrobów glinianych: mis, donic, wazonów, ale też durszlaków, garnków do gotowania, patelni do smażenia. Mnóstwo zabawek – od grzechotek począwszy a na
piszczących kogucikach skończywszy. Niewątpliwą atrakcją festynu jest niepowtarzalna okazja obejrzenia na własne oczy, jak
powstaje wazonik czy misa oraz możliwość wypróbowania swoich sił w sztuce lepienia garnków. „Chałupkowym Garncynkom”
towarzyszą występy lokalnych zespołów artystycznych, pokaz toczenia garnków i figurek, kiermasz rzeźb i wyrobów z gliny oraz
konkurs na najładniejszą pracę z gliny wykonaną przez dzieci.
Organizator:
Urząd Gminy w Morawicy
ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica
tel. 041 301 40 38, fax 041 311 46 90
e-mail: [email protected]
Annual ethnographic fair in Pottery Centre in Chałupki. Exhibition of ceramics and pottery: bowls, bulbs, vases, but also
colanders, pots, pans. Plenty of toys – from rattles to whistling clay cockerels. Undoubtedly the great attraction of the festival for
a visitor is a possibility to observe the process of creation of a bowl or vase and an opportunity to make one by his own. „Chałupkowe Garncynki” are accompanied by local artists concerts, display of throwing clay pots and figurines, sculpture and pottery fair
and competition for children for the most beautiful clay object.
30
Odpust w Klasztorze Pokamedulskim w Rytwianach 15 sierpnia 2009
Church Fair in Post – Camaldolese Monastery in Rytwiany 15 August 2009
Organizer:
Commune Authorities in Morawica
ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica
Phone +4841 301 40 38, Fax +4841 311 46 90
e-mail: [email protected]
W dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w klasztorze pokamedulskim - Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach - odbywa się mający już wiekową tradycję Odpust Klasztorny. Kulminacją uroczystości jest Suma odprawiana przy ołtarzu polowym
znajdującym się na terenie dawnych ogrodów kamedulskich. Odpust jest też okazją do wręczenia statuetki Przyjaciela Pustelni
Złotego Lasu przyznawanej przez Kapitułę Ośrodka „Źródło” osobom szczególnie zaangażowanym w dzieło odbudowy klasztoru.
Zwyczajowymi odpustowymi atrakcjami są: kramy z zabawkami, piszczałkami, biżuterią, ozdobnymi drobiazgami, mnóstwem
waty cukrowej, obwarzanków i tradycyjnych domowych lodów „z kanki” oraz ogórków z beczki.
Organizator:
Diecezjalny Ośrodek Kultury i Edukacji „Źródło”
ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany
tel. 015 864 77 95
www.pustelnia.rytwiany.opoka.info
The Church Fair has been taking place in the day of Assumption of the Holy Virgin Mary in post-Camedolese Monastery –
Gold Forest Hermitage in Rytwiany – for many centuries. Open –air High Mass is held on former Camedolese gardens. It is also
an occasion to hand in the Statuette of Friend of the Gold Forest Hermitage awarded by the Chapter of „Źródło” Centre to people
especially involved in reconstruction of Post-Camedolese Monastery. Usual fair attractions are: stall with toys, whistles, jewellery and bric-a-brac, plenty of candyfloss, bagels and traditional home-made ice-cream “from tin” and cucumbers straight from
a barrel.
Organizer:
Diocese Centre for Culture and Education „Source”
ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany
Phone +4815 864 77 95
www.pustelnia.rytwiany.opoka.info
31
Święto Śliwki w Szydłowie 22 – 23 sierpnia 2009, Szydłów
Plum Day in Szydłów 22 – 23 August 2009, Szydłów
Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi 22 – 23 sierpnia 2009, Nowa Słupia
Dymarki Świętokrzyskie (Furnaces) in Nowa Słupia 22 – 23 August 2009, Nowa Słupia
Starożytne piece dymarskie na obrzeżach Gór Świętokrzyskich znów będą dymić. Dzięki współczesnym metalurgom uczestnicy festynu archeologicznego w unikatowym w Europie piecowisku sprzed 2 tysięcy lat będą mogli zobaczyć rekonstrukcję pełnego cyklu wytopu rudy żelaza metodą stosowaną w epoce żelaza. Pokaz obejmie wydobycie i przygotowanie rudy oraz węgla
drzewnego‚ budowę pieców ziemnych (zwanych dymarkami)‚ wytop w piecach kotlinkowych aż do wykuwania narzędzi i ozdób.
Prezentacjom będą towarzyszyć komentarze naukowe archeologów z Kielc‚ Krakowa‚ Warszawy i Lublina.
Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi siedzibą w Rudkach
ul. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia
tel. 041 317 76 04, 0605 949 793
www.dymarki.pl
Urząd Gminy Nowa Słupia
ul. Opatowska 2, 26-006 Nowa Słupia
tel./fax 041 317 70 13, 041 317 76 04
Ancient furnaces on the border of Świętokrzyskie Mountains will smoke again. Thanks to contemporary metallurgy the
participants of archeological fair in two-thousands-years-old unique metallurgy centre in Europe will be able to watch reconstruction of full cycle of smelting iron used in the Iron Age. The display includes mining and preparation of iron ore and charcoal‚
building of primitive smelting furnaces (called dymarki)‚ smelting in crucible furnaces and forging tools and jewellery. The presentations will be accompanied by scientific commentary by archeologists from Kielce‚ Cracow, Warsaw and Lublin.
32
Organizers:
Commune Culture Centre in Nowej Słupi office in Rudki
ul. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia
Phone +4841 317 76 04, +48 605 949 793
www.dymarki.pl
Comune Authorities in Nowa Słupia
ul. Opatowska 2, 26-006 Nowa Słupia
Phone/Fax +4841 317 70 13, +4841 317 76 04
Szydłów jest stolicą polskiej śliwki. Promocji owoców, które stały się symbolem gminy, pomaga włączone w Dni Szydłowa Święto Śliwki. Śliwki świeże i suszone, przetwory śliwkowe i wykonana według starej receptury szydłowska śliwowica
rozsławiają miasto i promują region. Na uczestników Święta Śliwki czeka wiele atrakcji: degustacja śliwek i przetworów śliwkowych, pokaz starodawnego suszenia owoców „na laskach”, wystawy sprzętu sadowniczego, środków ochrony roślin oraz kiermasze rękodzieła ludowego i koncerty gwiazd estrady.
Organizatorzy:
Spółdzielnia Producentów Owoców „Dobrysad”
ul. Rynek 27, 28-225 Szydłów
tel. 041 354 52 75
www.dobrysad.com.pl
Stowarzyszenie Producentów Owoców
ul. Rynek 2/2, 28-225 Szydłów
tel. 041 354 52 37
www.sliwaszydlow.pl
Urząd Gminy w Szydłowie
ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów
tel./fax 041 354 51 25
www.szydlow.pl
Szydłów is a capital of Polish plum. The Plum Day Celebration helps to promote the fruit which became the symbol of the
commune. Plums and prunes, jams, and produced according to an old recipe – Szydłów Plum Vodka make the town famous and
promote the whole region. There are many attractions waiting for a visitor: savouring of the fruits and its preserves, display of
ancient way of drying „on sticks”, exhibition of orchard equipment, herbicides and folk art fairs and concerts od music stars.
Organizers:
Spółdzielnia Producentów Owoców „Dobrysad”
ul. Rynek 27, 28-225 Szydłów
Phone +4841 354 52 75
www.dobrysad.com.pl
Stowarzyszenie Producentów Owoców
ul. Rynek 2/2, 28-225 Szydłów
Phone +4841 354 52 37
www.sliwaszydlow.pl
Commune Administration in Szydłów
ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów
Phone/Fax +4841 354 51 25
www.szydlow.pl
33
VIII Supermaraton Pieszy na 100 km „Konecka Setka”
Wojewódzkie Święto Jabłkobrania w Obrazowie 6 września 2009
Regional Feast of Apple Picking in Obrazów 6 September 2009
28 – 30 sierpnia 2009, Ziemia Świętokrzyska, zakończenie w Sielpi
VIIIth Foot Super – Marathon on 100 km distance „Konecka Setka”
28 – 30 August 2009, Świętokrzyski Region, finish in Sielpia
Supermaraton„Konecka Setka”jest ogólnodostępną, indywidualną imprezą turystyczno – rekreacyjno – wytrzymałościową.
Jednak stukilometrowa trasa biegnąca przez malownicze zakątki Ziemi Koneckiej wymaga od uczestników bardzo dobrej zaprawy
w turystyce pieszej. Dystans pokonywany jest pieszo lub biegiem. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła
18 lat i legitymuje się dobrym stanem zdrowia.
Organizator:
Oddział PTTK w Końskich
Klub Turystyki Aktywnej „Pasat”
ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie
tel. 041 372 31 70
www.pttkkonskie.pl
Super-Marathon „Konecka Setka” is an open, individual endurance sports –recreation event. One-hundred-kilometers
route going through picturesque nooks of Konecka Land requires from its participants perfect fitness and experience in hiking.
The distance is covered either by hiking or running. A participant must be 18 and has a good health condition.
34
Organizer:
PTTK Branch in Końskie
Klub Turystyki Aktywnej „Pasat”
ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie
Phone +4841 372 31 70
www.pttkkonskie.pl
Jedyne takie dożynki obejmujące tradycyjną część obrzędową, a także ekspozycję płodów sadowniczo-warzywniczych
z jednego z najlepszych i przodujących w tego rodzaju uprawach mikroregionu w Polsce. Obok obejrzenia ekspozycji można też
spróbować owoców (głównie różnych odmian jabłek), jak i potraw regionalnych (wypieki z jabłkami, smalec z chlebem, ogórki
kwaszone, a nawet nalewki, wina, itd.).
Wojewódzkie Święto Jabłkobrania stanowi od lat uwieńczenie pracy tutejszej społeczności, jednocześnie promując region
o najbardziej sadowniczym charakterze i wielowiekowej historii ogrodnictwa na terenie całego województwa. Organizator:
Urząd Gminy w Obrazowie
Obrazów 84, 27-641 Obrazów
tel. 015 836 51 62
www.obrazow.asi.pl
It is the only harvest festival that includes traditional ritual part and also display of agricultural produce of one of the best
micro-regions in Poland specializing in this type of production. A visitor can not only look at the exhibited fruits but also taste
them (mainly various types of apples) as well as regional dishes (apple pies, bread and fat scratchings, marinated cucumbers,
liquors, wines etc.).
The Regional Feast of Apple Picking has crowned the work of members of the community for years and in the same time it
promotes the region of fruit farming character and of many-centuries tradition on the field in the whole region.
Organizer:
Commune Obrazów
Obrazów 84, 27-641 Obrazów
Phone +4815 836 51 62
www.obrazow.asi.pl
35
IX Sielpia eXterme Maraton 12 września 2009, Ziemia Konecka, zakończenie w Sielpi
IXth Sielpia eXterme Marathon 12 September 2009, Koński Region, finish in Sielpia
Ogólnopolski Rajd Pieszy „Szlakami kultury, szlakami Cystersów”
18 – 20 września 2009
All-Poland Hiking Rally „Routes of Culture, routes of Cistercians”
18 – 20 September 2009
Sielpia eXtreme Maraton jest ogólnodostępną, indywidualną imprezą turystyczno – rekreacyjno – wytrzymałościową rozgrywaną w chodzie na 50 km i 25 km. Trasa maratonu biegnie przez malownicze, zalesione, pagórkowate okolice Sielpi. Zawody
sportowe kończy wspólne ognisko i wręczenie uczestnikom Sielpickich eXtreme certyfikatów.
Organizator:
Oddział PTTK w Końskich
Klub Turystyki Aktywnej „Pasat”
ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie
tel. 041 372 31 70
www.pttkkonskie.pl
Sielpia eXtreme Marathon is an open, individual endurance tourists-sports event on hiking distances of 50 km and 25 km.
The route of the marathon goes through picturesque, forested, hilly surroundings of Sielpia. The sports event finishes a bonfire
and presenting the participants with certificates of Sielpia eXtreme.
36
Impreza związana jest z zainicjowaną przez Radę Europy ideą szlaku turystycznego zwanego „drogą cystersów”. Organizatorzy rajdu pragną podkreślić rolę tego zakonu w awansie cywilizacyjnym średniowiecznego społeczeństwa polskiego. Szlak
prowadzi przez miejscowości, w których działają lub działali Cystersi. Rajd składający się z trasy pieszej lub autokarowej odbywa
na terenie Ponidzia i południowej Kielecczyzny.
Organizator:
Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
ul. Mickiewicza 5, 25-352 Kielce
tel. 041 361 32 72, 041 361 43 07
Organizer:
PTTK Branch in Końskie
Klub Turystyki Aktywnej „Pasat”
ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie
Phone +4841 372 31 70
www.pttkkonskie.pl
The event is connected with the idea of tourist route called „The Way of Cistercians” initiated by The European Council. The
Rally organizers want to stress the role of this order in civilization advance in Polish Medieval society. The route leads through
towns and places with traces of Cistercian activities – past and present. The rally consists of hiking or bus route and takes place
on Ponidzie and southern Kielce region.
Organizer:
Świętokrzyskie Folk Association Sports Teams
ul. Mickiewicza 5, 25-352 Kielce
Phone +4841 361 32 72, +4841 361 43 07
37
Konecka Ryba w Maleńcu 3 października 2009
Konecka Fish in Maleniec 3 October 2009
Leśna Apteka w Rytwianach 20 września 2009
Forest Pharmacy in Rytwiany 20 September 2009
Na pamiątkę konsekracji Kościoła i nadania Pustelni miana Złotego Lasu w trzecią niedzielę września klasztor pokamedulski
udostępnia swoje miejsce dla producentów, wystawców i sprzedawców ziół, miodów, wyrobów pszczelarskich, herbat, nalewek,
balsamów leczniczych oraz przedstawicieli ginących zawodów. „Leśna Apteka 2009” to także „leśne jadło” porady zielarzy
i ekspozycja wyrobów twórców ludowych.
Organizator:
Diecezjalny Ośrodek Kultury i Edukacji „Źródło”
ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany
tel. 015 864 77 95
www.pustelnia.rytwiany.opoka.info
To commemorate the consecration of the church and giving the hermitage name of Gold Forest in the third Sunday of September the Post-Camaldolese Monastery opens its gates to producers, exhibitors, and sellers of herbs, honeys and other apiarian
products, teas, liquors and medicinal balms and representatives of extinct professions. „Forest Pharmacy 2009” it is also „forest
food”, consultation of herbalists and exhibition of folk art.
38
Organizer:
Diocese Centre for Culture and Education „Source”
ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany
Phone +4815 864 77 95
www.pustelnia.rytwiany.opoka.info
Impreza jest uhonorowaniem pracy tych rolników, którzy z rybactwa uczynili alternatywę dla tradycyjnej i konwencjonalnej produkcji rolniczej. Duże tradycje hodowli ryb, które na tym terenie zapoczątkował Stanisław Staff, brat Leopolda - wzbogacone o najnowsze technologie produkcji, w połączeniu z ludzką przedsiębiorczością, dały nadzwyczajny efekt. Rozwojowi rybactwa w powiecie koneckim sprzyjają również znakomite warunki hydrograficzne oraz walory środowiska naturalnego, a zwłaszcza
jego aspekt ekologiczny.
Organizator:
Starostwo Powiatowe w Końskich
ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
tel. 041 372 41 34
www.powiat.konskie.pl
The event is held in honour of those farmers who made fishing an alternative for traditional and conventional farming. The
tradition of pisciculture established here by Stanisław Staff, Leopold’s brother (a poet) – improved by the most advanced technologies of fish farming and human enterprise gave outstanding effect. The perfect hydrographic conditions favour development of
fish farming in Końskie as well as advantages of natural surroundings with ecological aspect in particular.
Organizer:
Local Government Authorities in Końskie
ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
Phone +4841 372 41 34
www.powiat.konskie.pl
39
Festiwal „Muzyka w Sandomierzu”
Hubertus Świętokrzyski w Tokarni 11 października 2009, Park Etnograficzny w Tokarni
Świętokrzyski Hubertus in Tokarnia 11 October 2009, Ethnographical Park in Tokarnia
Planowana data Festiwalu to 3 kolejne weekendy w drugiej połowie sierpnia 2009 oraz 4 października 2009
Festival „Music in Sandomierz”
The estimated date of the Festival is three consecutive weekends in the second half of August 2009 and 4 October 2009
W najpiękniejszych miejscach sandomierskiego grodu zabrzmi muzyka klasyczna, oratoryjna, operowa, cerkiewna, filmowa, popularna oraz folkowa. Festiwal z roku na rok przyciągający coraz szerszą publiczność, to nie tylko gratka dla melomanów.
Organizatorzy dbają, by w programie znalazły się prócz dzieł wybitnych kompozytorów muzyki poważnej, również współczesne
kompozycje i wykonawcy „lżejszego” kalibru. Tradycją festiwalu stał się koncert młodych talentów „Cudowne dzieci”.
Organizatorzy:
Urząd Miejski w Sandomierzu
Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Rynek 20, 27-600 Sandomierz
tel. 015 644 01 00, 015 644 01 71
www.sandomierz.pl
Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej
Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz
tel. 015 832 29 64, 0600 331 837
www.fkzs.pl
The most beautiful places of Sandomierz will resound with classical, oratorio, opera, Orthodox, film and folk music. Year
after year drawing more and more music lovers, yet it is not a treat only for them. The organizers make sure to include in the
program not only works of renown composers of classical music but also contemporary compositions and artists of bawdier
entertainment. „Kids Wonder” - concerts of young talents became a tradition of the festival. 40
Organizers:
Municipality Sandomierz
Education, Culture and Sports Department
Rynek 20, 27-600 Sandomierz
Phone +4815 644 01 00, +4815 644 01 71
www.sandomierz.pl
Sandomierski Land Culture Foundation
Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz
Phone +4815 832 29 64, +48 600 331 837
www.fkzs.pl
Celem imprezy jest promocja tradycji myśliwskich i prowadzonej przez koła łowieckie gospodarki łowieckiej i leśnej. Uroczystości poprzedza zbiórka pocztów sztandarowych oraz wprowadzenie do Mszy Św. Hubertowskiej. Następnie prezentowana jest
„pogoń za lisem” oraz koncert muzyki myśliwskiej - „Polowanie w sygnałach łowieckich”. Imprezie towarzyszy ponadto: wystawa
trofeów myśliwskich i fotografii łowieckiej i przyrodniczej, konkursy dla dzieci nt. leśnych zwierząt i przyrody, degustacja pieczonego dzika, dawne gry i zabawy ludowe, pokazy tradycyjnych rzemiosł, kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła, przejażdżki konne
na terenie skansenu.
Organizator:
Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-013 Kielce
tel. 041 344 92 97, 041 344 50 06
www.mwk.com.pl
The aim of the event is promotion of hunting traditions and forest management run by hunters’ association. The event starts
with assembly of colour parties and introduction to St. Hubertus Mass. Then there is presentation of „the fox hunt” and hunting
music concert - „Hunting in hunting calls”. Program of the event also includes: exhibitions of hunting trophies and hunting and
nature photography, competition for children on wild animals and nature, savouring of roasted wild boar, old games and folk
sports, display of traditional crafts, folk art and handicraft fair, horse riding on the grounds of open-air .
Organizer:
The Museum of Kielce Village
ul. Jana Pawła II 6, 25-013 Kielce
Phone +4841 344 92 97, +4841 344 50 06
www.mwk.com.pl
41
Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych NURT
16 – 20 listopada 2009, Kieleckie Centrum Kultury
All-Poland Independent Survey of Documentary Forms NURT
16 – 20 November 2009, Kielce Cultural Centre
Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych NURT służy ocaleniu od zapomnienia i popularyzacji wartościowych filmów dokumentalnych. Kolejne edycje Przeglądu utrwaliły obraz imprezy jako dorocznego podsumowania i obrachunku
wszystkich wykształconych przez praktykę telewizyjną i filmową gatunków i form dokumentalnych. Jedną z najważniejszych
nagród Przeglądu przyznaje publiczność, bo – jak zapewniają organizatorzy – istotą NURTU jest kontakt. Kontakt twórców
z publicznością, wymiana doświadczeń, przekonanie się jak sprawdza się forma filmu i jego tematyka w bezpośrednim
zderzeniu z oczekiwaniami widzów. Przeglądowi towarzyszą dyskusje widzów z twórcami, krytykami, dziennikarzami o filmie,
środkach wyrazu, technice i pasji tworzenia.
Organizator:
Kieleckie Centrum Kultury
Pl. Moniuszki 2 b, 25-334 Kielce
tel. 041 344 40 32
www.kck.com.pl
All-Poland Independent Survey of Documentary Forms NURT is organized to rescue from oblivion and popularization of
important documentary films. The following editions of the Survey established image of the event as an annual summary and
summing-up of all film genres developed by television and cinema and documentary forms. One of the most important prize
of the Survey is given by audience, because – as organizers assure – the essence of NURT is contact. The contact of filmmakers
with their audience, exchange of experiences, test how the form and theme of a film checks itself with direct clash of viewers’
expectations. The survey is accompanied with discussions of audience with artists, critics, journalists on film, forms of expression,
technique and passion of creation.
42
Organizer:
Kielce Culture Centre
Pl. Moniuszki 2 b, 25-334 Kielce
Phone +4841 344 40 32
www.kck.com.pl
43
Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach
Oskar Kolberg Świętokrzyskie Philharmonic in Kielce
Planowane koncerty 2009
09.01.2009 r. – koncert pt. „Krakowiacy i Górale” z udziałem m.in. solistów Warszawskiej Opery Kameralnej
15.01.2009 r. – koncert adresowany do dzieci i młodzieży w ramach „Akademii Melomana”
23.01.2009 r. – koncert pt. „Muzyka Ray Charlesa” z udziałem saksofonistów Henryka Miśkiewicza,
Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, Macieja Sikały
13.02.2009 r. – „Piosenki o miłości” z udziałem Ewy Urygi pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego
27.02. – 27.03.2009 – festiwal XVII Świętokrzyskie Dni Muzyki
02.04.2009 r. – koncert „W Hołdzie Janowi Pawłowi II”
22.05.2009 r. – koncert adresowany do dzieci i młodzieży w ramach „Akademii Melomana”
28.05.2009 r. – koncert adresowany do dzieci i młodzieży w ramach „Akademii Melomana”
19.06.2009 r. – zakończenie sezonu artystycznego 2008/2009
07 – 08. 2009 – koncerty promenadowe w Muszli Koncertowej w Parku Miejskim w Kielcach
XV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju
XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Sakralnej
V Dni Muzyki w Ostrowcu Świętokrzyskim „Z muzyką przez wieki”
XIII Zamkowe Spotkania z Muzyką
25.09.2009 r. – inauguracja sezonu a rtystycznego 2009/2010
22.10.2009 r. – koncert w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Jeunesses Musicales
22.10.2009 r. – koncert adresowany do dzieci i młodzieży w ramach „Akademii Melomana”
06.11.2009 r. – koncert z okazji 91. rocznicy Odzyskania Niepodległości
03.12.2009 r. – koncert adresowany do dzieci i młodzieży w ramach „Akademii Melomana”
18.12.2009 r. – koncert Bożonarodzeniowy
31.12.2009 r. – koncert Sylwestrowy
44
Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach
Pl. St. Moniuszki 2 B, 25-334 Kielce, skr. poczt. 160
tel. 041 368 11 40, 041 365 54 82, fax 041 368 11 91
www.filharmonia.kielce.com.pl
Scheduled concerts 2009
09 Jan. 2009 – Concert „Krakowiacy i Górale” with participation of soloists from Warsaw Chamber Opera
15 Jan. 2009 – Concert for children and youth as a part of „Music Lover Academy”
23 Jan. 2009 – Concert „The Music of Ray Charles” with renown saxoPhone players Henryk Miśkiewicz, Jan Ptaszyn-Wróblewski
and Maciej Sikała
13 Feb. 2009 – „Love songs” with Ewa Uryga orchestra conducted by Sławomir Chrzanowski
27.Feb. – 27.March 2009 – XVIIth Świętokrzyskie Music Days Festival
02. Apr. 2009 – „Tribute concert for John Paul II”
22 May. 2009 – Concert for children and youth as a part of „Music Lover Academy”
28 May. 2009 – Concert for children and youth as a part of „Music Lover Academy”
19 Jun. 2009 – The end of artistic season 2008/2009
07 – Aug. 2009 – Promenade concerts in Band Shell in Town Park Kielce
The XVth International Krystyna Jamroz Music Festival in Busko-Zdrój
The XXth International Festival of Sacral and Organ Music
The Vth Music Days in Ostrowiec Świętokrzyski „With Music through Centuries”
The XIIIth Castle Meeting with Music
25 Sep. 2009 – The beginning of artistic season 2009/2010
22 Oct. 2009 – Concert – a part of the XXVIIIth International Festival Jeunesses Musicales
22 Oct. 2009 – Concert for children and youth as a part of „Music Lover Academy”
06 Nov. 2009 – The concert commemorating the 91st anniversary of Regaining Independence
03.Dec. 2009 – Concert for children and youth as a part of „Music Lover Academy”
18 Dec. 2009 – Christmas Concert
31 Dec. 2009 – New-Years Eve Concert
Oskar Kolberg Philharmonic Orchestra in Kielce
Pl. St. Moniuszki 2 B, 25-334 Kielce, skr. poczt. 160
Phone +4841 368 11 40, +4841 365 54 82, Fax +4841 368 11 91
www.filharmonia.kielce.com.pl
45
Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach
Kielecki teatr proponuje w czasie sezonu artystycznego pięć, sześć premierowych spektakli, które rocznie gromadzą na
widowni blisko 50 tys. widzów. Ci, którzy z różnych powodów nie mogą obejrzeć premier – mają taką możliwość w połowie
czerwca, w czasie plebiscytu publiczności „O Dziką Różę”. Wtedy w ciągu tygodnia prezentowane są wszystkie premierowe
spektakle sezonu, a widzowie wybierają najpopularniejszego aktora i najpopularniejszy spektakl. Swoją „Dziką Różę” przyznają
także dziennikarze kieleckich mediów.
Ponadto Teatr im. S. Żeromskiego proponuje widzom spektakle gościnne. I tak: Państwowy Teatr z Nowosybirska pokazał na
naszej scenie „Uczucia” wg Czechowa, Teatr z Częstochowy gościł z „Trzema siostrami” Czechowa, Teatr „Bagatela” z Krakowa pokazał komedię „Szalone nożyczki” Paula Portnera.
Z kolei kielecki zespół teatralny, w ramach wymiany, na innych polskich scenach prezentuje spektakle, które cieszą się
w Kielcach ogromnym powodzeniem, są dobrze postrzegane przez krytyków (nie tylko lokalnych). Poza wymienionymi wyżej
teatrami placówka współpracuje z Teatrem Nowym z Krakowa, Teatrem w Grudziądzu, Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, a także
ze sceną Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.
W ramach trwającego sezonu artystycznego w 2008/2009 r. Teatr zaprasza na:
„Zabawy na podwórku” – dramat izraelskiej autorki Edny Mazaya, w reżyserii Julii Wernio ze scenografią Elżbiety Wernio
(premiera – wrzesień 2008 r.)
„Nocą na pewnym osiedlu” Herberta Bergera w reżyserii Piotra Siekluckiego, scenografii Łukasza Błażejewskiego
(premiera – październik 2008 r.).
Przygotowywane są ponadto:
„Kartoteka” Tadeusza Różewicza w reżyserii Piotra Jędrzejasa ze scenografią Marcina Chlandy, (premiera – styczeń 2009)
„Mały Książę” Antoine de Saint-Exupery’ego w reżyserii Piotra Szczerskiego z piosenkami do słów Renaty Głasek-Kęski
i muzyką Seweryna Krajewskiego, (premiera – marzec 2009 r.)
Na zakończenie sezonu artystycznego 2008/2009 Bogdan Hussakowski przygotuje „Rzecz o kobiecie”.
Informacja odnośnie sezonu artystycznego 2009/2010 dostępna będzie w drugiej połowie roku.
46
Teatr im. Stefana Żeromskiego
ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce
tel. 041 344 60 48, tel./fax 041 344 47 65
www.teatr-zeromskiego.com.pl
Żeromski Theatre in Kielce
During season Kielce Theatre presents five, six premiere performances which gather 50 thousands viewers. Those who cannot attend the first-night performances – have a possibility to watch the plays in the middle of June during „O Dziką Różę” viewers
poll. During a week there are presented all premiere plays of the season and viewers chose the most popular actor and the most
popular play. Also journalists of Kielce award their „Dzika Róża” (Wild Rose).
Besides the S. Żeromski theatre presents some guests performances such as: The State Theatre from Nowosybirsk presented
their Czechow play „Feelings”, Theatre from Częstochowa staged „Three Sisters” (Czechow), Theatre Bagatela from Cracow presented a comedy “Mad Scissors” by Paul Portner.
Kielce theatre team in exchange present on Polish stages some performances very popular in Kielce which are very well
received by, not only, local critics. Except for above mentioned the theatre cooperates with Nowy Theatre from Cracow, Theatre
in Grudziądz, Theatre in Bielsko-Biała, and also with the stage of State Drama College in Cracow.
During the 2008/2009 season the theatre presents:
„Zabawy na podwórku” – Drama of an Israeli author Edna Mazay, directed by Julia Wernio scenography Elżbieta Wernio
(premiere – September 2008)
„Nocą na pewnym osiedlu” Herbert Berger, directed by Piotr Sieklucki, scenography Łukasz Błażejewski
(premiere – October 2008).
There also some in rehearsal stage:
„Kartoteka” by Tadeusz Różewicz directed by Piotr Jędrzejas with scenography by Marcin Chlanda, (premiere – January 2009)
„Little Prince” by Antoine de Saint-Exupery directed by Piotr Szczerski with songs with lyrics of Renata Głasek-Kęski and music
by Seweryn Krajewski, (premiere – March 2009)
By the end of the 2008/2009 season Bogdan Hussakowski would present „Rzecz o kobiecie”.
The full information about the 2009/2010 season will be available in the second half of the year.
Teatr im. Stefana Żeromskiego
ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce
Phone +4841 344 60 48, Phone/Fax +4841 344 47 65
www.teatr-zeromskiego.com.pl
47
Muzeum Narodowe – Pałac Biskupów Krakowskich
Wystawy w salach wystaw czasowych na parterze:
Temporary Exhibitions in on the ground floor:
Jerzy Kołacz. Mapy pamięci/Memory Maps
Współorganizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Komisarz: Iwona Rajkowska, Dział Sztuki Współczesnej MNKI
Termin: od stycznia do marca 2009
Jerzy Kołacz. Mapy pamięci/Memory Maps
Co-organizer: Municipal Culture and Art. Centre in Wrocław
Organizer: Iwona Rajkowska, Modern Art Department of National Museum in Kielce
Date: January until March 2009
Zapisy przemian, Sztuka polska z kolekcji Krzysztofa Musiała
Komisarz: Iwona Rajkowska, Dział Sztuki Współczesnej
Termin: otwarcie 24 kwietnia – czynna do sierpnia 2009
Zapisy przemian, Sztuka polska z kolekcji Krzysztofa Musiała (Changes Records, Polish Art. from Krzysztof Musiał Collection)
Organizer: Iwona Rajkowska, Modern Art Department
Date: opening 24th of April – until August 2009
Historia i Polonia
Komisarz: dr Anna Myślińska, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Oddział MNKI
Termin: od września do grudnia 2009
Historia i Polonia (History and Polish Community Abroad)
Organizer: dr Anna Myślińska, The Museum of School Years of Stefan Żeromski. Branch of National Museum in Kielce
Date: September – December 2009
Wystawy w sieni górnej pałacu na piętrze:
Broń palna Kuchenreuterów w zbiorach polskich. Warsztaty rusznikarskie i szyftarskie od XVII do XIX wieku
Komisarz: Anna Lewicka, Dział Historii
Termin: od marca do sierpnia 2009
Klocki drzeworytnicze Stefana Mrożewskiego
Komisarz: Joanna Kaczmarczyk, Dział Rycin
Termin: od września do października 2009
Żydzi otwoccy (prezentacja fotografii)
Komisarz: Anna Lewicka, Dział Historii
Termin: otwarcie 7 listopada – zamknięcie 17 grudnia 2009
48
National Museum – The Palace of Cracow Bishops
Exhibitions in upper hallway of the palace:
Broń palna Kuchenreuterów w zbiorach polskich. Warsztaty rusznikarskie i szyftarskie od XVII do XIX wieku
(Kuchenreuters’ Fire Arms in Polish museums. Gunsmiths and Armourers from 17th to 19th Centuries)
Organizer: Anna Lewicka, History Department
Date: From March to September 2009
Klocki drzeworytnicze Stefana Mrożewskiego (Stefan Mrożewski Woodblocks)
Organizer: Joanna Kaczmarczyk, Drawing Department
Date: From September to October 2009
Żydzi otwoccy (Otwock Jews – Photography)
Organizer: Anna Lewicka, History Department
Date: Opening 7th of November – until 17th December 2009
49
Muzeum Narodowe – Pałac Biskupów Krakowskich
National Museum – The Palace of Cracow Bishops
Imprezy:
Koncert w wykonaniu Konstantego Wileńskiego – fortepian i artysty z Izraela, Anatolija Kogana – flet.
W programie utwory Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Termin: 21 kwietnia 2009
Europejska Wiosna Muzeów
W programie: koncert – wieczór autorski kompozytora Łukasza Wosia z udziałem innych artystów, prezentacja wystawy
„Broń palna Kuchenreuterów w zbiorach polskich”, zwiedzanie ekspozycji, zwiedzanie wnętrz zabytkowych i wystawy
czasowej „Zapisy przemian. Sztuka polska z kolekcji Krzystofa Musiała”, wstęp wolny.
Termin: 16 maja 2009
Muzeum przy ul. Orlej 3 w Kielcach
The Museum Orla 3 in Kielce
Salka wystaw czasowych przy stałej ekspozycji „Region Świętokrzyski – człowiek i środowisko”
Frasobliwy
Komisarz: Janina Skotnicka, Dział Sztuki Współczesnej
Termin: marzec – sierpień 2009
An exhibition room by temporary exhibition „Świętokrzyski Region – human and environment”
Frasobliwy (The Man of Sorrow)
Organizer: Janina Skotnicka, Modern Art Department
Date: March – August 2009
Impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
Program przewiduje występy zespołów tanecznych i muzycznych z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach, warsztaty
plastyczne dla dzieci na wystawie czasowej „Zapisy przemian. Sztuka polska z kolekcji Krzysztofa Musiała”
Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Kielcach przy współpracy Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach
Termin: 31 maja 2009 r.
Biała Noc – w ramach Święta Kielc
W programie zwiedzanie: Galerii malarstwa polskiego i europejskiej sztuki zdobniczej, zwiedzanie ogrodu włoskiego, wstęp wolny.
Termin 12 czerwca 2009
Wręczenie stypendiów im. Andrzeja Radka
Organizatorzy: Towarzystwo im. Stefana Żeromskiego wspólnie z Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach
Termin: 14 października
Events:
Concert – Konstanty Wileński – grand piano and Israeli artist Anatolij Kogan – flute.
Works of Wolfgang Amadeus Mozart.
Date: 21 April 2009
Europejska Wiosna Muzeów (European Spring of Museums)
The program: concert – author’s evening of a composer Łukasz Woś with participation of other artists, presentation
of the exhibition „Kuchenreuters’ Fire Arms in Polish museums ”, visiting of the exhibition and historical interiors
and temporary exhibition „Changes Records. Polish Art From Krzysztof Musiał Collection”, admission free.
Date: 16 May 2009
International Childrens’ Day event
Performances of dance and music bands from The Youth Cultural Centre in Kielce, art. workshops for children on temporary
exhibitions „ Changes Records. Polish Art From Krzysztof Musiał Collection”
Organizers: National Museum in Kielce with The Youth Cultural Centre in Kielce
Date: 31 May 2009 r.
Świętokrzyska Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta”
Świętokrzyskie Gallery of Modern Art „Zachęta”
Jan Ziemski. Mała retrospektywa.
Współorganizator Salon Antyków Galeria Connaisseur w Krakowie
Komisarz: Iwona Rajkowska, Dział Sztuki Współczesnej
Termin: marzec – sierpień 2009
Historia krzemienia
Komisarze: dr Jolanta Gągorowska, Dział Archeologii, Paweł Król, Dział Przyrody
Termin: listopad 2009 – marzec 2010
Jan Ziemski. Mała retrospektywa. (Small retrospective)
Co-organizer: Antique Salon Connaisseur Gallery in Cracow
Organizer: Iwona Rajkowska, Modern Art Department
Date: March – August 2009
Historia krzemienia (Flint History)
Organizers: dr Jolanta Gągorowska, Archeology Department, Paweł Król, Nature Department
Date: November 2009 – March 2010
Biała Noc – (White night) as a part of Kielce Day cellebration
Program include: Visiting of Gallery of Polish Painting and European Decorative Art. and Italian Garden, admission free.
Date 12 June 2009
Wręczenie stypendiów im. Andrzeja Radka – Andrzej Radek Scholarships Evening
Organizers: Stefan Żeromski Society with The Museum of Stefan Żeromski School Years in Kielce
Date: 14 October 2009
50
51
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Pałac Biskupów Krakowskich – Muzeum Narodowe w Kielcach
Wystawy:
Exhibitions:
Barwy krainy świętokrzyskie 2008
Poplenerowa wystawa malarstwa zorganizowana wspólnie przez Muzeum Henryka
Sienkiewicza w Oblęgorku i galerię artysty plastyka Adama Wolskiego.
Komisarz: Adam Wolski
Termin: luty – marzec 2009
Barwy krainy świętokrzyskie 2008 (The colour of Świętokrzyskie Lands 2008)
Post plain-air exhibition of paintings organized by The Museum of Henryk Sienkiewicz in
Oblęgorek and the gallery of artist Adam Wolski.
Organizer: Adam Wolski
Date: Ferbruary – March 2009
Oblęgorek – miejsce magiczne
Rysunki Arii Milewskiej i Fotografie Krzysztofa Pęczalskiego.
Komisarz: Lidia Putowska
Termin: kwiecień – maj 2009
Oblęgorek – miejsce magiczne (Oblęgorek – a magical spot)
Drawings of Aria Milewskiej and photography of Krzysztof Pęczalski.
Organizer: Lidia Putowska
Date: April – May 2009
Zamki dawnych kresów
Malarstwo – akwarele Zbigniewa Szczepanka.
Komisarz: Lidia Putowska
Termin: czerwiec – lipiec 2009
Zamki dawnych kresów (Castle of Old Borderlands)
Paintings – watercolour by Zbigniew Szczepanek.
Organizer: Lidia Putowska
Date: June – July 2009
Imprezy:
Koncerty z cyklu „Wieczory u Pana Henryka”
W 2009 roku zaplanowano 3 koncerty.
Koncert z okazji rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza.
Wystąpią: Konstanty Wileński – fortepian, Anatolij Kogan – flet
Termin: 2 – 3 maja 2009 (dokładny termin zostanie ustalony)
52
The Museum of Henryk Sienkiewicz in Oblęgorek
The Palace of Cracow Bishops – National Museum in Kielce
Pałac Biskupów Krakowskich – Muzeum Narodowe w Kielcach
pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce
tel. 041 344 67 64, 041 344 25 59, fax 041 344 82 61
www.muzeumkielce.net
Muzeum Lat Szkolnych Stefana
Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5, 25-013 Kielce
tel. 041 344 57 92, fax 041 344 82 61
www.muzeumkielce.net
Wystawa „Region Świętokrzyski – człowiek, środowisko”
oraz Galeria Sztuki „Zachęta”
Kamienica pod Trzema Herbami
ul. Rynek 3/5, 25-303 Kielce
Wejście od ul. Orlej 3
tel. 041 344 40 14 wew. 238
www.muzeumkielce.net
Muzeum Henryka Sienkiewicza
Oblęgorek, 26-067 Strawczyn
tel. 041 303 04 26
www.muzeumkielce.net
Events:
Concert from a cycle „Mister Henry Evenings”
In 2009 there are 3 concert planned
Concert to commemorate the anniversary of Henryk Sienkiewicz
Artists: Konstanty Wileński – grand piano, Anatolij Kogan – flute
Date: 2 – 3 May 2009 (the exact term is to be established)
The Palace of Cracow Bishops – National Museum in Kielce
pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce
Phone +4841 344 67 64, +4841 344 25 59, Fax +4841 344 82 61
www.muzeumkielce.net
The Museum of School Years of Stefan Żeromski
ul. Jana Pawła II 5, 25-013 Kielce
Phone +4841 344 57 92, Fax +4841 344 82 61
www.muzeumkielce.net
Exhibition „Świętokrzyski Region – human environment”
and „Zachęta” Art Gallery
Kamienica pod Trzema Herbami
ul. Rynek 3/5, 25-303 Kielce
Entrance from Orla Street 3
Phone +4841 344 40 14 int. 238
www.muzeumkielce.net
Henryk Sienkiewicz Museum
Oblęgorek, 26-067 Strawczyn
Phone +4841 303 04 26
www.muzeumkielce.net
53
Muzeum Wsi Kieleckiej
The Museum of Kielce Village
Imprezy plenerowe w Parku Etnograficznym w Tokarni:
Open-air events in Ethnographic Park in Tokarnia:
24 maja 2009
V Piknik Strażacki
Celem imprezy jest kultywowanie tradycji związanych z działającymi na polskiej wsi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.
Podczas jej trwania organizowana jest wystawa dawnego sprzętu strażackiego, a zastępy OSP prezentują pokazy musztry,
ratownictwa drogowego, gaszenia wodą i pianą oraz prezentują sprzęt strażacki.
24 May 2009
V Firemen Picnic
The aim of the event is to cultivate traditions of Polish village Volunteer Fire Brigade. During the event there is an exhibition
of historical firemen equipment, drill show, road rescue show, extinguishing with water, foam and exhibition of the equipment.
31 maja 2009
XVII Wytopki Ołowiu (opis patrz str. )
31 May 2009
XVIIth Lead Smelting
(for details see page. )
14 czerwca 2009
„Święto Chleba”
14 June 2009
„Święto Chleba”
21 czerwca 2009
IV Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny (opis patrz str. )
21 June 2009
IVth Świętokrzyski Farm
Tourist Fair
(for details see page. )
20 września 2009
Młodość, Talent i Tradycja
Impreza organizowana wspólnie z Państwowym Zespołem Szkół Plastycznych w Kielcach i Państwową Szkołą Muzyczną w
ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Jej zadaniem jest zaprezentowanie zwiedzającym warsztatu mistrza i ucznia.
Młodzi artyści prezentują się wspólnie z tradycyjnymi rzemieślnikami, artystami i muzykami ludowymi.
4 października 2009
Dary Jesieni
Impreza ma na celu kultywowanie tradycji związanych z jesiennymi zbiorami, dawnymi obrzędami i pracami domowymi
powszechnymi na dawnej wsi. W programie pokaz szatkowania i kiszenia kapusty, pokaz obróbki lnu, prezentacja płodów
rolnych, wspólne pieczenie ziemniaków, prezentacje i degustacje dań z płodów jesiennych, prezentację dawnych maszyn
i narzędzi rolniczych.
11 października 2009
III Hubertus Świętokrzyski (opis patrz str.)
20 September 2009
Youth, talent and tradition
The event organized with State
Complex of Art Schools in Kielce
and State Music School as a part
of European Heritage Days. Its
aim is to present the viewers
the technique of a master and
pupil. Young artists would present themselves along with traditional craftsmen, artists and
traditional musicians.
4 October 2009
The Autumn Fruits
The aim of the event is to cultivate traditions of autumn fruits,
ancient rites and houseworks
of old village. Program includes shredding and pickling of
cabbage, flax processing show,
exhibition of autumn fruits, roasting potatoes, presentation
and savouring of autumn fruits dishes, exhibition of old farming machines and tools.
11 October 2009
III Hubertus Świętokrzyski
(for details see page. )
54
55
Dworek Laszczyków w Kielcach
20 grudnia 2009
Kiermasz Świąteczny
Podczas imprezy prezentowane są tradycje kulinarne związane ze świętami – prezentacje i degustacje, tradycyjne ozdoby świąteczne, pokazy związanego ze świętami rękodzieła ludowego oraz kiermasz artykułów świątecznych.
56
Park Etnograficzny w Tokarni k. Chęcin
Tokarnia 303, 60-060 Chęciny
tel./fax 041 315 41 71
www.mwk.com.pl
Dworek Laszczyków w Kielcach
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce
tel. 041 344 92 97, 041 344 50 06, fax 041 344 50 08
www.mwk.com.pl
Laszczyk Family Manor House in Kielce
20 December 2009
Holiday Fair
During the event there are Christmas cuisine traditions presented – presentations and savouring, traditional Christmas ornaments,
displays of Christmas craftsmanship and fair.
Ethnographic Park in Tokarnia near Chęciny
Tokarnia 303, 60-060 Chęciny
Phone/Fax +4841 315 41 71
www.mwk.com.pl
Laszczyk Family Manor House in Kielce
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce
Phone +4841 344 92 97, +4841 344 50 06, Fax +4841 344 50 08
www.mwk.com.pl
57
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
Regional Public Library in Kielce
Propozycje programowe na rok 2009
Program propositions for 2009
1.
FERIE W BIBLIOTECE – spotkania z książką i filmem
W ramach spotkań proponujemy najmłodszym czytelnikom zapoznanie się (w formie zabawowej) z wybranymi lekturami
oraz ich adaptacjami filmowymi.
termin: 16 lutego – 1 marca 2009 w [email protected]
1.
HOLIDAYS IN LIBRARY – Meetings with book and film.
Proposition for the youngest readers to get to know (as a form of play)
With a selection of books from their school reading list and their film adaptations.
Date: 16 Feb. – 1 March 2009 in [email protected]
2.
TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA – w ramach obchodów Tygodnia będą organizowane lekcje:
- ORTOGRAFIA NA WESOŁO – 16 marca 2009
- ZABAWY Z CHOCHLIKUEM – 19 marca 2009
oraz dyktanda SZUKAMY MISTRZA ORTOGRAFI – 20 marca 2009
Przygotowane formy pracy mają na celu poprzez gry, zabawy edukacyjne zachęcić najmłodszych do poprawnego przyswajania zasad ortografii.
2.
THE WEEK OF LANGUAGE CULTURE
- Fun Spelling – 16 March 2009
- Play with Printing Gremlin – 19 March 2009
and spelling test LOOKING FOR MASTER SPELLER – 20 March 2009
The prepared forms aim to encourage children through games to learn the principles of spelling.
3.
EUROPEJSKI DZIEŃ WIOSNY – turniej dla klas II – IV. Dzieci będą rywalizować w odpowiednich kategoriach wiekowych
na bazie zabaw, zagadek oraz innych pomysłów. Turniej połączony z konkursem plastycznym (na plakat)
termin: 23 marca 2009
3.
EUROPEAN SUMMER DAY – competition for II – IV grades. The children will compete in their age categories on plays, riddles
and other ideas. The competition is accompanied by art competition (for poster).
Date: 23rd March 2009
4.
TYDZIEŃ BIBLIOTEK I DZIEŃ BIBLIOTEKARZA
Obchody Tygodnia (8 – 15 maja) zainicjowane w 2005 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W ramach tych
obchodów planujemy spotkania z czytelnikami:
- „pasowania na czytelnika” uczniów klas pierwszych
- podsumowanie konkursu dla bibliotekarzy i bibliotek samorządowych województwa świętokrzyskiego (wręczenie
statuetek BIBLIOMANA Bibliotece i Bibliotekarzowi Roku 2008)
- Poezja brukowa – spotkanie autorskie z Michałem Zabłockim z młodzieżą.
M. Zabłocki - autor wielu poetyckich inicjatyw m.in. Multipoezji, Wierszy Pisanych online, Wierszy chodnikowych.
Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna.
termin: 14 lub 20 maja 2009
4.
LIBRARY WEEK AND DAY OF LIBRARIAN
The celebration of the week (8 – 15 May ) initiated in 2005 by the Polish Libraries Association. Planned meetings
with readers:
- „dub a reader” for first grade pupils,
- Summing-up competition for librarians and libraries of local government of the Świętokrzyski region. (handing in the
statuettes of BIBLIOMANA for awarded library and librarian of 2008)
- Gutter poetry – author’s meeting of Michał Zabłocki and young people.
M. Zabłocki – the author of many poetic initiatives – Multipoetry, On-line poems, Street Poems. The Meeting with multimedia presentation
Date: 14th or 20th of May 2009
JUBILEUSZ 100 – LECIA BIBLIOTEKARSTWA PUBLICZNEGO W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
(przedsięwzięcie zorganizowane dla bibliotekarzy Kielc i województwa oraz przedstawicieli władz samorządowych
i instytucji kultury):
- nadanie imienia Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach,
- sesja poświęcona Witoldowi Gombrowiczowi,
- wystawa pn. Z książką przez sto lat: ze zbiorów WBP,
- podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci pt. BIBLIOTEKA MOICH MARZEŃ (udział w konkursie wezmą dzieci
i młodzież z całego województwa)
termin: 12 września 2009
5.
6.
EKSLIBRISY DLA JANA PAWŁA II
W ramach wspierania młodych talentów - wystawa najlepszych prac wykonanych przez dzieci i młodzież z koła plastycznego
Szkoły Podstawowej w Dobkwicach, woj. podkarpackie
termin: 16 - 31 października 2009
7.
KSIĄŻKI ARTYSTÓW POLSKI WSCHODNIEJ I POLONII
Wystawa książki stanowi propozycję książek zgłoszonych do KOLEKCJI POLSKIEJ KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ Z PRZEŁOMU XX
i XXI WIEKU gromadzonej w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. W okresie eksponowania książek, użytkownicy Biblioteki
będą mogli głosować na najciekawsze i najlepsze publikacje, które według nich winny być zakwalifikowane do kolekcji
Muzeum.
termin: 1 – 31 grudnia 2009
58 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
ul. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce
tel. 041 344 70 74, 041 361 53 51, fax 041 344 59 21
www.wbp-kielce.one.pl
100 ANNIVERSARY JUBILEE OF PUBLIC LIBRARIANSHIP IN ŚWIĘTOKRZYSKIE REGION
(the event organized by librarians of Kielce and the region as well as representatives of local authorities and cultural
institutions):
- Giving a name for Regional Public Library in Kielce
- A session on work of Witold Gombrowicz
- Exhibition „With book through a hundred years: from the archive of WBP
- Summing-up of the art. competition for children LIBRARY OF MY DREAMS (Children and youth from the whole region
take part in the competition)
Date: 12 September 2009
5.
6.
BOOKPLATES FOR JOHN PAUL II
As a part of the action of supporting new talents – exhibition of the best works made by children and youth from art group
from the Primary School from Dobkwice in Podkarpackie Region.
Date: 16 – 31 October 2009
7.
THE BOOKS OF AUTHORS FROM EASTERN PART OF POLAND AND POLISH COMMUNITY ABROAD
Exhibition of books introduced to THE COLLECTION OF POLISH ARTISTIC BOOK FROM THE TURN OF 20th and 21st CENTURIES
in the Museum of Artistic Book in Łódź. During the period of the exhibition the Library users would be able to vote for the
most interesting and the best publications which, according to them, should be included in the collection of the Museum.
Date: 1 – 31 December 2009
Regional Public Library in Kielce
ul. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce
Phone +4841 344 70 74, +4841 361 53 51, Fax +4841 344 59 21
www.wbp-kielce.one.pl
59
Imprezy Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego
w Kielcach w roku 2009
60
The events held in Regional Community Centre in Kielce J. Piłsudskiego
Street in Kielce 2009
Styczeń
04.01.2009 Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek – Jędrzejów
11.01.2009 Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych – Mąchocice
18.01.2009
Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek – Skarżysko-Kamienna
25.01.2009
Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek – Włoszczowa (finał)
- Podsumowanie konkursu literacko-plastycznego pn. „Słowo o powstaniu styczniowym. Powstanie styczniowe –
historia w barwie i kolorze”
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Wieczór Kolęd z udziałem bp. M. Florczyka
- Zabawy Choinkowe dla dzieci i młodzieży
- Jubileusz Zespołu „Małe Kielczanki”
January
04. Jan. 2009
Regional Survey of Christmas Carols and Songs – Jędrzejów
11. Jan. 2009
Regional Survey of Carol Bands – Mąchocice
18. Jan. 2009
Regional Survey of Christmas Carols and Songs – Skarżysko-Kamienna
25. Jan. 2009
Regional Survey of Christmas Carols and Songs – Włoszczowa (finals)
- Summing–up of a literary – art competition –“A Word on January Uprising”
- The January Uprising – history in tone and colour.
- The Final of Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – charity concert
- Evening of carols with participation of Bishop M. Florczyk,
- Christmas tree plays for children and youth.
- Jubilee of „Małe Kielczanki” band.
Luty
08.02.2009
Międzynarodowe Śpiewanie Kolęd – Kolędy Carols – Kielce
- Zabawy choinkowe dla dzieci i młodzieży,
- Bal karnawałowy dla dzieci niepełnosprawnych
February
08. Feb. 2009
International Carol Singing – Kolędy Carols – Kielce
- Christmas plays for children and youth,
- Carnival bal for disabled children
Marzec
01.03.2009
Rejonowy Przegląd Pieśni Pasyjnej – Stąporków
15.03.2009
Rejonowy Przegląd Pieśni Pasyjnej – Kielce
22.03.2009
Wojewódzki Przegląd Pieśni Pasyjnej – Lament nad śmiercią Papieża
27.03.2009
Wojewódzki Festiwal Pieśni Partyzanckiej i Żołnierskiej – Kielce (WDK)
- Warsztaty artystyczne dla Zespołu Inscenizacji Tanecznych „Uśmiech”
- Kiermasz świąteczny
- Targi Zdrowia Natury i Niezwykłości
March
01. Mar. 2009
Regional Survey of Passion Songs – Stąporków
15. Mar. 2009
Regional Survey of Passion Songs – Kielce
22. Mar. 2009
Regional Survey of Passion Songs – Lament on the Pope’s Death
27. Mar. 2009
Regional Partisans’ and Military Song – Kielce (WDK)
- Artistic workshops of Dance Adaptation Band „Uśmiech”,
- Easter Fair,
- Fair of Health, Nature and Peculiarity
Kwiecień
17.04.2009
Wojewódzki Festiwal Pieśni Partyzanckiej i Żołnierskiej – Finał
- Kwiecień Podsumowanie konkursu plastycznego pn. „Moja wymarzona praca”
- Wojewódzkie Konfrontacje Taneczne
April
17. Apr. 2009
The Festival of Partisans’ and Military Song – Finals
- Summing-up of art. competition „My Dream Job”,
- Regional Dance Confrontations
Maj
01.05.2009
Rejonowy Przegląd Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem – Ciekoty
03.05.2009
Rejonowy Przegląd Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem – Jędrzejów
10.05.2009
Rejonowy Przegląd Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem – Wiślica
17.05.2009
Ad Gloriam Dei – Międzynarodowe Spotkania Chóralne – Pińczów
23-24.05.2009 Rejonowy Przegląd Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem – Busko- Zdrój
- Plener plastyczny dla młodzieży niepełnosprawnej
- Koncert WDK Miastu
- Rozwiązanie konkursu plastycznego „Ach Świętokrzyskie”
- Ogólnopolski Taneczny Sabat O Złotą Miotłę Baby Jagi
- Podsumowanie konkursu plastycznego pn. „Jan Paweł II w mojej pamięci”
May
1. May. 2009
Local Survey of International Busko Meetings with traditional music – Ciekoty
03. May. 2009
Local Survey of International Busko Meetings with traditional music – Jędrzejów
10. May 2009
Local Survey of International Busko Meetings with traditional music – Wiślica
17. May. 2009
Ad Gloriam Dei – International Choir Meeting – Pińczów
23-24. May. 2009 Local Survey of International Busko Meetings with traditional music - Busko Zdrój
Art plain-air for disabled youth,
Community Centre to the town – a concert,
Summing-up the art competition “Ah, Świętokrzyskie”,
All-Poland Dance Coven for Baba Jaga Gold Broom,
Summing-up of art competition “John Paul II in My Memory”
Czerwiec
07.06.2009
Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem – koncert finałowy w parku miejskim w Kielcach
- Ogólnopolski Przegląd Kapel Rockowych „O czysty akord”
- Święto Kielc
- Spotkanie integracyjne w rocznicę pobytu Papieża Jana Pawła II w Kielcach – Masłów
June
07. Jun. 2009
International Busko Meetings with traditional music – final concert in city park Kielce
- All-Poland Survey of Rock Bands „Of Clear Chord.”
- Kielce Days,
- Integration Meeting in the anniversary of the visit of Pope John Paul II in Kielce – Masłów
61
Imprezy Wojewódzkiego Domu Kultury cd.
The events held in Regional Community Centre in Kielce cd.
Lipiec
- Letnia akcja dla osób niepełnosprawnych
Sierpień
- Turnus artystyczno-rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
Wrzesień
- Dożynki Wojewódzkie
Listopad
22.11. Cecyliada
- Wojewódzki Przegląd Zespołów Obrzędowych
- Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. H. Morysa
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
ul. ks. Piotra Ściegiennego 2
tel. 041 365 51 00, fax 041 361 83 81
25-033 Kielce
skr. poczt. nr 5
www.wdk-kielce.pl
July
- Summer classes for disabled people.
August
- Art-rehabilitation holidays for disabled people.
September
- Regional Harvest Feast
22. Nov. 2009 Cecyliada
November
- Regional Survey of Traditional Rites Bands
- H. Morys International Festival of Children and Youth singers.
62
Józef Piłsudski Regional Community Centre
ul. ks. Piotra Ściegiennego 2
25-033 Kielce, skr. poczt. nr 5
Phone +4841 365 51 00, +4841 361 24 10
Fax +4841 361 83 81
www.wdk-kielce.pl
63
WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Marszal’s Office Of the Świętokrzyskie Voivodship
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 041 342 15 49, fax 041 344 52 65
www.sejmik.kielce.pl

Podobne dokumenty

Wersja PDF - Wici.Info

Wersja PDF - Wici.Info Marka Piwowskiego, wcielił się tu w pasażera na gapę, który zostaje mylnie wzięty za „kaowca”. W 1976 roku napisał pierwszy scenariusz dla Stanisława Barei do filmu „Brunet wieczorową porą”. Przy „...

Bardziej szczegółowo